Archive for the ‘Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγύη, Παιδεία – Αθληρισμός Ν.Π.Δ.Δ.’ Category

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

10/08/2018Posted by Admin

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ και ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ :
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24% (CPV: 15811100-7)
το ζητούμενο είδος είναι
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

(ΣΥΣ-ΣΙΑ 1000ΓΡ
το οποίο εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε, αναλυτικά εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)
ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: 99ΚΓΩΕ7-ΒΔΚ

Ιστιαίας, 10-08-2018
Αρ.Πρωτ.: 8273

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ‘‘Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ –ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 43.007,96€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:
Από το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης
ποσό 16.155,85€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481 με τίτλο προμήθεια τροφίμων,
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ . Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Ποσό 6.754,46 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.039,15 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.442,78 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 2.692,34 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 14.923,38 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.003 με τίτλο Προμήθεια ειδών διαβιώσεως και περιθάλψεως απόρων

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

03/08/2018Posted by Admin

Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Τ.Κ. 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ
Τηλ. 2226351212-14
Email : paidstistiaias@gmail.com

Ιστιαία, 03/08/2018
Αριθ.Πρωτ. 1001

ΠΡΟΣ Ενδιαφερομένους

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών – ΚΔΑΠ Ιστιαίας και Λ.Αιδηψού και του γραφείου του Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμένης αξίας 3.701,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 15-6634 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».

Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την 09/08/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο κτίριο «Γκέσση» ,3ος όροφος.
Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 942/19-07-2018 τεχνικής περιγραφής (ΑΔΑΜ: 18REQ003476303) όπως φαίνονται αναλυτικά κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 WETTEX ρολλό ΤΕΜ 10
2 Αεροζόλ (μύγες-κουνούπια) 300 ml ΤΕΜ 10
3 Απολυμαντικό παχύρευστο υγρό τύπου Χλωρίνης 4 λίτρων ΤΕΜ 45
4 Αποφρακτικό σιφωνίων –τουαλέτας 60 γραμ. ΤΕΜ 40
5 Γάντια μίας χρήσης ΤΕΜ 20
6 Γάντια λαστιχένια ΤΕΜ 25
7 Καθαριστικό ειδών μπάνιου από άλατα 750 ml ΤΕΜ 80
8 Καθαριστικό υγρό γενικής χρήσης 4 λίτρων ΤΕΜ 15
9 Μαλακτικό ρούχων 4 λίτρων ΤΕΜ 5
10 Μωρομάντηλα 72 φύλλων ΤΕΜ 600
11 Ποτήρια νερού μίας χρήσης 50 τεμ. ΤΕΜ 15
12 Σακούλες απορ/των κορδόνι 55Χ75 -10 τμχ ΤΕΜ 60
13 Σακούλες απορ/των κορδόνι 70Χ95- 10 τμχ ΤΕΜ 60
14 Σακούλες απορ/των μικρες 46Χ56- 30 τμχ ΤΕΜ 60
15 Σαπούνι χεριών υγρό (ανταλακτικό) 4 λιτρων ΤΕΜ 2
16 Σκόνη πλυντηρίου 55 μεζούρες ΤΕΜ 2
17 Σκούπα οικιακή με κοντάρι ΤΕΜ 20
18 Σφιγκτήρας επαγγελματικής σφουγγαρίστρας ΤΕΜ 1
19 Σφουγγαρίστρα βιδωτή τύπου WETTEX ΤΕΜ 2
20 Σφουγγαρίστρα επαγγελματική ανταλακτικό ΤΕΜ 10
21 Σφουγγάρι κουζίνας ΤΕΜ 70
22 Υγρό καθαρισμού ξύλινου δαπέδου 1 λίτρου ΤΕΜ 10
23 Υγρό καθαρισμού τζαμιών 4 λίτρων ΤΕΜ 5
24 Υγρό πιάτων 4 λίτρων ΤΕΜ 15
25 Υγρό πλυντηρίου πιάτων 10 λίτρων ΤΕΜ 5
26 Φιάλη αερίου εστίας 190 ml ΤΕΜ 6
27 Φιάλη αερίου εστίας 450 ml ΤΕΜ 8
28 Χαρτί κουζίνας 1000 γραμ. ΤΕΜ 50
29 Χαρτί υγείας 120 γραμ.- 40 ρολλών ΤΕΜ 25
30 Χαρτοπετσέτες 750 τμχ ΜΑΧΙ 23/24 ΤΕΜ 2
31 Χειροπετσέτες 20δεματ/κούτα ΤΕΜ 10
32 Απολυμαντικό 500 ml ΤΕΜ 20
33 Αντικολλητικό χαρτί 10 μέτρων ΤΕΜ 25
34 Κουβάδες σφουγγαρίσματος απλοί ΤΕΜ 2
35 Φαράσια πλαστικά ΤΕΜ 2
36 Σαπούνι χεριών υγρό 500gr – dispenser ΤΕΜ 15
37 Αντιβακτηριδιακό για όλες τις επιφάνειες 500ml ΤΕΜ 20
38 Σακουλάκια φύλαξης τροφίμων ΤΕΜ 10
39 Υγρό αφαλάτωσης πλυντηρίου πιάτων 4λίτρων ΤΕΜ 15

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

H Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 ΝΠΔΔ

22/10/2015Posted by Admin

Το Νομικό Πρόσωπο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, που εδρεύει στην Ιστιαία του Νομού Ευβοίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΔΔ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ANAΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ”

28/11/2014Posted by Admin

Σας καλούμε εκ νέου, σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα που αναφέρονται στην υπ.αιθμ.15/2014 πρόσκληση με αριθμό πρωτ. 489/24-11-2014, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, στις 1 του μηνός Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. 01.12.2014