Archive for the ‘Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου’ Category

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19/06/2018Posted by Admin

Ημερομηνία 19/06/2018
Αριθμ. Πρωτ: 5910

ΠΡΟΣ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για τις εργασίες
ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του δήμου χρήσης 2017 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Κ.Α 10.6142.004 «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2017».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Παρασκευή 29
Ιουνίου και ώρα 13:30 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ5901/2018 οικονομοτεχνικής
έκθεσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης
κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία
δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80
παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018

19/06/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 05/2018.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

08/06/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ –ΑΙΔΗΨΟΥ
Αρ. Πρωτ. 5468

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

Η ∆ήµαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
έχοντας υπόψη
1) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80,
2) Την αριθµ. 184/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου,
3) Την αριθµ. 17/2018 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου (συγκρότηση
επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων κινητών
και ακινήτων (Π.∆ 270/1981),
4) Την αριθμ. 196/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και
5) Την αριθ. 119/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Α. Δηµοπρασία πλειοδοτική και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εκτός προβολής καταστηµάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας, συνολικής έκτασης 49,50 m2, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2018.
Β. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
Ο κοινόχρηστος χώρος που θα παραχωρηθεί είναι στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας και βρίσκεται δυτικά της πλατείας.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύµφωνα µε την αριθ. 196/2011 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου το ποσό των 20,00 ευρώ/μ2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στις 19/6/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δηµαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 17/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την (µετά από µία εβδοµάδα) στις 26/6/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006).
1. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία δεν πρέπει να οφείλουν στο δήµο.
2. Το µίσθωµα θα καταβληθεί ολόκληρο από τον τελευταίο πλειοδότη, µε την έκδοση της σχετικής άδειας.
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.
4. Σε περίπτωση που διενεργείται εκδήλωση στις πλατείες από το δήµο, ο καταστηµατάρχης υποχρεούται όταν ειδοποιηθεί να αποµακρύνει τα τραπεζοκαθίσµατα από το χώρο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης για κακή χρήση.
5. Στις περιπτώσεις αυτές θα ανακαλείται αµέσως η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
6. Κάθε οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογή των διατάξεων περί δηµοσίων εσόδων ή µε κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου κατ’ αυτού.
7. Η διακήρυξη, θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα της Δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου.
Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διεύθυνση: Ιστιαία, Τ.Κ. 342 00
Πληροφορίες: Κα Μαρία Δημητρίου, τηλέφωνο.: 2226-3-50308.

ΙΣΤΙΑΙΑ 8- 06- 2018
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»

05/06/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 2226350010
Fax: 2226055518
E-mail: distiaias@gmail.com

ΙΣΤΙΑΙΑ 05/06/2018
Αρ. Πρωτ. 5343

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» προϋπολογισμού 20.701,19€ (με ΦΠΑ).
Το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ», θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018 με Κ.Α. 30-7334.003
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού www.dimosistiaiasaidipsou.net.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 101

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

04/06/2018Posted by Admin

Ιστιαία 4 / 06 /2018
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία
Τ.Κ. 34200

Αριθ.Πρωτ. 5240
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου, του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, στο Ο.Τ 37, αρ. οικοπέδου 135, συνολικού εμβαδού 165,00 μ.τ., επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 513,00 μ.τ., για να χρησιμοποιηθεί ως καφέ μπαρ, εστιατόριο, ή άλλες συναφείς χρήσεις.
Το όλο ακίνητο συνορεύει Βόρεια με Παραλία. Νότια με Κεντρικό Δημοτικό Δρόμο, Ανατολικά με το 136 οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργικού Συνεταιρισμού Πύργου και Δυτικά με Πεζόδρομο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που βρίσκεται στην
Ιστιαία, στις 18 Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 10.00 έως 11.00, ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.
Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στις 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10
π.μ. έως 11 π.μ. στον ίδιο τόπο ενώπιον της ίδιας Επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 ), υπέρ του Δήμου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (αριθ. απόφασης 117/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΩΠΦΩΩΕ7-ΥΓ3) βρίσκονται στο Γραφείο του Δήμου (Δ/νση : Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού , 342 00 Ιστιαία ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Κα Μαρία Δημητρίου-Τηλέφωνο: 22263-50308.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στο δημοσιότερο
μέρος της έδρας του δήμου και της Τοπικής Κοινότητας Νέου Πύργου, καθώς στο Πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ και στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΄΄ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ΄΄.
Τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 29/05/2018

25/05/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.».
Σας καλούμε να παραστείτε στην Συγκέντρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Μαϊου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:
1. «Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2018»

Ιστιαία 25-05-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23/05/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Δευτέρα 15/06/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών ελαστικών – συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2018 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, προϋπολογισμού 182.900,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 24/05/2018 και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 15/06/2018 και ώρα 14:00 μ.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 213/2017 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 1% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 57926 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ 213/2017.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4826/2018.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ/ΝΗΠΙΩΝ

21/05/2018Posted by Admin

Επικοινωνία-Πληροφορίες: Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικής Φροντίδας Κα Αλεξίου Ελένη
Τηλέφωνα : 22260-22454 ή 22260-56502

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ENTYΠΟ 2.

ENTYΠΟ 3.

ENTYΠΟ 4.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ου 2018

17/05/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)

10/05/2018Posted by Admin

Προς τους κατοίκους-ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Μετά τη διαπίστωση ότι πολλοί εκ των κατοίκων του Δήμου μας δηλώνουν άγνοια του Ν.2130/23-04-1993 (Φ.Ε.Κ. Α’) που αφορά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και το οποίο εισπράττεται από τον οικείο Δήμο για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η., για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και λαμβανομένου υπόψη:
1. Την αριθ.:310/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
2. Την αριθ.:327/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ.
3. Tο γεγονός ότι το ΤΑΠ επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο και δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο συντελεστής του καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.
4. Το γεγονός ότι στη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων, ότι έπρεπε να είχαν προβεί στη δήλωση του ακινήτου τους ήδη από το 1993 και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία αυτή ή υποβληθεί ανακριβώς, ο υπόχρεος υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.
5. Το γεγονός ότι για τα επόμενα έτη υποβάλλεται δήλωση εντός διμήνου από τη μεταβολή (άρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2130/93)μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης. Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει νέα δήλωση μέσα στην προθεσμία αυτή, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου Τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο.

κρίθηκε σκόπιμο -για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση-
να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Στο τέλος ακίνητης περιουσίας υπόκεινται:
α. τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών.
β. τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.
γ. Και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (οικόπεδα, αποθήκες & κτίσματα πάσης φύσεως αποπερατωμένα) οφείλουν να δηλώνονται στο Δήμο, διότι υπόκεινται σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Τ.Α.Π).
δ. Μετά την πάροδο της επταετίας (7ετίας) από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, κάθε ακίνητο (αποπερατωμένο ) υποχρεούται σε καταβολή Τ.Α.Π. Εάν μετά την πάροδο της επταετίας (7ετίας) η οικοδομή δεν έχει αποπερατωθεί και τα κτίσματα παραμένουν ημιτελή στο ΤΑΠ εξακολουθεί να υπόκειται μόνο το οικόπεδο.

Ο Δήμος μας με την παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση
ΚΑΛΕΙ
όλους τους πολίτες του Δήμου να προσέρχονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να υποβάλουν δήλωση (σε περίπτωση που δεν τα έχουν ήδη δηλώσει) καθώς και δήλωση μεταβολής στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης, σε περίπτωση που εντοπίζουν τυχόν τροποποιήσεις (π.χ. διαφορές τετραγωνικών, μεταβιβάσεις ακινήτων, κ.α.).
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Πληροφορίες- εξυπηρέτηση κοινού:
Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, με το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ή επισκεφθείτε το.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:
1. Δημητρίου Μαρία τηλ.2226350308-038 fax.2226022261
email:dimitrioum@0567.syzefxis.gov.gr

2. Ζερβούδη Αικατερίνη τηλ.2226350022-038 fax 2226087225
email:aikzervoudi@0567.syzefxis.gov.gr

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/05/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ.30/15-01-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Σ5ΣΩΕ7-ΚΗ2), αποφασίσθηκε η αποδοχή της υπ’ αριθμ.53/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό «Αγιόκαμπος» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011, κατόπιν του υπ’ αριθμ.πρωτ.1010/20-7-2017 αιτήματος του Δημητρίου Παπακωνσταντίνου.
΄Εχοντας υπόψη το άρθρο 35 παρ.1 του Ν.3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) αναρτάται :
Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (πλατεία Ιστιαίας) και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (dimosistiaiasaidipsou.net).
Τοπογραφικό διάγραμμα τμήματος του Οικισμού Αγιοκάμπου στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις υπ’ αριθμ.3681/28-1-2008 και 3682/28-1-2008 πράξεις παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση της Συμβολαιογράφου Ιστιαίας Κας Ελένης Καλέμη-Μπολόση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση στοιχείων στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (πλατεία Ιστιαίας), για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον Τοπικό Τύπο.

Ιστιαία 07/05/2018
αρ.Πρωτ. 4067

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αγγελόπουλος
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

07/05/2018Posted by Admin

Η δράση “ΦροντίΖΩ” και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, προσφέρουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση με κουπόνι αγορών (voucher) αξίας 120 ευρώ, για την αγορά ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Απευθύνεται:
Σε οικογένειες νεογέννητων τέκνων, τα οποία έχουν γεννηθεί από 01/01/2017 εώς 24/04/2018, διαβιούν στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Δηλώσεις Συμμετοχής: 24/04/2018 έως 25/05/2018
Πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, τηλ.: 2226053012 (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας)

unnamed-1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

04/05/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8983,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 15-6117.001 με τίτλο « Υπηρεσίες κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την 17 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.
Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 3619/24-04-2018 τεχνικής περιγραφής η οποία επισυνάπτεται

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Καταστατικό εταιρείας ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιησεων (αν υπαρχουν).
• Βεβαίωση ΓΕ-ΜΗ.
• Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 73 παρ 4 α-θ του Ν 4412/2016.
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία (ΙΚΑ).
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (διαχειριστή)για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία (ΕΦΚΑ)
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου διαχειριστή (αφορα ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Διευθυνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου σε περιπτωσεις ΑΕ
• Ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και θα γίνει άμεση προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Συν.:ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

19/04/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 2226350010
Fax: 2226055518
E-mail: distiaias@gmail.com

ΙΣΤΙΑΙΑ 19/04/2018
Αρ. Πρωτ. 3516

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγου-Αθήνα
(με email: site-suport@yme.gov.gr)

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ»

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 167.258,39 (με ΦΠΑ).
Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ Ε016) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ» , με Κ.Α. 2017ΣΕ01600022
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού www.dimosistiaiasaidipsou.net.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 101

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

16/04/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Κορφιάτεια 2018».
Καλούνται όλοι οι σύλλογοι του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θέλουν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τα «ΚΟΡΦΙΑΤΕΙΑ 2018» που θα λάβουν χώρα στην Πλατεία Ιστιαίας την 05/05/2018 και 06/05/2018, να παρεβρεθούν την Τετάρτη 18-04-2018 και ώρα 14:00 στην Ιστιαία, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ιστιαία 16-04-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

12/04/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συγκέντρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 16η Απριλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:
1. «Ανθοκομική έκθεση Μαϊου»
2. «Ορισμός Λογιστή ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Ιστιαία 12-04-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΜηΜΕΔ)

04/04/2018Posted by Admin

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΜηΜΕΔ)

ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΑΦΜ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Η ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ Δ/ΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΕΤΗ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ
1 ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1990 1990 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350041 amous@0939.syzefxis.gov.gr

17 NAI
2 ΣΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1994 1995 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350042 spadim1971@gmail.com 18 NAI
3 ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1999 1999 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350010 distiaias@gmail.com 8
4 ΜΠΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1990 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350010 distiaias@gmail.com 18
5 ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1979 1982 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350010 tsapetis@yahoo.gr 7 NAI

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

04/04/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Δευτέρα 30/04/2018 και ώρα 14:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών ελαστικών – συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2018 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, προϋπολογισμού 182.900,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 04/04/2018 και ώρα 11:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30/04/2018 και ώρα 14:00 μ.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 213/2017 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 1% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22263-50037 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 56229 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 213/2017.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3115/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

30/03/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Ανθοκομική έκθεση».
Καλούνται οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανθοκομίας και θέλουν να συμμετάσχουν στην ανθοκομική έκθεση που θα λάβει χώρα στην πλατεία Ιστιαίας από 28 Απριλίου 2018 ημέρα Σαββάτο, έως και 01 ΜαΊου 2018 ημέρα Τρίτη. Η αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται:
1. Ηλεκτρονικά στο email pdsiak@gmail.com
2. Στο fax: 2226055518 και
3. Κατάθεση εντύπως στην αίθουσα της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (Πισσάκης Παντελής)

Οι αιτήσεις ξεκινούν από 30 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή έως την 13η Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ..

Ιστιαία 30-03-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

29/03/2018Posted by Admin

Ημερομηνία 29/03/2018
Αριθμ. Πρωτ:2868

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Κ.Ο.Κ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 4655,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 15-7135.001 με τίτλο « Λοιπός εξοπλισμός».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 13 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 13/2018 τεχνικής περιγραφής η οποια επισυναπτεται

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συν: 13-2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ.