Archive for the ‘Επιχειρήσεις – Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί’ Category

 

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού

21/07/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΤΠΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

18/05/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ,
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ: 2226350025,2226350019
FAX: 2226056163
Αρ. Πρωτ.:6317

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Διευκρινίζεται ότι σχετικά με την υπ’αριθμ.5063/3-5-2017 μελέτη για την προμήθεια τροφίμων – γάλακτος και ειδών διαβίωσης για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου αυτού ,προϋπολογισμού 44.815,40 € με Φ.Π.Α ότι ισχύουν τα εξής:
1)Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αναγράφεται στο άρθρο 4 της μελέτης δεν είναι απαραίτητη για την υποβολή προσφορών και για αυτό το λόγο δεν αναγράφεται στην υπ’αριθμ.πρωτ:5800/10-5-2017 Διακήρυξη Δημάρχου.
2)Το άρθρο 11.παρ3 α) ι) της ανωτέρω διακήρυξης αντικαθίσταται και ισχύει ως εξής:
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016). https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=el
3)Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά βάσει των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 :
1. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο – ΓΕ.ΜΗ
2. Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου (σχετικής με το αντικείμενο της πρόσκλησης)
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά και: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, εκκαθάρισης κ.λ.π.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου(Ο.Τ.Α.)
7. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

Ιστιαία :18/5/2017
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΤΕΥΔ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/a>

ΤΕΥΔ/a>

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

17/05/2017Posted by Admin

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

10/05/2017Posted by Admin

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

29/11/2016Posted by Admin

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1)Το άρθρο 103 του Δ.Κ.Κ.
2)Το άρθρο 192 του Δ.Κ.Κ.
3)Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
4)Την με αρ.πρωτ.8529/20-5-2013 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών ΄Εργων & Συντήρησης Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
5)Την υπ’ αριθμ. 139/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6)Την υπ’ αριθμ.251/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, όπως περιγράφεται παρακάτω:
1.- Η Δημοπρασία αφορά την εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στα Λουτρά Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού επι της οδού ΄΄25ης Μαρτίου΄΄,το οποίο σύμφωνα με το από Μαΐου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Μαρούλα αποτελείται από μία κυρίως αίθουσα επιφανείας 114,09 μ.τ., χώρο αποθήκης επιφανείας 4,48 μ.τ. και χώρο για τουαλέτες επιφανείας 24,12 μ.τ επί οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1329,88 μ.τ. τμήμα του οποίου 864,97 μ.τ. καταλαμβάνεται από τη ζώνη παραλίας, για να χρησιμοποιηθεί ως καφέ μπάρ, εστιατόριο, ή άλλες συναφείς χρήσεις. Το όλο ακίνητο συνορεύει βόρεια με την οδό ΄΄25ης Μαρτίου΄΄, νότια με θάλασσα, ανατολικά με λοιπή ιδιοκτησία του Δήμου και Δυτικά με την δημοτική ακτή και την οδό ΄΄Ποσειδώνος΄΄.
2.- Η Δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, θα γίνει δε στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που βρίσκεται στην πλατεία Ιστιαίας στην Ιστιαία στις 12 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. στον ίδιο τόπο ενώπιον της ίδιας Επιτροπής.
3.-Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες.
4.- Για να γίνει κάποιος δεκτός και να συμμετέχει στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγύηση σε ποσοστό 10% του ορίου α’ προσφοράς, τούτου υπολογιζομένου περί χρόνου μείζονος του έτους, ενός έτους τουλάχιστον, με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ποσού χιλίων διακοσίων (1.200,00 ) ευρώ και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της 251/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
5.- Με την υπογραφή της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της εγκαίρου και εντός της υπό της διακηρύξεως οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος.
6.-Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) το μήνα.
7.-Διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται δεκαετής (10), μετά δε τον πρώτο χρόνο της μίσθωσης και για τα επόμενα έτη (συμβατικό και αναγκαστικό χρόνο αυτής) το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά κάθε έτος με βάση τον τρέχοντα πληθωρισμό συν ποσοστό 1%. Σε καμία όμως περίπτωση η αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κάτω του 2%.
8.- Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως.
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμό 251/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Δημητρίου.Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00
Τηλέφωνο: 2226-3-50308
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΚΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

23/11/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ: α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ , β) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, γ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER)

28/04/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

28/04/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΜΕΛΕΤΗ.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού Περιπτέρου Λ.Αιδηψού

24/12/2015Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚ.ΕΚΜ.ΔΗΜ.ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ

24/09/2015Posted by Admin

Όροι διακήρυξης προμήθειας γάλακτος τύπου εβαπορέ (190/2015 Α.Ο.Ε.)
ANAΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Aσφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού από 01.09.2015 μέχρι 01.09.2016

27/08/2015Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού

Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ασφάλιση των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου από 01.09.2015 μέχρι 01.09.2016, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη τιμή.
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 περί παροχής υπηρεσιών.
Η ασφάλιση αφορά 53 οχήματα, αυτοκίνητα & μηχανήματα του Δήμου.
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και σφραγισμένες
Τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου θα ασφαλισθούν από 1/9/2015 μέχρι 1/9/2016 και θα συμπεριλαμβάνουν.
1. Για όλα τα οχήματα (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
1.1. Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
1.2. Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα
1.3. Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος
1.4. Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
1.5. Θραύση κρυστάλλων
2. Επιπλέον για τα απορριμματοφόρα, πλυντήρια κάδων, καλαθοφόρα, φορτηγά και μηχανήματα έργου κατά την χρήση τους ως εργαλεία (με τα κατώτατα όρια υποχρεωτικής ασφάλισης)
2.1 Κάλυψη αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.
2.2 Κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημίες τρίτων κατά την λειτουργία τους ως εργαλείο.
3. Για τα Γερανοφόρα αυτοκίνητα , κάλυψη αστικής ευθύνης με κατώτερο όριο.
4. Για όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα οδική βοήθεια
Σημ.: Ο ανάδοχος εκτός των παρακάτω αναγραφομένων αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων έχει την υποχρέωση ασφάλισης και όσων πιθανόν θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Ιστιαία ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου στις 3/9/ 2015 ημέρα Πέμπτη, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, με ώρα έναρξης 11 π.μ. και ώρα λήξης 12η μεσημβρινή.
Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.
Ο προϋπολογισμός δαπάνης της ασφάλισης ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 600,00 € για κάθε διαγωνιζόμενο και θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Τα έξοδα δημοσιεύσεων βαρύνουν τον μειοδότη.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και παραλαβή των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο Δημοτικό κατάστημα – Αρμόδιος υπάλληλος : Παντελής Πισσάκης, Τηλ.22263-50037, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 13.00.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πρακτικό Διακήρυξης δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο Δ ΣΧ Ιστιαίας

12/08/2015Posted by Admin

ANAΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.7424/27-5-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10/06/2015Posted by Admin

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Ως προς την εγγύηση για την συμμετοχή στον ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ΄΄Προμήθεια ανταλλακτικών-συντήρηση-επισκευή των αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015΄΄, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 15:00,
Διευκρινίζει ότι :
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης της μελέτης, ήτοι 2.712,00 ευρώ, εφόσον γίνεται προσφορά στο σύνολο των ομάδων ή 2% του προϋπολογισμού της αντίστοιχης μελέτης για αυτό που προσφέρει.

ΙΣΤΙΑΙΑ 10- 06- 2015
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας και Αιδηψού

02/06/2015Posted by Admin

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
1)Στη θέση ΄΄Μονογάϊ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 50 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
2)Στη θέση ΄΄Μονογάϊ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 500 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄ με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 4.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
3)Στη θέση ΄΄Αγία Σωτήρα΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 150 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 1.200,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
4)Στον Οικισμό ΄΄Αγίου Νικολάου-Αιδηψού΄΄ στην Δημοτική Κοινότητα Αιδηψού, από την επιχείρηση ενοικιαζομένων δωματίων Ιωάννη Μαραβέλη έως το κατάστημα ΄΄ΡΙΒΙΕΡΑ΄΄, 30 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 300,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΑΣ
1)Στη θέση ΄΄Κάβος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 300 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) και καντίνας΄΄ με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 8,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 2.400,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
2)Νοτιοδυτικά νησιού ΄΄Λιχαδονήσια΄΄ (δίπλα νησιού ΄΄Στρογγυλή΄΄),
α.-50 μ2, για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016, και
β.-200 μ2 για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 2.000,00 ευρώ μέχρι την 30-4-2016.
3)Νήσος Μανολιά Λιχαδονήσια, 450 μ2, για ΄΄τοποθέτηση ΄΄ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 10,00 ευρώ/μ2, δηλαδή 4.500,00 ευρώ, μέχρι την 30-4-2016.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/06/2015, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς της διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αρμόδιος υπάλληλος: Παντελής Πισσάκης, Τηλέφωνο: 2226-3-50021
Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

27/05/2015Posted by Admin

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 31.365,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 9η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί στις 16 Ιουνίου 2015 , ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 627,30 ευρώ.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Στεργίου Βασιλική (τηλέφωνο: 2226-3-50019).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.
Η Δήμαρχος Ιστιαίας –Αιδηψού
Eλένη Ευσταθίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ

18/05/2015Posted by Admin

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ. Κ. ΑΓΙΟΥ.

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚ.ΔΗΜΟΠΡ.ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

04/03/2015Posted by Admin

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Σύμφωνα με την 31/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μίσθωση ενός ακινήτου στην Ιστιαία για την στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους κατόχους ακινήτων γύρωθεν της πλατείας της Ιστιαίας, όπως εντός προθεσμίας είκοσι(20) ημερών από της δημοσιεύσεως, εκδηλώσουν ενδιαφέρον, καταθέτοντας εις την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81 του Δήμου, την προσφορά ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και του Ν. 3463/06 όπως σήμερα ισχύουν.
Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να έχει συνολική ωφέλιμη καθαρή επιφάνεια χώρων κυρίας χρήσης από 400 έως 500 τετραγωνικά μέτρα, χωρίς σε αυτήν να υπολογίζεται η επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων, όπως της εισόδου, του ανελκυστήρα, του κλιμακοστασίου, των πλατύσκαλων-διαδρόμων, του μηχανοστασίου, της απόληξης δώματος κλπ. Οι παραπάνω επιφάνειες μπορεί να είναι κατανεμημένες σε ισόγειο όροφο ή σε περισσότερο του ενός ορόφους. Σε περίπτωση ορόφων θα πρέπει το κτίριο να διαθέτει ανελκυστήρα κατάλληλων προδιαγραφών.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται μέχρι την 31-8-2019, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 της 31/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες και τεύχος πλήρους διακήρυξης θα διατίθενται από το Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, τηλέφωνο 2226-3-50021.

Ιστιαία 04 – 03 – 2015

Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

20/08/2013Posted by Admin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δημοπρασία Δημοτικού Περιπτέρου στα Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας, Αιδηψού και Ιστιαίας

28/06/2013Posted by Admin

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας, Αιδηψού και Ιστιαίας
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας, Αιδηψού και Ιστιαίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

26/06/2013Posted by Admin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δημοπρασία Δημοτικού Περιπτέρου στα Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ