Archive for the ‘Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου’ Category

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

14/12/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11/2018.

Ταξιδεύεις το Χειμώνα-Προετοιμάσου

13/12/2018Posted by Admin

Ενημερωτικό σποτ της Γ.Γ.Π.Π. με οδηγίες προστασίας για ασφαλή μετακίνηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Ταξιδεύεις το Χειμώνα-Προετοιμάσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1456/2018

12/12/2018Posted by Admin

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡ. 1456
Ιστιαία 10-12-2018
Αρ. πρωτ. οικ 14234

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»
(ΦΕΚ143 τΑ/28-6-2007).
2. Τις διατάξεις N. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 τΑ/8-6-06)
καθώς και του Ν. 3852/10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87 τΑ/7-6-2010)
3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα τα άρθρα 19 και 24 (ΦΕΚ 2107 τΒ/21-9-2011 και 2182 τΒ/4-9-2013)
4. Τον Ν. 2690/9-3-99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45 τΑ /1999) και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού.
5. Την υπ’ αριθμ. 399/7492/7-6-2017 απόφαση Δημάρχου Ιστιαίας Αιδηψού μετακίνησης
Προϊσταμένων.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
Βαθμολογική διάθρωση θέσεων , συστήματα αξιολόγησης , προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων
(διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης ) και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 33
τΑ/27-02-2016).
7. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3469/06 “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις” (ΦΕΚ 131 τΑ/28-6-2006).
8. Την με αριθμ. 23/2018 /79/03-12-2018 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρ. 152 του Ν.3463/06 και
ιδιαίτερα το σκεπτικό αυτής.
9. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος
και Πολεοδομίας οι οποίες προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις Νόμων για την άσκηση τους από
τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Δόμησης, στον Προϊστάμενο του Τμήματος της Υπηρεσίας
Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
Β. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Τμήματος της Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, για την υπογραφή όλων των διοικητικών πράξεων και
εγγράφων που αφορούν αποκλειστικά το Τμήμα της Υπηρεσίας Δόμησης στο οποίο Προϊσταται.
Γ. Σε περίπτωση απουσίας, για οποιοδήποτε λόγο, του Προϊσταμένου του Τμήματος της Υπηρεσίας
Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, η παρούσα Απόφαση ισχύει
και για τον αναπληρωτή αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 2 και 5 του Ν.3584/07.
Η απόφαση κοινοποιείται στους Αντιδημάρχους, σε όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου, στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών και σε όλους τους
υπαλλήλους του Τμήματος της Υ.Δομ.
Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Δήμου και στην Διαύγεια και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2018-2019

11/12/2018Posted by Admin

Ημερομηνία 11/12/2018
Αριθμ. Πρωτ:14266

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2018-2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4560,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 00-6117.002 με τίτλο « Αμοιβές για ιατρό εργασίας».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Πέμπτη, 20 Δεκέμβριος 2018 και ώρα 14:00 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.

Η εργασία θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 8801/27-08-2018 τεχνικής περιγραφής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
2. Εγγραφή σε ιατρικό σύλλογο
3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
4.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
5.Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

03/12/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Ιστιαία 3/12/18
Αρ.πρωτ.13735
Ιστιαία 34200
Τηλέφωνο: 22263-50308-50038
Fax : 22260-22261
Πληροφορίες:Μ.Δημητρίου
e-mail:dimitrioum@0567.syzefxis.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Προκηρύσσει σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την παραχώρηση χώρων της πλατείας Ιστιαίας εμβαδού 225,07τ.μ.), για την εγκατάσταση παγοδρομίου λυόμενου οικίσκου και καρουζελ την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των όρων της διακήρυξης (ΑΔΑ:9ΠΠΩΩΕ7-ΚΗΖ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην Ιστιαία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00π.μ. έως 13:00μ.μ.).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που έχει οριστεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ –ΑΙΔΗΨΟΥ

03/12/2018Posted by Admin

Ιστιαία 28-11-2018

Αριθμ. Πρωτ: 13515

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού που θα γίνει την 5η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα:
1. Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
2. Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό.

Ο Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο.

ΤΣΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

30/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία 30-11-2018

Αρ. Πρωτ 263

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 5η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή υπηρεσιών για τον μήνα Νοέμβριο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

27/11/2018Posted by Admin

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρ. Πρωτ. 13491/27-11-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ», αμοιβή 104.838,70€ (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7), η οποία χρηματοδοτείται από to Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός ΟΠΣ 5001871) και τη ΣΑΕ 2017ΣΕ27510110, με την ανοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 104.838,70€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 41.337,21 € για μελέτη κατηγορίας 7
2. 15.639,29 € για μελέτη κατηγορίας 8
3. 22.240,56 € για μελέτη κατηγορίας 9
4. 7.593,86 € για μελέτη κατηγορίας 25
5. 2.800,00 € για μελέτη κατηγορίας 16
6. 1.553,17 € για ΣΑΥ-ΦΑΥ
και 13.674,61 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 27/11/2018 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr ,με αρ.συστήματος 78074/2018, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosistiaiasaidipsou.net. Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 27/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 180/6 ημέρες / μήνες.
Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(g) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) την εγγύηση συμμετοχής, ποσού 2.096,77 €.
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Ιστιαία, 27/11/2018

Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΤΕΥΔ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

22/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
“Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους & Φιλελλήνων στα Λ. Αιδηψού.”

Εκτιμώμενης αξίας 66.129,03 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ( άρθρο 26 παρ. 6, άρθρο 32 παρ. 2γ και άρθρο 269 παρ. δ του Ν.4412/2016 )
Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.6 , άρθρου 32 παρ.2γ και του άρθρου 269 παρ δ Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ 3 και 330 παρ. 3 του Ν.4412/2016 ως προς τον χρόνο έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
3. Την εγκύκλιο 23 με αριθμ πρωτ. ΔΝΣ/οικ91224/ΦΝ466/19-12-2017 και την εγκύκλιο 06 με αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1δ1 του Ν. 3852/2010.
5. Τις αριθμ. 330 & 331/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τις αριθμ. 224 & 237/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Την αριθμ. 7220/04-10-2018 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης των Δ.Ε. Αιδηψού , Ιστιαίας και Αρτεμησίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
8. Την με αριθμ. 72/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Υ.Π.Π.
9. απόφαση με αρ.πρωτ. 12216/06-11-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 82.000 ευρώ και με αρ. A731 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό εργοληπτών ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Αναγνώστου Ιωάννης του Ζήση Έδρα Ιστιαία Ευβοίας. 34200 Ιστιαία Ευβοίας. Τηλ. 2226052100 e-mail: ianagno@hotmail.com
2. ΕΥΒΟΪΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε.” Έδρα Χαλκίδα Ευβοίας. Δούνα Αντωνίου 2, – Χαλκίδα, 34132 Τηλ. 22210 80789 e-mail : dpapat@icloud.com
3.Ευβοϊκή Τεχνική Α.Ε. Έδρα Χαλκίδα Ευβοίας. Αριστοτέλους 20 – Χαλκίδα, 34131 Τηλ. : 22210 94556 e-mail : evoikitechniki@gmail.com
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-11-2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-11-2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosistiaiasaidipsou.net.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

17/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιστιαία 16-11-2018
Αρ.Πρωτ: 251

Η ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ενδιαφέρεται να προβεί στην δαπάνη για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης) για τα οχήματα του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.300,33€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 64.00.00.000 με τίτλο «Έξοδα κίνησης οχημάτων προγραμ. «Βοήθεια Στο Σπίτι»
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά εώς την Παρασκευή 24/11/2018 και ώρα 12:00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στην Καρακάξη Αναστασία στον 1ο όροφο.
Η υπηρεσία θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ. 71/2018 τεχνικής περιγραφής της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.(ατομικές)
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).

4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Ο Πρόεδρος
Χαρβαλιάς Ιωάννης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία, 15-11-2018

Αριθ. Πρωτ :12776

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 19-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2019

2) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

Λυμπέρης Γεώργιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

14/11/2018Posted by Admin

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WELCOME
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΥΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΜΙΜΗ ΔΟΜΑΖΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Προθεσμία θεώρησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

08/11/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, η προθεσμία θεώρησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, για το έτος 2018, ορίσθηκε από 5 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και θα πραγματοποιείται, τις εργάσιμες ημέρες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

05/11/2018Posted by Admin

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:
https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

05/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία, 05-11-2018

Αριθ. Πρωτ :11971/1-11-18

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 14-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 με θέμα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2019

2) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 29/10/2018

26/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 25-10-2018

Αρ. Πρωτ 230

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή υπηρεσιών

Ιστιαία 25 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ

25/10/2018Posted by Admin

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ Ιστιαίας και Λ.Αιδηψού και του γραφείου του Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμένης αξίας 4.999,63€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 60-6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».

Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την 30/10/2018 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο κτίριο «Γκέσση» ,3ος όροφος.
Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 1067/31-08-2018 τεχνικής έκθεσης (ΑΔΑΜ: 18REQ003893495) όπως φαίνονται αναλυτικά κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΧΑΡΤΟΝΙΑ (KΟΥΣΕ 70X100) ΤΕΜ 50
2 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (50Χ70) ΤΕΜ 600
3 ΧΑΡΤOΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ (50Χ70) ΤΕΜ 100
4 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΒΕΛΟΥΤΕ (50Χ70) ΤΕΜ 100
5 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ(50Χ70) ΤΕΜ 60
6 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΛΙΖΕ (50Χ70) ΤΕΜ 50
7 ΧΑΡΤΟΝΙΑ animal print (50Χ70) ΤΕΜ 40
8 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ (50Χ200) ΤΕΜ 30
9 ΧΑΡΤΙ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΤΕΜ 20
10 ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΣΙΔΙ (ΧΑΡΤΟΝΙ 50Χ70) ΤΕΜ 30
11 ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 45
12 ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ Α4 ΤΕΜ 4
13 ΑΦΡΩΔΕΣ ΦΥΛΛΑ Neon (ΠΑΚΕΤΟ 5 ΦΥΛΛΩΝ 29Χ39) ΤΕΜ 20
14 ΤΣΟΧΑ ΡΟΛΟ (45Χ5) ΤΕΜ 3
15 ΜΠΛΟΚ ΤΣΟΧΑΣ (20Χ30 10 ΦΥΛΛΩΝ ) ΤΕΜ 12
16 ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΕ (25Χ35 10 ΦΥΛΛΩΝ ) ΤΕΜ 20
17 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΛΕΠΤΕΣ 12ΤΜΧ ΤΕΜ 15
18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ 24 ΧΡΩ. ΤΕΜ 30
19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ glitter ΣΕΤ 8 ΧΡ. ΤΕΜ 10
20 ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ ΣΕΤ 12 ΧΡΩΜ. ΤΕΜ 15
21 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 20
22 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ (30 ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 30
23 ΠΟN ΠΟN (25 ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 30
24 ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ(100 m X 1 mm) ΤΕΜ 4
25 MIX glitter ΣΤΑΝ 30 ΤΜΧ ΤΕΜ 4
26 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΜΧ) ΤΕΜ 20
27 ΞΥΛΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΜΧ) ΤΕΜ 10
28 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 74 ΤΜΧ ή 150 ΤΜΧ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ) ΤΕΜ 30
29 ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΚ 40gr ΤΕΜ 20
30 ΚΟΛΛΕΣ ΥΓΡΗ ΣΕ ΣΟΛΗΝΑΡΙ 20gr ΤΕΜ 200
31 ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1lit ΤΕΜ 8
32 ΧΑΝΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 20 ΤΜΧ ΞΥΛΙΝΕΣ) ΤΕΜ 16
33 ΧΑΝΤΡΕΣ διάφορα χρώματα (300ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 8
34 ΚΟΥΜΠΙΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 24 ΤΜΧ ΞΥΛΙΝΕΣ) ΤΕΜ 12
35 ΧΟΡΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 40gr) ΤΕΜ 30
36 ΧΡΩΜΑ ΒΙΤΡΟ (ΒΑΖΟ 16ml) ΤΕΜ 12
37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ (42Χ32 ΚΡΑΦΤ) ΤΕΜ 100
38 ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑ (ΚΟΥΤΙ 100ΤΜΧ 24mm) ΤΕΜ 10
39 ΜΑΛΛΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 350gr ΤΕΜ 5
40 ΛΙΝΑΤΣΑ ΡΟΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (0,5m x5m) ΤΕΜ 2
41 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ διάφορα χρώματα 50gr ΤΕΜ 2
42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ (15χιλ x 10 μετρα) ΤΕΜ 2
43 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 45mm ΤΕΜ 80
44 ΦΤΕΡΑ mix colour ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 30ΤΜΧ ΤΕΜ 20
45 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΕΜ 20
46 ΠΙΝΕΛΑ ΤΕΜ 10
47 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΣΕΤ 12 ΤΜΧ ΤΕΜ 10
48 ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ Ν3 ΤΕΜ 25
49 ΠΑΛΕΤΕΣ ΤΕΜ 6
50 ΨΑΛΙΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 20
51 ΚΟΛΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΛΕΥΚΗ (ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ 250ml ΤΕΜ 10
52 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ (canson A4) ΤΕΜ 40
53 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΕΜΠΕΡΑ (διαφιρα χρωματα) 1lit ΤΕΜ 2
54 ΠΑΣXΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 12ΤΜΧ ΤΕΜ 10
55 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 11ΤΜΧ ΤΕΜ 10
56 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΠΕΖ ΠΑΣXΑΛΙΤΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 12 ΤΜΧ ΤΕΜ 10
57 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 20ΤΜΧ ΤΕΜ 10
58 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100gr ΤΕΜ 10
59 ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΠΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 4
60 ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΠΤΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΤΕΜ 4
61 ΝΙΦΑΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΕΜ 20
62 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 10
63 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ 25χιλ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ Α4 ΤΕΜ 10
64 ΧΑΡΤΟΝΙΑ Α4 ΣΕΤ 10 ΤΜΧ ΤΕΜ 30
65 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΤΕΜ 40
66 ΜΟΛΥΒΙΑ (ΚΟΥΤΙ 20 ΤΜΧ) ΤΕΜ 4
67 ΓΟΜΕΣ (ΚΟΥΤΙ 20 ΤΜΧ) ΤΕΜ 4
68 ΞΥΣΤΡΕΣ (ΚΟΥΤΙ 24 ΤΜΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ) ΤΕΜ 4
69 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 400Φ ΤΕΜ 10
70 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ UHU parafix ΚΑΡΤΕΛΑ 80 ΤΜΧ ΤΜΧ 15
71 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 6m ΤΕΜ 10
72 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 20 ml ΤΕΜ 10
73 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ 4ml ΤΕΜ 10
74 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν3 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΜΧ ΤΕΜ 5
75 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 5
76 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4 ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 9
77 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ 8CM FIΒER ΤΕΜ 180
78 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 6
79 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α3 (80 micro ΠΑΚΕΤΟ 100Φ) ΤΕΜ 2
80 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΑΠΛΗ Α4 με τρυπες 100 τεμ ΤΕΜ 9
81 ΧΑΡΤΙ Α4 MIX PASTEL 250Φ ΤΕΜ 8
82 ΧΑΡΤΙ Α4 ΜΙΧ ΕΝΤΟΝΟ250Φ ΤΕΜ 8
83 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 400ΤΜΧ ΤΕΜ 2
84 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ TEM 10
85 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 8
86 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΕΝ 40
87 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 10
88 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ 13
89 ΝΤΟΣΙΕ – ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 18
90 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜ 15
91 ΜΕΛΑΝΙ ΥΓΡΟ για ταμπόν TEM 2
92 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ (σύρματα Νο64 KOYTI 10 TMX 20KOYTAKIA) TEM 3
93 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ (σύρματα Νο 24/6 KOYTI 10 TMX 30KOYTAKIΑ) ΤΕΜ 3
94 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (σύρματα Νο 120) ΤΕΜ 2
95 ΚΛΑΣΕΡ Α4-8-32 ΤΕΜ 40
96 ΚΛΑΣΕΡ Α4 4-32 ΤΕΜ 40
97 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 5
98 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 1 kgr ΤΕΜ 2
99 ΦΑΚΕΛOI ΓΚΡΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 150
100 ΦΑΚΕΛOI ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 135
101 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ 20 ΦΥΛΩΝ ΤΕΜ 20
102 ΠΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500gr ΤΕΜ 25
103 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 12cm 25Χ35 ΤΕΜ 20
104 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 25Χ35 ΡΑΧΗ 12cm ΤΕΜ 20
105 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜ 4

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

H Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/10/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ: Η ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΝ ΙΣΤΙΑΙΑ, ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

23/10/2018Posted by Admin

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Εύβοιας, σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.), για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD) στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. Εύβοιας με Κωδικό/MIS 5000187» πραγματοποιεί Διημερίδες με θέμα « Η Υπερχρέωση και η Αντιμετώπιση της» στην Π.Ε. Εύβοιας, στην Ιστιαία, στο Αλιβέρι και στην Κάρυστο.

Η δράση απευθύνεται στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD) και θα υλοποιηθεί:

Στην Ιστιαία: την Πέμπτη 01/11/2018, 09.00-17.00 & την Παρασκευή 02/11/2018, 09.00-17.00, αίθουσα Πολιτισμού, Γενικού Λυκείου Ιστιαίας
Στο Αλιβέρι: το Σάββατο 03/11/2018, 09.00-17.00 & την Κυριακή 04/11/2018, 09.00-17.00, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου Αλιβερίου, Ισιναίων 48
Στην Κάρυστο: τη Δευτέρα 05/11/2018, 10.00-18.00 & την Τρίτη 06/11/2018, 10.00-18.00, αίθουσα ξενοδοχείου Γαλαξία, Κριεζώτου & Οδυσσέως 1

Το πρόγραμμα της διημερίδας «Η Υπερχρέωση και η Αντιμετώπιση της», συνολικής διάρκειας 16 ωρών, αποβλέπει στον συστηματικό και εξαντλητικό τρόπο καταγραφής και παρουσίασης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, των διαδικασιών διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού και των καταστάσεων υπερχρέωσης.

Για Δηλώσεις Συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Ιστιαία: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Σοφία Γκανά Τηλ.: 2226053012

Αλιβέρι: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Ελένη Γκίνη Τηλ.: 2223350203

Κάρυστος: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μαρία Λαψάτη Τηλ.: 2224027119

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

22/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 22-10-2018

Αρ. Πρωτ 223

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 25η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ιστιαία 22 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

12/10/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 09/2018.