Archive for the ‘Δημοτικό Συμβούλιο – Προσκλήσεις’ Category

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28-06-2017

23/06/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.128/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετού΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.124/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετών΄΄.
3)Επί της υπ’ αριθμ.141/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Διόρθωση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2017 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση΄΄.
4)΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
5)Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα ΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
6)Επί της υπ’ αριθμόν 129/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του αριθ. 7432/6-6-2017 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών–ελαστικών- συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου για το έτος 2017».
7)Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
8)Επί της με αρ.πρωτ.1/20-6-2017 επιστολής του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Βόρειας Εύβοιας, για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους συναδέλφους συμβασιούχους και επί της με αρ.πρωτ.8245/20-6-2017 επιστολής συμβασιούχων του Δήμου, σχετικά με μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
9)Μίσθωση του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο (πρώην Γεωργίου Τσάρνου).
10)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
11)Ορισμός Λογιστή για τήρηση βιβλίων και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π., Συμβολαιογράφου, αρμόδιου Μηχανικού για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και αρμόδιου Μηχανικού για την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
12)Απολογισμός οικονομικού έτους 2016, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
13)Ορισμός Λογιστή για τήρηση βιβλίων Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη, και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π.
14)Απολογισμός οικονομικού έτους 2016, Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
15)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
16)Ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Ιστιαίας, που αφορά οικόπεδο 294,30 μ2 εντός της πόλης Ιστιαίας, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ως κοινόχρηστος χώρος.
17)Επί της με αρ.πρωτ.8229/19-6-2017 κοινής αίτησης δώδεκα (12) Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Στέργιου Βενετή, Βασιλείου Δημόπουλου, Σπυρίδωνα Σταματίου, Σωτηρίου Πανουργιά, Μαρίας Μακρή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Νικολάου Τσελίκα, ΄Αγγελου Μισιρλή, με θέμα:΄΄΄Αμεση ενημέρωση του Δ.Σ. από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, κατ’ άρθρο 69 Ν.3852/2010) σχετικά με την υπόθεση του Κληροδοτήματος Σφακιανού΄΄.
18)Επί αίτησης κ.Κων/νου Μασουρίδη, σχετικά με διαγραφή Δημοτικών τελών.
19)Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422932 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΛΤΡΑ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον της Τ.Κ.Λιχάδας.
20)Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
21)Επί αιτήσεων των κ.Αποστόλου Κάβουρα του Κων/νου, Πολυξένης Νιέρρη του Δημητρίου και Αικατερίνης Δεληγιάννη του Γεωργίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
22)Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
23)Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
24)Επί αίτησης του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Λ.Αιδηψού ΄΄ΕΡΜΗΣ΄΄, σχετικά με την διαδρομή του τουριστικού τρένου.
25)΄Εγκριση φιλοξενίας Πρέσβη Τσεχίας για 13-14 Ιουλίου 2017 και ψήφιση διάθεσης πίστωσης(σχετ.η 111/2017 Α.Δ.Σ.).
26)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.3544/31-3-2017, με θέμα:΄΄Αποστολή 4ου τελικού λογαριασμού έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ΄΄.
27)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
28)΄Εγκριση έργου αλλαγής λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 06/06/2017

02/06/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 6 του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων & θαλασσίων μέσων αναψυχής.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2)Επί της υπ’ αριθμ.72/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί του με αρ.πρωτ.3732/6-4-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2017) και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών Λιπαντικών΄΄.
3)Εξουσιοδότηση Κας Δημάρχου, για υπογραφή σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων (σχετ.η 115/2017 Α.Ο.Ε.).
4)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για ψήσιμο καλαμποκιού, μαλλί της γριάς, ΠΟΠ-ΚΟΡΝ.
5)Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
6)Επί του υπ’ αριθμ.18/13-1-2017 Πρακτικού του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας, σχετικά με κατασκευή γλίστρας στην περιοχή Κάβου.
7)Επί του υπ’ αριθμ.20/18-5-2017 Πρακτικού του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας, σχετικά με τοποθέτηση ασύρματου κόμβου.
8)Επί αιτήσεων των κ.Ιωάννη Φωνιά του Δημητρίου και ΄΄ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.΄΄, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
9)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
10)Επί αιτήσεων Δ.Σ.κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου και Αναστασίας Φουρνάρη, σχετικά με ενέργειες που αφορούν στο Κληρ.Παναγιώτη Σφακιανού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11)Αποχαρακτηρισμός οδού σύνδεσης Πύργου-Ωρεών, από Εθνική οδό σε Δημοτική.
12)Έγκριση έργου αλλαγής λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25.05.17

19/05/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών Τελών.
2)Επί της υπ’ αριθμ.116/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2017».
3)΄Έγκριση δημιουργίας βίντεο μικρού μήκους και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.η 52/2017 Α.Δ.Σ.).
4)΄Εγκριση καταχώρισης τουριστικής διαφήμισης στο περιοδικό ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ PRESS και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.η 52/2017 Α.Δ.Σ.).
5)Επί του με αρ.πρωτ.50300/5-5-2017 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
6)Ενέργειες σχετικά με το «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου», κατόπιν του με αρ.πρωτ.οικ.388/26506/17-2-2017 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
7)Παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
8)΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων & θαλασσίων μέσων αναψυχής.
9)Επί του με αρ.πρωτ.Εσωτ.Τμ.Β΄513/16-5-2017 εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Ενημέρωση για τις τιμές/τ.μ. για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε διάφορες περιοχές της Π.Ε.Ευβοίας΄΄.
10)Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2017.
11)Επί αίτησης του κ.Βασιλείου Δημόπουλου, σχετικά με υπόθεση Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
13)Καθιέρωση των ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης ως Υπηρεσιών 7ημερης λειτουργίας.
14)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
15)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
16) Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ ΄΄Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ΄΄,με αρ.πρωτ.1105/8-5-2017, με θέμα:΄΄Ορισμός Αναπληρωτή Τακτικού μέλους στο ΔΣ του Περιφ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος΄΄».
17)Αξιοποίηση αμμορυχείου στην Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας και στις Τοπικές Κοινότητες Ασμηνίου & Γουβών(σχετ.η 35/2017 Α.Δ.Σ.).
18)Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2017 (σχετ.η 7/2017 Α.Δ.Σ.).
19)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.92480/6695/5-5-2017, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας 2017΄΄.
20)Αδελφοποίηση Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και Δήμου Βολοντάρι Βουκουρεστίου Ρουμανίας.
21)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
22)Εκπρόσωποι Δήμου για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας (σχετ.η 70/2017 Α.Δ.Σ.).
23)Επί της υπ’ αριθμ.14/18-5-2017 Πράξης του Δ.Σ. της Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά με Διοικητική αποβολή μισθωτή κυλικείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ιστιαίας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24)Αποχαρακτηρισμός οδού σύνδεσης Πύργου-Ωρεών, από Εθνική οδό σε Δημοτική.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/03/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.17/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2016».
2)Επί της υπ’ αριθμ.41/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017».
3)Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.
4)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
5)Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.οικ.388/26506/17-2-2017, με θέμα:΄΄Περί διαχείρισης του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου» υπέρ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
6)Επιχορήγηση Χορευτικού-Μουσικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Αιδηψού και διάθεση πίστωσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7)Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.οικ.749/7-2-2017, με θέμα:΄΄Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου & στάσιμου εμπορίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4264/2014΄΄.
8)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
9)Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017, διάρκειας 5 μηνών.
10)Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
11)Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
12)Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
13)Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
14)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2017-2018.
15)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου.
16)Συμμετοχή του Δήμου στην ΄Εκθεση MEDITETERIAN 2017 στην Στοκχόλμη Σουηδίας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
17)Διάθεση πίστωσης για την μετάβαση των εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο ΄΄REMEDY – Η φωνή του παρελθόντος – Ανασύροντας μνήμες στην πολυπολιτισμικότητα ΄΄ στις 26-28 Ιανουαρίου 2017.
18)Επί της υπ’ αριθμ.1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
19)Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2016-2017 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
20)Επί του με αρ.πρωτ.178/3-3-2017 εγγράφου της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν της επιτροπές διαγωνισμού των έργων΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη ∆ηµοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/02/2017Posted by Admin

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 5.3.2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 06-02-2017

02/02/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 06 του μηνός Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητής στο 1ο & 2ο θέμα ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ και στο 3ο θέμα η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.96/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα : «΄Εγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2015».
2)Επί της υπ’ αριθμ.97/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα : «΄Εγκριση Απολογισμού 2015».
3)Λήψη απόφασης για την υπογραφή της Σύμβασης ∆εσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού Προγράμματος του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα» και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4)Επί της υπ’ αριθμ.1/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ με θέμα :«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ».
5)Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
6)Ορισμός μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής θεμάτων Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων, § 1-3, του άρθρου 1, Υ.Α. 2123/36/01 & άρθρα 4 και 9, Ν. 2881/01, έτους 2017.
7)Αξιοποίηση αμμορυχείου στην Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας και στις Τοπικές Κοινότητες Ασμηνίου & Γουβών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 20-01-2017

16/01/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20_1_2017.

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-2016

30/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1)Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31-12-2016, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29-12-2016

29/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
1)Επί της υπ’ αριθμ.296/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης τροποποίησης του προϋπολογισμού, στην οποία συμπεριλαμβάνεται πίστωση για ανάθεση εργασιών εκχιονισμού των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου που πλήττονται από τις έντονες χιονοπτώσεις.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28-12-2016

23/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).
2)΄Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας.
3)΄Εγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων.
4)΄Εγκριση Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων.
5)Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Μαρίας-Μυρτώς Παπαϊωάννου, σχετικά με παραίτησή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
6)Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016.
7)Επί της υπ’ αριθμ.279/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ».
8)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
9)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
10)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
11)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
12)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19-12-2016

16/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 19 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).
2)Επί εγγράφου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας, με αρ.πρωτ.14821/17-11-2016, με θέμα:΄΄Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολ.έτος 2017-2018΄΄.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
3)Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016.
4)Επί της υπ’ αριθμ.279/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ».
5)Επί της υπ’ αριθμ.99/17-10-2016 Απόφασης του ΟΛΝΕ Α.Ε.,με θέμα: «΄Εγκριση παραχώρησης χώρου ΧΖΛ ΑΙΔΗΨΟΥ για την εγκατάσταση και λειτουργία αντλιοστασίου λυμάτων ΒΙΟΚΑ».
6)Επί της με αρ.πρωτ.14138/31-10-2016 εισηγητικής έκθεσης της οικονομικής υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων α)Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών β)Ανάπτυξης-Τουριστικής-Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου.
7)Η υπ’ αριθμόν 89/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ με θέμα ¨Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017¨.
8)Η υπ’ αριθμόν 90/2016 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ με θέμα ¨Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης – Στοχοθεσία¨.
9)΄Εγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2017.
10)΄Εγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2017.
11)΄Εγκριση εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας-Αιδηψού για την τεκμηρίωση των εσόδων-εξόδων αυτής.
12)Παραχώρηση δύο (2) λυματοφόρων αυτ/των του Δήμου, προς χρήση στην ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
13)Επί αίτησης του κ.Ιωάννη Άφερειμ του Αναστασίου, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου)
14)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.15924/5-12-2016, με θέμα:΄΄Λήψη απόφασης για αλλαγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για ήδη συμβασιοποιημένη εκπονούμενη μελέτη΄΄.
15)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.16270/12-12-2016, με θέμα:΄΄Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου ΩΡΕΩΝ΄΄.
16)Επί της υπ’ αριθμ.110/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση του υπ’ αριθμ.1041/3-10-2016 εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα «Χρήσεις γης για την ιδιοκτησία ΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., εκτός σχεδίου πόλης Οικισμού θέση ΡΟΔΙΑΔΕΣ κτηματικής περιφέρειας Ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού»΄΄.
17)΄Εγκριση τακτοποιητικού 2ου Α.Π.Ε. του έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ΄΄.
18)Επί αίτησης του κ.Νικολάου Μαρούλα, εκπροσώπου της Κας Χαρίκλειας Βρεττού, σχετικά με αγορά τμήματος Δημοτικού οικοπέδου στη Τ.Κ. Νέου Πύργου.
19)Επί της υπ’ αριθμ.107/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: Εξέταση της υπ.αριθμ.15301/22-11-2016 αίτησης του Εμπορικού & Επαγγελματικού Συλλόγου Ιστιαίας για άδεια χρήσης χώρου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας για την υλοποίηση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων.
20)Επί της υπ’ αριθμ.111/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:Εξέταση της υπ.αριθμ.15315/22-11-2016 αίτησης του κ.Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για έγκριση χωροθέτησης παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας, αντίστοιχα.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

02/12/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 07 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2017 (ΑΟΕ 272/2016). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος.
2.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2017 (ΑΟΕ 273/2016).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30-11-2016

25/11/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, έτους 2017 (ΑΕΕ 6/2016).
2)Επί της υπ’ αριθμ.254/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:’’Επί της υπ’ αριθμ.14/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ.Αγίου, με θέμα: «Αποδοχή παραχώρησης τμήματος εμβαδού 255 μ2 ελαιοπεριβόλου ιδιοκτησίας Γεωργίου Ξηρού του Αντωνίου, προς χρήση για τοποθέτηση δεξαμενής νερού, στην θέση ΄΄Καρίτσα΄΄ Τ.Κ.Αγίου»΄΄.
3)Επί της υπ’ αριθμ.237/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα ΄΄Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων»΄΄.
4)Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).
5)Χορήγηση αδειών και θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
6)Συμμετοχή του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός υπεύθυνου Εκπροσώπου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
7)Επί της από 23-11-2016 αίτησης της Κας Ελένης Ξηρού συζύγου του Γεωργίου, σχετικά με διαγραφή προστίμου κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και προσαυξήσεων.
8)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2016(σχετ.η 109/2016 Α.Δ.Σ.).
9)΄Εκδοση εντύπων Δήμου & δημιουργία βίντεου μικρού μήκους και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.οι 108,109 & 298/2016 Α.Δ.Σ.).
10)Επί αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ-Α.Ο.ΙΣΤΙΑΙΑΣ, σχετικά με οικονομική ενίσχυση από το Δήμο.
11)Επί της υπ’ αριθμ.99/17-10-2016 Απόφασης του ΟΛΝΕ Α.Ε.,με θέμα: «΄Εγκριση παραχώρησης χώρου ΧΖΛ ΑΙΔΗΨΟΥ για την εγκατάσταση και λειτουργία αντλιοστασίου λυμάτων ΒΙΟΚΑ».
12)Συμμετοχή Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Λ.Αιδηψού από 17-19/12/2016 και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
13)Επί της υπ’ αριθμ.253/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016».
14)Επί της με αρ.πρωτ.14138/31-10-2016 εισηγητικής έκθεσης της οικονομικής υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων α)Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών β)Ανάπτυξης-Τουριστικής-Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου.
15)Επί της υπ’ αριθμ.263/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών».
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου)
16)Αποχαρακτηρισμός της παλαιάς παραλιακής οδού Αιδηψός-Λιχάδα στον Οικισμό Αγ.Νικόλαος, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)Επί της υπ’ αριθμ.104/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί της υπ’ αριθμ.12/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου με θέμα «Κενωθέν περίπτερο»΄΄.
18)Επί της από 12-4-2016 ΄Εκθεσης της Επιτροπής Προσδιορισμού αξίας ακινήτων της 3/2008 Πράξης Εφαρμογής του Οικισμού Πευκί, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
19)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, με αρ.πρωτ.14274/3-11-2016, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.59/2016 μελέτης με τίτλο ΄΄Οριστική μελέτη ομβρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 01-11-2016

31/10/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 1 του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016.
2.-΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο «REMEDY-Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ-ΑΝΑΣΥΡΟΝΤΑΣ ΜΝΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ» και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση των εκπροσώπων.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19-10-16

14/10/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 19 του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα:΄΄Παραίτηση από Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων Πολιτών για μείωση Δημοτικών Τελών΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.262/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν.4412/2016΄΄.
3)Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.8046/13-10-2016, με θέμα:’’Ζητούνται διευκρινίσεις΄΄.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος, στο 6ο θέμα ο Δ.Σ.κ.Κων/νος Παπαδόπουλος και στο 7ο θέμα η Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
4)΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο «Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς-ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)» στις 22-25 Οκτωβρίου 2016 και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση του εκπροσώπου.
5)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
6)΄Εγκριση πληρωμής δαπάνης από εκτέλεση κοινωφελούς έργου στην Τ.Κ.Καστανιώτισσας, από το λογαριασμό του Κληρ.Συμεών Τσακιρίδη και πληρωμή φόρων Κληρ/τος (ΕΝΦΙΑ, κ.λ.π.).
7)Εισηγητική ΄Εκθεση για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 03-10-2016

29/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 03 του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.204/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016¨.
2)Καταβολή οφειλομένου ποσού της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας στον κ.Βασίλειο Δημόπουλο, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
3)Επί της υπ’ αριθμ.201/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2015 Α.Ο.Ε.΄΄.
4)Επί της υπ’ αριθμ.187/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη σχετική ανακοπή κατά του με αρ.ΠΚΑΑΧ Α.Γ.ΕΥΒ.160/23-6-2016 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος-αιγιαλού της Περ.Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας΄΄.
5)Αποδοχή έγκρισης ευρωπαϊκού έργου με τον τίτλο «Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς-ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)» και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
6)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7)Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν.4412/2016.
8)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.145736/13503/Φ.10/19-9-2016, με θέμα:΄΄Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ.γ παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015)΄΄.
9)Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) στην Κα Δήμητρα Μουλά του Δημητρίου.
10)Επί της υπ’ αριθμ.242/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Επί αίτησης της Κας Ιωάννας-Αικατερίνης Ρόγκα, για παράταση συμβάσεως προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Δ.Ε.Αιδηψού΄΄.
11)Επί εγγράφου του ΟΛΝΕ Α.Ε., με αρ.πρωτ.3608/11-8-2016, με θέμα:΄΄Αντλιοστάσιο ΒΙΟΚΑ εντός ΧΖΛ Αιδηψού΄΄.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)΄Εγκριση κλαδέματος δένδρου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14-09-2016

09/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 14 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος και στο 3ο θέμα ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε. Ευβοίας, με αρ.πρωτ.137999/3774/Φ.Ε./6-9-2016, με θέμα :΄΄Διαβίβαση σχεδίων Προγραμματικής Σύμβασης για τα έργα:α) «Αποκατάσταση και επέκταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κύμης», β) «Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού» και γ) «Ανέγερση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας».
2)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Ηλία Πετσή, σχετικά με παραίτησή του από τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
3)Επί του με αρ.πρωτ.85286/22-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
4)΄Εγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου, για συμμετοχή στην έκθεση OPEN DAYS και διάθεση πίστωσης για την μετάβαση του αιρετού.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5)΄Εγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.19 πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
6)Επί αίτησης του κ.Αλεξάνδρου Λαζάκη, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά του Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
7)Επί της υπ’ αριθμ.17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα : «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού».
8)΄Εκδοση ψηφίσματος για την λειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Αιδηψού.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/09/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (άρθρο 217, Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α) Διοίκηση του Δήμου
β) Οικονομική κατάσταση
γ) Εφαρμογή προγράμματος Δημοτικής δράσης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17.08.16

12/08/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος και στο 3ο θέμα ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)Επί της υπ’ αριθμ.174/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
2)Επί της υπ’ αριθμ.175/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016΄΄.
3)Ανάκληση της υπ’ αριθμ.214/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Επί του με αρ.πρωτ.80965/1-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4)Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος ΄΄Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων΄΄.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5)΄Εγκριση της με αρ.46/2016 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
6)Ανάληψη κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου που βρίσκεται στην ΄Ανω Μονοκαρυά, ιδιοκτησίας Σταθαρά Αικατερίνης, από το Δήμο.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 10-08-2016

05/08/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.162/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: ΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2016΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.160/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨».
3)Επί της υπ’ αριθμ.168/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Τροποποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016΄΄.
4)Επί της υπ’ αριθμ.161/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016΄΄.
5)Ορισμός Λογιστή για την τακτοποίηση των λογιστικών βιβλίων της Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας και τακτοποίηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων της.
6)Επί εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με αρ.πρωτ.6038/18-7-2016, 6039/18-7-2016 και 6040/18-7-2016, με θέμα:΄΄Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού΄΄.
7)Επί του με αρ.πρωτ.80965/1-8-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
8)Επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για την κατάθεση των αποθεματικών του Δήμου.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9)Επί της υπ’ αριθμ.163/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αναστασίας Σίδερη (σχετ.η υπ’ αριθμ.136/2016 Α.Ο.Ε.΄΄.
10)΄Εγκριση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Ιστιαίας.
11)΄Εγκριση Κανονισμού Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας 2016.
12)Επί της υπ’ αριθμ.17/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού».
13)Επί της υπ’ αριθμ.20/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: «Αίτηση Αθλητικού Σωματείου ΄΄ΠΑΝΗΛΙΑΚΟΣ 2015΄΄ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Ηλίων».
14)Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος ΄΄Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων΄΄.
15)Επί της υπ’ αριθμ.61/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων΄΄.
16)΄Εγκριση δημοπρασίας παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
17)Επί του με αρ.πρωτ.9973/3-8-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια τροφίμων & λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ γάλακτος εργαζομένων-ειδών διαβίωσης απόρων δημοτών & ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016.
18)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
19)Επί της με αρ.πρωτ.9334/22-7-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, Στέργιου Βενετή, Μαρίας Μακρή, Βασιλείου Δημόπουλου, Ηλία Πετσή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα : «΄Αμεση ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, σχετικά με την 158/Α/2016 ΄Εκθεση Επιθεώρησης-Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, άμεση χορήγηση αντιγράφου της 158/Α/2016 έκθεσης, άμεση χορήγηση αντιγράφων της πλήρους αλληλογραφίας μεταξύ του Δήμου και του ΣΕΕΔΔ».
20) Έγκριση για την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού”, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου (κωδικός: 14.6.33.33.1-3» του ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.
21)Έγκριση εφαρμογής του συστήματος Διαχειριστικής Ικανότητας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού για την υλοποίηση της πράξης “Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου Κασταλία του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού”
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22)Επί του με αρ.πρωτ.231/17-3-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου, με θέμα:΄΄Συγκρότηση συνεργείου κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου που βρίσκεται στην ΄Ανω Μονοκαρυά ιδιοκτησίας Σταθαρά Αικατερίνης΄΄.
23)Επί του με αρ.πρωτ.9057/18-7-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας Δήμου, με θέμα:΄΄Παραλαβή των Μελετών : α)΄΄Ολοκλήρωση της εργολαβίας για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας΄΄ και β)΄΄Τροποποίηση-Επικαιροποίηση του έργου ολοκλήρωση της εργολαβίας αποχέτευσης και ΒΙΟΚΑ ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας (Α΄Φάση)΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα