ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14/12/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 14/12/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14550

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 18η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας στην από 14/8/2018 ανακοπή του Δήμου κατά του Αθ. Σταθαρά, της από 17-7-18 επιταγής προς πληρωμή και του από 27-7-18 κατασχετηρίου.
2. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Καστανώτισσας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

14/12/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11/2018.

Ταξιδεύεις το Χειμώνα-Προετοιμάσου

13/12/2018Posted by Admin

Ενημερωτικό σποτ της Γ.Γ.Π.Π. με οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Ταξιδεύεις το Χειμώνα-Προετοιμάσου.

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

13/12/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ.372/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 234/2018). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
2.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 234/2018). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
3.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ.373/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 235/2018).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
4.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 235/2018).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12/12/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 12/12/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14634

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω έκτακτης ανάγκης), που θα γίνει την 13η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

1.Έγκριση του από 12-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου «Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους & Φιλελλήνων τα Λ. Αιδηψού».
2. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, για εγκατάσταση παγοδρομίου, λυόμενου οικίσκου και καρουζέλ.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1456/2018

12/12/2018Posted by Admin

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡ. 1456
Ιστιαία 10-12-2018
Αρ. πρωτ. οικ 14234

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(ΦΕΚ143 τΑ/28-6-2007).
2. Τις διατάξεις N. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 τΑ/8-6-06)
καθώς και του Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87 τΑ/7-6-2010)
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα τα άρθρα 19 και 24 (ΦΕΚ 2107 τΒ/21-9-2011 και 2182 τΒ/4-9-2013)
4. Τον Ν. 2690/9-3-99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45 τΑ /1999) και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού.
5. Την υπ’ αριθμ. 399/7492/7-6-2017 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού μετακίνησης
Προϊσταμένων.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
Βαθμολογική διάθρωση θέσεων , συστήματα αξιολόγησης , προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 33
τΑ/27-02-2016).
7. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3469/06 “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις” (ΦΕΚ 131 τΑ/28-6-2006).
8. Την με αριθμ. 23/2018 /79/03-12-2018 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρ. 152 του Ν.3463/06 και
ιδιαίτερα το σκεπτικό αυτής.
9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας οι οποίες προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις Νόμων για την άσκηση τους από
τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Δόμησης, στον Προϊστάμενο του Τμήματος της Υπηρεσίας
Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
Β. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Τμήματος της Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, για την υπογραφή όλων των διοικητικών πράξεων και
εγγράφων που αφορούν αποκλειστικά το Τμήμα της Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο Προϊσταται.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας, για οποιοδήποτε λόγο, του Προϊσταμένου του Τμήματος της Υπηρεσίας
Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, η παρούσα Απόφαση ισχύει
και για τον αναπληρωτή αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 και 5 του Ν.3584/07.
Η απόφαση κοινοποιείται στους Αντιδημάρχους, σε όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου, στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και σε όλους τους
υπαλλήλους του Τμήματος της Υ.Δομ.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στην Διαύγεια και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2018-2019

11/12/2018Posted by Admin

Ημερομηνία 11/12/2018
Αριθμ. Πρωτ:14266

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2018-2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4560,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 00-6117.002 με τίτλο « Αμοιβές για ιατρό εργασίας».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος 2018 και ώρα 14:00 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.

Η εργασία θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 8801/27-08-2018 τεχνικής περιγραφής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
2. Εγγραφή σε ιατρικό σύλλογο
3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
4.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
5.Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

10/12/2018Posted by Admin

Ιστιαία 7-12-2018

Αρ. Πρωτ 267

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 13η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για τα παρακάτω θέματα :

1.Προγραμματισμός Χριστουγεννιάτιων εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 12-12-18

07/12/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 12 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επί της υπ’ αριθμ.140/2018 απόφασης του Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη,Παιδεία-Αθλητισμός, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 και ΟΠΔ 2019».
2. Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.2161/185310/12-11-2018, με θέμα:΄΄Κληροδότημα (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
3. Επί της με αρ.πρωτ.126299/26-11-2018 Απόφασης του κ.Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, περί έγκρισης της ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 047 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον ΄΄πίνακα΄΄ της απόφασης αυτής.
4. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Βελτίωση της Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020 (Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» / Υπομέτρο 19.2 « Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»)
6. -Επί της υπ’ αριθμ.232/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2018΄΄.
7. Επί της υπ’ αριθμ.236/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας σε συζήτηση αίτησης ανακοπής του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος΄΄.
8. -΄Εγκριση εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Καστανιώτισσας.
9. -Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
10. –Αγορά οικοπέδου επέκτασης του γηπέδου Ωρεών για την δημιουργία υποδομών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

06/12/2018Posted by Admin

Ιστιαία 6-12-2018

Αρ. Πρωτ 266

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 12η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για τα παρακάτω θέματα :

1. Εγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2019 & ΟΠΔ 2019

2. Ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2019

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/12/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 234/2018). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος.

2.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 235/2018).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

05/12/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 10η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για έλεγχο τίτλων κυριότητας και ελέγχου βαρών των υπό αγορά ακινήτων στα πλαίσια της υλοποίησης του Υποέργου 4 «Αγορά Γης» της Πράξης «Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας – Β’ Φάση».
2. Απευθείας αναθέσεις για μισθώσεις μηχανημάτων έργου – υπηρεσίες για αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/12/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Ιστιαία 3/12/18
Αρ.πρωτ.13735
Ιστιαία 34200
Τηλέφωνο: 22263-50308-50038
Fax : 22260-22261
Πληροφορίες:Μ.Δημητρίου
e-mail:dimitrioum@0567.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Προκηρύσσει σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την παραχώρηση χώρων της πλατείας Ιστιαίας εμβαδού 225,07τ.μ.), για την εγκατάσταση παγοδρομίου λυόμενου οικίσκου και καρουζελ την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των όρων της διακήρυξης (ΑΔΑ:9ΠΠΩΩΕ7-ΚΗΖ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην Ιστιαία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00π.μ. έως 13:00μ.μ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ –ΑΙΔΗΨΟΥ

03/12/2018Posted by Admin

Ιστιαία 28-11-2018

Αριθμ. Πρωτ: 13515

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού που θα γίνει την 5η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
2. Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο.

ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

30/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία 30-11-2018

Αρ. Πρωτ 263

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 5η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή υπηρεσιών για τον μήνα Νοέμβριο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29/11/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκίκα (σχετ. 171/2018 ΑΟΕ).
2. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκίκα (σχετ. 226/2018 ΑΟΕ).
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκίκα (σχετ. 199/2018 ΑΟΕ).
4. Επί της αριθ. 305/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότηση σχετικά με την διαγραφή τέλους Παρεπιδημούντων κ. Κων/νου Μασουρίδη.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της από 13-11-2018 αίτησης κ. Νικολάου Κουτσογιωργάκη.
6. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας για εγκατάσταση παγοδρομίου-λυόμενου οικίσκου και καρουζέλ».
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του Δημοτικού Κτηνιατρείου (σχετ. Η αριθ. 347/2018 Α.Δ.Σ).
8. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης στον Οικισμό Αγ. Γεωργίου Ιστιαίας.
9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης και αύλειων χώρων».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

27/11/2018Posted by Admin

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρ. Πρωτ. 13491/27-11-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ», αμοιβή 104.838,70€ (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7), η οποία χρηματοδοτείται από to Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός ΟΠΣ 5001871) και τη ΣΑΕ 2017ΣΕ27510110, με την ανοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 104.838,70€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 41.337,21 € για μελέτη κατηγορίας 7
2. 15.639,29 € για μελέτη κατηγορίας 8
3. 22.240,56 € για μελέτη κατηγορίας 9
4. 7.593,86 € για μελέτη κατηγορίας 25
5. 2.800,00 € για μελέτη κατηγορίας 16
6. 1.553,17 € για ΣΑΥ-ΦΑΥ
και 13.674,61 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 27/11/2018 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr ,με αρ.συστήματος 78074/2018, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosistiaiasaidipsou.net. Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 27/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 180/6 ημέρες / μήνες.
Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(g) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) την εγγύηση συμμετοχής, ποσού 2.096,77 €.
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Ιστιαία, 27/11/2018

Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΤΕΥΔ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 26/11/2018

22/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία 22 . 11. 2018
Αριθμ. Πρωτ. : 13228

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. -Επί της υπ’ αριθμ.229/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Περί αναπροσαρμογής τελών΄΄.
2. -Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
3. -Εγκριση δημοπρασίας για παραχώρηση 250 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας, προκειμένου να εγκατασταθεί πίστα παγοδρομίας και τζάμπιγκ τραμπολίνο.
4. -Επί εγγράφου του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.11396/23-10-2018, με θέμα:΄΄Τοποθέτηση παροχής ηλεκτροδότησης στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας΄΄.
5. -Επί αίτησης του κ.Γεωργίου Παρασκευά του Νικολάου, σχετικά με οφειλές τέλους ύδρευσης.
6. -Η υπ’ αριθμόν 239/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Εγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για το υπόλοιπο του έτους 2018¨ και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων.
7. -Επί της υπ’ αριθμ.231/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018΄΄.
8. -Επί της υπ’ αριθμ.233/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018΄΄.
9. -΄Εγκριση της με αρ.πρωτ.12545/12-11-2018 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με τίτλο ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄ και τρόπος εκτέλεσης αυτής.
10. -Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, έτους 2019.
11. -Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
12. -Εγκριση εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας.
13. -Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του Δημοτικού Κτηνιατρείου.
14. -Κοπή και κλάδεμα δένδρων.
15. -Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
16. -Επί της υπ’ αριθμ.328/2018 Α.Δ.Σ., με θέμα: Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.3469/12-10-2018, με θέμα:΄΄Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
17. -Επί του 14ου/25-10-2018 Πρακτικού του Συμβουλιου της Τοπικής Κοινότητας Νέου Πύργου, σχετικά με ύδρευση κατοίκων περιοχής ΄΄Σταφίδα΄΄.
18. -Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
19. -Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
20. -Επί της υπ’ αριθμ.225/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας σε αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος΄΄.
21. -Επί της υπ’ αριθμ.214/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Ευμορφίας Πέπλη, Νικ.Μαμούχα και Δημ.Αλεξίου, με αρ. εκθ.Κατ.Δικογράφου 3711/3712,906/25-10-2018΄΄.
22. -Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.), άρθρου 13, του Ν. 3013/2002(σχετ.η 219/2014 Α.Δ.Σ.).
23. -Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συμφωνητικού με φιλοζωικό σύλλογο Β.Εύβοιας ΄΄ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄, για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
24. -Εγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: « ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»
25. Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 6.000,74 στον Κ.Α.00-6495.001 με τίτλο «Πρόστιμα διάφορα» του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018) για πρόστιμο ρύθμισης αυθαιρέτου.
26. -Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Στερεά Ελλάδα», στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 2474/23-8-2018 Πρόσκλησης (Κωδ. 50) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
27. -Επί εγγράφου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.61770/19-10-2018, σχετικά με εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης/ανακατασκευής της στέγης του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας και αγοράς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.
28. -Επί της υπ’ αριθμ.222/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αναστασίας Σίδερη (σχετ.202/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
29. -Επί της υπ’ αριθμ.221/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Παντελή Βούλγαρη (σχετ.207/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
30. -Επί της υπ’ αριθμ.220/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Παντελή Βούλγαρη (σχετ.206/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
31. -Πρόταση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας, για αποστολή ψηφίσματος για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρ/νων νοικοκυριών και την παράταση ισχύος του Ν.3869/2010 πέραν της 31-12-2018.
32. -Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨.
33. -Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
34. -Επί αίτησης του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης Λ.Αιδηψού ΄΄ΣΥΛΛΑΣ΄΄, σχετικά με οικονομική ενίσχυση.
35. -Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» με κωδικό ΟΠΣ 5002317.
36. -Επί αιτήσεων των κ.κ.Σοφίας Διοματάρη του Μιχαήλ και Μορφούλας Τσαπρούνη του Ηλία, σχετικά με μετατροπή της σύμβασής τους αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε ολικής.
37. -Επί αίτησης της Κας Αργυρώς Στάμου του Ιωάννη, σχετικά με χορήγηση άδειας κατάληψης Δημοτικού χώρου στο Πευκί για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

22/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
“Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους & Φιλελλήνων στα Λ. Αιδηψού.”

Εκτιμώμενης αξίας 66.129,03 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ( άρθρο 26 παρ. 6, άρθρο 32 παρ. 2γ και άρθρο 269 παρ. δ του Ν.4412/2016 )
Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.6 , άρθρου 32 παρ.2γ και του άρθρου 269 παρ δ Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ 3 και 330 παρ. 3 του Ν.4412/2016 ως προς τον χρόνο έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
3. Την εγκύκλιο 23 με αριθμ πρωτ. ΔΝΣ/οικ91224/ΦΝ466/19-12-2017 και την εγκύκλιο 06 με αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1δ1 του Ν. 3852/2010.
5. Τις αριθμ. 330 & 331/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τις αριθμ. 224 & 237/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Την αριθμ. 7220/04-10-2018 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης των Δ.Ε. Αιδηψού , Ιστιαίας και Αρτεμησίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
8. Την με αριθμ. 72/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Υ.Π.Π.
9. απόφαση με αρ.πρωτ. 12216/06-11-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 82.000 ευρώ και με αρ. A731 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό εργοληπτών ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Αναγνώστου Ιωάννης του Ζήση Έδρα Ιστιαία Ευβοίας. 34200 Ιστιαία Ευβοίας. Τηλ. 2226052100 e-mail: ianagno@hotmail.com
2. ΕΥΒΟΪΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε.” Έδρα Χαλκίδα Ευβοίας. Δούνα Αντωνίου 2, – Χαλκίδα, 34132 Τηλ. 22210 80789 e-mail : dpapat@icloud.com
3.Ευβοϊκή Τεχνική Α.Ε. Έδρα Χαλκίδα Ευβοίας. Αριστοτέλους 20 – Χαλκίδα, 34131 Τηλ. : 22210 94556 e-mail : evoikitechniki@gmail.com
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-11-2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-11-2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosistiaiasaidipsou.net.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

16η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21/11/2018Posted by Admin

16η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 21/11/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13182

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9689/18-9-2018 αίτησης του Ιωάννη Αναγνώστου για έγκριση αποκατάστασης πεζοδρομίου με ιδία έξοδα, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλεως Ιστιαίας στο Ο.Τ. 12 της Δ.Ε. Ιστιαίας.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 12551/12-11-2018 αίτησης του Καλατζή Ματθαίου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, έμπροσθεν της οικίας του στην Τ.Κ.Αιδηψού.
3. Εξέταση του υπ.αρ. 12391/8-11-2018 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ζητείται εισήγηση σχετικά με την τοποθέτηση του περιπτέρου της κας. Τριανταφυλλίας Καραμουζά στην θέση επί της πλατείας Ιστιαίας, απέναντι της εισόδου του Δημαρχείου.
4. Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής Πλατείας Ιστιαίας για την προσωρινή εγκατάσταση πίστας παγοδρομίας και τζάμπιγκ τραμπολίνο για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018-19.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 17/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού σχετικά με την αίτηση του κ.Πελέκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του ορθοπεδικού ιατρείου επί της οδού «Βυζ. Αυτ/ρων αρ. 2 στα Λ.Αιδηψού»

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος