Archive for the ‘Δημοτικό Συμβούλιο – Προσκλήσεις’ Category

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17-07-19

12/07/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.91/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:«Έγκριση των υπ’ αρ. 5210 & 5517/2019 πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών για το έτος 2019 (αρ. μελ. 4/2019) και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών λιπαντικών».
2.-Παράταση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄.
3.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού.
4.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7560/3-7-2019, με θέμα:΄΄Διαβίβαση μελέτης προς αποδοχή με τίτλο : «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος Συνεδριακού Κέντρου στο υφιστάμενο συγκρότημα του Δημαρχιακού Μεγάρου»΄΄.
5.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7980/11-7-2019, σχετικά με εγκριτική απόφαση μελέτης με τίτλο ΄΄Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του υποέργου Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας και Αγωγός Διάθεσης΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.41/2019 απόφασης του Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός, με θέμα:΄΄2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
7.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.οικ.18248/13-3-2019, με θέμα:΄΄Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ΄΄.
8.-Επί της υπ’ αριθμ.18/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.πρωτ.4264/12-3-2019 αίτησης των Παπακωνσταντίνου Αθανασίου και Ζούτσου Μαρίας με θέμα:να τοποθετηθούν παράπλευρα της επιχείρησής τους σήματα ή κολωνάκια για να εμποδίζετε η πρόσβαση των οχημάτων στον αιγιαλό΄΄ (σχετ.η 149/2019 Α.Δ.Σ.).
9.-Επί αίτησης του κ.Χρήστου Γιαννακούλα του Ανέστη, σχετικά με παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά του υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10.-Επιτροπή. διενέργειας Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας (σχετ.η 174/2019 Α.Δ.Σ.).

Τα ανωτέρω θέματα χρήζουν άμεσης συζήτησης, διότι έχουν προκύψει εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, καθότι θα πρέπει να γίνει :
Ματαίωση του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και την ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.
Παράταση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄, διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο παραμένει στην εργασία του μέχρι την 9-10-2019, λόγω της από 23-5-2019 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος Συνεδριακού Κέντρου στο υφιστάμενο συγκρότημα του Δημαρχιακού Μεγάρου», διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του υποέργου Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας και Αγωγός Διάθεσης», διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός,του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, διότι αφορά στην εγγραφή Κ.Α. για αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπησή του.
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Ανάκληση της 149/2019 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 1535/Β΄/4-8-2008.
Παράταση ή μη ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω έναρξης της θερινής-τουριστικής περιόδου.

Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2/7/19

28/06/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 2 του μηνός Ioυλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.-Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ.πρωτ.24923/4-4-2019 Απόφαση του κ.Υπουργού Εσωτερικών και το με αρ.πρωτ.45516/14-6-2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3/7/19

28/06/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.5 και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 3 του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Επί εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.1402/5-6-2019, με θέμα:΄΄Παράταση λειτουργίας Δομών «Κέντρα Κοινότητας» Δήμος Λαμιέων, Δήμος Θηβαίων, Δήμος Ορχομενού, Δήμος Δελφών, Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων, Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Δήμος Χαλκιδέων΄΄.
2.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.31996/25-4-2019, με θέμα:΄΄Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
3.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7266/26-6-2019, σχετικά με εγκριτική απόφαση μελέτης με τίτλο ΄΄Ανανέωση Περιβαλλοντικών ΄Ορων ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄.
4.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.οικ.18248/13-3-2019, με θέμα:΄΄Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ΄΄.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.102/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.18/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.πρωτ.4264/12-3-2019 αίτησης των Παπακωνσταντίνου Αθανασίου και Ζούτσου Μαρίας με θέμα:να τοποθετηθούν παράπλευρα της επιχείρησής τους σήματα ή κολωνάκια για να εμποδίζεται η πρόσβαση των οχημάτων στον αιγιαλό΄΄ (σχετ.η 149/2019 Α.Δ.Σ.).
7.-Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων κατοίκων του Δήμου από την πλημμύρα στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018.
8.-Επί του από 12-6-2019 εγγράφου του Εθνικού Κέντρου ΄Αμεσης Βοήθειας, με θέμα:’’’Αίτημα συνδρομής στη διαμονή και διατροφή δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Μοτοσικλετιστών΄΄.
9.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Ευσταθίου Μαραγιάννη του Αθανασίου, Ιωάννη Σουρίλα του Ευσταθίου, ΄΄ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.΄΄ και ΄΄ΔΕΣΠ.& ΔΗΜ.ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε.΄΄, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10.-΄Εγκριση διενέργειας Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας και ορισμός Επιτροπής.
11.-Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12.- Επί της υπ’ αριθμ.106/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019΄΄.
13.-Επί αίτησης της PONTEMEDIA IKE, με αρ.πρωτ.7126/24-6-2019, με θέμα:΄΄Αίτηση Παράτασης Σύμβασης Υπηρεσιών΄΄.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή προκύπτει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη άμεσης συζήτησης  των ανωτέρω θεμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά επείγοντα καθότι θα πρέπει να γίνει :
Για το 1ο θέμα παράταση λειτουργίας Δομών «Κέντρα Κοινότητας» Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Για το 2ο θέμα αποδοχή του ποσού ύψους 93.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στο Δήμο μας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
Για το 3ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει η παραλαβή της μελέτης με τίτλο ΄΄Ανανέωση Περιβαλλοντικών ΄Ορων ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄.
Για το 4ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Για το 5ο θέμα θα πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την δεξαμενή Αγίου Γεωργίου Δ,Ε, Λιχάδας. Λόγω της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης από την έλλειψη νερού.
Για το 6ο θέμα θα πρέπει να γίνει ανάκληση της 149/2019 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 1535/Β΄/4-8-2008.
Για το 7ο θέμα θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των πληγέντων κατοίκων του Δήμου από την πλημμύρα στις 28 & 29 Σεπτεμβρίου 2018, επισημαίνοντας ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
Για το 8ο θέμα να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνδρομής στη διαμονή και διατροφή δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Μοτοσικλετιστών, για την αύξηση αισθήματος ασφάλειας υγείας των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας.
Για το 9ο θέμα να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω έναρξης της θερινής-τουριστικής περιόδου.
Για το 10ο, 11ο και 12ο θέμα να υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της προετοιμασίας των Υπηρεσιών του Δήμου για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας.
Για το 13ο θέμα θα πρέπει να υπάρξει εισήγηση-απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί της αιτούμενης παράτασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 11-06-19

07/06/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ.5 και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 11 του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.55308/23-5-2019 Απόφασης του κ.Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, έγκρισης της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕΠ 866 του έργου ΄΄Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-9-2018 και 1-10-2018΄΄.
2.- Επί της υπ’ αριθμ.88/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019΄΄.
3.-Επί του με αρ.πρωτ.53781/Υ1/5-4-2019 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα:΄΄Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ και ΙΕΚ Ο.Α.Ε.Δ.΄΄.
4.-Επί του με αρ.πρωτ.οικ.14267/128693/7-6-2019 εγγράφου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, με θέμα:΄΄Περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε οδούς για την πραγματοποίηση των εξετάσεων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών΄.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή προκύπτει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη άμεσης συζήτησης των ανωτέρω θεμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά επείγοντα καθότι θα πρέπει να γίνει αποδοχή του ποσού 725.000,00 ευρώ για την ΄΄Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-9-2018 και 1-10-2018΄΄, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ.55308/23-5-2019 Απόφαση του κ.Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η κατεπείγουσα προμήθεια με τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αντικατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου και την θέση σε λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού.
Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Ως προς το 3ο θέμα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 10η Ιουνίου 2019, ως αυτό αναφέρεται στο με αρ.πρωτ.53781/Υ1/5-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων.
Επίσης ως προς το 4ο θέμα θα πρέπει να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών από την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωιών.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15-05-2019

13/05/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.-Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019 καθώς και άλλων λεπτομερειών.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω έναρξης της προεκλογικής περιόδου και συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ.πρωτ.24923/4-4-2019 Απόφαση του κ.Υπουργού Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 23-04-19

19/04/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 14.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Αιτήσεις πολιτών για μείωση Δημοτικών Τελών.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
3. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμφωνητικού με την Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΄Αννας.
4. Επί της υπ’ αριθμ.1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: ΄΄Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά τάφου στο νεκροταφείο Λ.Αιδηψού από τους Κληρ.Αθανασίου Ρουμελιώτη΄΄.
5. Επί της υπ’ αριθμ.65/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του με αρ.πρωτ.4377/15-4-2019 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.
6. Επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων σε ποσοστό 0,5%.
7. Αγορά οικοπέδου μετά του υφιστάμενου σ’ αυτό ισογείου βοηθητικού χώρου επέκτασης του γηπέδου Ωρεών για την δημιουργία υποδομών.
8. Επί της υπ’ αριθμ.67/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 05-10-2018 αγωγή του Δημητρίου Παπακωνσταντίνου΄΄.
9. Επί της υπ’ αριθμ.69/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 20-07-2018 αγωγή της Ασπασίας Μιμούση».
10. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.
11. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.
12. Επί αίτησης της Κας Βασιλικής Βρακά του Δημητρίου, με θέμα:΄΄Αποδοχή, συναίνεση και εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς εμένα Βασιλική Βρακά του Δημητρίου, προκειμένου να ρυθμιστεί το τμήμα της αποθήκης που βρίσκεται επί της ιδιοκτησίας του Δήμου (επί του υποχρεωτικώς προσκυρωτέου οικοπέδου) και ολοκληρωθεί η Πολεοδομική Τακτοποίηση οικοπέδου μου με Πράξη Αναγκαστικής Προσκύρωσης΄΄.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

18/04/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 18 του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.12/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα:΄΄Πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού΄΄.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω του χρονικού περιορισμού για την έγκριση της ανωτέρω απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 15/04/2019

11/04/2019Posted by Admin

Ιστιαία 11 . 04. 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 4175

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση διοργάνωσης 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού με τίτλο ΄΄ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ 2029:ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ΄΄, που θα διεξαχθεί 19 & 20 Απριλίου 2019 στα Λ.Αιδηψού και εξειδίκευση πίστωσης.
2. Ορισμός Δημοτικού Ταμία ως αρμόδιου για τις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα και την Τράπεζα της Ελλάδας.
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
4. Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.οικ.4158/10-4-2019, με θέμα:΄΄Διαβίβαση 1ου Α.Π.Ε. προς έγκριση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»΄΄.
5. Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.οικ.4159/10-4-2019, με θέμα:΄΄Αποστολή ανακεφαλαιωτικής έκθεσης Α΄τριμήνου που αφορά το έργο «Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους και Φιλελλήνων στα Λουτρά Αιδηψού»΄΄.
6. Καθαρισμός παραλιών.
7. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων ναυαγοσωστών.
8. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας.
9. Επί αίτησης της Κας Βασιλικής Βελέντζα του Δημητρίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
10. Κάλυψη εξόδων κηδείας του αποβιώσαντος Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Αναγνώστου.
11. Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με τίτλο ΄΄Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας΄΄(σχετ.η 244/2015 Α.Δ.Σ.).
12. Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
13. Επί της υπ’ αριθμ.14/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.4/2019 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου με θέμα «Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας»΄΄.
14. Επί της υπ’ αριθμ.13/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση του υπ’ αριθμ.1466/12-2-2019 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μέγιστος συνολικός παραχωρούμενος Κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα μαζί με την κατασκευή τους»΄΄.
15. Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
16. Επί αίτησης του Εξωραϊστικου-Εκπολιτιστικού-Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου-Αγιοκάμπου, για οικονομική ενίσχυση.
17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
18. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018).

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 26-03-19

22/03/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
2. Σύνταξη σχεδίου 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019.
4. Σύνταξη σχεδίου 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
5. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη-Παιδεία-Αθλητισμός, οικονομικού έτους 2019.
6. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών(σχετ.η 68/2019 Α.Δ.Σ.).
7. Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
8. Επί του Δ.Υ./10-1-2019 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση΄΄.
9. Επί του Δ.Υ./13-3-2019 εγγράφου του Τμήματος Ταμείου του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής τελών κινητής τηλεφωνίας΄΄.
10. Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.οικ.1963/22-2-2019, με θέμα:΄΄Αποστολή ανακεφαλαιωτικής έκθεσης Α΄τριμήνου που αφορά το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»΄΄.
11. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
12. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018).
13. Επί της υπ’ αριθμ.3/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης».
14. Επί της υπ’ αριθμ.8/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2018».
15. Επί αιτήσεων του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, Α.Ο.Αγίου, Α.Ο.Αιδηψού, Α.Ο.Ευβοϊκού Γουβών, σχετικά με οικονομική ενίσχυση.
16. Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Τριβέλη του Νικολάου, για υπαγωγή στο άρθρο 47 (παρ.5-14) του Ν.998/1979.
17. Επί αίτησης του κ.Ευσταθίου Παπασταμούλου του Αντωνίου, για υπαγωγή στο άρθρο 47 (παρ.5-14) του Ν.998/1979.
18. Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περ/κής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.1089/25-2-2019, με θέμα : ΄΄Ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας΄΄.
19. Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την έψηση καλαμποκιού.
20. Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
21. Επί της υπ’ αριθμ.5/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά τάφου στο νεκροταφείο Ιστιαίας από την Κα Αικατερίνη Αναστασοπούλου-Σίδερη Χα του Νικολάου΄΄.
22. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στο συνεκτικό τμήμα του Οικισμού Βιστρίτσα Νέας Συνασού.
23. Επί αίτησης της Ι & Δ.ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε., για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21-03-19

20/03/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 21 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.-Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω του χρονικού περιορισμού για την προετοιμασία των εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου (προμήθεια ειδών, προπαρασκευαστικές ενέργειες για σύναψη συμβάσεων προμηθειών- υπηρεσιών).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18-03-19

14/03/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 18 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
2. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών(σχετ.η 68/2019 Α.Δ.Σ.).
3. Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.οικ.1963/22-2-2019, με θέμα:΄΄Αποστολή ανακεφαλαιωτικής έκθεσης Α΄τριμήνου που αφορά το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»΄΄.
4. Επί του Δ.Υ./10-1-2019 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση΄΄.
5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
6. Επί της υπ’ αριθμ.3/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης».
7. Επί της υπ’ αριθμ.8/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2018».
8. Επί αιτήσεων του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, Α.Ο.Αγίου και Α.Ο.Αιδηψού, σχετικά με οικονομική ενίσχυση.
9. Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Τριβέλη του Νικολάου, για υπαγωγή στο άρθρο 47 (παρ.5-14) του Ν.998/1979.
10. Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περ/κής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.1089/25-2-2019, με θέμα : ΄΄Ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.19

22/02/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 1 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επί εγγράφου της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με θέμα:΄΄Περί υποβολής αίτησης στο Εφετείο της Λάρισας για μεταβολή σκοπού του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
2. Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας (πλημμύρα 29 & 30-9-2018)-΄Αμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής).
3. ΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
5. Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.295/30-1-2019, με θέμα:΄΄Ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με βάση τον οικείο ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας΄΄.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.Υπουργικής Απόφασης, αριθμ.οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.Χουλιαράκη.
7. Επί της υπ’ αριθμ.7224/1-2-2019 Απόφασης του κ.Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «΄Ενταξη του έργου με τίτλο ΄΄Αναβάθμιση Δικτύου ΄Υδρευσης Γιάλτρων΄΄ στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι΄΄».
8. Επί αίτησης των κ.κ.Σταματίου & Δημητρίου Παληά, με θέμα:΄΄Διάνοιξη προβλεπόμενων δημοτικών δρόμων (αδιάνοικτοι) εντός των οικοπέδων μας στο ισχύον σχέδιο πόλης χωριού ΑΙΔΗΨΟΣ στην τοποθεσία «ΚΟΥΚΟΥΜΕΣ»-ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ-Ε.Ο. Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ-χωριό ΑΙΔΗΨΟΣ΄΄.
9. Επί της υπ’ αριθμ.2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά τάφου στο νεκροταφείο Ιστιαίας από την Κα Ιωάννα Μήτσου Χα του Αθανασίου΄΄.
10. Κοπή δένδρων.
11. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.39/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση της με αρ.2/2019 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
13. ΄Εγκριση της με αρ.4/2019 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
14. Εξειδίκευση πιστώσεων :α)ποσού 5.800,00 ευρώ στον Κ.Α.00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ.14/2019 Α.Δ.Σ. και β)ποσού 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για έξοδα υποθηκοφυλακείου εν όψει της υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στο Εθνικό Κτηματολόγιο, του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018).
15. Επί αίτησης της Κας Ελένης Πετή του Ηλία, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
16. Επί αίτησης του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης Λ.Αιδηψού ΄΄ΣΥΛΛΑΣ΄΄, σχετικά με οικονομική ενίσχυση (σχετ.η 368/2018 Α.Δ.Σ.).
17. Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού.
18. Επί της υπ’ αριθμ.33/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2018΄΄.
19. Επί της υπ’ αριθμ.30/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Δ18/369 ποινικής Δικογραφίας΄΄.
20. Επί της υπ’ αριθμ.23/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Γ18/184 ποινικής Δικογραφίας (πρώην Δημάρχου Χρ. Ζάχου΄΄.
21. Επί της υπ’ αριθμ.27/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Κουκούλη-Μπεκιάρη Αντωνίας (σχετ. 244/2018 ΑΟΕ)΄΄.
22. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 4-2-19

31/01/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 4 του μηνός Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επί της υπ’ αριθμ.12/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 7-2-2019, κατά την συζήτηση της από 15-1-2018 έφεσης που άσκησε η ομόρρυθμος εταιρεία «ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και κατά της υπ’ αριθμ.Α534/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας΄΄.
2. Επί της υπ’ αριθμ.3/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ.178/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας΄΄.
3. Αγορά οικοπέδου επέκτασης του γηπέδου Ωρεών για την δημιουργία υποδομών.
4. Επί της υπ’ αριθμ.5/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί του αριθμ.14636/2018 εγγράφου του Αναπληρωτή Δ/ντή Οικον.Υπηρεσιών με θέμα «Γνωμοδότηση επί των αριθμ.10961/12-10-2018 & 13576/29-11-2018 αιτήσεων του Δ.Σ.κ.Δημόπουλου Βασιλείου¨΄΄.
5. Επί της υπ’ αριθμ.10/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Κων/νου Βαρδάκη(σχετ.7/2019 Α.Ο.Ε.)΄΄.
6. Επί της υπ’ αριθμ.1/2019 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ και τρόπος εκτέλεσης.
7. ΄Εγκριση της με αρ.2/2019 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
8. Επί της υπ’ αριθμ.1/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής΄΄.
9. Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
10. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2019, διάρκειας έως 8 μηνών.
11. Επί αίτησης της Κας ΄Αννας Καλέμη, Προέδρου Συλλόγου Γυναικών Ιστιαίας, σχετικά με παραχώρηση αίθουσας για την στέγαση του γραφείου του.
12. Επί της υπ’ αριθμ.58/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση του υπ’ αριθμ.12391/8-11-2018 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ζητείται εισήγηση σχετικά με την τοποθέτηση του περιπτέρου της Κας Τριανταφυλλιάς Καραμουζά στην θέση επί της πλατείας Ιστιαίας απέναντι της εισόδου του Δημαρχείου.
13. Επί της με αρ.πρωτ.132539/10-12-2018 Απόφασης του κ.Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, περί έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕΠ 066 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον πίνακα της απόφασης αυτής.
14. Επί εγγράφου του κ.Αναπλ/τη Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με αρ.πρωτ.852/29-1-2019, με θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων».
15. Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Ιωάννη Κατούνη, σχετικά με παραίτησή του από την θέση του τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨ και από την θέση του Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ΄Εκθεση “GREEK TRAVEL AWARDS” στην Στοκχόλμη Σουηδίας .
17. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στην έκθεση “GREEK TRAVEL AWARDS” στις 13-16 Φεβρουαρίου στη Στοκχόλμη.
18. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στην έκθεση (TTR) Romanian International Tourism Fair στις 21-25 Φεβρουαρίου στο Βουκουρέστι.
19. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/01/2019

25/01/2019Posted by Admin

Ιστιαία 25 . 01 . 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 793

ΘΕΜΑ:΄΄Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ.392/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 234/2018). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
2.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 15/2019). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
3.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ.394/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 235/2018).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
4.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 17/2019).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21-01-19

17/01/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 21 του μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποστολή ψηφίσματος στην ΕΤΑΔ για την χορήγηση της διαχείρισης του παλαιού υδροθεραπευτηρίου ΄΄Αγίων Αναργύρων΄΄ στα Λ.Αιδηψού, στον Δήμο.
2. Αίτημα για την λειτουργία της ανοικτής πισίνας του υδροθεραπευτηρίου της ΕΤΑΔ στα Λ.Αιδηψού, για όλο το έτος.
3. Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ.78021/28-12-2018, με θέμα:΄΄Συμπληρωματική Κατανομή ποσού 5.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους΄΄.
4. Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.156/10-1-2019, με θέμα:΄΄Διαβίβαση αιτήματος παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης μελέτης για το ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Ωρεών΄΄.
5. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, § 1(γ), άρθρο 1, Π. Δ/τος 23/00 και άρθρο 35, αρ. 20 Γ.Κ.Λ., έτους 2019.
6. Ορισμός μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής θεμάτων Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων, § 1-3, του άρθρου 1, Υ.Α. 2123/36/01 & άρθρα 4 και 9, Ν. 2881/01, έτους 2019.
7. Επί της με αρ.πρωτ.234/11-1-2019 αίτησης της ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε., με θέμα:΄΄Κατασκευή ασκεπούς δεξαμενής στο τουριστικό περίπτερο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού το οποίο βρίσκεται στα Λ.Αιδηψού με την ονομασία ΚΑΖΙΝΟ΄΄.
8. Επί της υπ’ αριθμ.16/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: ΄΄Επί αίτησης του κ.Παναγιώτη Καραμηνά του Δημητρίου, σχετικά με αγορά οικογενειακού τάφου στο νεκροταφείο Λ.Αιδηψού.
9. Επί της υπ’ αριθμ.8/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά τάφου στο νεκροταφείο Ιστιαίας από την Κα Αδαμαντία Μερκούρη Χα του Κων/νου ΄΄.
10. Επί αίτησης της Κας Βασιλικής Βρακά του Ιωάννη, με θέμα:΄΄Πολεοδομική τακτοποίηση οικοπέδου μου με Πράξη Αναγκαστικής Προσκύρωσης΄΄.
11. Επί αίτησης των κ.κ.Δημητρίου Αλεξίου του Χρήστου & Γιαννούλας Γιαννακόπουλου του Ιωάννη, σχετικά με προσκύρωση εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
12. ΄Εγκριση Προϋπολογισμού, ΟΠ.Δ. και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
13. Επί της υπ’ αριθμ.242/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Δημητρίου Γκίκα (σχετ.η 226/2018 ΑΟΕ)΄΄.
14. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.
15. Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019.
16. Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019.
17. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019.
18. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016.
19. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
20. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2018-2019 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
21. Επί της με αρ.πρωτ.142034/31-12-2018 Απόφασης του κ.Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, περί έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕ 871 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιλαμβάνονται στην απόφασης αυτή.
22. Επί της με αρ.πρωτ.59447/26-10-2018 Απόφασης του κ.Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα:΄΄Χρηματοδότηση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ν.Ευβοίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)΄΄.
23. Οικονομική Ενίσχυση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιστιαίας.
24. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
25. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, για ένταξη θέσεων του Προγράμματος ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄.
26. Επί της υπ’ αριθμ.6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Γνωμοδότηση επί του υπ’ αριθμ.134/9-1-2019 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση δύο αιτήσεων για έγκριση εργοταξιακής σήμανσης»΄΄.
27. Ορισμός μελών Επιτροπής ετήσιας διάρκειας ηλεκτρονικών κληρώσεων των μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 και του ΚΗΣΚ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων) σε εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016..

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16-01-19

11/01/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 16 του μηνός Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποστολή ψηφίσματος στην ΕΤΑΔ για την χορήγηση της διαχείρισης του παλαιού υδροθεραπευτηρίου ΄΄Αγίων Αναργύρων΄΄ στα Λ.Αιδηψού, στον Δήμο.
2. Αίτημα για την λειτουργία της ανοικτής πισίνας του υδροθεραπευτηρίου της ΕΤΑΔ στα Λ.Αιδηψού, για όλο το έτος.
3. Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ.78021/28-12-2018, με θέμα:΄΄Συμπληρωματική Κατανομή ποσού 5.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους΄΄.
4. Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.156/10-1-2018, με θέμα:΄΄Διαβίβαση αιτήματος παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης μελέτης για το ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε.Ωρεών΄΄.
5. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, § 1(γ), άρθρο 1, Π. Δ/τος 23/00 και άρθρο 35, αρ. 20 Γ.Κ.Λ., έτους 2019.
6. Ορισμός μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής θεμάτων Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων, § 1-3, του άρθρου 1, Υ.Α. 2123/36/01 & άρθρα 4 και 9, Ν. 2881/01, έτους 2019.
7. Επί της με αρ.πρωτ.234/11-1-2019 αίτησης της ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε., με θέμα:΄΄Κατασκευή ασκεπούς δεξαμενής στο τουριστικό περίπτερο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού το οποίο βρίσκεται στα Λ.Αιδηψού με την ονομασία ΚΑΖΙΝΟ΄΄.
8. Επί της υπ’ αριθμ.16/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα: ΄΄Επί αίτησης του κ.Παναγιώτη Καραμηνά του Δημητρίου, σχετικά με αγορά οικογενειακού τάφου στο νεκροταφείο Λ.Αιδηψού.
9. Επί της υπ’ αριθμ.8/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά τάφου στο νεκροταφείο Ιστιαίας από την Κα Αδαμαντία Μερκούρη Χα του Κων/νου ΄΄.
10. Επί αίτησης της Κας Βασιλικής Βρακά του Ιωάννη, με θέμα:΄΄Πολεοδομική τακτοποίηση οικοπέδου μου με Πράξη Αναγκαστικής Προσκύρωσης΄΄.
11. Επί αίτησης των κ.κ.Δημητρίου Αλεξίου του Χρήστου & Γιαννούλας Γιαννακόπουλου του Ιωάννη, σχετικά με προσκύρωση εδαφικής λωρίδας ιδιοκτησίας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
12. ΄Εγκριση Προϋπολογισμού, ΟΠ.Δ. και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
13. Επί της υπ’ αριθμ.242/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Δημητρίου Γκίκα (σχετ.η 226/2018 ΑΟΕ)΄΄.
14. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.
15. Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019.
16. Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019.
17. Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2019.
18. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν.4412/2016.
19. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
20. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2018-2019 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
21. Επί της με αρ.πρωτ.142034/31-12-2018 Απόφασης του κ.Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, περί έγκρισης της ένταξης στο ΠΔΕ 2018, στη ΣΑΕ 871 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιλαμβάνονται στην απόφασης αυτή.
22. Επί της με αρ.πρωτ.59447/26-10-2018 Απόφασης του κ.Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα:΄΄Χρηματοδότηση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ν.Ευβοίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία (ΣΑΕ 055)΄΄.
23. Επί της με αρ.πρωτ.14520/14-12-2018 αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιστιαίας, σχετικά με επιχορήγηση χρηματικού ποσού για τα έξοδα της Ιεράς Πανήγυρις του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολιούχου Ιστιαίας, έτους 2019.
24. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
25. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, για ένταξη θέσεων του Προγράμματος ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21-12-18

17/12/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 21 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

13/12/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ.372/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 234/2018). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
2.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 234/2018). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
3.-Ανάκληση της υπ’ αριθμ.373/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 235/2018).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
4.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 235/2018).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 12-12-18

07/12/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 12 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επί της υπ’ αριθμ.140/2018 απόφασης του Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη,Παιδεία-Αθλητισμός, με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019 και ΟΠΔ 2019».
2. Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.2161/185310/12-11-2018, με θέμα:΄΄Κληροδότημα (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
3. Επί της με αρ.πρωτ.126299/26-11-2018 Απόφασης του κ.Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, περί έγκρισης της ένταξης/τροποποίησης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 047 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον ΄΄πίνακα΄΄ της απόφασης αυτής.
4. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Βελτίωση της Πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Ευβοίας ΑΕ στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020 (Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» / Υπομέτρο 19.2 « Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»)
6. -Επί της υπ’ αριθμ.232/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2018΄΄.
7. Επί της υπ’ αριθμ.236/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας σε συζήτηση αίτησης ανακοπής του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος΄΄.
8. -΄Εγκριση εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Καστανιώτισσας.
9. -Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
10. –Αγορά οικοπέδου επέκτασης του γηπέδου Ωρεών για την δημιουργία υποδομών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

06/12/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 234/2018). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος.

2.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2019 (ΑΟΕ 235/2018).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης