Περίληψη διακήρυξης επανάληψης δημοπρασίας

28/06/2016Posted by Admin

ΑΔΑ: ΩΡΠ3ΩΕ7-ΗΦ7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 28-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 7539
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Περίληψη διακήρυξης επανάληψης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας και Αιδηψού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
1)Στη θέση ΄΄Αγία Σωτήρα΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 150 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.500,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2017.
2)Στη θέση ΄΄Πάτερμος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου, 200 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 2.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2017.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 6/7/2016, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Δημητρίου, Τηλέφωνο: 2226-3-50308
Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4.4.16 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

28/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 4η Ιουλίου 2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Χωματουργικής Ευβοίας Μον/πη Ι.Κ.Ε.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Μπουμπουγιάννη Αθανασίου
3. Επί του από 24-5-2016 εγγράφου κ. Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη
4. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
5. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη-Παιδεία-Αθλητισμός γάλακτος εργαζομένων-ειδών διαβίωσης απόρων δημοτών & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01.07.16

27/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 1η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Χωματουργικής Ευβοίας Μον/πη Ι.Κ.Ε.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Μπουμπουγιάννη Αθανασίου
3. Επί του από 24-5-2016 εγγράφου κ. Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη
4. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
5. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη-Παιδεία-Αθλητισμός γάλακτος εργαζομένων-ειδών διαβίωσης απόρων δημοτών & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22.06.16

17/06/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος, στο 1ο θέμα η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου και στο 4ο & 6ο θέμα ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ΄΄ κ.Αθανάσιος Τσάντζαλος).
1)Ταμειακός Απολογισμός έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
2)Επί της υπ’ αριθμ.126/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
3)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
4)Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ΄΄.
5)Επί της υπ’ αριθμ. 128/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.
6)΄Εξοδα παράστασης Αντιπροέδρου του Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ΄΄.
7)Ορισμός Ελεγκτή Λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας.
8)Επί του με αρ.πρωτ.1017/83221/23-5-2016 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με θέμα:΄΄Περί διαχείρισης του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
9)Ορισμός αναπληρωματικών μελών Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών (σχετ.η 104/2016 Α.Δ.Σ.).
10)Επί του με αρ.πρωτ.6863/14-6-2016 εγγράφου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Εισήγηση για άνοιγμα νέου λογαριασμού για Κληροδότημα Παναγιώτη Σφακιανού΄΄.
11)Επί του με αρ.πρωτ.7052/17-6-2016 εγγράφου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Εισήγηση για άνοιγμα νέου λογαριασμού για Κληροδότημα Σπυρίδωνα Πανταζή΄΄.
12)Επί εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αρ.πρωτ.4566/6-6-2016, με θέμα:΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
13)Κάλυψη εξόδων εκδήλωσης εγκαινίων αναστηλωμένου Πύργου Γεωργίου Δροσίνη και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14)Επί της από 3-6-2016 αίτησης του Δ.Σ.κ.Κων/νου Σελίμη, σχετικά με παραίτησή του από την Επιτροπή Σφράγισης Κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ορισμός μελών Επιτροπής Σφράγισης Κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
15)Επί του από 30-5-2016 Υπομνήματος των Δικηγόρων που διατηρούν γραφεία στην Βόρεια Εύβοια, με θέμα:΄΄Η μη κατάργηση της μεταβατικής έδρας Ιστιαίας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας΄΄
16)Επί της από 7-6-2016 αίτησης θεραπείας του κ.Ιωάννη Κυριακάκη του Κων/νου, με θέμα:΄΄Ανάκληση της υπ’ αριθμ.53/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.
17)Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού και πώληση μαλλί της γριάς, ποπ κόρν, ζαχαρωτών.
18)Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
19)Προέγκριση χορήγησης αδειών κινητής καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
20)Ορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.
21)Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ.242 και 264/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου΄΄.
22)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.οικ.1453/85040/17-5-2016, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2016΄΄.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23)Επί του από 7-6-2016 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

17/06/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.06.16

17/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 22η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Λαμπρινίδη Φωτεινής (σχετ. υπ’ αρ. 33/2016 ΑΟΕ)
3. Επί του υπ’ αρ. 6894/15-6-2016 εγγράφου του Αν. Διευθυντή Ο.Υ.
4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Ιστιαίας, ώστε να διαπιστώσει για ποια σχολεία του Δήμου μας έχει μεταγραφεί στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου η σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 274 του ν. 3463/06 απόφαση του Νομάρχη που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 1894/1990, αναφορικά με τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους Δήμους ή στις Κοινότητες.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17.06.16

13/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016
3. ΄Εγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων και καντινών.
4. Επί του υπ’ αρ. 6195/2-6-2016 εγγράφου του Αν. Διευθυντή Ο.Υ.
5. Επί του υπ’ αρ. 6512/8-6-2016 εγγράφου πολιτών σχετικά με διάθεση ποσού 6.000 ευρώ για αγορά υλικών ύδρευσης επέκτασης δικτύου ύδρευσης.
6. Ανάκληση της υπ’ αρ. 118/16 ΑΟΕ.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΑΪΟΥ 2016

10/06/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΚΤ.ΠΡ/ΣΜΟΥ.

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών κινητής καντίνας για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.

09/06/2016Posted by Admin

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 10/6/2016 έως και την Πέμπτη 16-6-2016 και ώρα 14:00 οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου , μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στα γραφεία του Δήμου μας.
Βάσει του άρθρου 22 και 23 του νόμου 4264/2014, άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, (β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, (γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), (δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, (ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πρώτο στάδιο της αδειοδότησης είναι τα εξής:
1.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
2.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος , ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού , άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
3.Πιστοποιητικά αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 22 ήτοι:
-άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλοί
-πολύτεκνοι και τέκνα αυτών ,καθώς και γονείς με τρία τέκνα
-ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1994
-γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία ,αυτισμό ,σύνδρομο down ,εγκεφαλική παράλυση ,βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
-ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλινοστούντες
-Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτ/σης της χώρας
-άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Ο αριθμός αδειών κινητής καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν καθορίστηκαν, με την αρίθμ.πρωτ.οικ.4195/22-5-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας και είναι οι εξής:
1)Τοπική κοινότητα Γιάλτρων
-μία (1) άδεια στη θέση «Πόρτο»
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/06/2016Posted by Admin

O Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού ορίζει με την αρίθμ.162/2016 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου τις κάτωθι θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:
1. ΑΓΙΟΣ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΛΑΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ
2. ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ: 8 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ(Παραλίας)
3. ΚΑΜΑΡΙΑ: 1 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
4. ΓΕΡΑΚΙΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (ΠΑΛΙΟΒΡΥΣΗ)
5.ΑΣΜΗΝΙΟ: 1 ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ
1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
6.ΩΡΕΟΙ: ΒΙΒΛΙΑ: 1 ΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
7.ΒΟΥΤΑΣ: 1 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΤΑ
1 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΜΙΑΣ
1 ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ(ΚΟΜΒΟΣ)
8.ΑΓΡΙΟΒΟΤΑΝΟΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΑ
9.ΑΓΔΙΝΕΣ: 1 ΘΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
10.ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ: 1 ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΣΑΡΝΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΛΙΜΑΝΑΚΙ
1 ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΛΟΥΠΗ
1 ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΟ ΚΟΡΟΜΑΝΙΔΗ
11.ΒΑΣΙΛΙΚΑ: ΒΙΒΛΙΑ: 1 ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΚΡΕΠΕΡΙ ΜΑΡΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΛΥΚΩΝ: 1 ΘΕΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΣΒΑΝΗ
12.ΛΙΧΑΔΑ: 1 ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ)
13.Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ:
1)Δίπλα ξενοδοχείου ΄΄ΔΙΕΘΕΝΕΣ΄΄, επί της οδού ΄΄Βυζ.Αυτ/ρων΄΄.
2)Άνωθεν Πρακτορείου ΚΤΕΛ, επί της οδού ΄΄Θερμοποτάμου΄΄.
3)΄Εμπροσθεν κτιρίου Ο.Τ.Ε.
4)Στα ΄΄40 Πλατάνια΄΄.
5)Στην Εκκλησία Αγίων Αναργύρων.
6)Στο Πάρκο.
7)Στην είσοδο της Πλάζ.
8)Στον Οικισμό ΄Ηλια δύο (2) θέσεις.
14.ΓΙΑΛΤΡΑ: 1 ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ
2 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
1 ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
1 ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΤΕΡΤΗΛΗ
ΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑΛΤΡΑ: 1 ΘΕΣΗ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
1 ΘΕΣΗ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ
1 ΘΕΣΗ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΑ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ
15.ΠΕΥΚΙ: ΒΙΒΛΙΑ: 1 ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΤΩΝΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ
ΠΡΩΗΝ ΟΥΖΕΡΙ ΣΤΑΥΡΟΣ
1 ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ
16.ΙΣΤΙΑΙΑ: 1 ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1 ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗ
1 ΘΕΣΗ ΓΛΥΚΙΑ ΓΩΝΙΑ
1 ΘΕΣΗ ΙΚΑ
1 ΘΕΣΗ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟ ΠΑΥΛΟΥ-ΠΡΩΙ
1 ΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ορίζει τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου σε διακόσια (200,00) ευρώ, ετησίως.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου με τα εξής συνημμένα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 3-6-2016 έως και την Παρασκευή 10-6-2016:
1.Την άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
2.Δημοτική ενημερότητα.
Το παράβολο θα καταβληθεί μετά την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την παραχώρηση του χώρου.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

03/06/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 9η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Ανάκληση των υπ.αριθμ. 45/2016, 46/2016 και 48/2016 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικές με άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου
2. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
3. Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
4. Προεγκρίσεις εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών
5. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων
6. Εξέταση της υπ.αριθμ.6153/2-6-2016 αίτησης της Αλεξίου Αναστασίας με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ιστιαία.
7. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6/3-6-2016 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης της Πλατείας της Σίμιας για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στις 19 Ιουνίου 2016.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

03/06/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 7η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Β16/103 Δικογραφία
2.Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
3.Επί της υπ’ αρ. 32/16 απόφασης ΕΠΖ
4.Προγραμματισμός πληρωμής δαπανών
5.Επί του υπ’ αρ. πρωτ. 6127/31-5-2016 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για «συντήρηση-τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού»
6.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Β13-418 Δικογραφία.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

03/06/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
KANONIΣΜΟΣ ΛΑΪΚΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/06/2016Posted by Admin

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 3-6-2016 έως και την Παρασκευή 10-6-2016 οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποκτήσουν βραχυχρόνια άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την έψηση καλαμποκιού , ποπ κορν , μαλλί της γριάς και την πώληση ζαχαρωτών ,κατά τη διάρκειας της καλοκαιρινής περιόδου , διάρκειας έως και τέσσερις μήνες (παρ.1, άρθρο 29, Ν.4264/2014), θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας με τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση
2.Δημοτική ενημερότητα
3.Παράβολο (το παράβολο θα κατατεθεί μετά την απόφαση χορήγησης της άδειας από το Δημοτικό Συμβούλιο)
Οι βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν είναι οι κάτωθι:
1) ΑΓΙΟΣ-ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ (ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)
-μία (1) άδεια στη θέση « Φέρυ μπωτ»
-μία (1) άδεια στη θέση «Μώλος»
2) ΩΡΕΟΙ (ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)
-μία (1) άδεια στη θέση «γωνία αναπαύσεως και μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστού»
– μία (1) άδεια στη θέση «ουζερί Απόστολου γωνία Μεταμόρφωσης και δρόμο προς
παραλία»
3) ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ (ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)
-μία (1) άδεια στη θέση « κάτω από τα ενοικιαζόμενα Ψαλτή Σοφία»
-μία (1) άδεια στη θέση «γωνία Ηρώου”
4) ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
– μία (1) άδεια στη θέση «μπροστά από ιδιοκτησία Ιωάννας Θεοδώρου»
– μία (1)άδεια στη θέση «μπροστά από ιδιοκτησία Ελένης Μάρκου»
– μία (1) άδεια στη θέση «μετά το τέλος πεζοδρομίου ιδιοκτησίας Μιχαήλ
Ηλιοδρομίτη»
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ
-μία (1) άδεια στη θέση «έμπροσθεν οικίας Μπασδάνη»
5) ΛΙΧΑΔΑ (ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)
-μία (1) άδεια στη θέση «πλατεία»
6) Λ.ΑΙΔΗΨΟΎ
ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
-μία (1) άδεια στη θέση « Θερμοποτάμου και παραλιακή»
-μία (1) άδεια στη θέση «έμπροσθεν οικίας Πανταζή»
-δύο (2) άδειες στις θέσεις «Δεξιά και Αριστερά στην είσοδο του λιμανιού»
-μία (1) άδεια στη θέση «ανάμεσα Αίγλη και Αύρα»
-μία (1) άδεια στη θέση «απέναντι ξενοδοχείο Ιστιαία»
– μία (1) άδεια στη θέση «πλατάνια πλατεία»
-μία (1) άδεια στη θέση «Βουλή»
-μία (1) άδεια στη θέση «οικισμός Αγίου Νικολάου»
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ
-μία (1) άδεια στη θέση «ανάμεσα Αίγλη και Αύρα»
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ
-μία (1) άδεια στη θέση «έμπροσθεν οικίας Πανταζή»
7) ΗΛΙΑ (ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)
-μία (1) άδεια στη θέση «ρέμα»
-μία (1) άδεια στη θέση «μόλος»
8) ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)
–δύο (2) άδειες στις θέσεις «παραλία»
9) ΙΣΤΙΑΙΑ (ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)
-μία (1) άδεια στη θέση «πάνω πλάτανος»
-μία (1) άδεια στη θέση «κάτω πλάτανος»
– μία (1) άδεια στη θέση «κανατάδικα»
-τρεις (3) άδειες στις θέσεις «πλατεία»
10) ΓΙΑΛΤΡΑ (ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ)
-μία (1) άδεια στη θέση «αγορά»
-δύο (2) άδειες στις θέσεις «μπάνια» (μία (1) «μόλο» , μία (1) «ζεστά νερά»
11) ΠΕΥΚΙ
ΓΙΑ ΕΨΗΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
-μία (1) άδεια στη θέση «δίπλα ουζερί Σταύρου»
-μία (1) άδεια στη θέση «λιμάνι»
-δύο (2) άδειες στις θέσεις «δεξιά και αριστερά ξενοδοχείου Ωκεανίς»
-μία (1) άδεια στη θέση «δίπλα σούπερ μάρκετ Σουρίλα»
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΠΟΠ ΚΟΡΝ
-μία (1) άδεια στη θέση «λιμάνι»
ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΜΑΛΛΙ ΤΗΣ ΓΡΙΑΣ
-μία (1) άδεια στη θέση «λιμάνι»
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

5η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/05/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 30η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 230/7-1-2016 αίτησης της Αναστασίου Μαρίας με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ιστιαία, για την πώληση αγροτικών προϊόντων.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4599/5-5-2016 αίτησης της Παναγιώτου Ελένης με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου εμβαδόν 10τ.μ. για τοποθέτηση πάγκου πώλησης βιβλίων στο Ψαροπούλι.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4676/9-5-2016 αίτησης της Ι & Δ Χατζηαθανασίου Ο.Ε. με θέμα : χορήγηση άδειας να τοποθετήσει έμπροσθεν του καταστήματος 4 ταμπέλες για τα προγράμματα εκδρομών, πληροφορίες τουρ. Γραφείου και διακριτικά συνεργαζόμενων γραφείων.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4677/9-5-2016 αίτησης της Λίτσα Παναγιώτας με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην Ιστιαία, έναντι ΙΚΑ για την πώληση αγροτικών προϊόντων.
7. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» της κας.Ρίγγου Αικατερίνης.
8. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4862/11-5-2016 αίτησης της κας. Θεοδοσιάδου Ελένης με θέμα : σηματοδότηση δρόμου για απαγόρευση παρκαρίσματος, επί του πεζοδρομίου, της εισόδου της οικίας και της γκαραζόπορτάς μου .
9. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5022/16-5-2016 αίτησης του Πολιτιστικού συλλόγου Πευκιού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» με θέμα : χορήγηση άδειας χρήσης του περιφραγμένου παρτεριού στο χώρο του λιμανιού και του χώρου του λιμανιού στο Πευκί για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 2 Ιουλίου 2016.
10. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5090/16-5-2016 αίτησης του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑΜΕΑ «Ο ΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» με θέμα: χορήγηση άδειας μουσικής για εκδήλωση στα Λ.Αιδηψού στις 4-6-2016 από 20:00 έως 2:00 έμπροσθεν της επιχείρησης «Maravelia» .
11. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5221/18-5-2016 αίτησης της κας. Μάρκου Κερασίας ιδιοκτήτρια του καταστήματος «ΑΙΓΛΗ» με θέμα : έγκριση κατασκευής γυάλινου ανεμοθραύστη και κινητής πέργκολας στην πλατεία της Ιστιαίας μπροστά από το κατάστημά μου.
12. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5361/19-5-2016 αίτησης του Ζερμπίνος Ιωάννης και ΣΙΑ Ο.Ε. με θέμα: χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στα Λ.Αιδηψού, έναντι του καταστήματος της.
13. Εξέταση της από 8-2-2016 εξώδικης διαμαρτυρίας Νικολάου Μαραβέλη του Δημητρίου και Ηλιούλας συζ.Νικολάου Μαραβέλη, θυγ. Γεωργίου και Χρυσούλας Περάκη αναφορικά με πάγκο αλιευμάτων στα Γιάλτρα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.05.16

24/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 27η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Επί της υπ’ αρ. 25/16 απόφασης ΕΠΖ
3. Προγραμματισμός πληρωμής δαπανών
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25.05.16

24/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 25η Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Στέφου Αθανασίου
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Ζωής Νικολάου
3. Ανάθεση σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης για την πειθαρχική διαδικασία κατά της Νικολάου Ζωής (έγγραφο Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημοσίας Διοίκησης)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25-05-2016

20/05/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Μαΐου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος & στο 4ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
3)Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην διαδικτυακή βάση πληροφοριών «ΕΡΓΑ».
4)Επί του με αρ.πρωτ.44420/20-4-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
5)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
6)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
7)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
8)Επί του με αρ.πρωτ.839/3-2-2016 εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με θέμα :΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας και ναυαγοσωστών.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
10)΄Εγκριση κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
11)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.68947/6268/9-5-2016, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας΄΄.(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
12)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
13)Επί αίτησης της Κας Ανδρομάχης Μπαλαλά, σχετικά με παραχώρηση ομπρελών και ξαπλωστρών για την εξυπηρέτηση λουομένων, πλησίον του καταστήματός της, στον Οικισμό Αγίου Νικολάου Αιδηψού».(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
14)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Δημητρίου Αγγελόπουλου, σχετικά με παραίτησή του από την θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ και από τις Επιτροπές που έχει ορισθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 € πλέον Φ.Π.Α.,Επιτροπή Εκποίησης Πραγμάτων Π. Δ/τος 270/81, Δημοτική Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ.λ.π.), εκτός του μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
15)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Δημητρίου Ζουπανιώτη, σχετικά με παραίτησή του από τις Επιτροπές που έχει ορισθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (Επιτροπή καταλληλότητας σχολικών κτιρίων, Επιτροπή Παραλαβής έργων, αξίας άνω των 5.869,41 € πλέον Φ.Π.Α., Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή του άρθρου 1 του Π. Δ/τος 270/81, κ.λ.π.)
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-5-2016

18/05/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 20η Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Σ16/120 Δικογραφία
3.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αρ. Σ15/386 Δικογραφία
4.Έγκριση κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 20-05-16

16/05/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 20-05-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.
1)ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
<>
2)ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
3) ΔΡΟΣΙΝΕΙΑ 2016
4)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ <>.
5)ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ .
Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.
Καψοράχης Χρήστος