ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04.09.2015

03/09/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω έκτακτων θεμάτων που προέκυψαν στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα γίνει την 4η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων στην Εμποροπανήγυρη Ιστιαίας.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 07.09,2015

03/09/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 7η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας και την δυνατότητα καταβολής των τόκων επιδικίας σύμφωνα με την υπ ’αρ. 44/15 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
5. Επί αιτήσεως κ. Μαρνά Αικατερίνης για οικονομική ενίσχυση δράσεων Προληπτικής Ιατρικής.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο Δ ΣΧ Ιστιαίας και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού

03/09/2015Posted by Admin

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ:
Α. Συγκροτεί τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας, την οποία αποτελούν οι:
I. Βαμβούρη Φεβρωνία, Δ/ντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας.
II. Τσάντζαλος Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
III. Θεοδώρου Κική , πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας.
IV. Β. Προκηρύσσει Δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή, του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας, που βρίσκεται στο ισόγειο του διδακτηρίου του Σχολείου.
Γ. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός, ως εξής:
1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού
I. Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας.
, στις 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:30 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επι¬τροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στους ενδιαφε¬ρόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρί¬πτονται ως απαράδεκτες.
2. Τρόπος επιλογής μισθωτή και ανάθεσης εκμετάλλευσης του κυλικείου
Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
α) Η τιμή της προσφοράς,
β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα.
Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ ανωτέρω περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής:
• Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο.
• Κάθε χρόνος προϋπηρεσίας σε μίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).
• Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται πέντε (05) μόρια.
Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.
Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ι) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.
Για τη συμμετοχή των δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή μέ¬σω του Διευθυντή του σχολείου και θα πρωτοκολλούνται.

5. Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για έξι (6) χρόνια. Αρχίζει την 1-9-2015 και λήγει 31-8-2021.
6. Καταβολή μισθώματος
Η ετήσια καταβολή του μισθώματος θα γίνεται στο Ταμείο της Σχολικής Επιτροπής σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:
υ = 1/189 • α • β • γ
Όπου:
υ είναι το ύψος των δόσεων,
189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους,
α είναι η προσφορά,
β είναι ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις,
γ είναι οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση.
Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το Διευθυντή του Σχολείου. Στον αριθμό αυτό προστίθεται και ο αριθμός των σπουδαστών άλλων σχολικών μονάδων στην περίπτωση που θα συστεγαστούν και θα εξυπηρετούνται από το κυλικείο.
Κατά την περίοδο, από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.
Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του κυλικείου ταυτίζονται με αυτές της λειτουργίας (τακτικής και έκτακτης) της Σχολικής Μονάδας και θεωρούνται 189 εργάσιμες ημέρες.

7. Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ` οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (Σχετική η αριθμ. Δ4/693/14. 11. 91 εγκύκλιος ).
γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο Τ.Ε.Β.Ε. (Σχετική η αριθμ. Δ4/467/ 8.8.91 εγκύκλιος).
δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αριθμ. Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκύκλιος)
ε) Θα πρέπει να τηρεί αυ¬στηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του Σχολείου.
ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
θ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

8. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα:
α) Να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει ότι οι προσφορές είναι απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.
β) Με απόφαση της, μπορεί να πα¬ρατείνει τη σύμβαση μίσθωσης του κυλικείου μέχρι δύο (2) χρόνια και εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι αναφερό¬μενοι στη λειτουργία των κυλικείων. Στην περίπτωση αυ¬τή προσαυξάνεται το ποσό της ετήσιας προσφοράς ανά μαθητή ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου για κάθε έτος παράτασης.
γ) Να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης της δημοπρασίας και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης εξ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. Οι αποδείξεις και τιμολόγια καταβολής των τελών αυτών προσκομίζονται απαραίτητα σαν δικαιολογητικά κατά τον καταρτισμό και υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης του κυλικείου.
δ) Να καταγγείλει τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί ή θα διαπιστωθεί από την ειδική επιτροπή ελέγχου και καλής λειτουργίας του κυλικείου.
ε) Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία θα αποτελείται από:
• Το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
• Ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του.
• Ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπλη¬ρωτή του.
• Ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον ανα¬πληρωτή του.
• Έναν Εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή του.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λει¬τουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλε¬πομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατά¬ξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.
στ) Διατηρεί το δικαίωμα για πρόσθετη χρέωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το ΗΜ. ΔΕΔ /Φ.486/ 50991/17.5.85 – § 3 έγγραφο της Δ.Ε.Η. Η χρέωση θα υπολογίζεται ως εξής: συνολικό ποσό λογαριασμού επί το κλάσμα “κιλοβατώρες (KWH) που κατανάλωσε το κυλικείο, προς το σύνολο των ΚWH του σχολείου”
Χρέωση κυλικείου σε ΔΕΗ = KWH κυλικείου x Συνολικό ποσό λογαριασμού
Σύνολο KWH σχολείου

9. Άλλοι όροι
α) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδή¬ποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
I. β) Σε περίπτωση μεταβολής της σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, αλλαγής του νομικού αυτής καθεστώτος, κατάργησή της ή και συγχώνευσής της με άλλη, το ποσό της μίσθωσης θα καταβάλλεται πάντα προς όφελος του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας.
και μόνο.
γ) Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις.
δ) Κάθε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης. Παράβαση που θα πιστοποιείται από την Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, θα εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή θα κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου. Αν δεν γίνουν δεκτές, υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου (χώρου) μετά από την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και την καταγγελία της σύμβασης, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης.
Με ευθύνη του Προέδρου της Σχ. Επιτροπής:
• η περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και του μεγάρου του Δήμου στην Ιστιαία.
• να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 03.09.2015

03/09/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Εξέταση αίτησης του Προέδρου Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού συλλόγου ΤΚ Κρυονερίτη.
2. Εξέταση αίτησης «Πολιτιστικής Κίνησης Μονοκαρυάς» περί παραχώρησης της Πλατείας Ιστιαίας.
3. Ανανέωση διάρκειας παραχώρησης του χώρου «Λιβάδι» Αγίου Νικολάου Αιδηψού, στη ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
4. Εξέταση αίτησης κ. Χανούμη Μαριάγγελας για παραχώρηση χώρου στο Πευκί.
5. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
6. Εξέταση αίτησης κ. Σπύρου Κούτσουρη για παράνομη τοποθέτηση πινακίδας στον πεζόδρομο οικισμού Πευκί.
7. Εξέταση αίτησης κ. Γουρνά Ευάγγελου έγκριση άδειας πώλησης για κάστανα στην Πλατεία Ιστιαίας την χειμερινή περίοδο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

31/08/2015Posted by Admin

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ έχοντας υπόψη:
1.Άρθρο 243 Ν.3463/06
2.Άρθρο 65 του Ν.3852/2010
3.Άρθρο 113 του Ν.1892/90 όπως ισχύει
4.Άρθρο 36 του Ν.3699/08 καθαρισμός σχολείων Α ́/βάθμιας και Β ́/βάθμιας εκπαίδευσης
5.Υπουργική Απόφαση 2/18254/0022/34-2008 ΦΕΚ 672 τεύχος Β/174-2008),
(καθορισμός αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων)
6.Ν.3870/10 άρθρο 18 ( εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
1892/1990)
προκηρύσσει
διαγωνισμό για την πρόσληψη (μιας ) 1 καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016 που θα απασχοληθεί στην καθαριότητα του :
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑΛΤΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επελέγησαν.2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό υγείας (από Δημόσιο Νοσοκομείο, κέντρο υγείας) 3. Εντοπιότητα
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η αιτούσα δεν έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με οποιοδήποτε άλλο φορέα είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό .
5. Φωτοαντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης & Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δ.Ο.Υ 2015.
6.ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ/ΟΥ
7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (67 % ΚΑΙ ΑΝΩ ) ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΛΟΣ ΜΕ Α ΒΑΘΜΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ
8 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται  στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ (Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ) από ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ώρα 14:00ΜΜ .
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 31.08.15

29/08/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 31 του μηνός Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-Επί της με αρ.πρωτ.13193/28-8-2015 έγγραφης εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Περί της χορήγησης παράτασης προθεσμίας έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ.Βασιλικών-Αγριοβοτάνου-Γουβών Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.270/08 Μελέτης).(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι εκπνέει η χορηγηθείσα παράταση μέχρι την 31-8-2015, με την υπ’ αριθμ.171/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συνέχιση του έργου.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης

28/08/2015Posted by Admin

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προς : Μέλη Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Βθμιας
Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ενιαίας Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού στις 31/8/15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 με θέματα:

Πρόσληψη καθαριστριών
Νέα σύνθεση Σχολικών Επιτροπών
Απολογισμός 2014

28/8/2015
Η Πρόεδρος

Κούκουζα Αγγελική

Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης

28/08/2015Posted by Admin

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προς : Μέλη Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής
Αθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Ενιαίας Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού στις 31/8/15 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 με θέματα:

Πρόσληψη καθαριστριών
Νέα σύνθεση Σχολικών Επιτροπών

28/8/2015
Ο Πρόεδρος

Τσάντζαλος Αθ.

Aσφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού από 01.09.2015 μέχρι 01.09.2016

27/08/2015Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου από 01.09.2015 μέχρι 01.09.2016, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή.
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 περί παροχής υπηρεσιών.
Η ασφάλιση αφορά 53 οχήματα, αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου.
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και σφραγισμένες
Τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου θα ασφαλισθούν από 1/9/2015 μέχρι 1/9/2016 και θα συμπεριλαμβάνουν.
1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα
1.3. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος
1.4. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
1.5. Θραύση κρυστάλλων
2. Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.
2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.
3. Για τα Γερανοφόρα αυτοκίνητα , κάλυψη αστικής ευθύνης με κατώτερο όριο.
4. Για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα οδική βοήθεια
Σημ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφομένων αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Ιστιαία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου στις 3/9/ 2015 ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, με ώρα έναρξης 11 π.μ. και ώρα λήξης 12η μεσημβρινή.
Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 600,00 € για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσιεύσεων βαρύνουν τον μειοδότη.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και παραλαβή των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Δημοτικό κατάστημα – Αρμόδιος υπάλληλος : Παντελής Πισσάκης, Τηλ.22263-50037, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 13.00.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.08.15

27/08/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω προθεσμιών που θα γίνει την 27η Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. ΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την παράσταση και υπόμνημα (παρέμβας) ενώπιον της Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην εκδίκαση της υπ’αρ. 42/11-8-2015 προσφυγής του κ. Ρουμελιώτη Θεοδώρου κατά του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και της εκ μέρους αυτού σιωπηρής απόφασης της από 22-5-2015 προσφυγής κατά της υπ’ αρ. 97/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την παράσταση και υπόμνημα (παρέμβαση) ενώπιον της Επιτροπής του Άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην εκδίκαση της υπ’ αρ. 39/4-8-2015 προσφυγής του κ. Ρουμελιώτη Θεοδώρου και της υπ’ αρ. 2067/123940/21-7-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία κρίθηκε νόμιμη η υπ’ αρ. 163/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

26/08/2015Posted by Admin

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμ. Πρωτ. 13083 /26-8-2015

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ιστιαία, στις 3 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1 Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού έτους 2016.

Θέμα 2 Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προυπολογισμού Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού έτους 2016 (άρθρα 63δ & 266 του Ν.3852/2010)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 26.08.15

26/08/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Αυγούστου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης ασφάλισης των αυτοκινήτων του Δήμου, η οποία σχετίζεται άμεσα με την κίνηση τόσο των απορριμματοφόρων, όσο και των λοιπών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου μας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν κατεπείγουσες ανάγκες και συνθήκες ανωτέρω βίας που έχουν σχέση με τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, τη λήψη προληπτικών μέτρων πολιτικής προστασίας και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Μοναδικό θέμα κατεπείγουσας συνεδρίασης:
1.-΄Εγκριση της με αρ.πρωτ. με αρ.πρωτ.12107/11-8-2015 μελέτης με τίτλο ¨Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού από 01.09.2015 μέχρι 01.09.2016¨, κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

24/08/2015Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 24/08/2015
Αριθ.Πρωτ.12897/24-8-2015

Προς :
Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3 του ν. 3852/2010, που θα γίνει Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημαρχείου Ιστιαίας , για να συζητηθεί το μοναδικό θέμα της συνεδριάσεως:
1. Προσχέδιο προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής

24/08/2015Posted by Admin

Αριθμ. Πρωτ.12898/24-8-15

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο στην Ιστιαία, στις 28 Αύγουστου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ. για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού οικονομικού έτους 2016 (άρθρα 63δ & 266 του Ν.3852/2010)Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
Θέμα 2. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

21/08/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Αυγούστου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσ., με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
2)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
3)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, με αρ.πρωτ.24733/7-7-2015, με θέμα:΄΄Αποστολή τακτοποιητικού 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Δ.ΓΙΑΛΤΡΩΝ Δήμου ΑΙΔΗΨΟΥ» του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
4)Αποδοχή της με αρ.πρωτ.12107/11-8-2015 μελέτης με τίτλο ¨Ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού από 01.09.2015 μέχρι 01.09.2016¨.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
5)Αποδοχή της με αρ.πρωτ.9326/23-6-2015 μελέτης με τίτλο ¨Προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ¨.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
6)Επί της υπ’ αριθμ.165/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί αποδοχής της από 30-7-2015 γνωμοδότησης της πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Φωτεινής Λαμπρινίδη, σχετικά με το Κληροδότημα Παναγιώτη Σφακιανού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
7)Επί της υπ’ αριθμ.164/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά με διαγραφή ποσού που αφορά εισφορά λόγω επέκτασης σχεδίου πόλεως Ιστιαίας του Ο.Ε.Κ.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
8)Επί του με αρ.πρωτ.12274/13-8-2015 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, Ολοκλήρωσης Διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Ανταλλακτικών, Ελαστικών, Συντήρηση – Επισκευή Οχημάτων & Μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2015.(εισηγήτρια η Κα Πρόεδρος).
9)Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας ΄Ενωσης Αγροτικών Συν/σμών Ευβοίας στην Ιστιαία, για την στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
10)Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Κουκούρα συζ.Γεωργίου στα Λ.Αιδηψού, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
11)Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Ιωάννη & Ειρήνης Γκέκα στο Πευκί, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
12)Λήψη Απόφασης περί έγκρισης της αποζημίωσης Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ΄΄.(εισηγητής ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ.Δημήτριος Αγγελόπουλος).
13)«Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2015»(εισηγήτρια η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. Κα Μαρία-Μυρτώ Παπαϊωάννου).
14)Περί συνέχισης ή μη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ.Βασιλικών-Αγριοβοτάνου-Γουβών Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.270/08 Μελέτης).(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
15)Περί συνέχισης ή μη του έργου «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων Δ.Δ.Αρτεμισίου-Πευκί-Ασμηνίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» (Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.349/08 Μελέτης). (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
16)Επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.59307/18-9-2013 Πράξης Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την μελέτη ΄΄Τροποποίηση-επικαιροποίηση του έργου «Ολοκλήρωση της εργολαβίας αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας (Α΄φάση)»΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
17)Επί της υπ’ αρ.16/2014 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Ευβοίας, σχετικά με την μελέτη ΄΄Ειδικός προϋπολογισμός του έργου «Ολοκλήρωση εργολαβίας για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΒΙΟ.ΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας»΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
18)Περί διάλυσης της σύμβασης του έργου ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
19)Επί αιτήσεων της ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε., με θέμα ΄΄Παράταση του χρόνου σύμβασης παράδοσης υλικών΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
20)Επί αίτησης της ΕΒΙΒΑΚ Α.Ε., με θέμα ΄΄Παράταση του χρόνου σύμβασης παράδοσης υλικών΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24.08.15

19/08/2015Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
2. Επί αιτήσεως ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. για επιχορήγηση.
3. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Κούκουρα συζ. Γεωργίου στα Λ.Αιδηψού, για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
4. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου Ιωάννη & Ειρήνης Γκέκα στο Πευκί, για στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αρτεμισίου.
5. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Ευβοίας στην Ιστιαία, για τη στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου.
6. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προυπ/σμού έτους 2015».
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΑΡΙΑ-ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17.08.15

14/08/2015Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η μεσ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-Επί του με αρ.πρωτ.12274/13-8-2015 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, Ολοκλήρωσης Διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων έτους 2015 για τον Δήμο και των Ν.Π.Δ.Δ. του.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι η προμήθεια καυσίμων σχετίζεται άμεσα με την κίνηση τόσο των απορριμματοφόρων, όσο και των λοιπών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου μας, με αποτέλεσμα να προκύπτουν κατεπείγουσες ανάγκες και συνθήκες ανωτέρω βίας που έχουν σχέση με τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, τη λήψη προληπτικών μέτρων πολιτικής προστασίας και γενικότερα την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης εκτέλεσης για την Προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση – επισκευή των αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015

14/08/2015Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 206/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο
Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση – επισκευή
των αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015», για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και
χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που
προηγήθηκε .
Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα είδη που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της
υπ’ αριθμ.2/2015
Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 166.788,00 Ευρώ, εκ των οποίων
135.600,00 Ευρώ είναι για την προμήθεια και 31.188,00 Ευρώ είναι για Φ.Π.Α. 23%.
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
υποβάλλετε τις προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7420/27-5-2015 διακήρυξη (η
οποία επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα
ζητούμενα δικαιολογητικά.
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται
από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της
οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού προ
Φ.Π.Α. ήτοι 2.712,00 € εφ’ όσον γίνεται προσφορά στο σύνολο των ομάδων ή
2% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης μελέτης για αυτό που προσφέρει, ως
καθορίζονται στην 2/2015 μελέτη της υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ.7420/27-5-2015
διακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθμ. πρωτ 7420/27-5-2015 διακήρυξη.
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας:
το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών
του προϋπολογισμού της μελέτης.
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Διαδικτυακή πύλη Πέμπτη 13 Αυγούστου Παρασκευή 14 Παρασκευή 21
www . promitheus . gov . gr 2015 Αυγούστου 2015
Αυγούστου 2015
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 08:00 και ώρα 14:00
Συστημικός Αριθμός
Διαγωνισμού: 7330
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6
της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια
από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιος κ. Παντελής Πισσάκης)-Πλατεία
Ιστιαίας.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2226-3-50017
ΦΑΞ: 2226-0-53293
e-mail: pan . pissakis @ gmai l . com
Ιστιαία 13-08-2015

Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015

12/08/2015Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΤΗΛ: 2226350050
.Fax: 2226053540
E-mail: voulavasiliou@gmail.com
Website: www.dimosistiaias.gr
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 25o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015.
Aριθμός Απόφασης : 160/2015
ΘΕΜΑ:« Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα πάρκ στο χώρο της
εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015».
Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Αυγούστου του
έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 11782/05.08.2015
πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη-Δήμαρχος-Πρόεδρος Παπαϊωάννου Μαρία-Μυρτώ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Πετσής Ηλίας
Σελίμης Κων/νος
Καψοράχης Χρήστος οι οποίοι δεν προσήλθαν
Χριστοφάκης Εμμανουήλ αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα
Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (1ο) θέμα
της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Για την κατασκευή και εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο χώρο της
εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2015 έως 7/9/2015, προτείνω να γίνει
σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 192 του Ν.3463/06 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ.270/81,
προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.),τις
διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από
1/9/2015 έως 7/9/2015 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
στις 18/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.
2. Καθορίζεται τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού για την
εγκατάσταση Λούνα Πάρκ στον ειδικό Χώρο της εμποροπανήγυρης 600τ.μ.
ανερχόμενη στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ(6.000,00)€.
3. Τα χρήματα του πλειοδοτικού διαγωνισμού θα καταβληθούν την ίδια μέρα στο χώρο
της δημοπρασίας, σε αντίθετη περίπτωση ο πλειοδότης θα αποκλείεται.
4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διεξαχθεί αυτή θα
επαναληφθεί στις 19/8/2015 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο
5. Δεν θα διατεθεί άλλος χώρος για τυχερά παιχνίδια(ηλεκτρονικά κ.λ.π) εκτός του χώρου
του Λούνα Πάρκ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφερόμενος για την εγκατάσταση
Λούνα Παρκ, ο χώρος αυτός θα διατεθεί ασκεπής σε καντίνες, πλανόδιους εμπόρους,
κ.λ.π.
6. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α)΄Εναρξη επαγγέλματος από Δ.Ο.Υ.
β)Φορολογική ενημερότητα.
γ)Ασφαλιστική ενημερότητα.
δ)Βεβαίωση ότι διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την
άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που
απαριθμούνται στο Π.Δ.12/2005.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 160/2015.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κων/νος
Ζουπανιώτης Δημήτριος
Ακριβές αντίγραφο Καψοράχης Χρήστος
Ιστιαία 10 – 08 – 2015 Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Ιστιαίας-Αιδηψού
Ευσταθίου Ελένη

Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/201

12/08/2015Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΤΗΛ: 2226350050
.Fax: 2226053540
E-mail: voulavasiliou@gmail.com
Website: www.dimosistiaias.gr
A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 25o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε στις 10 Αυγούστου 2015.
Aριθμός Απόφασης : 161/2015
ΘΕΜΑ:« Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που
θα διεξαχθεί από 1/9/2015 έως 7/9/2015».
Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 10 του μηνός Αυγούστου του
έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 11782/05.08.2015
πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου , σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε
σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη-Δήμαρχος-Πρόεδρος Παπαϊωάννου Μαρία-Μυρτώ
Ζουπανιώτης Δημήτριος Πετσής Ηλίας
Σελίμης Κων/νος
Καψοράχης Χρήστος οι οποίοι δεν προσήλθαν
Χριστοφάκης Εμμανουήλ αν και κλήθηκαν νόμιμα
Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδικός Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου Κα
Σταυρούλα Βασιλείου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το (2ο) θέμα
της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι :
Για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από
1/9/2015 έως 7/9/2015, προτείνω να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/06
προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του
Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06(Δ.Κ.Κ.),τις
διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή
παραπηγμάτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2015
έως 7/9/2015 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα
στις 18/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ.
2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται στις έξι χιλιάδες ευρώ( 6.000,00)€
3. Τα παραπήγματα τα οποία θα κατασκευασθούν θα είναι διακόσια εβδομήντα (270)
περίπου και οι διαστάσεις των παραπηγμάτων θα είναι 3Χ 3,5 τ.μ.
4. Η τιμή που θα επιβάλλει ο ανάδοχος στους εμπόρους για κάθε παράπηγμα διαστάσεων
3Χ3,5 τ.μ. θα είναι εξήντα ευρώ(60,00)€ με το ΦΠΑ
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού την
καθορισμένη ημερομηνία , δηλαδή την 18/8/2015 αυτός θα επαναληφθεί την επομένη
ημέρα στις 19/8/2015 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
6. Η κατασκευή των παραπηγμάτων πρέπει να είναι ικανοποιητική και ασφαλής, σε
διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής θα αποκλείεται από τους επόμενους
διαγωνισμούς για τρία(3) χρόνια.
7. Τα χρήματα θα καταβληθούν από τον ανάδοχο εφάπαξ την ίδια ημέρα του
διαγωνισμού, σε διαφορετική περίπτωση η δημοπρασία κατοχυρώνεται στον
προηγούμενο πλειοδότη.
8. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α)΄Αδεια έναρξης επαγγέλματος.
β)Δημοτική Φορολογική ενημερότητα.
γ)Φορολογική ενημερότητα.
δ)Ασφαλιστική ενημερότητα.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2015.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κων/νος
Ζουπανιώτης Δημήτριος
Ακριβές αντίγραφο Καψοράχης Χρήστος
Ιστιαία 10 – 08 – 2015 Χριστοφάκης Εμμανουήλ
Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Ιστιαίας-Αιδηψού
Ευσταθίου Ελένη