Archive for the ‘Τεχνική Υπηρεσία’ Category

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

13/09/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/09/2018
Αρ. Πρωτ. 9546

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ι. Αναθέτουσα Αρχή
Ι.1) Επωνυμία και Δ/νση
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, Τεχνική Υπηρεσία, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 34200, Ελλάδα.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπανός Δημήτριος, τηλ. 2226350042 Fax 2226087225
Κωδικός NUTS: EL642 – LAU1: GR242
Δν/ση στο διαδίκτυο: www.dimosistiaiasaidipsou.net
Ι.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στον ιστότοπο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού : www.dimosistiaiasaidipsou.net. Επίσης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.Για περαιτέρω πληροφορίες ισχύει η προαναφερθείσα διεύθυνση.
Ι.3) Είδος της αναθέτουσας Αρχής
ΟΤΑ Α’ βαθμού
Ι.4) Κύρια δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών προς Πολίτες, Αστικό Περιβάλλον, Δημοτικά Έργα
ΙΙ. Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος
“ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ”
ΙΙ.1.2) Κωδικός κυρίου λεξιλογίου CPV 45233260-9
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα
ΙΙ.2) Σύντομη περιγραφή και περιγραφή σύμβασης
Το έργο αφορά σε εργασίες αναμόρφωσης πεζοδρομίων επί της οδού Αθ Κορφιάτη στην Ιστιαία με διαπλάτυνση αυτών ώστε να αποκτήσουν πλάτος 1,50 μ.
ΙΙ.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 – LAU1: GR242
ΙΙ.4) Εκτιμώμενη συνολική αξία σύμβασης
Αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 16.694,51 EUR
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Περιοχή «ΙΣΤΙΑΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
ΙΙ.5) Διάρκεια σύμβασης
Τρείς μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης
ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΙΙΙ. Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των και απαιτήσεων για εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου (ΙΙ.1.8) της παρούσας, σε οικονομικό φορέα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή λόγω κάποιου κριτηρίου εκ των αναφερομένων στο άρθρο 22 του τεύχους της σχετικής Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχιακά μητρώα) κατάλληλης δυναμικότητας πτυχίου για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική επαγγελματική ικανότητα
Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος της σχετικής διακήρυξης.
ΙV. Διαδικασία
ΙV.1) Περιγραφή
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία – Συνοπτικός Διαγωνισμός κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016
ΙV.2) Διοικητικές πληροφορίες
ΙV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών
Ημερομηνία: 02/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00 π.μ.
ΙV.2.3) Στοιχεία προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσα στην προθεσμία της παραγράφου IV.2.1 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 26, ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΚ 34200). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 02-10-2018 και ωρα 10:00 πμ
ΙV.2.4) Γλώσσες υποβολής προσφορών
Ελληνικά
ΙV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών
Έξι (6) μήνες από την ως άνω ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
ΙV.2.6) Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016
ΙV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/10/2018
Τοπική ώρα: 10:00 π..μ.
Τόπος: Δημοτικό κατάστημα – 28ης Οκτωβρίου -Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας .
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών: Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αρ. 181/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΑΔΑ:ΨΔ6ΝΩΕ7-ΨΤΗ)

V. Πρόσθετες πληροφορίες
V.1) Φορέας αρμόδιος για την έγκριση του αποτελέσματος και τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, Ιστιαία, 34200, Ελλάδα : www.dimosistiaiasaidipsou.net Οικονομική Επιτροπή.
V.2) Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018. Ο σχετικός κωδικός προϋπολογισμού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού είναι ο ΚΑ: 30.7334.003. Η διατιθέμενη πίστωση για το οικονομικό έτος 2018 είναι 20.701,19 ευρώ.
V.3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 13/09/2018

Ιστιαία 13/09/2018
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού https://www.goods520.com/

Ελένη Ευσταθίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού

13/09/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 2226350010
Fax: 2226055518
E-mail: distiaias@gmail.com

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/09/2018
Αρ. Πρωτ. 9500

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού της μελέτης:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (MIS 5001871)

Υποέργο 1: «ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ»

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου της μελέτης:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ (MIS 5001871)
Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου Καστάλια» προϋπολογισμού 130.000,00€ (με ΦΠΑ).

Η μελέτη με τίτλο: Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου Καστάλια», θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού με Κ.Α. 69-7411.001 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού www.dimosistiaiasaidipsou.net.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 101

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー

Πρόσκληση παρουσίασης Β1 σταδίου μελέτης : “Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) κοινότητας Λιχάδας Ν. Ευβοίας»

03/11/2014Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Ιστιαία 30/10/2014
Αριθ.Πρωτ.20392

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση παρουσίασης Β1 σταδίου μελέτης :
“Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π) κοινότητας Λιχάδας Ν. Ευβοίας»

Η Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού σας προσκαλεί στην ανοιχτή συγκέντρωση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 6-11-2014 και ώρα 11:30 για την παρουσίαση του Β1 σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) κοινότητας Λιχάδας Ν. Εύβοιας».
Η παρουσία σας και η ανταλλαγή απόψεων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της μελέτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού
(Υπόψιν κ. Ριζογιάννη Αιμίλιου)
Πατρόκλου 25 -35100 Λαμία
2. κ. Ζέρβα Δέσποινα
Επιβλέπουσα
3. Αντιδημάρχους Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού
4. Δημοτικούς Συμβούλους
5. Κολιόπουλο Κων/νό
(εκπρόσωπο συμπραττόντων γραφείων)
Ροζάκη –Αγγελή 26 -35100 –Λαμία
6. Δ/ντη και Προϊσταμένους της Δ/νσης Τ.Υ.
7. Προϊστάμενο Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ευβοίας
8. Προϊστάμενο Δασαρχείου Ιστιαίας
9. Πρόεδρο και Μέλη Διοικούσας Επιτροπής
Περιφερειακού Τμήματος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Ν. Ευβοίας
10. Προϊστάμενο Λιμεναρχείου
11. Μηχανικούς και Τεχνικά Γραφεία της περιοχής
12. Συλλόγους και φορείς
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

https://www.goods520.com/brand-copy-IP-18.html ブルガリスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-19.html カルティエスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-20.html グラハムスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-21.html アクアノウティックスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-22.html ゼニススーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-23.html パテック・フィリップスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-24.html ルイ・ヴィトン時計スーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-25.html ロジュデェブイスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-26.html タグ・ホイヤースーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-27.html ジャガー・ルクルトスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-48.html リシャール・ミルスーパーコピー
https://www.goods520.com/brand-copy-IP-49.html アラン・シルベスタインスーパーコピー

Συντέλεση απαλλοτρίωση για έργο:”Βελτίωση όδου Αγ.Νικολάου – Γιάλτρα – Αγ. Λιχάδος με παράκαμψη Γιάλτρων”

29/08/2014Posted by Admin

Συντέλεση απαλλοτρίωση για έργο:”Βελτίωση όδου Αγ.Νικολάου – Γιάλτρα – Αγ. Λιχάδος με παράκαμψη Γιάλτρων” αναδόχου Κ/Ξ “ΕΥΒΟΚΑΤ ΑΕ – SICAP AE”.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Συντέλεση απάλλοτρίωση για έργο:”Βελτίωση όδου Αγ.Νικολάου – Γιάλτρα – Αγ. Λιχάδος με παράκαμψη Γιάλτρων”

https://www.jpan123.com/ スーパーコピー
https://www.24hi.net/ スーパーコピーブランド
https://www.biubiu7.com/ スーパーコピーブランド
https://www.goods520.com/ スーパーコピー
https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.mycopys.com/ スーパーコピー時計