Archive for the ‘Δημοτικό Συμβούλιο – Προσκλήσεις’ Category

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/03/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.17/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2016».
2)Επί της υπ’ αριθμ.41/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017».
3)Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.
4)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
5)Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.οικ.388/26506/17-2-2017, με θέμα:΄΄Περί διαχείρισης του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου» υπέρ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
6)Επιχορήγηση Χορευτικού-Μουσικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Αιδηψού και διάθεση πίστωσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7)Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.οικ.749/7-2-2017, με θέμα:΄΄Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου & στάσιμου εμπορίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4264/2014΄΄.
8)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
9)Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017, διάρκειας 5 μηνών.
10)Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
11)Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
12)Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
13)Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
14)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2017-2018.
15)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου.
16)Συμμετοχή του Δήμου στην ΄Εκθεση MEDITETERIAN 2017 στην Στοκχόλμη Σουηδίας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
17)Διάθεση πίστωσης για την μετάβαση των εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο ΄΄REMEDY – Η φωνή του παρελθόντος – Ανασύροντας μνήμες στην πολυπολιτισμικότητα ΄΄ στις 26-28 Ιανουαρίου 2017.
18)Επί της υπ’ αριθμ.1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
19)Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2016-2017 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
20)Επί του με αρ.πρωτ.178/3-3-2017 εγγράφου της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν της επιτροπές διαγωνισμού των έργων΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη ∆ηµοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/02/2017Posted by Admin

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 5.3.2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 06-02-2017

02/02/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 06 του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής στο 1ο & 2ο θέμα ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ και στο 3ο θέμα η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.96/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα : «΄Εγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2015».
2)Επί της υπ’ αριθμ.97/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα : «΄Εγκριση Απολογισμού 2015».
3)Λήψη απόφασης για την υπογραφή της Σύμβασης ∆εσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα» και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4)Επί της υπ’ αριθμ.1/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ με θέμα :«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ».
5)Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
6)Ορισμός μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής θεμάτων Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων, § 1-3, του άρθρου 1, Υ.Α. 2123/36/01 & άρθρα 4 και 9, Ν. 2881/01, έτους 2017.
7)Αξιοποίηση αμμορυχείου στην Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας και στις Τοπικές Κοινότητες Ασμηνίου & Γουβών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 20-01-2017

16/01/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20_1_2017.

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-2016

30/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1)Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31-12-2016, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29-12-2016

29/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί της υπ’ αριθμ.296/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης τροποποίησης του προϋπολογισμού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται πίστωση για ανάθεση εργασιών εκχιονισμού των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου που πλήττονται από τις έντονες χιονοπτώσεις.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28-12-2016

23/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).
2)΄Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας.
3)΄Εγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων.
4)΄Εγκριση Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων.
5)Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Μαρίας-Μυρτώς Παπαϊωάννου, σχετικά με παραίτησή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
6)Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016.
7)Επί της υπ’ αριθμ.279/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ».
8)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
9)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
10)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
11)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
12)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19-12-2016

16/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 19 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).
2)Επί εγγράφου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας, με αρ.πρωτ.14821/17-11-2016, με θέμα:΄΄Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ.έτος 2017-2018΄΄.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
3)Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016.
4)Επί της υπ’ αριθμ.279/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ».
5)Επί της υπ’ αριθμ.99/17-10-2016 Απόφασης του ΟΛΝΕ Α.Ε.,με θέμα: «΄Εγκριση παραχώρησης χώρου ΧΖΛ ΑΙΔΗΨΟΥ για την εγκατάσταση και λειτουργία αντλιοστασίου λυμάτων ΒΙΟΚΑ».
6)Επί της με αρ.πρωτ.14138/31-10-2016 εισηγητικής έκθεσης της οικονομικής υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων α)Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών β)Ανάπτυξης-Τουριστικής-Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου.
7)Η υπ’ αριθμόν 89/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ με θέμα ¨Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017¨.
8)Η υπ’ αριθμόν 90/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ με θέμα ¨Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης – Στοχοθεσία¨.
9)΄Εγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2017.
10)΄Εγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2017.
11)΄Εγκριση εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας-Αιδηψού για την τεκμηρίωση των εσόδων-εξόδων αυτής.
12)Παραχώρηση δύο (2) λυματοφόρων αυτ/των του Δήμου, προς χρήση στην ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
13)Επί αίτησης του κ.Ιωάννη Άφερειμ του Αναστασίου, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου)
14)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.15924/5-12-2016, με θέμα:΄΄Λήψη απόφασης για αλλαγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για ήδη συμβασιοποιημένη εκπονούμενη μελέτη΄΄.
15)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.16270/12-12-2016, με θέμα:΄΄Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου ΩΡΕΩΝ΄΄.
16)Επί της υπ’ αριθμ.110/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση του υπ’ αριθμ.1041/3-10-2016 εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα «Χρήσεις γης για την ιδιοκτησία ΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., εκτός σχεδίου πόλης Οικισμού θέση ΡΟΔΙΑΔΕΣ κτηματικής περιφέρειας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού»΄΄.
17)΄Εγκριση τακτοποιητικού 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ΄΄.
18)Επί αίτησης του κ.Νικολάου Μαρούλα, εκπροσώπου της Κας Χαρίκλειας Βρεττού, σχετικά με αγορά τμήματος Δημοτικού οικοπέδου στη Τ.Κ. Νέου Πύργου.
19)Επί της υπ’ αριθμ.107/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: Εξέταση της υπ.αριθμ.15301/22-11-2016 αίτησης του Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Ιστιαίας για άδεια χρήσης χώρου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας για την υλοποίηση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων.
20)Επί της υπ’ αριθμ.111/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:Εξέταση της υπ.αριθμ.15315/22-11-2016 αίτησης του κ.Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για έγκριση χωροθέτησης παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας, αντίστοιχα.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

02/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2017 (ΑΟΕ 272/2016). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος.
2.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2017 (ΑΟΕ 273/2016).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30-11-2016

25/11/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, έτους 2017 (ΑΕΕ 6/2016).
2)Επί της υπ’ αριθμ.254/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:’’Επί της υπ’ αριθμ.14/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ.Αγίου, με θέμα: «Αποδοχή παραχώρησης τμήματος εμβαδού 255 μ2 ελαιοπεριβόλου ιδιοκτησίας Γεωργίου Ξηρού του Αντωνίου, προς χρήση για τοποθέτηση δεξαμενής νερού, στην θέση ΄΄Καρίτσα΄΄ Τ.Κ.Αγίου»΄΄.
3)Επί της υπ’ αριθμ.237/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα ΄΄Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων»΄΄.
4)Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).
5)Χορήγηση αδειών και θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
6)Συμμετοχή του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός υπεύθυνου Εκπροσώπου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
7)Επί της από 23-11-2016 αίτησης της Κας Ελένης Ξηρού συζύγου του Γεωργίου, σχετικά με διαγραφή προστίμου κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και προσαυξήσεων.
8)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2016(σχετ.η 109/2016 Α.Δ.Σ.).
9)΄Εκδοση εντύπων Δήμου & δημιουργία βίντεου μικρού μήκους και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.οι 108,109 & 298/2016 Α.Δ.Σ.).
10)Επί αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ-Α.Ο.ΙΣΤΙΑΙΑΣ, σχετικά με οικονομική ενίσχυση από το Δήμο.
11)Επί της υπ’ αριθμ.99/17-10-2016 Απόφασης του ΟΛΝΕ Α.Ε.,με θέμα: «΄Εγκριση παραχώρησης χώρου ΧΖΛ ΑΙΔΗΨΟΥ για την εγκατάσταση και λειτουργία αντλιοστασίου λυμάτων ΒΙΟΚΑ».
12)Συμμετοχή Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Λ.Αιδηψού από 17-19/12/2016 και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
13)Επί της υπ’ αριθμ.253/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016».
14)Επί της με αρ.πρωτ.14138/31-10-2016 εισηγητικής έκθεσης της οικονομικής υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων α)Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών β)Ανάπτυξης-Τουριστικής-Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου.
15)Επί της υπ’ αριθμ.263/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών».
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου)
16)Αποχαρακτηρισμός της παλαιάς παραλιακής οδού Αιδηψός-Λιχάδα στον Οικισμό Αγ.Νικόλαος, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)Επί της υπ’ αριθμ.104/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί της υπ’ αριθμ.12/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου με θέμα «Κενωθέν περίπτερο»΄΄.
18)Επί της από 12-4-2016 ΄Εκθεσης της Επιτροπής Προσδιορισμού αξίας ακινήτων της 3/2008 Πράξης Εφαρμογής του Οικισμού Πευκί, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
19)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, με αρ.πρωτ.14274/3-11-2016, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.59/2016 μελέτης με τίτλο ΄΄Οριστική μελέτη ομβρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 01-11-2016

31/10/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 1 του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016.
2.-΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο «REMEDY-Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΣΥΡΟΝΤΑΣ ΜΝΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ» και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση των εκπροσώπων.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19-10-16

14/10/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 19 του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα:΄΄Παραίτηση από Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων Πολιτών για μείωση Δημοτικών Τελών΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.262/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν.4412/2016΄΄.
3)Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.8046/13-10-2016, με θέμα:’’Ζητούνται διευκρινίσεις΄΄.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος, στο 6ο θέμα ο Δ.Σ.κ.Κων/νος Παπαδόπουλος και στο 7ο θέμα η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
4)΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο «Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς-ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)» στις 22-25 Οκτωβρίου 2016 και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση του εκπροσώπου.
5)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
6)΄Εγκριση πληρωμής δαπάνης από εκτέλεση κοινωφελούς έργου στην Τ.Κ.Καστανιώτισσας, από το λογαριασμό του Κληρ.Συμεών Τσακιρίδη και πληρωμή φόρων Κληρ/τος (ΕΝΦΙΑ, κ.λ.π.).
7)Εισηγητική ΄Εκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 03-10-2016

29/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 03 του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.204/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016¨.
2)Καταβολή οφειλομένου ποσού της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας στον κ.Βασίλειο Δημόπουλο, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
3)Επί της υπ’ αριθμ.201/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2015 Α.Ο.Ε.΄΄.
4)Επί της υπ’ αριθμ.187/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη σχετική ανακοπή κατά του με αρ.ΠΚΑΑΧ Α.Γ.ΕΥΒ.160/23-6-2016 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος-αιγιαλού της Περ.Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας΄΄.
5)Αποδοχή έγκρισης ευρωπαϊκού έργου με τον τίτλο «Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς-ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)» και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
6)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7)Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν.4412/2016.
8)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.145736/13503/Φ.10/19-9-2016, με θέμα:΄΄Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ.γ παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015)΄΄.
9)Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) στην Κα Δήμητρα Μουλά του Δημητρίου.
10)Επί της υπ’ αριθμ.242/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Επί αίτησης της Κας Ιωάννας-Αικατερίνης Ρόγκα, για παράταση συμβάσεως προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Δ.Ε.Αιδηψού΄΄.
11)Επί εγγράφου του ΟΛΝΕ Α.Ε., με αρ.πρωτ.3608/11-8-2016, με θέμα:΄΄Αντλιοστάσιο ΒΙΟΚΑ εντός ΧΖΛ Αιδηψού΄΄.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)΄Εγκριση κλαδέματος δένδρου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14-09-2016

09/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος και στο 3ο θέμα ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε. Ευβοίας, με αρ.πρωτ.137999/3774/Φ.Ε./6-9-2016, με θέμα :΄΄Διαβίβαση σχεδίων Προγραμματικής Σύμβασης για τα έργα:α) «Αποκατάσταση και επέκταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης», β) «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού» και γ) «Ανέγερση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας».
2)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Ηλία Πετσή, σχετικά με παραίτησή του από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
3)Επί του με αρ.πρωτ.85286/22-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
4)΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου, για συμμετοχή στην έκθεση OPEN DAYS και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση του αιρετού.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5)΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.19 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
6)Επί αίτησης του κ.Αλεξάνδρου Λαζάκη, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά του Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
7)Επί της υπ’ αριθμ.17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα : «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού».
8)΄Εκδοση ψηφίσματος για την λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Αιδηψού.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (άρθρο 217, Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α) Διοίκηση του Δήμου
β) Οικονομική κατάσταση
γ) Εφαρμογή προγράμματος Δημοτικής δράσης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17.08.16

12/08/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος και στο 3ο θέμα ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί της υπ’ αριθμ.174/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
2)Επί της υπ’ αριθμ.175/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016΄΄.
3)Ανάκληση της υπ’ αριθμ.214/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Επί του με αρ.πρωτ.80965/1-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4)Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος ΄΄Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων΄΄.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5)΄Εγκριση της με αρ.46/2016 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
6)Ανάληψη κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου που βρίσκεται στην ΄Ανω Μονοκαρυά, ιδιοκτησίας Σταθαρά Αικατερίνης, από το Δήμο.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10-08-2016

05/08/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.162/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: ΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2016΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.160/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
3)Επί της υπ’ αριθμ.168/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016΄΄.
4)Επί της υπ’ αριθμ.161/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016΄΄.
5)Ορισμός Λογιστή για την τακτοποίηση των λογιστικών βιβλίων της Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας και τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων της.
6)Επί εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αρ.πρωτ.6038/18-7-2016, 6039/18-7-2016 και 6040/18-7-2016, με θέμα:΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
7)Επί του με αρ.πρωτ.80965/1-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
8)Επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των αποθεματικών του Δήμου.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9)Επί της υπ’ αριθμ.163/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αναστασίας Σίδερη (σχετ.η υπ’ αριθμ.136/2016 Α.Ο.Ε.΄΄.
10)΄Εγκριση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Ιστιαίας.
11)΄Εγκριση Κανονισμού Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας 2016.
12)Επί της υπ’ αριθμ.17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού».
13)Επί της υπ’ αριθμ.20/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: «Αίτηση Αθλητικού Σωματείου ΄΄ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015΄΄ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Ηλίων».
14)Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος ΄΄Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων΄΄.
15)Επί της υπ’ αριθμ.61/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων΄΄.
16)΄Εγκριση δημοπρασίας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
17)Επί του με αρ.πρωτ.9973/3-8-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ γάλακτος εργαζομένων-ειδών διαβίωσης απόρων δημοτών & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.
18)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
19)Επί της με αρ.πρωτ.9334/22-7-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, Στέργιου Βενετή, Μαρίας Μακρή, Βασιλείου Δημόπουλου, Ηλία Πετσή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα : «΄Αμεση ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, σχετικά με την 158/Α/2016 ΄Εκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, άμεση χορήγηση αντιγράφου της 158/Α/2016 έκθεσης, άμεση χορήγηση αντιγράφων της πλήρους αλληλογραφίας μεταξύ του Δήμου και του ΣΕΕΔΔ».
20) Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου (κωδικός: 14.6.33.33.1-3» του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.
21)Έγκριση εφαρμογής του συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού για την υλοποίηση της πράξης “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού”
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22)Επί του με αρ.πρωτ.231/17-3-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου, με θέμα:΄΄Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου που βρίσκεται στην ΄Ανω Μονοκαρυά ιδιοκτησίας Σταθαρά Αικατερίνης΄΄.
23)Επί του με αρ.πρωτ.9057/18-7-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου, με θέμα:΄΄Παραλαβή των Μελετών : α)΄΄Ολοκλήρωση της εργολαβίας για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας΄΄ και β)΄΄Τροποποίηση-Επικαιροποίηση του έργου ολοκλήρωση της εργολαβίας αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας (Α΄Φάση)΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 01-08-2016

26/07/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 01 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί της με αρ.πρωτ.9334/22-7-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, Στέργιου Βενετή, Μαρίας Μακρή, Βασιλείου Δημόπουλου, Ηλία Πετσή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα : «΄Αμεση ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, σχετικά με την 158/Α/2016 ΄Εκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, άμεση χορήγηση αντιγράφου της 158/Α/2016 έκθεσης, άμεση χορήγηση αντιγράφων της πλήρους αλληλογραφίας μεταξύ του Δήμου και του ΣΕΕΔΔ».
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15-07-16

15/07/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑΛΤΡΩΝ» στην υπ’ αριθ. 6074/27-5-2016 Πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού όπως ισχύει, Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας προτεραιότητας: 14, Τίτλος: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών και καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής της πρότασης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18-07-16

14/07/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 18 του μηνός Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος και στ 1ο και 2ο θέμα η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
1)΄Εγκριση ισολογισμού 2015 και οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
2)Εισηγητική έκθεση της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. για την τεκμηρίωση των εσόδων-εξόδων αυτής.
3)Κάλυψη εξόδων για τα ΄΄ΔΡΟΣΙΝΕΙΑ΄΄ και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
4)Επί εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αρ.πρωτ.4843/10-6-2016, 4842/10-6-2016, 4833/10-6-2016, με θέμα:΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄ και του με αρ.πρωτ. 4787/10-6-2016 με θέμα ΄΄Παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου΄΄.
5)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6)Επί Υπομνήματος των Δικηγόρων που διατηρούν γραφεία στην Βόρεια Εύβοια, με θέμα την προτεινόμενη κατάργηση του Υποθηκοφυλακείου Ιστιαίας.
7)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER «Κεντρικής & Βόρειας Ευβοίας» του μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 του ΕΠ.ΑΛ.Θ 2014-2020 και ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους.
8)Επί της από 7-7-2016 αίτησης του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων κ.λ.π. Βορείου Ευβοίας, με θέμα :΄΄Αίτημα για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο΄΄.
9)Απόφαση για την Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ως νέο Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και έγκριση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.
10)Επί αίτησης της Κας Ευμορφίας Σταυράκη Χας του Γεωργίου, για χορήγηση δικαιώματος σύστασης οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ιστιαίας.
11)Επί της από 13-7-2016 αίτησης του Δ.Σ.κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκη, σχετικά με παραίτησή του από την Επιτροπή Σφράγισης Κατ/των Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)΄Εγκριση της με αρ.43/2016 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Μ/Τα ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα