ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 25/09/2017

21/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 25η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση για τον ταμειακό συμψηφισμό της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».

Ιστιαία 21-09-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 21/09/2017

21/09/2017Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τους κ.κ.
1) Χαρβαλιά Ιωάννη
2) Αγγελόπουλο Δημήτριο
3) Λυμπέρη Γεώργιο
4) Φούρναρη Αναστασία
5) Σπανό Αθανάσιο
6) Μήλιο Κωνσταντίνο
Συμβούλους ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
ΘΕΜΑ: Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για αγωγή που εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας με δικάσιμο 22/09/2017.
Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δήμου Ιστιαίας την 21η Ιουλίου 2017 ημέρα της εδβομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:

Ιστιαία 21-09-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

20/09/2017Posted by Admin

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν.3463/2006.
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.27 του Ν.3852/2010.
3.-Το υπ’ αρ.πρωτ.12226/20-9-2017 έγγραφο του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Ευβοίας.
Αποφασίζουμε
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και 22 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, να
διακοπεί η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Αιδηψού, λόγω επισκευής στη στέγη του διδακτηρίου.
Η Δήμαρχος
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κοινοποιείται
1)Δ/νση Α/Θμιας Εκπ/σης Ν.Ευβοίας
Ιατρίδου 8 – 341 00 Χαλκίδα
2)Νηπιαγωγείο Αιδηψού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 22/09/2017

18/09/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 22α Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
3. Καθορισμός των όρων διενέργειας φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση οικοπέδου στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας για εγκατάσταση οργάνων παιδικής Χαράς.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ
1)΄Ανοιγμα προσφορών για ορισμό Λογιστή για τήρηση βιβλίων και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π. και ορισμό αρμόδιου Μηχανικού σε εκτέλεση της 137/2017 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
2)΄Ανοιγμα προσφορών για ορισμό Λογιστή για τήρηση βιβλίων, και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π. σε εκτέλεση της 139/2017 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.
3)Επί του με αρ.πρωτ.40/24-8-2017 εγγράφου του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Κ.Π.Α.Δ.) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Κλήση για παράσταση στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Κ.Π.Α.Δ.) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας της Δευτέρας 9/10/2017΄΄.
4)΄Εγκριση καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης ακινήτου του Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.
5)΄Εγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ έτους 2016.
6)Επί της υπ’ αριθμ.198/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί των με αρ.πρωτ.6746 και 6747/8-8-2017 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση Δημοτικού φωτισμού΄΄.
7)Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές Υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ

12/09/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Κατάθεση προσφοράς΄΄.

ΣΧΕΤ:Η υπ’ αριθμ.137/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού), αποφασίσθηκε να ορισθεί Λογιστής για την τήρηση των βιβλίων και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π. του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
Με το παρόν έγγραφο γνωστοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Λογιστές του Δήμου.
Παρακαλούμε όπως μέχρι την 18-9-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, καταθέσετε εντός σφραγισμένου φακέλου, την προσφορά σας στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κ.Παντελή Πισσάκη-Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου-2ο όροφο Δημαρχείου).

Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Το Μέλος της Διαχειριστικής Ο Πρόεδρος
Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ

12/09/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Κατάθεση προσφοράς΄΄.

ΣΧΕΤ:Η υπ’ αριθμ.139/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε να ορισθεί Λογιστής για την τήρηση των βιβλίων και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π. του Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.
Με το παρόν έγγραφο γνωστοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Λογιστές του Δήμου.
Παρακαλούμε όπως μέχρι την 18-9-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, καταθέσετε εντός σφραγισμένου φακέλου, την προσφορά σας στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κ.Παντελή Πισσάκη-Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου-2ο όροφο Δημαρχείου).

Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠ/ΚΩΝ ΔΙΑΓ/ΤΩΝ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

12/09/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Κατάθεση προσφοράς΄΄.

ΣΧΕΤ:Η υπ’ αριθμ.137/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε να ορισθεί αρμόδιος Μηχανικός για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και αρμόδιος Μηχανικός για την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου.
Με το παρόν έγγραφο γνωστοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους αρμόδιους Μηχανικούς για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων με συντεταγμένες ΕΓΣΑ και με προδιαγραφές υπολογισμού αντικειμενικών αξιών και αρμόδιους Μηχανικούς για την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου (αλλαγή χρήσης κτίσματος) αναφορικά με το υπ’ αριθμ.8 ακίνητο του παρόντος εγγράφου, του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
Τοπογραφικά διαγράμματα θα πρέπει να συνταχθούν για τα κατωτέρω ακίνητα:
1. Γήπεδο – Ελαιοπερίβολο, εμβαδού 14.800,80 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Τσιφλίκι» της δημοτικής κοινότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, εκτός σχεδίου πόλεως.
2. Γήπεδο – ελαιοπερίβολο, εμβαδού 5.725,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ανεμόμυλος» της δημοτικής κοινότητας Ιστιαίας της δημοτικής ενότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, εκτός σχεδίου πόλεως.
3. Γήπεδο – ελαιοπερίβολο, εμβαδού 8.018,20 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ανεμόμυλος» της δημοτικής κοινότητας Ιστιαίας της δημοτικής ενότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, εκτός σχεδίου πόλεως.
4. Γήπεδο – ελαιοπερίβολο, εμβαδού 2.823,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ανεμόμυλος» της δημοτικής κοινότητας Ιστιαίας της δημοτικής ενότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, εκτός σχεδίου πόλεως.
5. Γήπεδο – ελαιοπερίβολο, εμβαδού 3.217,50 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Βουθόνια» της δημοτικής κοινότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.
6. Γήπεδο – ελαιοπερίβολο, εμβαδού 3.461 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ανεμόμυλος» της δημοτικής κοινότητας Ιστιαίας της δημοτικής ενότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, εκτός σχεδίου πόλεως Ιστιαίας (εντός ζώνης των 500μ.).
7. Οικόπεδο, εμβαδού 294,30 τ.μ., εντός σχεδίου πόλεως Ιστιαίας της δημοτικής κοινότητας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, επί των οδών Π. Μελά και Μπότσαρη, στο 116 Ο.Τ. (πρώην 99).
8. Οικόπεδο, εμβαδού 543,50 τ.μ., μετά της πεπαλαιωμένης επ’ αυτού οικίας και των λοιπών κτισμάτων, που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Λ. Αιδηψού της δημοτικής κοινότητας Λ. Αιδηψού της δημοτικής ενότητας Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, επί της οδού Ομήρου 7, στο 21 Ο.Τ.

Παρακαλούμε όπως μέχρι την 18-9-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, καταθέσετε εντός σφραγισμένου φακέλου, την προσφορά σας στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (κ.Παντελή Πισσάκη-Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου-2ο όροφο Δημαρχείου).

Το παρόν αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Το Μέλος της Διαχειριστικής Ο Πρόεδρος
Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 14/09/2017

08/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2.-Επί γνωμοδότησης πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

07/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ & ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

05/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ .

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

04/09/2017Posted by Admin

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Σχετικά με την υπ’αριθμ. πρωτ: 11632/2017 Διακήρυξη του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για «ταχυδρομικά τέλη» ετών 2017-2018 , διευκρινίζεται ότι λανθασμένα εγγράφτηκε στο άρθρο 6.3 «Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και η συνολική δαπάνη αριθμητικώς και ολογράφως ,υποχρεωτικά επί του εντύπου που χορηγεί ο Δήμος».Στο συγκεκριμένο έντυπο δεν προβλέπεται πεδίο για το συνολικό ποσό της προσφοράς και επιπλέον δεν υπάρχουν ποσότητες ώστε αυτό να υπολογισθεί.
Συνεπώς οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το συνολικό ποσό της προσφοράς επομένως η προσφορά θα αφορά την τιμή ανά τεμάχιο.
Εκ του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 05-09-2017

04/09/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 5η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο «REMEDY»: Η φωνή του παρελθόντος – Ανασύροντας μνήμες στην πολυπολιτισμικότητα» στις 6 – 8 Σεπτεμβρίου 2017.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-09-2017

04/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 04/09/2017

30/08/2017Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 4 η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1 ο : «Οικονομική κατάσταση ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».
ΘΕΜΑ 2 ο : «Αναπροσαρμογή μισθού Φακίτσα (υπολογισμός 2 ου παιδιού στη μισθοδοσία)»
ΘΕΜΑ 3 ο: : «Αναδρομικά Χατζάκη-Ζούτσου (δεν δικαιούνται επίδομα για τη θέση που
προσλήφθηκαν)»

Ιστιαία 28-08- 2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 04/09/2017

30/08/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 4η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού σύνταξης μελέτης «Διαμόρφωσης Συνεδριακού Χώρου στο Α΄ κτίριο του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας» και διάθεση πίστωσης.
3. Επί των αρ. 6746 και 6747/8-8-17 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ

30/08/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

13η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 01-09-2017

28/08/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1.Εξέταση της υπ.αριθμ. 5303/5-5-2017 αίτησης της RURAL CINNECT ΕΥΡΩΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ για χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2.Εξέταση της υπ.αριθμ. 10225/26-7-2017 αίτησης της Desislava Ilieva για προέγκριση καταστήματος (κερματοπαιχνίδια).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

25/08/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/08/2017

25/08/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 29 η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ,
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετού.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή
κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ