ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 21/08/2017

17/08/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 21 η Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00
π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων
κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
3. Έγκριση ανάθεσης μελέτης «Μελέτη Διαμόρφωσης Συνεδριακού Χώρου στο Α΄ κτίριο του
Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας», έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων του
διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης.
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και
εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και ψήφιση διάθεσης
πίστωσης.
5. Έγκριση ανάθεσης μελέτης «εργασίες νομικής υποστήριξης για την λειτουργία των Κεφαλαίων
Αυτοτελούς Διαχείρισης», καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και διάθεση πίστωσης.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή
κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

14/08/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/08/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Έγκριση μελέτης έργου ΄΄ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ΄΄.
2)Επί αίτησης του κ.Γεωργίου Σαλιγκάρα του Στέφανου, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά του Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
3)Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2017.
4)Επί του με αρ.πρωτ.10096/25-7-2017 εγγράφου του Τμήματος Ταμείου του Δήμου, με θέμα:΄΄Επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης΄΄.
5)Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την επανεξέταση του ετησίου μισθώματος, το οποίο ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.159/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422932 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΛΤΡΑ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον της Τ.Κ.Λιχάδας.
6)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Σπυρίδωνα Σταματίου, με θέμα:΄΄Παραμονή της Τράπεζας Πειραιώς στα Λουτρά Αιδηψού΄΄
7)΄Εγκριση εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας-Αιδηψού για την τεκμηρίωση των εσόδων-εξόδων αυτής έτους 2017.
8)Τροποποίηση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας-Αιδηψού.
9)Ταμειακός Απολογισμός έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
10)΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.). για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
11)Επί του με αρ.πρωτ.2549/3-8-2017 εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με θέμα:΄΄Χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 16/08/2017

10/08/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 16η Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών, συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης.
4. Επί του από 4/8/2017 πρακτικού της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Υπηρεσία «Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
5. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 159/2017 ΑΟΕ).
6. Έγκριση της αριθ. 1134/2017 μελέτης για Ταχυδρομικά Τέλη χρήσης 2017-2018, Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης.
7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 13-12-2012 αγωγή της κ. Μαρίας Γερογεώργη.
8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την από 22-11-2016 αίτηση ακυρώσεως του Κων/νου Παπανικολάου.
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 14-1-2013 αγωγή της κ. Κωνσταντίνου Μαρίας.
10. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την εκθ. κατ. 702/2013 προσφυγή του AKTARUL AKTARUL του MUNSUR.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΚΕΙΑ

10/08/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 351/08-08-2017
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Προς το Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 14η Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2017».
ΘΕΜΑ 2ο: «ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ»
ΘΕΜΑ 3ο:: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ιστιαία 08-08-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2017

08/08/2017Posted by Admin

Σύμφωνα με την 190/2017 Α.Δ.Σ. η ετήσια εμποροπανήγυρη Ιστιαίας θα διεξαχθεί από 1-7 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τον κανονισμό εμποροπανήγυρης έτους 2016.

Πληροφορίες: τηλ.2226350308-306-022
Φαξ.2226022261
e-mail:1960j@otenet.gr
IBAN ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ:TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR 7601721650005165051187609

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΑΙΤΗΣΗ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΕ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

06/08/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017-2017 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού», παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους.

Α. Οι βεβαιωμένες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:

Αριθμός Δόσεων Ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων-τόκων
Εφάπαξ 100%
2 έως 24 80%
25 έως 48 70%
49 έως 72 60%
73 έως 100 50%

Β. Στη Ρύθμιση του Ν. 4483/2017 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 30-09-2017.
Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δε μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού έως 30-11-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στα τηλ. 2226350022-018-308-311.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 08/08/2017

03/08/2017Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 8η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα πάρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2017 έως 7/9/2017.
2. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2017 έως 7/9/2017.
3. Καθορισμός των όρων διενέργειας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Κοινόχρηστου χώρου για προσωρινή εγκατάσταση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Ψησταριές-Ταβέρνες, κατά την ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2017 έως 7/9/2017.
4. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού και καθορισμός χώρων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2017 έως 7/9/2017.
5. Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη οριστικών αναδόχων σχετικά με την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
7. Kατάρτιση όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών, συντήρηση & επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2017.
8. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού κα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

03/08/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣ.ΕΞ..

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 02.08.17

28/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 02 του μηνός Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.132/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ε.Πουλαράκη (σχετ.125/2017 ΑΟΕ)΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.164/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση πρώην αιρετών(Ζάχου Χριστοφή κ.λ.π.)΄΄.
3)Επί αιτήσεων των κ.κ.Δημητρίου Γούδα του Ιωάννη, Μαρίας Ζουχοστάθη του Κων/νου, Αθανασίου Ταφραλή του Σπυρίδωνα και ΄΄QUEEN OF EVIA΄΄ Μ.Ι.Κ.Ε, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
4)Αντικατάσταση γραμματέως Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών (σχετ.η 177/2016 Α.Δ.Σ.).
5)Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής ελέγχου διαδικασίας είσπραξης ημερήσιου δικαιώματος επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών που προσέρχονται στους χώρους λαϊκών αγορών (σχετ.η 92/2013 Α.Δ.Σ.).
6)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.οικ.1458/100498/29-6-2017, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2017΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.4/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση ΜΗΛΕΑ Ιστιαίας΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμ.16/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄Παραχώρηση του μικρού λεωφορείου του Δήμου στο ΚΤΕΛ κατά τους θερινούς μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιδηψού΄΄.
9)Επί της υπ’ αριθμ.108/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017΄΄ και τρόπος εκτέλεσης.
10)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού.
11)Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12)Διενέργεια εμποροπανήγυρης Ιστιαίας έτους 2017.
13)Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
14)Επί της υπ’ αριθμ.26/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα:΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
15)Επί της με αρ.πρωτ.9284/7-7-2017 αίτησης της Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ, σχετικά με ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2017 Α.Δ.Σ. και συγκεκριμένα της έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, με την ονομασία ΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
16)΄Εγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Χαλκιδέων προς το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)΄Ανοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της επιχορήγησης για τα προνοιακά επιδόματα και καθώς και τον ορισμό επιτροπής για την ολοκλήρωση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής των φακέλων των δικαιούχων.
19)Επί του με αρ.πρωτ.1161/29-6-2017 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα:΄΄Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.΄΄.
20)Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Αιδηψού για την ορθή περιβαλλοντικά και ενεργειακά λειτουργία του» στην υπ’ αριθ. 2368/3-5-2017 Πρόσκληση (Κωδ.32) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ισχύει, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
21)Επί της υπ’ αριθμ.90/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα:΄΄2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικ.έτους 2017΄΄.
22)Παροχή ηλεκτροδότησης κάτω πλατείας Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26/07/2017

21/07/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 26η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2017.
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη (σχετ. 160/2017 ΑΟΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 25/07/2017

21/07/2017Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. έτους 2017»

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ιστιαία, την 25η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
«Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. έτους 2017 για την τεκμηρίωση εσόδων και εξόδων αυτής»

Ιστιαία 21/07/2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
Της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κα Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗ 26/07/2017

21/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.132/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ε.Πουλαράκη (σχετ.125/2017 ΑΟΕ)΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.164/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση πρώην αιρετών(Ζάχου Χριστοφή κ.λ.π.)΄΄.
3)Επί αιτήσεων των κ.κ.Δημητρίου Γούδα του Ιωάννη, Μαρίας Ζουχοστάθη του Κων/νου, Αθανασίου Ταφραλή του Σπυρίδωνα και ΄΄QUEEN OF EVIA΄΄ Μ.Ι.Κ.Ε, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
4)Αντικατάσταση γραμματέως Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών (σχετ.η 177/2016 Α.Δ.Σ.).
5)Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής ελέγχου διαδικασίας είσπραξης ημερήσιου δικαιώματος επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών που προσέρχονται στους χώρους λαϊκών αγορών (σχετ.η 92/2013 Α.Δ.Σ.).
6)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.οικ.1458/100498/29-6-2017, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2017΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.4/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση ΜΗΛΕΑ Ιστιαίας΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμ.16/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄Παραχώρηση του μικρού λεωφορείου του Δήμου στο ΚΤΕΛ κατά τους θερινούς μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιδηψού΄΄.
9)Επί της υπ’ αριθμ.108/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017΄΄ και τρόπος εκτέλεσης.
10)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού.
11)Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12)Διενέργεια εμποροπανήγυρης Ιστιαίας έτους 2017.
13)Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
14)Επί της υπ’ αριθμ.26/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα:΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
15)Επί της με αρ.πρωτ.9284/7-7-2017 αίτησης της Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ, σχετικά με ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2017 Α.Δ.Σ. και συγκεκριμένα της έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, με την ονομασία ΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
16)΄Εγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Χαλκιδέων προς το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)΄Ανοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της επιχορήγησης για τα προνοιακά επιδόματα και καθώς και τον ορισμό επιτροπής για την ολοκλήρωση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής των φακέλων των δικαιούχων.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

21/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΤΠΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

18/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 17-07-2017

17/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δήμου Ιστιαίας την 17η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα:
ΘΕΜΑ: «Αποδοχή επιχορήγησης από Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού»
Ιστιαία 17-07-2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

17/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 18/07/2017

14/07/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 18 η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ,

στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη

αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων

κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.

2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των

αιγιαλών-παραλιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών,

ξαπλωστρών καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής. 139/17

3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων

χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.

4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Αντωνίας Κουκούλη Μπεκιάρη (σχετ.

73/2017 ΑΟΕ)

5. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Φωτεινής Λαμπρινίδη (σχετ. 216/2016 ΑΟΕ)

6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ. 120/17 απόφαση

Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.

7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ. 18/17 απόφαση

Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.

8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την από 28-6- 2017 επιστολή

του δικηγόρου Στυλιανού Κουτνατζή για υπόθεση Μαρίας Αλεξάκη.

9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 29-6- 17 εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησης της

Τράπεζας EYROBANK-ERGASIAS Α.Ε (υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ).

10. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την αρ. εκθ.κατ. 24/2017 αγωγή της εταιρείας

AQUAMOB ΕΠΕ.

11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση πρώην αιρετών (Ζάχου Χριστοφή

κ.λ.π).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή

κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

11/07/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω άμεσης ανάγκης ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων για κίνηση απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων Δήμου επειδή συντρέχουν λόγοι Δημόσιας υγείας εν όψει της θερινής περιόδου), που θα γίνει την 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Διάλυση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 7558/7-6-2017 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων, μεταξύ του Δήμου και του Ανάργυρου Λαζάρου λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων του προμηθευτή (σχετ. η αριθ. 115/2017 Α.Ο.Ε).
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

12η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/07/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 14η Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8941/3-7-2017 αίτησης της Ένωσης Εμπόρων, Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ωρεών για παραχώρηση άδειας για την μουσική υποστήριξη εκδήλωσης από τις 21-7-2017 έως και τις 23-7-2017.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9014/4-7-2017 αίτησης του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ν.Πύργου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στις 17/7/2017 και 17/8/2017 στα πλαίσια του «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Φεστιβάλ Πολιτισμού Νέου Πύργου 2017.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9120/5-7-2017 αίτησης της Desislava Ilieva για προέγκριση καταστήματος (κερματοπαιχνίδια).
4. Εξέταση του υπ.αριθμ. 9072/5-7-2017 εγγράφου του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιστιαίας.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9210/6-7-2017 αίτησης του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη με θέμα : παραχώρηση πλατείας για πολιτιστική εκδήλωση.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9282/7-7-2017 αίτησης του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νεοπυργιωτών Ευβοίας για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δ.Σ. Ν.Πύργου από 12/8/2017 έως και 21/8/2017 στα πλαίσια εκδηλώσεων του «Πολιτιστικού Αύγουστου 2017».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος