Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 03-10-2016

29/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 03 του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.204/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016¨.
2)Καταβολή οφειλομένου ποσού της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας στον κ.Βασίλειο Δημόπουλο, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
3)Επί της υπ’ αριθμ.201/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2015 Α.Ο.Ε.΄΄.
4)Επί της υπ’ αριθμ.187/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη σχετική ανακοπή κατά του με αρ.ΠΚΑΑΧ Α.Γ.ΕΥΒ.160/23-6-2016 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος-αιγιαλού της Περ.Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας΄΄.
5)Αποδοχή έγκρισης ευρωπαϊκού έργου με τον τίτλο «Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς-ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)» και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
6)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7)Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν.4412/2016.
8)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.145736/13503/Φ.10/19-9-2016, με θέμα:΄΄Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ.γ παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015)΄΄.
9)Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) στην Κα Δήμητρα Μουλά του Δημητρίου.
10)Επί της υπ’ αριθμ.242/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Επί αίτησης της Κας Ιωάννας-Αικατερίνης Ρόγκα, για παράταση συμβάσεως προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Δ.Ε.Αιδηψού΄΄.
11)Επί εγγράφου του ΟΛΝΕ Α.Ε., με αρ.πρωτ.3608/11-8-2016, με θέμα:΄΄Αντλιοστάσιο ΒΙΟΚΑ εντός ΧΖΛ Αιδηψού΄΄.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)΄Εγκριση κλαδέματος δένδρου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26.09.16

22/09/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 26η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Αναβολή Ειδικής Δημόσιας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

22/09/2016Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (άρθρου 217, Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία είχε ορισθεί για την Τετάρτη 28-9-2016 και ώρα 18.00, στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, αναβάλλεται λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων της Κας Δημάρχου και απουσίας της στο εξωτερικό, καθώς και για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση, για την 31 του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α) Διοίκηση του Δήμου
β) Οικονομική κατάσταση
γ) Εφαρμογή προγράμματος Δημοτικής δράσης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20/09/16

16/09/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 20η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/16.
2. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
3. Ανάκληση της υπ’ αρ. 120/15 ΑΟΕ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

09/09/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΚΤ.ΠΡ/ΣΜΟΥ.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14-09-2016

09/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος και στο 3ο θέμα ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε. Ευβοίας, με αρ.πρωτ.137999/3774/Φ.Ε./6-9-2016, με θέμα :΄΄Διαβίβαση σχεδίων Προγραμματικής Σύμβασης για τα έργα:α) «Αποκατάσταση και επέκταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης», β) «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού» και γ) «Ανέγερση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας».
2)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Ηλία Πετσή, σχετικά με παραίτησή του από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
3)Επί του με αρ.πρωτ.85286/22-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
4)΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου, για συμμετοχή στην έκθεση OPEN DAYS και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση του αιρετού.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5)΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.19 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
6)Επί αίτησης του κ.Αλεξάνδρου Λαζάκη, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά του Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
7)Επί της υπ’ αριθμ.17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα : «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού».
8)΄Εκδοση ψηφίσματος για την λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Αιδηψού.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 12.09.16

08/09/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για άσκηση αντέφεσης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά Τμήμα Ε΄ Τριμελές κατά της από 26-9-2011 έφεσης της Μαρίας συζ. Ι.Αλεξάκη .
3. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (άρθρο 217, Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α) Διοίκηση του Δήμου
β) Οικονομική κατάσταση
γ) Εφαρμογή προγράμματος Δημοτικής δράσης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06.09.16

01/09/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 6η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Ενημέρωση επί υπόθεσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης κτήσης αιγιαλού.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς σχετ. με το αρ. ΠΚΑΑΧ Α.Γ.ΕΥΒ. 160/23-6-2016 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος-αιγιαλού της Περ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη σχετική ανακοπή κατά του με το αρ. ΠΚΑΑΧ Α.Γ.ΕΥΒ. 160/23-6-2016 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος-αιγιαλού της Περ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.
4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την με αριθμό 7/2016 αγωγή της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε. ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την με αριθμό 8/2016 αγωγή της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΗΜΕΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε. ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
6. Ανάκληση της υπ’ αρ. 158/2016 ΑΟΕ
7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με το υπ’ αρ. Γ11/307 Δικογραφία.
8. Προγραμματισμός πληρωμής δαπανών
9. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
10. Ανάκληση της υπ’ αρ. 182/2016 ΑΟΕ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

΄Εγκριση κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

29/08/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΓΚΡ.ΚΑΝ.ΛΑΙΚΗΣ.

10η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29.08.16

25/08/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 29η Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης και ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
3. Εξέταση της υπ.αριθμ.10277/11-8-2016 αίτησης του Στεφανή Στέφανου του Ιωάννη με θέμα: παραχώρηση του χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Γερακιού για μουσική εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ

24/08/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΜΕΛΕΤΗ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας

24/08/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24.08.16

19/08/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Αυγούστου 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας
2. Επί των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ “Την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την επισκευή υποσταθμού Μ/Τ αντλιοστασίου του ΒΙΟΚΑ Λ.Αιδηψού, σύμφωνα με την 43/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.”
3. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
4. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την αρ. 54/16 μελέτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και διάθεση πίστωσης
5. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την αρ. 55/16 μελέτης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και διάθεση πίστωσης
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

18/08/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΜΕΛ.ΑΣΦΑΛ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

18/08/2016Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού πρόκειται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για την ετήσια ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως στις 25 Αυγούστου 2016 και ώρα 14.00 στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Με την κατάθεση της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει συνημμένα να κατατεθεί και:
Υπεύθυνη δήλωση από κάθε ενδιαφερόμενο διαμεσολαβούν στην ασφάλιση πρόσωπο (πράκτορας, μεσίτης, παραγωγός ασφαλίσεων κ.λ.π) για λογαριασμό ποιάς ή ποιών ασφαλιστικών εταιρειών διαμεσολαβούν και η προσκόμιση αντιγράφου σύμβασης συνεργασίας με αυτήν ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας προσφοράς από την αυτή Ασφαλιστική Επιχείρηση.
ΙΣΤΙΑΙΑ 18 -8-2016
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17.08.16

12/08/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος και στο 3ο θέμα ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί της υπ’ αριθμ.174/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
2)Επί της υπ’ αριθμ.175/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016΄΄.
3)Ανάκληση της υπ’ αριθμ.214/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Επί του με αρ.πρωτ.80965/1-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4)Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος ΄΄Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων΄΄.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5)΄Εγκριση της με αρ.46/2016 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
6)Ανάληψη κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου που βρίσκεται στην ΄Ανω Μονοκαρυά, ιδιοκτησίας Σταθαρά Αικατερίνης, από το Δήμο.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-08-16

11/08/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Αυγούστου 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Αμοιβή πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Αναστασίας Σίδερη σχετικά με την Σ16/208 Δικογραφία»
2. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
3. Κανονισμός Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας 2016
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2016

09/08/2016Posted by Admin

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ.2226350308-313
ΦΑΞ.2226022261
Ε-mail:dimitrioum@0567.syzefxis.gov.gr
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.
ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ.
ΑΙΤΗΣΗ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10-08-2016

05/08/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.162/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: ΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2016΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.160/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
3)Επί της υπ’ αριθμ.168/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016΄΄.
4)Επί της υπ’ αριθμ.161/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016΄΄.
5)Ορισμός Λογιστή για την τακτοποίηση των λογιστικών βιβλίων της Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας και τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων της.
6)Επί εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αρ.πρωτ.6038/18-7-2016, 6039/18-7-2016 και 6040/18-7-2016, με θέμα:΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
7)Επί του με αρ.πρωτ.80965/1-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
8)Επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των αποθεματικών του Δήμου.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9)Επί της υπ’ αριθμ.163/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αναστασίας Σίδερη (σχετ.η υπ’ αριθμ.136/2016 Α.Ο.Ε.΄΄.
10)΄Εγκριση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Ιστιαίας.
11)΄Εγκριση Κανονισμού Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας 2016.
12)Επί της υπ’ αριθμ.17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού».
13)Επί της υπ’ αριθμ.20/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: «Αίτηση Αθλητικού Σωματείου ΄΄ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015΄΄ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Ηλίων».
14)Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος ΄΄Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων΄΄.
15)Επί της υπ’ αριθμ.61/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων΄΄.
16)΄Εγκριση δημοπρασίας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
17)Επί του με αρ.πρωτ.9973/3-8-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ γάλακτος εργαζομένων-ειδών διαβίωσης απόρων δημοτών & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.
18)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
19)Επί της με αρ.πρωτ.9334/22-7-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, Στέργιου Βενετή, Μαρίας Μακρή, Βασιλείου Δημόπουλου, Ηλία Πετσή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα : «΄Αμεση ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, σχετικά με την 158/Α/2016 ΄Εκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, άμεση χορήγηση αντιγράφου της 158/Α/2016 έκθεσης, άμεση χορήγηση αντιγράφων της πλήρους αλληλογραφίας μεταξύ του Δήμου και του ΣΕΕΔΔ».
20) Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου (κωδικός: 14.6.33.33.1-3» του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.
21)Έγκριση εφαρμογής του συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού για την υλοποίηση της πράξης “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού”
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22)Επί του με αρ.πρωτ.231/17-3-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου, με θέμα:΄΄Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου που βρίσκεται στην ΄Ανω Μονοκαρυά ιδιοκτησίας Σταθαρά Αικατερίνης΄΄.
23)Επί του με αρ.πρωτ.9057/18-7-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου, με θέμα:΄΄Παραλαβή των Μελετών : α)΄΄Ολοκλήρωση της εργολαβίας για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας΄΄ και β)΄΄Τροποποίηση-Επικαιροποίηση του έργου ολοκλήρωση της εργολαβίας αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας (Α΄Φάση)΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα