ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

17/08/2018Posted by Admin

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: …ΨΥΗ1ΩΕ7-4ΣΝ……
ΙΣΤΙΑΙΑ 17/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 8465

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.268,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Γερογεώργη Μαρία, Ζωγραφοπούλου Μαρία (τηλέφωνο: 22263-50048, 22263 50025).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Δήμαρχος
Ιστιαίας –Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22-08-18

17/08/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2.-Επί της υπ’ αριθμ.161/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018΄΄.
3.-Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
4.-Επί της υπ’ αριθμ.93/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση Οικονομικών Στοιχείων 2017.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.87/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Ιστιαίας και Λουτρών Αιδηψού του ΝΠΔΔ».
6.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
7.-Επί του με αρ.πρωτ.8221/10-8-2018 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, Ολοκλήρωσης Διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας Καυσίμων & Λιπαντικών για το έτος 2018.
8.-Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
9.-Επί αίτησης-παραίτησης της Δ.Σ.Κας Αγγελικής Κούκουζα, από την θέση της Προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
10.-Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου σε ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 245 του Ν.4555/2018.
11.-Επί της υπ’ αριθμ.153/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση, σχετικά με το Νομικό καθεστώς που διέπει τα Γεωπάρκα΄΄.
12.-Επί αίτησης της Ν.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε., με θέμα :΄΄Αίτημα παράτασης χρόνου υλοποίησης της έκδοσης έργου ιστορίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
13.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Βενιαμίν-Δαυϊδ Φενερίδη του Αργυρίου και Ιωάννας Κατσίπη του Αντωνίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
14.-΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
15.-Ανανέωση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου του κ.Αλεξάνδρου Ζαμανίδη.
16.-Επί αίτησης της Κας Μαρίας Λιλή του Κων/νου, σχετικά με χορήγηση άδειας κατάληψης Δημοτικού χώρου στο Πευκί για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
17.-Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Χρήστου Καψοράχη, σχετικά με παραίτησή του από την θέση του Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.
18.-Ενημέρωση σχετικά με τρόπο λειτουργίας και διαδικασίες της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
19.-Επί της υπ’ αριθμ.172/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση την 13-8-2018 στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση αναστολής Κυριάκου Πραμμάτια, κατά του Δήμου (Σχολική Επιτροπή).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

12η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17/08/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 21η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση του υπ.αριθμ. 7958/3-8-2018 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας με θέμα : Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρ/κών επικοινωνιών.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8191/9-8-2018 αίτησης του Πέλεκα Σπυρίδωνα για απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του ορθοπαιδικού ιατρείου επί της οδού Βυζαντινών Αυτοκρατόρων 2 στα Λ.Αιδηψού, για όλο το 24ωρο.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8176/9-8-2018 αίτησης του Δημητρόπουλου Δημήτριου για απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας του για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8259/10-8-2018 αίτησης του ΣΚΟΠΟΥ ΖΩΗΣ για παραχώρηση χώρου για έκθεση κοσμημάτων με σκοπό την φιλανθρωπία, για τον μήνα Αύγουστο.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8320/13-8-2018 αίτησης της Τσαπρούνη Τριανταφυλλιάς για κατασκευή πεζοδρομίου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της εντός του οικισμού Βασιλικών επί της κεντρικής οδού (στάση λεωφορείων ΚΤΕΛ) με δικά της έξοδα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-08-18

17/08/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 17η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
2. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα Παρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

13/08/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 07/2018.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

13/08/2018Posted by Admin

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ.αρ. 173/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακαλείται η υπ.αριθ. 154/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5912/2018 μελέτης ¨Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨, κατάρτιση όρων διακήρυξης, διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού»,
λόγω
αναρμοδιότητας του οργάνου διάθεσης της πίστωσης σύμφωνα με το νέο Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 8111/8-8-2018
πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

10/08/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)
ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: 99ΚΓΩΕ7-ΒΔΚ

Ιστιαίας, 10-08-2018
Αρ.Πρωτ.: 8273

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ‘‘Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ –ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 43.007,96€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:
Από το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης
ποσό 16.155,85€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481 με τίτλο προμήθεια τροφίμων,
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ . Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Ποσό 6.754,46 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.039,15 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.442,78 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 2.692,34 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 14.923,38 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.003 με τίτλο Προμήθεια ειδών διαβιώσεως και περιθάλψεως απόρων

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Λήψη μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς

10/08/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληροφορίες: Χρ. Αναστόπουλος
Τηλέφωνο: 2413 503603
ΦΑΞ : 2413 503669
e-mail:polprostasia@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111
Ταχ. Κωδ.: 413 36 ΛΑΡΙΣΑ

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Λάρισα 09 – 08 – 2018
Αριθ. Πρωτ.: 471 / 121560

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς».

Σας στέλνουμε συνημμένα το αριθ. 5576/09-08-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που ισχύει για την Παρασκευή 10 – 08 – 2018, με κατηγορία κινδύνου (… 4 …), προκειμένου να τα κοινοποιήσετε στις Υπηρεσίες σας, για την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας, που προβλέπονται από τα αντιπυρικά τους σχέδια.
Τα Δασαρχεία παρακαλούνται να εφαρμόσουν το πρόγραμμα των περιπολιών, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
κ.α.α.

Χρήστος Αναστόπουλος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ( Δ/νση Πολιτικής Προστασίας )

2) Δήμοι Στερεάς Ελλάδας:
Καρύστου, Κύμης -Αλιβερίου, Σκύρου, Ερέτριας, Διρφύων – Μεσσαπίων,
Χαλκίδας, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ιστιαίας-Αιδηψού, Τανάγρας,
Θηβαίων, Αλιάρτου, Ορχομενού, Λιβαδειάς, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας,
Λοκρών, Μώλου- Αγ. Κων/νου, Αμφίκλειας-Ελάτειας, Δελφών.

3) Δασαρχεία:
Αλιβερίου, Χαλκίδας, Λίμνης, Ιστιαίας, Αταλάντης, Θηβών, Λιβαδειάς,
Άμφισσας.

4) Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στ. Ελλάδας

ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
2) Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών
3) Διευθύνσεις Δασών Π.Ε. Εύβοιας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και Φωκίδας

( αποστολή με e-mail σε όλους τους αποδέκτες )
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΧΑΡΤΗΣ1.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09/08/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 10η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση την 13-8-2018 στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση αναστολής Κυριάκου Πραμμάτια, κατά του Δήμου (Σχολική Επιτροπή).
2. Ανάκληση της αριθ. 154/2018 ΑΟΕ με θέμα «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5912/2018 μελέτης ¨Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨, κατάρτιση όρων διακήρυξης, διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού».
3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5912/2018 μελέτης ¨Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨, κατάρτιση όρων διακήρυξης, και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού».
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

03/08/2018Posted by Admin

Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Τ.Κ. 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ
Τηλ. 2226351212-14
Email : paidstistiaias@gmail.com

Ιστιαία, 03/08/2018
Αριθ.Πρωτ. 1001

ΠΡΟΣ Ενδιαφερομένους

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών – ΚΔΑΠ Ιστιαίας και Λ.Αιδηψού και του γραφείου του Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμένης αξίας 3.701,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 15-6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την 09/08/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο κτίριο «Γκέσση» ,3ος όροφος.
Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 942/19-07-2018 τεχνικής περιγραφής (ΑΔΑΜ: 18REQ003476303) όπως φαίνονται αναλυτικά κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 WETTEX ρολλό ΤΕΜ 10
2 Αεροζόλ (μύγες-κουνούπια) 300 ml ΤΕΜ 10
3 Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό τύπου Χλωρίνης 4 λίτρων ΤΕΜ 45
4 Αποφρακτικό σιφωνίων –τουαλέτας 60 γραμ. ΤΕΜ 40
5 Γάντια μίας χρήσης ΤΕΜ 20
6 Γάντια λαστιχένια ΤΕΜ 25
7 Καθαριστικό ειδών μπάνιου από άλατα 750 ml ΤΕΜ 80
8 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 4 λίτρων ΤΕΜ 15
9 Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων ΤΕΜ 5
10 Μωρομάντηλα 72 φύλλων ΤΕΜ 600
11 Ποτήρια νερού μίας χρήσης 50 τεμ. ΤΕΜ 15
12 Σακούλες απορ/των κορδόνι 55Χ75 -10 τμχ ΤΕΜ 60
13 Σακούλες απορ/των κορδόνι 70Χ95- 10 τμχ ΤΕΜ 60
14 Σακούλες απορ/των μικρες 46Χ56- 30 τμχ ΤΕΜ 60
15 Σαπούνι χεριών υγρό (ανταλακτικό) 4 λιτρων ΤΕΜ 2
16 Σκόνη πλυντηρίου 55 μεζούρες ΤΕΜ 2
17 Σκούπα οικιακή με κοντάρι ΤΕΜ 20
18 Σφιγκτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας ΤΕΜ 1
19 Σφουγγαρίστρα βιδωτή τύπου WETTEX ΤΕΜ 2
20 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική ανταλακτικό ΤΕΜ 10
21 Σφουγγάρι κουζίνας ΤΕΜ 70
22 Υγρό καθαρισμού ξύλινου δαπέδου 1 λίτρου ΤΕΜ 10
23 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4 λίτρων ΤΕΜ 5
24 Υγρό πιάτων 4 λίτρων ΤΕΜ 15
25 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 10 λίτρων ΤΕΜ 5
26 Φιάλη αερίου εστίας 190 ml ΤΕΜ 6
27 Φιάλη αερίου εστίας 450 ml ΤΕΜ 8
28 Χαρτί κουζίνας 1000 γραμ. ΤΕΜ 50
29 Χαρτί υγείας 120 γραμ.- 40 ρολλών ΤΕΜ 25
30 Χαρτοπετσέτες 750 τμχ ΜΑΧΙ 23/24 ΤΕΜ 2
31 Χειροπετσέτες 20δεματ/κούτα ΤΕΜ 10
32 Απολυμαντικό 500 ml ΤΕΜ 20
33 Αντικολλητικό χαρτί 10 μέτρων ΤΕΜ 25
34 Κουβάδες σφουγγαρίσματος απλοί ΤΕΜ 2
35 Φαράσια πλαστικά ΤΕΜ 2
36 Σαπούνι χεριών υγρό 500gr – dispenser ΤΕΜ 15
37 Αντιβακτηριδιακό για όλες τις επιφάνειες 500ml ΤΕΜ 20
38 Σακουλάκια φύλαξης τροφίμων ΤΕΜ 10
39 Υγρό αφαλάτωσης πλυντηρίου πιάτων 4λίτρων ΤΕΜ 15

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

H Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων για τις δασικές πυρκαγιές

03/08/2018Posted by Admin

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει μεριμνήσει για την προβολή των τηλεοπτικών μηνυμάτων: 1) “ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ” 2) “ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ” και 3) “ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ”.
Τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά “σπότ” αναρτώνται σε όλες τις ιστοσελίδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων προκειμένου οι πολίτες να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων.

1)ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

2)ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

3)ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

03/08/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 109
Ιστιαία 3 – 8 – 2018

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 7η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας ΄΄ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτηση για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης΄΄.
2.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. και διάθεση πιστώσεων.
3.-Σχεδιασμός Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
4.-Ενημέρωση σχετικά με επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, που αφορούν πολιτιστικές δράσεις.

Ιστιαία 3 – 8 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

02/08/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, ανακοινώνει πως ο ΟΑΕΔ εξέδωσε την προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας που αφορά 60 θέσεις για το Δήμο μας (βλ. πίνακα). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1/8/2018 έως τις 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή. Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
• άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης.
Για την υποβολή των αιτήσεων χρειάζεται ο προσωπικός κλειδάριθμος του ΟΑΕΔ καθώς και ο ΑΜΚΑ όλων των μελών (συζύγου και τέκνων). Όσοι χρειάζονται βοήθεια μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας, τηλ.: 22260 56077), ώρες εξυπηρέτησης 9:00-13:00.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

01/08/2018Posted by Admin

ΑΔΑ: ….ΨΚΔΩΕ7-ΟΟΧ
01/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 7874

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.268,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12 η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί στις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Γερογεώργη Μαρία, Ζωγραφοπούλου Μαρία (τηλέφωνο: 22263-50048,22263 50025).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Δήμαρχος
Ιστιαίας –Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 07/08/2018

01/08/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 1/8/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7875

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 7η Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης, ορισμός επιτροπής και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2018.
3. Επί του αριθ. 4546/4-6-2018 εγγράφου της Επιτροπής ποιότητας Ζωής με θέμα «Νομική Υποστήριξη».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018”

30/07/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡTHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: ΨΑΥΚΩΕ7-6ΛΔ
Ιστιαία, 30/07./2018
Αρ.Πρωτ.: 7734.

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια εργασίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 69.936,00€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει τον εξής κωδικό: 70-6232.002 με τίτλο «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση του χώρου διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρης Ιστιαίας»

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (1.128,00 €), ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιµώµενης αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

H Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.

Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 03/08/2018

30/07/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 108
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 3η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας ΄΄ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτηση για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης΄΄.
2.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. και διάθεση πιστώσεων.

Ιστιαία 30 – 7 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

30/07/2018Posted by Admin

ΑΔΑ: 7ΧΛΣΩΕ7-8ΣΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 30-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ.Πρωτ: 7658

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας για το έτος 2018.
Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση 1.500 τ.μ. βρίσκεται στην πόλη της Ιστιαίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχέδιο της Τ.Υ. και συγκεκριμένα σε τμήμα του Ο.Τ.: 270 και σε τμήμα παράπλευρης Δημοτικής οδού όπως αποτυπώνεται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ιστιαία, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 13-8-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ έως 12.30 μ.μ (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία). Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 20-8-2018 την ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο χώρο.
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ. Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά εκατό (100) ευρώ.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι 550,00 €, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, ή το αντίστοιχο ποσό με μετρητά και με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού εκ μέρους του Δήμου τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά το πέρας της δημοπρασίας στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά το τέλος της σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της συμβάσεως. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την 1/9/2018 έως την 7/9/2018.
Πληροφορίες για τους δικαιούχους συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας στη διεύθυνση www.dimosistiaiasaidipsou.net
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

11η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27/07/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 27/07/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7626

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7387/23-7-2018 αίτησης της Χρυσούλας Λυμπέρη για χορήγηση άδειας χρήσης δημοτικού χώρου στον ΑΓ. Γεώργιο Λιχάδας στη θέση ¨ΚΑΒΟΣ¨ για τοποθέτηση κουβουκλίου – εκδοτηρίου εισιτηρίων διαστάσεων 1,5 χ 1,5 για την θερινή περίοδο του έτους 2018.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

27/07/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.