Περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση Σχολικής καλλιεργήσιμες γης στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη

17/01/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Διακηρύσσει ότι:

Στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κεντρικό Δημαρχείο – Πλατεία Ιστιαίας) και μπροστά στην αρμόδια Επιτροπή, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Σχολικής καλλιεργήσιμης γης και συγκεκριμένα :

Δύο (2) στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη {μία (1) οκτώ (8) στρέμματα και μία (1) δέκα πέντε (15) στρέμματα}.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους, την Δευτέρα 5η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο.
Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε την Δευτέρα 12η Φεβρουαρίου 2018, ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο.

Όριο πρώτης ετήσιας προσφοράς, μη συμπεριλαμβανομένου του νομίμου τέλους χαρτοσήμου, ορίζεται το ποσό των:
1) Διακοσίων (200,00) ευρώ ανά έτος, για την σχολική καλλιεργήσιμη γη των οκτώ (8) στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη,
2) Τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ ανά έτος, για την σχολική καλλιεργήσιμη γη των δέκα πέντε (15) στρεμμάτων στην Τοπική Κοινότητα Ταξιάρχη και
και για το χρονικό διάστημα πέντε (5) καλλιεργητικών ετών, δηλαδή από 1/2/2018 μέχρι 31/1/2023.
Ιδιοκτήτες καλλιεργήσιμων εκτάσεων άνω των 100 στρεμμάτων δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που βρίσκεται στο Δημαρχείο Ιστιαίας, Πλατεία Ιστιαίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο 22263-50014, Αρμόδια κ. Αθηνά Μαρκαντώνη.

Ιστιαία 16 – 1 – 2018
Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Χρήση Κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων, τραπεζοκαθισμάτων, ψυγείων αναψυκτικών, παγωτών κ.λ.π.

13/01/2018Posted by Admin

Καλούνται οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν στο Δήμο για υποβολή αίτησης για άδεια χρήσης του χώρου.
1) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων:
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Άδεια Λειτουργίας καταστήματος όπου προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Αν δεν έχετε άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινόχρηστο χώρο.
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
2) Λοιπές Επιχειρήσεις
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος, η επωνυμία του, το πλάτος πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο δικαιούμενος προς παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος.
3) Περίπτερα
• ΑΙΤΗΣΗ (Χορηγείται από το Δήμο)
• Δημοτική ενημερότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρετε δημοτική ενημερότητα δεν πρέπει να έχετε οφειλή προς το Δήμο, ή να είστε σε καθεστώς ρύθμισης.
• Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης
• Φ/ο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
• Θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ο χώρος που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.

Σε περίπτωση που προβείτε σε αυθαίρετη χρήση του χώρου, χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 2πλάσιο προς το αναλογούν τέλος για χώρους που έχει επιτραπεί η χρήση και 3πλασιο για χώρους όπου δεν έχει επιτραπεί η χρήση. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται κάθε φορά μέχρι και δύο (2) φορές τα παραπάνω πρόστιμα. Αν εξακολουθεί η παράβαση ο Δήμος προβαίνει σε αφαίρεση κάθε αντικειμένου με επιβολή ειδικού προστίμου και ποινική δίωξη του παραβάτη.

Εκ του Τμήματος Εσόδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

13/01/2018Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι εφόσον επιθυμείτε να σας παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας έμπροσθεν της επιχείρησής σας, πρέπει να υποβάλλετε έως 31-3-2018 σχετικό αίτημα στο Δήμο στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας προκειμένου να ελεγχθεί από τις συναρμόδιες υπηρεσίες εάν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εν λόγω παραχώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1636 τ.Β΄/12-05-2017) περί “Καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις α) ΔΔΠ0008470/0514Β΄ΕΞ2017/01-06-2017 (ΦΕΚ Β΄1970/07-06-2017), β) ΔΔΠ0009186/0575Β΄ΕΞ2017/13-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2098/19-06-2017) & γ) ΔΔΠ/Β0010068/0624Β΄ΕΞ2017/28-06-2017 (ΦΕΚ Β΄2255/03-07-2017).
Στην αίτηση αναγράφονται :
α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της επιχείρησης και τηλέφωνο επικοινωνίας.
β) η θέση με συντεταγμένες, το εμβαδό, η ιδιότητα καθώς και το είδος της χρήσης του αιτούμενου προς παραχώρηση χώρου.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται :
α) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ.
β) βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.) .
γ) ταμιακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.
δ) αποτύπωση του χώρου σε υπόβαρθο ορθοφωτοχάρτη του αρθ.11 του Ν.4281/2014 ή σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή ΟPΕΝ της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας όπου αυτός υφίσταται.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι στον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.

Σε περίπτωση που προβείτε σε αυθαίρετη χρήση του χώρου το πρόστιμο θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ανταλλάγματος χρήσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:
Δ.Ε. Ιστιαίας: Τμήμα Εσόδων (Ιστιαία) Τηλ:2226350022-038-051
Δ.Ε. Αιδηψού: Τμήμα Εσόδων (Λ. Αιδηψού) Τηλ: 2226350308

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, οι αιτήσεις για τις οποίες δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης, διαβιβάζονται στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Ευβοίας, στην οποία θα πρέπει να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Εκ του Τμήματος Εσόδων

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15.01.18

11/01/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί επιστολής της Δικηγόρου Κας Φωτεινής Λαμπρινίδη, σχετικά με αντικατάστασή της από υπόθεση παράδοσης του ακινήτου, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Σφακιανού Παναγιώτη, εκτάσεως 220,00 μ2 που βρίσκεται στο Ο.Τ.21 του σχεδίου πόλεως Λ.Αιδηψού (σχετ.οι 176 & 291/2016 Α.Δ.Σ.).
2.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αριθμ.πρωτ.1893/181888/25-10-2017, με θέμα:΄΄Σχετικά με την υπ’ αριθμ.244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που αφορά στο κληροδότημα (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
3.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αριθμ.πρωτ.1975/192230/3-11-2017, με θέμα:΄΄Σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
4.-Επί αίτησης του κ.Αποστόλου Κυριακού-Χατζηαποστόλου του Κυριάκου, σχετικά με μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης.
5.-Επί της με αρ.πρωτ.5341/18-3-2014 κοινής αίτησης των κ.κ.Γεωργίας Σοϊλέ του Κων/νου, κ.λ.π., με θέμα:΄΄Παραχώρηση (εκποίηση) τάφου με αντάλλαγμα, στο νεκροταφείο Λ.Αιδηψού΄΄.
6.-Επί αιτήσεων, σχετικά με κοπή δένδρων.
7.-Επί της από 2-1-2018 αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επιχορήγηση χρηματικού ποσού δια τα έξοδα της Ιεράς Πανηγύρεως του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολιούχου Ιστιαίας, έτους 2018.
8.-Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ.Νέου Πύργου (πρώην Γεωργίου Τσάρνου).
9.-Επί του υπ’ αριθμ.35/2017 Πρακτικού του Συμβουλίου της Τ.Κ.Γιάλτρων.
10.-Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨.
11.-Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018.
12.-Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018.
13.-Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018.
14.-Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016.
15.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών Τελών.
16.-Επί της από 5-1-2018 επιστολής του Υποθηκοφύλακα Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου΄΄.
17.-Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
18.-Επί του με αρ.πρωτ.5968/72/Φ.Ε./9-1-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε.Ευβοίας, με θέμα: «΄Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: ΄΄Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ».
19.-Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
20.-Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Αθανασίου Σπανού, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από αναπληρωματικό μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
21.-Αντικατάσταση μελών ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
22.-Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.
23.-Επί της υπ’ αριθμ.53/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:’’Λήψη απόφασης σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 1010/2-10/2017 έγγραφο της ΥΔΟΜ με θέμα: εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό «Αγιόκαμπος» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011΄΄.
24.-Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, § 1(γ), άρθρο 1, Π. Δ/τος 23/00 και άρθρο 35, αρ. 20 Γ.Κ.Λ., έτους 2018.
25.-Ορισμός μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής θεμάτων Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων, § 1-3, του άρθρου 1, Υ.Α. 2123/36/01 & άρθρα 4 και 9, Ν. 2881/01, έτους 2018.
26.-Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, διάρκειας 6 μηνών.
27.-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

1η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/01/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 15η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Γνωμοδότηση επί του υπ.αριθμ. 18474/18-12-2017 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υποδομών με θέμα : Διαβίβαση θεωρημένης μελέτης κατεδάφισης κτιρίου «ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ» για ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

09/01/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 12-01-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2018-19

2) Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού

3) Ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό δίκτυο Ιστορικών Λουτροπόλεων

4) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

Καψοράχης Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

08/01/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπ/σμού οικονομικού έτους 2018 που αφορούν αποδοχές κάθε είδους προσωπικού, αντιμισθία αιρετών και μισθώματα ακινήτων.
2. Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για λοιπές δαπάνες άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 80/2016.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνες πολυετών υποχρεώσεων άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Κ.Α προνιακών επιδομάτων έτους 2018.
5. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκποίηση καυσόξυλων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

05/01/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 5η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για λοιπές δαπάνες άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 113/2010.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

29/12/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2017».
Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. «Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων Οικονομικού Έτους 2017».

Ιστιαία 29-12-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29/12/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 29η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Ανατροπή προτάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κωδικών προϋπολογισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22/12/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 27η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αρ. Ζ16/156 δικογραφία.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ. 32/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
4. Περί αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού Παναγιώτας χήρας Μιχαήλ Χατζάρα για συμβιβαστική μεταβίβαση προσκυρωτέου τμήματος.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28.12.17

22/12/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.152/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικ.έτους 2018».
2.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, έτους 2018.
3.-Επί της με αρ.πρωτ.5837/20-7-2017, Απόφασης της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου-Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης-Τμήμα Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων, με θέμα:΄΄Παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος (εκμίσθωση) απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού εμβαδού 530 τ.μ. στην Αιδηψό΄΄».
4.-΄Εγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2018.
5.-΄Εγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2018.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.289/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017΄΄.
7.-Επί επιστολής της Δικηγόρου Κας Φωτεινής Λαμπρινίδη, σχετικά με αντικατάστασή της από υπόθεση παράδοσης του ακινήτου, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Σφακιανού Παναγιώτη, εκτάσεως 220,00 μ2 που βρίσκεται στο Ο.Τ.21 του σχεδίου πόλεως Λ.Αιδηψού (σχετ.οι 176 & 291/2016 Α.Δ.Σ.).
8.-Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
9.-Επί κοινής αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ενορίας Ταξιάρχου Ιστιαίας και Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη 2008, σχετικά με παραχώρηση χρήσης αιθουσών κτιρίου παλαιάς Κοινότητας Ταξιάρχη.
10.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αριθμ.πρωτ.1893/181888/25-10-2017, με θέμα:΄΄Σχετικά με την υπ’ αριθμ.244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που αφορά στο κληροδότημα (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
11.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αριθμ.πρωτ.1975/192230/3-11-2017, με θέμα:΄΄Σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
12.-Επί των από 20-12-2016 αγωγών:α)ΚΑΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ.λ.π.(50),β)ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ.λ.π.(8),γ)ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ.λ.π.(11), κατά του Δήμου, σχετικά με οικονομική ζημία και την ηθική βλάβη από κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας.
13.-Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) και της παροχής γάλακτος σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου ετών 2012,2013,2014 και 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/Α΄).
14.- Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.
15.-Επί της υπ’ αριθμ.269/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 1-9-2017 αγωγή της εταιρείας «Ε.ΚΟΜΜΑΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»΄΄.
16.-Επί της υπ’ αριθμ.268/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση στη συζήτηση της από 23-11-2015 προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.΄΄.
17.-Επί της υπ’ αριθμ.283/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Ευγενίας Καλατζή (σχετ.η 161/2017 Α.Ο.Ε.)΄΄.
18.-΄Εγκριση εκμίσθωση Σχολικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Ταξιάρχη.
19.-Επί εγγράφου της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.1072/8-12-2017, με θέμα:΄΄Διαβίβαση καταλόγου υποέργων συντήρησης αγροτικών δρόμων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29.12.17

22/12/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2018 (ΑΟΕ 290/2017). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος.

2.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2018 (ΑΟΕ 291/2017).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

20/12/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20/12/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 20η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
3. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2018 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
4. Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2018 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14/12/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

08/12/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.15 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 8-12-17

08/12/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.57/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: «Εξέταση της υπ.αριθμ.19/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού με θέμα: «Επί αιτήσεως του κ.Χαραλάμπους Χρυσανθόπουλου, με θέμα:΄΄Εγκατάσταση και λειτουργία παγοδρομίου στα Λ.Αιδηψού΄΄».

2.-Επί της υπ’ αριθμ.58/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: «Εξέταση της υπ.αριθμ.16019/7-11-2017 αίτησης του κ.Σκοτινιώτη Γεωργίου του Δημητρίου για παραχώρηση 250 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας, προκειμένου να εγκαταστήσει πίστα πάγου και περιστρεφόμενο παιδικό καρουζέλ από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 5 Ιανουαρίου 2017, καθώς και άδεια λειτουργίας για τα παραπάνω παιχνίδια».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

05/12/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 11η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. «Προϋπολογισμός 2018».
2. «Σχέδιο δράσης ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α για το 2018»
3. «Αντικατάσταση μελών ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Ιστιαία 05-12-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

04/12/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 8η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Ανάκληση της αριθ. 237/2017 ΑΟΕ με θέμα «Επί των αρ. 50451/25-7-2017 και 50460/1-8-2017 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ», λόγω παρέλευσης προθεσμίας και λήψη νέας.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 11-9-2017 αγωγή του Νικολάου Φαράντου.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 5-10-2017 αγωγή του Ιορδάνη Παπαγιαννόπουλου.
5. Καθορισμός των όρων διενέργειας φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση οικοπέδου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας για εγκατάσταση οργάνων παιδικής Χαράς.
6. Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ