ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15/07/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης επαναλειτουργίας του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού), που θα γίνει την 15η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:

1.-΄Εγκριση διενέργειας της ΄΄Κατεπείγουσας προμήθειας με τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αντικατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου και την θέση σε λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄ (αρ.μελέτης 7/2019), έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης και ορισμός Μελών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και πρόσκληση για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17-07-19

12/07/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.91/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:«Έγκριση των υπ’ αρ. 5210 & 5517/2019 πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών για το έτος 2019 (αρ. μελ. 4/2019) και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών λιπαντικών».
2.-Παράταση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄.
3.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού.
4.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7560/3-7-2019, με θέμα:΄΄Διαβίβαση μελέτης προς αποδοχή με τίτλο : «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος Συνεδριακού Κέντρου στο υφιστάμενο συγκρότημα του Δημαρχιακού Μεγάρου»΄΄.
5.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7980/11-7-2019, σχετικά με εγκριτική απόφαση μελέτης με τίτλο ΄΄Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του υποέργου Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας και Αγωγός Διάθεσης΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.41/2019 απόφασης του Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός, με θέμα:΄΄2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
7.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.οικ.18248/13-3-2019, με θέμα:΄΄Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ΄΄.
8.-Επί της υπ’ αριθμ.18/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.πρωτ.4264/12-3-2019 αίτησης των Παπακωνσταντίνου Αθανασίου και Ζούτσου Μαρίας με θέμα:να τοποθετηθούν παράπλευρα της επιχείρησής τους σήματα ή κολωνάκια για να εμποδίζετε η πρόσβαση των οχημάτων στον αιγιαλό΄΄ (σχετ.η 149/2019 Α.Δ.Σ.).
9.-Επί αίτησης του κ.Χρήστου Γιαννακούλα του Ανέστη, σχετικά με παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά του υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10.-Επιτροπή. διενέργειας Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας (σχετ.η 174/2019 Α.Δ.Σ.).

Τα ανωτέρω θέματα χρήζουν άμεσης συζήτησης, διότι έχουν προκύψει εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, καθότι θα πρέπει να γίνει :
Ματαίωση του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και την ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.
Παράταση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄, διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο παραμένει στην εργασία του μέχρι την 9-10-2019, λόγω της από 23-5-2019 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος Συνεδριακού Κέντρου στο υφιστάμενο συγκρότημα του Δημαρχιακού Μεγάρου», διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του υποέργου Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας και Αγωγός Διάθεσης», διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός,του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, διότι αφορά στην εγγραφή Κ.Α. για αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπησή του.
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Ανάκληση της 149/2019 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 1535/Β΄/4-8-2008.
Παράταση ή μη ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω έναρξης της θερινής-τουριστικής περιόδου.

Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

8η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/07/2019Posted by Admin

8η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 10/7/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7895

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση των υπ.αριθμ. 7121/24-6-2019 και 7407/28-6-2019 αιτήσεων της Ένωσης εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών Δήμου Ωρεών για παραχώρηση εξέδρας και άδειας μουσικής για την 3ήμερη Έκθεση Τοπικών Προϊόντων (19-21/7/19) .
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7269/26-6-2019 αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης του Κάβουρα Απόστολου για κλείσιμο του δρόμου έμπροσθεν του καταστήματος του στις 3 Αυγούστου 2019 ημέρα Σάββατο από τις 20:00 έως 00:30 για πραγματοποίηση συναυλίας .
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7280/26-6-2019 αίτησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ωρεών για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας των Ωρεών από 24 έως και 30/7 καθώς και από 8 έως και 13/8 για θερινές προβολές.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7382/26-6-2019 αίτησης του Στεφανιδάκη Αλέξανδρου για προσθήκη μοτοποδηλάτων στην υπ.αριθμ. 382/2018 άδεια καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στους Ωρεούς.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7383/26-6-2019 αίτησης του Στεφανιδάκη Αλέξανδρου για έκδοση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στα Λ.Αιδηψού.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7472/1-7-2019 αίτησης του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Ασμηνίου για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στην παραλία του Ασμηνίου για τις 26 και 27 Ιουλίου 2019 για πολιτιστική εκδήλωση.
7. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7655/4-7-2019 αίτησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη 2008 για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πρώτης πλατείας από την είσοδο του Ταξιάρχη και των πέριξ δρόμων στις 3 Αυγούστου 2019 για πολιτιστική εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

«Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019».

10/07/2019Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΤΗΛ: 22263 50014
Fax: 22260 55518
E-mail:athinamarkadoni@gmail.com

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 24ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε την 3η Ιουλίου 2019.

Aριθμός Απόφασης : 109/2019

ΘΕΜΑ: «Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019».

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 3 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 7416/28-6-2019 πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κωνσταντίνος
Σπανός Αθανάσιος Κατούνης Ιωάννης
Τσούτσικας Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Κούκουζα Αγγελική

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδική Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ότι κρίνεται κατεπείγον να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης τα θέματα:
1) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 3-4-2019 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-πρόσκληση για εξώδικο συμβιβασμό των Παν. Παπακωνσταντίνου & Χρ. Τσελίκα,
2) Έγκριση της αριθ. 604/1-7-2019 απόφασης Δημάρχου, λόγω προθεσμιών.
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης τα ανωτέρω θέματα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούμενη το (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2019 έως 7/9/2019, προτείνω να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/06 προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή παραπηγμάτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22/7/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.
2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00) € ανά παράπηγμα.
3. Τα παραπήγματα τα οποία θα κατασκευασθούν θα είναι τριακόσια είκοσι (320) περίπου και οι διαστάσεις των παραπηγμάτων θα είναι 3Χ3,5 τ.μ.
4. Η τιμή που θα επιβάλλει ο ανάδοχος στους εμπόρους για κάθε παράπηγμα διαστάσεων 3Χ3,5 τ.μ. θα είναι εξήντα ευρώ (60,00) € πλέον ΦΠΑ.
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού την καθορισμένη ημερομηνία, δηλαδή την 22/7/2019 αυτός θα επαναληφθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 23/7/2019 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
6. Η κατασκευή των παραπηγμάτων πρέπει να είναι ικανοποιητική και ασφαλής, σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής θα αποκλείεται από τους επόμενους διαγωνισμούς για τρία (3) χρόνια. Επίσης ο κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο βεβαίωση στατικής επάρκειας της κατασκευής.
7. Θα καταβληθεί προκαταβολή χιλίων (1.000,00) ευρώ από τον ανάδοχο εφάπαξ την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, σε διαφορετική περίπτωση η δημοπρασία κατοχυρώνεται στον προηγούμενο πλειοδότη και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στο τέλος της εμποροπανήγυρης ανάλογα με τις θέσεις που θα διατεθούν.
8. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α) Άδεια έναρξης επαγγέλματος.
β) Δημοτική ενημερότητα.
γ) Φορολογική ενημερότητα.
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2019.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Σπανός Αθανάσιος
Ευσταθίου Ελένη Τσούτσικας Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Κούκουζα Αγγελική
Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 4 – 7 – 2019

Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/07/2019

10/07/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

08/07/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 08/07/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7793

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 83/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
3. Περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου στέγασης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας Δήμου.
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ. 110/2019 ΑΟΕ).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

28/06/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 28/06/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7416

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019.
2. Επί του αριθ. 7357/27-6-2019 εγγράφου του Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα «Παροχή γνωμοδότησης».
3. Επί του αριθ. 7164/25-6-2019 εγγράφου του Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα «Παροχή γνωμάτευσης δικηγόρου».
4. Επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 145/2019 απόφασης Δημοτικού Σ/λίου για παραχώρηση Δημοτικού Χώρου για κατασκευή πισίνας αντί μισθώματος.
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του Δημοτικού Κτηνιατρείου (σχετ. η αριθ. 347/2018 Α.Δ.Σ).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2/7/19

28/06/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 2 του μηνός Ioυλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.-Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ.πρωτ.24923/4-4-2019 Απόφαση του κ.Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ.πρωτ.45516/14-6-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3/7/19

28/06/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.5 και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 3 του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Επί εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.1402/5-6-2019, με θέμα:΄΄Παράταση λειτουργίας Δομών «Κέντρα Κοινότητας» Δήμος Λαμιέων, Δήμος Θηβαίων, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Δελφών, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Δήμος Χαλκιδέων΄΄.
2.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.31996/25-4-2019, με θέμα:΄΄Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
3.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7266/26-6-2019, σχετικά με εγκριτική απόφαση μελέτης με τίτλο ΄΄Ανανέωση Περιβαλλοντικών ΄Ορων ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄.
4.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.οικ.18248/13-3-2019, με θέμα:΄΄Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ΄΄.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.102/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.18/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.πρωτ.4264/12-3-2019 αίτησης των Παπακωνσταντίνου Αθανασίου και Ζούτσου Μαρίας με θέμα:να τοποθετηθούν παράπλευρα της επιχείρησής τους σήματα ή κολωνάκια για να εμποδίζεται η πρόσβαση των οχημάτων στον αιγιαλό΄΄ (σχετ.η 149/2019 Α.Δ.Σ.).
7.-Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων κατοίκων του Δήμου από την πλημμύρα στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018.
8.-Επί του από 12-6-2019 εγγράφου του Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας, με θέμα:’’’Αίτημα συνδρομής στη διαμονή και διατροφή δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Μοτοσικλετιστών΄΄.
9.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Ευσταθίου Μαραγιάννη του Αθανασίου, Ιωάννη Σουρίλα του Ευσταθίου, ΄΄ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.΄΄ και ΄΄ΔΕΣΠ.& ΔΗΜ.ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.΄΄, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10.-΄Εγκριση διενέργειας Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας και ορισμός Επιτροπής.
11.-Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12.- Επί της υπ’ αριθμ.106/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019΄΄.
13.-Επί αίτησης της PONTEMEDIA IKE, με αρ.πρωτ.7126/24-6-2019, με θέμα:΄΄Αίτηση Παράτασης Σύμβασης Υπηρεσιών΄΄.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή προκύπτει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη άμεσης συζήτησης  των ανωτέρω θεμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά επείγοντα καθότι θα πρέπει να γίνει :
Για το 1ο θέμα παράταση λειτουργίας Δομών «Κέντρα Κοινότητας» Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Για το 2ο θέμα αποδοχή του ποσού ύψους 93.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στο Δήμο μας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Για το 3ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει η παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΄΄Ανανέωση Περιβαλλοντικών ΄Ορων ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄.
Για το 4ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Για το 5ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την δεξαμενή Αγίου Γεωργίου Δ,Ε, Λιχάδας. Λόγω της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης από την έλλειψη νερού.
Για το 6ο θέμα θα πρέπει να γίνει ανάκληση της 149/2019 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 1535/Β΄/4-8-2008.
Για το 7ο θέμα θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων κατοίκων του Δήμου από την πλημμύρα στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018, επισημαίνοντας ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Για το 8ο θέμα να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνδρομής στη διαμονή και διατροφή δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Μοτοσικλετιστών, για την αύξηση αισθήματος ασφάλειας υγείας των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας.
Για το 9ο θέμα να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έναρξης της θερινής-τουριστικής περιόδου.
Για το 10ο, 11ο και 12ο θέμα να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της προετοιμασίας των Υπηρεσιών του Δήμου για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας.
Για το 13ο θέμα θα πρέπει να υπάρξει εισήγηση-απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της αιτούμενης παράτασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

26/06/2019Posted by Admin

Ιστιαία 26/6/2019
Αρ Πρωτ 213

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δημαρχείου Ιστιαίας την 1η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
Ορισμός δικηγόρου σχετικά με την υπόθεση Φώτου

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

26/06/2019Posted by Admin

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας για το έτος 2019.
Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση 1.500 τ.μ. βρίσκεται στην πόλη της Ιστιαίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχέδιο της Τ.Υ. και συγκεκριμένα σε τμήμα του Ο.Τ.: 270 και σε τμήμα παράπλευρης Δημοτικής οδού όπως αποτυπώνεται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ιστιαία, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 10-7-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ έως 12.30 μ.μ (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία). Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 17-7-2019 την ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο χώρο.
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ. Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά εκατό (100) ευρώ.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι 550,00 €, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, ή το αντίστοιχο ποσό με μετρητά και με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού εκ μέρους του Δήμου τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά το πέρας της δημοπρασίας στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά το τέλος της σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της συμβάσεως. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την 1/9/2019 έως την 7/9/2019.
Πληροφορίες για τους δικαιούχους συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας στη διεύθυνση www.dimosistiaiasaidipsou.net
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : Ενημέρωση και οδηγίες για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

25/06/2019Posted by Admin

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση και οδηγίες για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : Ενημέρωση και οδηγίες για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4) στην Π.Ε. Εύβοιας

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την Δευτέρα 24/6/2019 και ισχύει για την Τρίτη 25/6/2019 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για την περιοχή αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλιβερίου, Χαλκίδας της Π.Ε. Εύβοιας.
Η Π.Ε. Εύβοιας με τις Υπηρεσίες που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση τους.
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας (kostopoulos.g@naevias.gr ) έχει ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, τους Δήμους και τις Εθελοντικές Οργανώσεις και έχει ενεργοποιήσει τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιώτες, ώστε να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.
Οι Δήμοι της ΠΕ Εύβοιας (οι περιοχές των οποίων έχουν πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας παρακαλούνται να θέσουν το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουν σε υψηλή ετοιμότητα και να λάβουν τα μέτρα σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τις αρμοδιότητές τους , όπως ορίζονται στο υπ. αριθμ. 3752 / 25 – 05 – 2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών) με ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ και θέμα “Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών”.
Καλούμε τους πολίτες να λάβουν τα παρακάτω μέτρα αυτοπροστασίας για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ενδεχομένως να προκύψουν.

Συγκεκριμένα:
A. ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ:
– Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες
– Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι
– Αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
– (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες)
– Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα
– Δεν αφήνουμε τα σκουπίδια στο δάσος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης
– Σεβόμαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου

Β. ΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ Ή ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ:
– Δημιουργούμε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά
– Κλαδεύουμε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους
– Απομακρύνουμε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους
– Δεν αφήνουμε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού – Τα κλαδεύουμε, αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπΑραιώνουμε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου
– Δεν τοποθετούμε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού
– Δεν τοποθετούμε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες
– Φροντίζουμε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό, ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες
– Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι
– Τοποθετούμε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους
– Δεν κατασκευάζουμε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι
– Προμηθευόμαστε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζουμε για τη συντήρησή τους
– Εξοπλιζόμαστε με σωλήνα ποτίσματος, μήκους ανάλογου της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε
– Εξοπλιζόμαστε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού

Γ. ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ:
Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δίνουμε σαφείς πληροφορίες για:
– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε,
– την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς και
– το είδος της βλάστησης που καίγεται
Η έγκαιρη κινητοποίηση μειώνει δραστικά τις πιθανότητες για εξέλιξή της σε μια ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Επίσης ευελπιστούμε στην ευαισθητοποίηση των ασκούντων την τέχνη της μελισσοκομίας και στην ορθή εφαρμογή των κανονισμών προκειμένου να αποφεύγονται κίνδυνοι πρόκλησης πυρκαγιάς και τους ενημερώνουμε ότι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ κάπνισμα κυψελών σε ημέρες υψηλής ή πολύ υψηλής επικινδυνότητας (δείκτες 3,4 ή 5) όπως η Τρίτη 25/6/2019 για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αλιβερίου, Χαλκίδας, και επιιπροσθέτως, το άρθρο 12 της ίδιας Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε με την 9Α/2005 Πυρ/κή Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554), προβλέπει ότι «Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες του παρόντος κανονισμού διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.»
Γενικά όλοι οι πολίτες είτε είναι επαγγελματίες είτε όχι σε περίπτωση που διενεργούν υπαίθριες εργασίες οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε όλη της διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και ειδικά σε περιπτώσεις που επικρατούν κλιματικές συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας (δείκτης επικινδυνότητας >2) όπως η Τρίτη 25/6/2019 προς αποφυγή εκδήλωσης πυργκαγιάς αποφεύγοντας ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, η χρήση μηχανημάτων έργου ή αγροτικών εργασιών σε σημεία που μπορεί να προκληθεί σπινθήρας (π.χ σε επαφή τους με πέτρες με παράλληλη ύπαρξη ξηρής βλάστησης) κ.α.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

24/06/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 24/06/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7103

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 24η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατ΄άρθρο 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ΄αριθ. 1389/73332/21-5-2019 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. Α145/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
3. Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην Εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/09/2019 έως 7/09/2019.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

19/06/2019Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για λόγους δημόσιας υγείας και λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 19η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση της αριθ. 558/14-6-2019 απόφασης Δημάρχου.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων λυμάτων και λοιπών οχημάτων του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/06/2019Posted by Admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει όπως υποχρεούνται από το άρθρο 1 παρ. 1 της Π.Δ. 4/2012 στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, όπως προβούν στον άμεσα καθαρισμό τους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δελτίο Τύπου του ΝΠΔΔ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. «Έναρξη Εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ»

14/06/2019Posted by Admin

Ιστιαία, 14/06/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΝΠΔΔ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 από τις 08/06/2019 έως και την 28/06/2019.
Το ΝΠΔΔ καλεί όσους επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς καθώς και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕ.Α) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα έως και τις 28 Ιουνίου του 2019.
Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).
Για πληροφορίες, διευκρινήσεις και υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (Κεντρική Πλατεία Κτίρο Γκέσση 3ος Όροφος), τηλ: 22263 51214 & 2226056502).
Αναλυτικά τα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση αναφέρονται στην πρόσκληση, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Εκ του ΝΠΔΔ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

7η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14/06/2019Posted by Admin

7η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/06/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6746

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 18η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αρίθμ. 6692/12-06-2019 αίτησης της κας Κονοβέση Τσιριγώτη Ολυμπίας για άδεια ίδρυσης επιχείρησης «Τοποθέτηση κερματοπαιγνίων σε υπαίθριο χώρο έναντι ΚΥΕ ιδιοκτησίας της.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6639/11-06-2019 αίτησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ωρεών για «Έγκριση εργασιών στο χώρο του Ηρώου των Ωρεών».
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6688/12-06-2019 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινομηλιάς για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Κοκκινομηλιάς για τη διεξαγωγή πανηγυριού και ρεμπέτικης βραδιάς στις 20 Ιουλίου 2018 και 16 Αυγούστου 2019 αντίστοιχα.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

13/06/2019Posted by Admin

Ιστιαία 13/6/2019
Αρ Πρωτ 211

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δημαρχείου Ιστιαίας την 18η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
Αναδρομικά Υπαλλήλων “Βοήθεια στο Σπίτι”

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Προληπτικά μέτρα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2019

13/06/2019Posted by Admin

Προληπτικά μέτρα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2019

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Προληπτικά μέτρα μείωσης του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Eνημερωτικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που αφορά στην ενημέρωση και προστασία του κοινού από τα κουνούπια

10/06/2019Posted by Admin

ενημερωτικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που
αφορά στην ενημέρωση και προστασία του κοινού από τα κουνούπια

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ.

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΚΕΕΛΠΝΟ για κουνούπια.