Archive for the ‘Δημοτικό Συμβούλιο – Προσκλήσεις’ Category

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15.01.18

11/01/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί επιστολής της Δικηγόρου Κας Φωτεινής Λαμπρινίδη, σχετικά με αντικατάστασή της από υπόθεση παράδοσης του ακινήτου, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Σφακιανού Παναγιώτη, εκτάσεως 220,00 μ2 που βρίσκεται στο Ο.Τ.21 του σχεδίου πόλεως Λ.Αιδηψού (σχετ.οι 176 & 291/2016 Α.Δ.Σ.).
2.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αριθμ.πρωτ.1893/181888/25-10-2017, με θέμα:΄΄Σχετικά με την υπ’ αριθμ.244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που αφορά στο κληροδότημα (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
3.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αριθμ.πρωτ.1975/192230/3-11-2017, με θέμα:΄΄Σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
4.-Επί αίτησης του κ.Αποστόλου Κυριακού-Χατζηαποστόλου του Κυριάκου, σχετικά με μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης.
5.-Επί της με αρ.πρωτ.5341/18-3-2014 κοινής αίτησης των κ.κ.Γεωργίας Σοϊλέ του Κων/νου, κ.λ.π., με θέμα:΄΄Παραχώρηση (εκποίηση) τάφου με αντάλλαγμα, στο νεκροταφείο Λ.Αιδηψού΄΄.
6.-Επί αιτήσεων, σχετικά με κοπή δένδρων.
7.-Επί της από 2-1-2018 αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επιχορήγηση χρηματικού ποσού δια τα έξοδα της Ιεράς Πανηγύρεως του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολιούχου Ιστιαίας, έτους 2018.
8.-Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ.Νέου Πύργου (πρώην Γεωργίου Τσάρνου).
9.-Επί του υπ’ αριθμ.35/2017 Πρακτικού του Συμβουλίου της Τ.Κ.Γιάλτρων.
10.-Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨.
11.-Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018.
12.-Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018.
13.-Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων κ.λ.π. του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2018.
14.-Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016.
15.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών Τελών.
16.-Επί της από 5-1-2018 επιστολής του Υποθηκοφύλακα Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου΄΄.
17.-Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
18.-Επί του με αρ.πρωτ.5968/72/Φ.Ε./9-1-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε.Ευβοίας, με θέμα: «΄Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: ΄΄Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αιδηψού΄΄ συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00 ευρώ».
19.-Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
20.-Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Αθανασίου Σπανού, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από αναπληρωματικό μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
21.-Αντικατάσταση μελών ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
22.-Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.
23.-Επί της υπ’ αριθμ.53/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:’’Λήψη απόφασης σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 1010/2-10/2017 έγγραφο της ΥΔΟΜ με θέμα: εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό «Αγιόκαμπος» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011΄΄.
24.-Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ή μη, § 1(γ), άρθρο 1, Π. Δ/τος 23/00 και άρθρο 35, αρ. 20 Γ.Κ.Λ., έτους 2018.
25.-Ορισμός μέλους Γνωμοδοτικής Επιτροπής θεμάτων Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή Πλοίων, § 1-3, του άρθρου 1, Υ.Α. 2123/36/01 & άρθρα 4 και 9, Ν. 2881/01, έτους 2018.
26.-Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, διάρκειας 6 μηνών.
27.-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28.12.17

22/12/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.152/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικ.έτους 2018».
2.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, έτους 2018.
3.-Επί της με αρ.πρωτ.5837/20-7-2017, Απόφασης της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου-Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Ανάπτυξης-Τμήμα Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων, με θέμα:΄΄Παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος (εκμίσθωση) απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού εμβαδού 530 τ.μ. στην Αιδηψό΄΄».
4.-΄Εγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2018.
5.-΄Εγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2018.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.289/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017΄΄.
7.-Επί επιστολής της Δικηγόρου Κας Φωτεινής Λαμπρινίδη, σχετικά με αντικατάστασή της από υπόθεση παράδοσης του ακινήτου, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Σφακιανού Παναγιώτη, εκτάσεως 220,00 μ2 που βρίσκεται στο Ο.Τ.21 του σχεδίου πόλεως Λ.Αιδηψού (σχετ.οι 176 & 291/2016 Α.Δ.Σ.).
8.-Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
9.-Επί κοινής αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ενορίας Ταξιάρχου Ιστιαίας και Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη 2008, σχετικά με παραχώρηση χρήσης αιθουσών κτιρίου παλαιάς Κοινότητας Ταξιάρχη.
10.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αριθμ.πρωτ.1893/181888/25-10-2017, με θέμα:΄΄Σχετικά με την υπ’ αριθμ.244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που αφορά στο κληροδότημα (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
11.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αριθμ.πρωτ.1975/192230/3-11-2017, με θέμα:΄΄Σχετικά με την επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος (κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
12.-Επί των από 20-12-2016 αγωγών:α)ΚΑΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ.λ.π.(50),β)ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κ.λ.π.(8),γ)ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ.λ.π.(11), κατά του Δήμου, σχετικά με οικονομική ζημία και την ηθική βλάβη από κατάργηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας.
13.-Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) και της παροχής γάλακτος σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου ετών 2012,2013,2014 και 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4483/2017(ΦΕΚ 107/Α΄).
14.- Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.
15.-Επί της υπ’ αριθμ.269/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 1-9-2017 αγωγή της εταιρείας «Ε.ΚΟΜΜΑΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»΄΄.
16.-Επί της υπ’ αριθμ.268/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση στη συζήτηση της από 23-11-2015 προσφυγής που άσκησε η Α.Ε. ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.Τ.Ε.΄΄.
17.-Επί της υπ’ αριθμ.283/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Ευγενίας Καλατζή (σχετ.η 161/2017 Α.Ο.Ε.)΄΄.
18.-΄Εγκριση εκμίσθωση Σχολικής καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ.Ταξιάρχη.
19.-Επί εγγράφου της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.1072/8-12-2017, με θέμα:΄΄Διαβίβαση καταλόγου υποέργων συντήρησης αγροτικών δρόμων των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 29.12.17

22/12/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση (άρθρο 159, Ν. 3463/2006, άρθρο 266, Ν. 3852/2010, του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2018 (ΑΟΕ 290/2017). (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος.

2.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2018 (ΑΟΕ 291/2017).(εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 8-12-17

08/12/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 8 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.57/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: «Εξέταση της υπ.αριθμ.19/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού με θέμα: «Επί αιτήσεως του κ.Χαραλάμπους Χρυσανθόπουλου, με θέμα:΄΄Εγκατάσταση και λειτουργία παγοδρομίου στα Λ.Αιδηψού΄΄».

2.-Επί της υπ’ αριθμ.58/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: «Εξέταση της υπ.αριθμ.16019/7-11-2017 αίτησης του κ.Σκοτινιώτη Γεωργίου του Δημητρίου για παραχώρηση 250 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας, προκειμένου να εγκαταστήσει πίστα πάγου και περιστρεφόμενο παιδικό καρουζέλ από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 5 Ιανουαρίου 2017, καθώς και άδεια λειτουργίας για τα παραπάνω παιχνίδια».
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24.11.17

20/11/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.143/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση Οικονομικών Στοιχείων 2016».
2.-Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2017.
3.-Επί της υπ’ αριθμ.267/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017΄΄.
4.-Επί της υπ’ αριθμ.237/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί των αρ.50451/25-7-2017 και 50460/1-8-2017 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ΄΄.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.256/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 29-12-2015 αγωγή των Μενεέμη Ζωής και Μενεέμη Δημητρίου΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.258/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 24-11-2015 αγωγή της Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε (αρ. πινακίου 16)΄΄.
7.-Επί της υπ’ αριθμ.259/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 24-11-2015 αγωγή της Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε (αρ. πινακίου 15)΄΄.
8.-Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
9.-Υπογραφή της ¨Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank¨ και της ¨Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS¨ με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.
10.-Αποχαρακτηρισμός παλαιάς Εθνικής οδού (από Εθνικής σε Δημοτική) που διέρχεται από τους Οικισμούς Ωρεούς και Νέου Πύργου και η οποία ξεκινά από τον ανατολικό κόμβο των Ωρεών και καταλήγει στον κόμβο της Νησιώτισσας. (σχετ.οι 123/2017 και 277/2017 Α.Δ.Σ.).
11.-Επί της υπ’ αριθμ.129/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με οικονομική ενίσχυση Εμπορικού Συλλόγου Ιστιαίας και της με αρ.πρωτ.16415/14-11-2017 αίτησης του Δ.Σ.κ.Βασιλείου Δημόπουλου.
12.-Επιλογή χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου.
13.-Επί του με αρ.πρωτ.38481/13-11-2017 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:΄΄Δ΄Κατανομή ποσού 25.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017 στους Δήμους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους΄΄.
14.-΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
15.-Ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στον Οικισμό Ιστιαίας του καταργηθέντος ΟΕΚ.
16.-Επί αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, με θέμα:΄΄Οικονομική επιχορήγηση΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27-11-17

13/11/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (άρθρο 217, Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α) Διοίκηση του Δήμου
β) Οικονομική κατάσταση
γ) Εφαρμογή προγράμματος Δημοτικής δράσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 31-10-2017

27/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 31 του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1)Αποδοχή της υπ’ αριθμ.178/2017 μελέτης με τίτλο ΄΄Βελτίωση πρόσβασης αγροτικού δρόμου Δ.Ε.Αιδηψού Τ.Κ.Αγίου΄΄.
2)Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 μέτρο 4 ΄΄Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού΄΄, Δράση 4.3.4. ΄΄Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις΄΄.
3)Ανάκληση της υπ’ αριθμ.276/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: :«Επί της υπ’ αριθμ.236/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά ΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2017΄΄.
4)Επί της υπ’ αριθμ.242/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017΄΄.
5)α.-Ορισμός υπεύθυνου Διανομής διανεμόμενων αγαθών των προγραμμάτων :
•ΤΕΒΑ/FEAD, στα πλαίσια του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
•διανομής δωρεάν αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
β.-Ορισμός υπεύθυνων Διανομής διανεμόμενων αγαθών, του προγράμματος Κοινωνικού
Καταστήματος του Δήμου.
6)Επί της με αρ.πρωτ.15344/25-10-2017 επιστολής-παραίτησης της Δ.Σ.Κας Αγγελικής Κούκουζα.
7)Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
8)Ορισμός Προέδρου Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
9)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 27-11-2017

27/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού (άρθρο 217, Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
α) Διοίκηση του Δήμου
β) Οικονομική κατάσταση
γ) Εφαρμογή προγράμματος Δημοτικής δράσης
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-10-17

20/10/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2)Επί της υπ’ αριθμ.234/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Καθορισμός ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Σ.Α.Ο.) και Συντελεστή Οικοπέδου (Σ.Ο.) για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου) για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)΄΄.
3)Επί της από 16-5-2017 αίτησης του κ.Ιορδάνη Παπαγιαννόπουλου του Κυριάκου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων έτους 2015΄΄ και του από 26-6-2017 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων & Δημ.Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων΄΄.
4)Επί της με αρ.πρωτ.14487/10-10-2017 αίτησης της Κας Ελένης Θεοδοσιάδου του Κων/νου, με θέμα:΄΄Επανατοποθέτηση σημάτων κυκλοφορίας σε Ο.Τ. 18 & 19 πόλεως Ιστιαίας΄΄.
5)Επί της με αρ.πρωτ.13671/27-9-2017 αίτησης της Κας Ζωής Γεωργιάδου του Γρηγορίου, σχετικά με απόδοση στον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου στην Τ.Κ.Καστανιώτισσας, το οποίο χρησιμοποιούταν ως χώρος διάθεσης απορριμμάτων.
6)Επί της υπ’ αριθμ.221/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη (σχετ.110/2017 Α.Ο.Ε.)΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.218/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 10-8-2017 αγωγή κ.Στέφου Γεωργίου΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμόν 233/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του αριθ. 14870/16-10-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
9)Επί της υπ’ αριθμ.236/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2017΄΄.
10)Αποχαρακτηρισμός τμημάτων παλαιάς Εθνικής οδού: α)από κόμβο εισόδου προς Ωρεούς (από Ιστιαία) έως το όριο του Οικισμού Ωρεών και β)από το όριο του Οικισμού Ν.Πύργου έως τον κόμβο εξόδου στην νέα Εθνική οδό προς Αιδηψό (τμήμα περιοχής Νησιώτισσας).
11)Έγκριση ισολογισμού 2016 και οικονομικών καταστάσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
12)Ορισμός υπευθύνων διανομής αγαθών κοινωνικού καταστήματος Δήμου και προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.
13)Επί αίτησης του κ.Ανδρέα Κατσιπατάκη, εκπροσώπου κατοίκων περιοχής ΄΄ΤΣΑΚΑΛΟΣ΄΄, Τοπικής Κοινότητας Ν.Πύργου, για επέκταση δικτύου ύδρευσης.
14)Επί αίτησης Αρχιμ.Τίτου Γερονικολού, Εφημέριου Ν.Πύργου, με θέμα:΄΄Συγκομιδή ελαιοκάρπου από Σχολικό Κλήρο Ν.Πύργου΄΄.
15)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα:΄΄Επιστολή παραίτησης από μέλος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
16)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27-09-2017

22/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου(άρθρο 163 του Ν. 3463/2006), του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:
«Έγκριση απολογισµού, ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Ιστιαίας-Αιδηψού, έτους 2015».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

14/09/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ
1)΄Ανοιγμα προσφορών για ορισμό Λογιστή για τήρηση βιβλίων και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π. και ορισμό αρμόδιου Μηχανικού σε εκτέλεση της 137/2017 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
2)΄Ανοιγμα προσφορών για ορισμό Λογιστή για τήρηση βιβλίων, και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π. σε εκτέλεση της 139/2017 απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.
3)Επί του με αρ.πρωτ.40/24-8-2017 εγγράφου του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Κ.Π.Α.Δ.) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Κλήση για παράσταση στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Κ.Π.Α.Δ.) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας της Δευτέρας 9/10/2017΄΄.
4)΄Εγκριση καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης ακινήτου του Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.
5)΄Εγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ έτους 2016.
6)Επί της υπ’ αριθμ.198/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί των με αρ.πρωτ.6746 και 6747/8-8-2017 εγγράφων ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση Δημοτικού φωτισμού΄΄.
7)Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές Υπηρεσίες.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

11/08/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Αυγούστου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Έγκριση μελέτης έργου ΄΄ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ΄΄.
2)Επί αίτησης του κ.Γεωργίου Σαλιγκάρα του Στέφανου, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά του Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
3)Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2017.
4)Επί του με αρ.πρωτ.10096/25-7-2017 εγγράφου του Τμήματος Ταμείου του Δήμου, με θέμα:΄΄Επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης΄΄.
5)Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την επανεξέταση του ετησίου μισθώματος, το οποίο ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ.159/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422932 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΛΤΡΑ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον της Τ.Κ.Λιχάδας.
6)Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Σπυρίδωνα Σταματίου, με θέμα:΄΄Παραμονή της Τράπεζας Πειραιώς στα Λουτρά Αιδηψού΄΄
7)΄Εγκριση εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας-Αιδηψού για την τεκμηρίωση των εσόδων-εξόδων αυτής έτους 2017.
8)Τροποποίηση προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας-Αιδηψού.
9)Ταμειακός Απολογισμός έτους 2016 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
10)΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.). για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
11)Επί του με αρ.πρωτ.2549/3-8-2017 εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με θέμα:΄΄Χρηματοδότηση δράσεων διαλογής στην πηγή΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 02.08.17

28/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 02 του μηνός Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.132/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ε.Πουλαράκη (σχετ.125/2017 ΑΟΕ)΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.164/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση πρώην αιρετών(Ζάχου Χριστοφή κ.λ.π.)΄΄.
3)Επί αιτήσεων των κ.κ.Δημητρίου Γούδα του Ιωάννη, Μαρίας Ζουχοστάθη του Κων/νου, Αθανασίου Ταφραλή του Σπυρίδωνα και ΄΄QUEEN OF EVIA΄΄ Μ.Ι.Κ.Ε, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
4)Αντικατάσταση γραμματέως Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών (σχετ.η 177/2016 Α.Δ.Σ.).
5)Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής ελέγχου διαδικασίας είσπραξης ημερήσιου δικαιώματος επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών που προσέρχονται στους χώρους λαϊκών αγορών (σχετ.η 92/2013 Α.Δ.Σ.).
6)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.οικ.1458/100498/29-6-2017, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2017΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.4/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση ΜΗΛΕΑ Ιστιαίας΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμ.16/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄Παραχώρηση του μικρού λεωφορείου του Δήμου στο ΚΤΕΛ κατά τους θερινούς μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιδηψού΄΄.
9)Επί της υπ’ αριθμ.108/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017΄΄ και τρόπος εκτέλεσης.
10)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού.
11)Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12)Διενέργεια εμποροπανήγυρης Ιστιαίας έτους 2017.
13)Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
14)Επί της υπ’ αριθμ.26/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα:΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
15)Επί της με αρ.πρωτ.9284/7-7-2017 αίτησης της Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ, σχετικά με ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2017 Α.Δ.Σ. και συγκεκριμένα της έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, με την ονομασία ΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
16)΄Εγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Χαλκιδέων προς το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)΄Ανοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της επιχορήγησης για τα προνοιακά επιδόματα και καθώς και τον ορισμό επιτροπής για την ολοκλήρωση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής των φακέλων των δικαιούχων.
19)Επί του με αρ.πρωτ.1161/29-6-2017 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα:΄΄Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.΄΄.
20)Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Αιδηψού για την ορθή περιβαλλοντικά και ενεργειακά λειτουργία του» στην υπ’ αριθ. 2368/3-5-2017 Πρόσκληση (Κωδ.32) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ισχύει, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
21)Επί της υπ’ αριθμ.90/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα:΄΄2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικ.έτους 2017΄΄.
22)Παροχή ηλεκτροδότησης κάτω πλατείας Τοπικής Κοινότητας Ταξιάρχη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΕΤΑΡΤΗ 26/07/2017

21/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.132/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ε.Πουλαράκη (σχετ.125/2017 ΑΟΕ)΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.164/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ποινική υπόθεση πρώην αιρετών(Ζάχου Χριστοφή κ.λ.π.)΄΄.
3)Επί αιτήσεων των κ.κ.Δημητρίου Γούδα του Ιωάννη, Μαρίας Ζουχοστάθη του Κων/νου, Αθανασίου Ταφραλή του Σπυρίδωνα και ΄΄QUEEN OF EVIA΄΄ Μ.Ι.Κ.Ε, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
4)Αντικατάσταση γραμματέως Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών (σχετ.η 177/2016 Α.Δ.Σ.).
5)Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής ελέγχου διαδικασίας είσπραξης ημερήσιου δικαιώματος επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών που προσέρχονται στους χώρους λαϊκών αγορών (σχετ.η 92/2013 Α.Δ.Σ.).
6)Επί εγγράφου του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Ευβοίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.,με αρ.πρωτ.οικ.1458/100498/29-6-2017, με θέμα:΄΄Υπόδειξη εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας για το 2017΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.4/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση ΜΗΛΕΑ Ιστιαίας΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμ.16/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄Παραχώρηση του μικρού λεωφορείου του Δήμου στο ΚΤΕΛ κατά τους θερινούς μήνες, για τις ανάγκες του Δημοτικού Διαμερίσματος Αιδηψού΄΄.
9)Επί της υπ’ αριθμ.108/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017΄΄ και τρόπος εκτέλεσης.
10)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού.
11)Ηλεκτροδότηση του χώρου της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας με μια επί πλέον παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 3Φ Νο 3.
12)Διενέργεια εμποροπανήγυρης Ιστιαίας έτους 2017.
13)Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για την παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
14)Επί της υπ’ αριθμ.26/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα:΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
15)Επί της με αρ.πρωτ.9284/7-7-2017 αίτησης της Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ, σχετικά με ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2017 Α.Δ.Σ. και συγκεκριμένα της έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής στο κατάστημα ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΙΤΣΑΡΙΑ, με την ονομασία ΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
16)΄Εγκριση μεταβίβασης αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών επιδομάτων από το Δήμο Χαλκιδέων προς το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)΄Ανοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της επιχορήγησης για τα προνοιακά επιδόματα και καθώς και τον ορισμό επιτροπής για την ολοκλήρωση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής των φακέλων των δικαιούχων.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ Σ/ΛΙΟΥ 10-07-17

06/07/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 10 του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
2)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
3)Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές Υπηρεσίες.
4)Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παραγρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017.
5)Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6)Μίσθωση του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο (πρώην Γεωργίου Τσάρνου).
7)Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422932 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΛΤΡΑ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον της Τ.Κ.Λιχάδας.
8)Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
9)Επί αιτήσεων των κ.Αποστόλου Κάβουρα του Κων/νου, Πολυξένης Νιέρρη του Δημητρίου και Αικατερίνης Δεληγιάννη του Γεωργίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
10)Επί του από 5-7-2017 εγγράφου του Τμήματος Τοπ.Οικον.Ανάπτυξης του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαβίβαση αίτησης για άδεια κινητής καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου΄΄.
11)Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
12)Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
13)Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου με δραστηριότητα ΄΄Καντίνα΄΄.
14)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.3544/31-3-2017, με θέμα:΄΄Αποστολή 4ου τελικού λογαριασμού έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ΄΄.
15)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
16)΄Εγκριση έργου αλλαγής λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)Επί εγγράφου της ΚΕΔΕ με αρ.πρωτ.2162/22-6-2017, σχετικά με τον επαναπατρισμό του
Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
18)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού ως επικεφαλής εταίρος, σε Πρόταση που πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020» – μέτρο «Δίκτυα Πόλεων».
19)΄Εγκριση καταχώρισης τουριστικής διαφήμισης στο περιοδικό ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ PRESS και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.οι 52 & 88/2017 Α.Δ.Σ.).
20)Επί αίτησης κ.Κων/νου Μασουρίδη, σχετικά με διαγραφή Δημοτικών τελών.
21)Επί της από 16-5-2017 αίτησης του κ.Ιορδάνη Παπαγιαννόπουλου του Κυριάκου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο του Δήμου για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων έτους 2015 και του από 26-6-2017 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων & Δημ.Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή ποσού για υπηρεσίες αποκομιδής λυμάτων΄΄.
22)΄Εγκριση φιλοξενίας Πρέσβη Τσεχίας για 13-14 Ιουλίου 2017 και ψήφιση διάθεσης πίστωσης(σχετ.η 111/2017 Α.Δ.Σ.).

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28-06-2017

23/06/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.128/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετού΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.124/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετών΄΄.
3)Επί της υπ’ αριθμ.141/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Διόρθωση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2017 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση΄΄.
4)΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
5)Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα ΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
6)Επί της υπ’ αριθμόν 129/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του αριθ. 7432/6-6-2017 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών–ελαστικών- συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου για το έτος 2017».
7)Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
8)Επί της με αρ.πρωτ.1/20-6-2017 επιστολής του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Βόρειας Εύβοιας, για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους συναδέλφους συμβασιούχους και επί της με αρ.πρωτ.8245/20-6-2017 επιστολής συμβασιούχων του Δήμου, σχετικά με μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
9)Μίσθωση του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο (πρώην Γεωργίου Τσάρνου).
10)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
11)Ορισμός Λογιστή για τήρηση βιβλίων και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π., Συμβολαιογράφου, αρμόδιου Μηχανικού για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και αρμόδιου Μηχανικού για την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
12)Απολογισμός οικονομικού έτους 2016, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
13)Ορισμός Λογιστή για τήρηση βιβλίων Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη, και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π.
14)Απολογισμός οικονομικού έτους 2016, Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
15)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
16)Ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Ιστιαίας, που αφορά οικόπεδο 294,30 μ2 εντός της πόλης Ιστιαίας, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ως κοινόχρηστος χώρος.
17)Επί της με αρ.πρωτ.8229/19-6-2017 κοινής αίτησης δώδεκα (12) Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Στέργιου Βενετή, Βασιλείου Δημόπουλου, Σπυρίδωνα Σταματίου, Σωτηρίου Πανουργιά, Μαρίας Μακρή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Νικολάου Τσελίκα, ΄Αγγελου Μισιρλή, με θέμα:΄΄΄Αμεση ενημέρωση του Δ.Σ. από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, κατ’ άρθρο 69 Ν.3852/2010) σχετικά με την υπόθεση του Κληροδοτήματος Σφακιανού΄΄.
18)Επί αίτησης κ.Κων/νου Μασουρίδη, σχετικά με διαγραφή Δημοτικών τελών.
19)Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422932 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΛΤΡΑ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον της Τ.Κ.Λιχάδας.
20)Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
21)Επί αιτήσεων των κ.Αποστόλου Κάβουρα του Κων/νου, Πολυξένης Νιέρρη του Δημητρίου και Αικατερίνης Δεληγιάννη του Γεωργίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
22)Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
23)Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
24)Επί αίτησης του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Λ.Αιδηψού ΄΄ΕΡΜΗΣ΄΄, σχετικά με την διαδρομή του τουριστικού τρένου.
25)΄Εγκριση φιλοξενίας Πρέσβη Τσεχίας για 13-14 Ιουλίου 2017 και ψήφιση διάθεσης πίστωσης(σχετ.η 111/2017 Α.Δ.Σ.).
26)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.3544/31-3-2017, με θέμα:΄΄Αποστολή 4ου τελικού λογαριασμού έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ΄΄.
27)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
28)΄Εγκριση έργου αλλαγής λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 06/06/2017

02/06/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 6 του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων & θαλασσίων μέσων αναψυχής.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2)Επί της υπ’ αριθμ.72/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί του με αρ.πρωτ.3732/6-4-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2017) και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών Λιπαντικών΄΄.
3)Εξουσιοδότηση Κας Δημάρχου, για υπογραφή σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων (σχετ.η 115/2017 Α.Ο.Ε.).
4)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για ψήσιμο καλαμποκιού, μαλλί της γριάς, ΠΟΠ-ΚΟΡΝ.
5)Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
6)Επί του υπ’ αριθμ.18/13-1-2017 Πρακτικού του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας, σχετικά με κατασκευή γλίστρας στην περιοχή Κάβου.
7)Επί του υπ’ αριθμ.20/18-5-2017 Πρακτικού του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας, σχετικά με τοποθέτηση ασύρματου κόμβου.
8)Επί αιτήσεων των κ.Ιωάννη Φωνιά του Δημητρίου και ΄΄ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.΄΄, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
9)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
10)Επί αιτήσεων Δ.Σ.κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου και Αναστασίας Φουρνάρη, σχετικά με ενέργειες που αφορούν στο Κληρ.Παναγιώτη Σφακιανού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11)Αποχαρακτηρισμός οδού σύνδεσης Πύργου-Ωρεών, από Εθνική οδό σε Δημοτική.
12)Έγκριση έργου αλλαγής λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25.05.17

19/05/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών Τελών.
2)Επί της υπ’ αριθμ.116/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2017».
3)΄Έγκριση δημιουργίας βίντεο μικρού μήκους και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.η 52/2017 Α.Δ.Σ.).
4)΄Εγκριση καταχώρισης τουριστικής διαφήμισης στο περιοδικό ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ PRESS και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.η 52/2017 Α.Δ.Σ.).
5)Επί του με αρ.πρωτ.50300/5-5-2017 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
6)Ενέργειες σχετικά με το «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου», κατόπιν του με αρ.πρωτ.οικ.388/26506/17-2-2017 εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
7)Παροχή οικονομικής βοήθειας σε άπορη οικογένεια με προβλήματα υγείας.
8)΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων & θαλασσίων μέσων αναψυχής.
9)Επί του με αρ.πρωτ.Εσωτ.Τμ.Β΄513/16-5-2017 εγγράφου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Ενημέρωση για τις τιμές/τ.μ. για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε διάφορες περιοχές της Π.Ε.Ευβοίας΄΄.
10)Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2017.
11)Επί αίτησης του κ.Βασιλείου Δημόπουλου, σχετικά με υπόθεση Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
13)Καθιέρωση των ανταποδοτικών Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης ως Υπηρεσιών 7ημερης λειτουργίας.
14)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
15)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
16) Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ ΄΄Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ΄΄,με αρ.πρωτ.1105/8-5-2017, με θέμα:΄΄Ορισμός Αναπληρωτή Τακτικού μέλους στο ΔΣ του Περιφ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος΄΄».
17)Αξιοποίηση αμμορυχείου στην Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας και στις Τοπικές Κοινότητες Ασμηνίου & Γουβών(σχετ.η 35/2017 Α.Δ.Σ.).
18)Επιτροπή παραλαβής Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2017 (σχετ.η 7/2017 Α.Δ.Σ.).
19)Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.92480/6695/5-5-2017, με θέμα:΄΄Αποδοχή δακοκτονίας 2017΄΄.
20)Αδελφοποίηση Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και Δήμου Βολοντάρι Βουκουρεστίου Ρουμανίας.
21)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
22)Εκπρόσωποι Δήμου για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας (σχετ.η 70/2017 Α.Δ.Σ.).
23)Επί της υπ’ αριθμ.14/18-5-2017 Πράξης του Δ.Σ. της Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά με Διοικητική αποβολή μισθωτή κυλικείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ιστιαίας.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
24)Αποχαρακτηρισμός οδού σύνδεσης Πύργου-Ωρεών, από Εθνική οδό σε Δημοτική.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

10/03/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)Επί της υπ’ αριθμ.17/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2016».
2)Επί της υπ’ αριθμ.41/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017».
3)Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.
4)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
5)Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.οικ.388/26506/17-2-2017, με θέμα:΄΄Περί διαχείρισης του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου» υπέρ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
6)Επιχορήγηση Χορευτικού-Μουσικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Αιδηψού και διάθεση πίστωσης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7)Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.οικ.749/7-2-2017, με θέμα:΄΄Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου & στάσιμου εμπορίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4264/2014΄΄.
8)Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
9)Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017, διάρκειας 5 μηνών.
10)Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
11)Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
12)Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
13)Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα 2014-2020”.
14)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2017-2018.
15)Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου.
16)Συμμετοχή του Δήμου στην ΄Εκθεση MEDITETERIAN 2017 στην Στοκχόλμη Σουηδίας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
17)Διάθεση πίστωσης για την μετάβαση των εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο ΄΄REMEDY – Η φωνή του παρελθόντος – Ανασύροντας μνήμες στην πολυπολιτισμικότητα ΄΄ στις 26-28 Ιανουαρίου 2017.
18)Επί της υπ’ αριθμ.1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
19)Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2016-2017 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
20)Επί του με αρ.πρωτ.178/3-3-2017 εγγράφου της Περιφερειακής ΄Ενωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν της επιτροπές διαγωνισμού των έργων΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

Πρόσκληση προς τα τακτικά µέλη ∆ηµοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/02/2017Posted by Admin

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 5.3.2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα 12η μεσ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συμβουλίου και των µελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
Δημήτριος Ζουπανιώτης