Archive for the ‘Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου’ Category

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

17/08/2018Posted by Admin

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: …ΨΥΗ1ΩΕ7-4ΣΝ……
ΙΣΤΙΑΙΑ 17/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 8465

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.268,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29η Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Γερογεώργη Μαρία, Ζωγραφοπούλου Μαρία (τηλέφωνο: 22263-50048, 22263 50025).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Δήμαρχος
Ιστιαίας –Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

13/08/2018Posted by Admin

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ.αρ. 173/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακαλείται η υπ.αριθ. 154/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5912/2018 μελέτης ¨Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨, κατάρτιση όρων διακήρυξης, διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού»,
λόγω
αναρμοδιότητας του οργάνου διάθεσης της πίστωσης σύμφωνα με το νέο Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.7.2018), σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 8111/8-8-2018
πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

10/08/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)
ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: 99ΚΓΩΕ7-ΒΔΚ

Ιστιαίας, 10-08-2018
Αρ.Πρωτ.: 8273

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ‘‘Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ –ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 43.007,96€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:
Από το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης
ποσό 16.155,85€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481 με τίτλο προμήθεια τροφίμων,
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ . Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Ποσό 6.754,46 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.039,15 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.442,78 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 2.692,34 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 14.923,38 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.003 με τίτλο Προμήθεια ειδών διαβιώσεως και περιθάλψεως απόρων

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων για τις δασικές πυρκαγιές

03/08/2018Posted by Admin

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχει μεριμνήσει για την προβολή των τηλεοπτικών μηνυμάτων: 1) “ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ” 2) “ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ” και 3) “ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ”.
Τα συγκεκριμένα τηλεοπτικά “σπότ” αναρτώνται σε όλες τις ιστοσελίδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Δήμων προκειμένου οι πολίτες να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων.

1)ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

2)ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.

3)ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

03/08/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 109
Ιστιαία 3 – 8 – 2018

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 7η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας ΄΄ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτηση για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης΄΄.
2.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. και διάθεση πιστώσεων.
3.-Σχεδιασμός Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
4.-Ενημέρωση σχετικά με επιχορηγούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ, που αφορούν πολιτιστικές δράσεις.

Ιστιαία 3 – 8 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

02/08/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, ανακοινώνει πως ο ΟΑΕΔ εξέδωσε την προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας που αφορά 60 θέσεις για το Δήμο μας (βλ. πίνακα). Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 1/8/2018 έως τις 20/8/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή. Πρόκειται για θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
• άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης.
Για την υποβολή των αιτήσεων χρειάζεται ο προσωπικός κλειδάριθμος του ΟΑΕΔ καθώς και ο ΑΜΚΑ όλων των μελών (συζύγου και τέκνων). Όσοι χρειάζονται βοήθεια μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας, τηλ.: 22260 56077), ώρες εξυπηρέτησης 9:00-13:00.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

01/08/2018Posted by Admin

ΑΔΑ: ….ΨΚΔΩΕ7-ΟΟΧ
01/08/2018
Αρ. Πρωτ.: 7874

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό με αντικείμενο την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 44.268,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 16η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 11 π.μ. ώρα λήξης 12 η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στην Ιστιαία.
Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί στις 23 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Κα Γερογεώργη Μαρία, Ζωγραφοπούλου Μαρία (τηλέφωνο: 22263-50048,22263 50025).
Ολόκληρη η διακήρυξη έχει αναρτηθεί για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Η Δήμαρχος
Ιστιαίας –Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018”

30/07/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡTHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: ΨΑΥΚΩΕ7-6ΛΔ
Ιστιαία, 30/07./2018
Αρ.Πρωτ.: 7734.

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια εργασίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 69.936,00€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει τον εξής κωδικό: 70-6232.002 με τίτλο «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση του χώρου διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρης Ιστιαίας»

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (1.128,00 €), ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιµώµενης αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

H Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.

Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 03/08/2018

30/07/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 108
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 3η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας ΄΄ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτηση για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης΄΄.
2.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. και διάθεση πιστώσεων.

Ιστιαία 30 – 7 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

23/07/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 06/2018.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

20/07/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, προτίθενται να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν τίτλο ισότιμου του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών θα διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, έχοντας πιο ευέλικτο περιεχόμενο και προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση (μόνο 8 μαθήματα, απουσία βιβλίων και εξετάσεων), προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων και τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Στόχοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και τέλος η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2281/15.06.2018 για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, που θα έχει ισχύ από 01/11/2018, οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, υποχρεούνται είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, είτε να εγγραφούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προκειμένου να μη διακοπεί η εισοδηματική τους ενίσχυση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας, τηλ.: 22260 56077, 22260 53012) από τις 9:00 έως τις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και ΑΜΚΑ.

Αναλυτικά εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου έτους 2018, για τους κατόχους άδειας παραγωγού υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

27/06/2018Posted by Admin

O Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού ορίζει με την αρίθμ.192/2018 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου τις κάτωθι θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς:

1.ΠΕΥΚΙ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ , ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΝΤΖΟΥ Ο.Τ 37»

2.ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΠΟΤΑΜΟΥ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΟΔΟΣ ΒΥΖ.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ)»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «40 ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΚΑΤΩΘΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΑΘ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΥΖ.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ)»

3.ΙΣΤΙΑΙΑ : 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΩΝΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΟΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου από Πέμπτη 28-6-2018 έως και Τετάρτη 04-07-2018 με τα εξής συνημμένα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού , σε ισχύ
2.Δημοτική ενημερότητα
3.Παράβολο (Το παράβολο θα καταβληθεί κατά την έκδοση της παραχώρησης του χώρου.)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/06/2018Posted by Admin

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 28-6-2018 έως και την Τετάρτη 04-07-2018 οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την έψηση καλαμποκιού κατά τη διάρκειας της καλοκαιρινής περιόδου , διάρκειας έως και τέσσερις μήνες (παρ.1, άρθρο 29, Ν.4264/2014), θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μας τα κάτωθι:
1.Αίτηση
2.Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
3.Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
4.Εκκαθαριοστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους
5.Δημοτική ενημερότητα
6.Παράβολο (το παράβολο θα κατατεθεί μετά την απόφαση χορήγησης της άδειας από το Δημοτικό Συμβούλιο)
Οι άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου διάρκειας έως και τέσσερις μήνες, για έψηση καλαμποκιού που θα χορηγηθούν , βάσει της αρίθμ.191/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, είναι οι κάτωθι:
1) Λ.ΑΙΔΗΨΟΎ
-μία (1) άδεια στη θέση « Θερμοποτάμου και παραλιακή»
-δύο (2) άδειες στις θέσεις «Δεξιά και Αριστερά στην είσοδο του λιμανιού»
– μία (1) άδεια στη θέση «Ομήρου και παραλιακή»
-μία (1) άδεια στη θέση «Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και παραλιακή»

2) ΙΣΤΙΑΙΑ
-μία (1) άδεια στη θέση «πλατεία»
3) ΩΡΕΟΙ
-μία (1) άδεια στη θέση «Γωνία αναπαύσεως και μεταμόρφωσης Σωτήρος
Χριστού»
-μία (1) άδεια στη θέση «Ουζερί Απόστολου γωνία Μεταμόρφωσης και δρόμο
προς παραλία»
– μία (1) άδεια στην «Πλατεία Ηρώων»

4) ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
-μία (1) άδεια στη θέση « Λιμάνι»
-μία (1) άδεια στη θέση «Γωνία Ηρώου»
-μία (1) άδεια στη θέση «Δίπλα BAZAAR»
-μία (1) άδεια στη θέση «Δίπλα Δημοτικού καταστήματος (πρώην Τσάρνου)»

5) ΠΕΥΚΙ
-μία (1) άδεια στη θέση «δίπλα καφέ ΚΑΒΗΡΟΣ των κληρ.Βελέντζα»
-μία (1) άδεια στη θέση «δίπλα καφέ Γκέκα Δημητρίου»
-μία (1) άδεια στη θέση «δίπλα oυζερί ΓΡΙ-ΓΡΙ»

6)ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
-δύο (2) άδειες
7)ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ
-μία (1) άδεια
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

26/06/2018Posted by Admin

Πρόσκληση
Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού σας προσκαλεί στα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας την Κυριακή 1 Ιουλίου στις 8:00 μμ στις Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας. Στα εγκαίνια θα συμμετέχουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», ο σύλλογος «Φωτόδεντρο» με έκθεση ζωγραφικής και η Θεατρική Σκηνή Ιστιαίας με θεατρικό αναλόγιο «Ποιήματα του θέρους».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Δελτίο τύπου – Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού

26/06/2018Posted by Admin

Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιστιαίας Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.)

Δελτίο Τύπου, 26/6/2018
Με δεκαπέντε επιλεγμένες δράσεις συμμετέχει η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στην φετινή «καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2018» που σχεδιάζεται και οργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
Οι εκδηλώσεις – εργαστήρια της εκστρατείας «αγαπημένα δεδομένα: παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο» αφορούν παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών και θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Θα κλείσουν με την γιορτή λήξης το απόγευμα της 7ης Σεπτεμβρίου.
Στα εργαστήρια αυτά η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού θα μεταμορφωθεί σε εργοστάσιο δεδομένων, όπου οι αριθμοί και τα δεδομένα θα γίνουν αντικείμενο καταγραφών και μετρήσεων από τα παιδιά – ερευνητές, τα οποία καλούνται να παρατηρήσουν στοιχεία της καθημερινότητας τους, δηλαδή δεδομένα που αφορούν τις προσωπικές τους συνήθειες, αλλά και πληροφορίες που είναι κρυμμένες στη φύση και τον κόσμο της πόλης τους, μαθαίνοντας να παρατηρούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων.
Μέσα από την εκστρατεία αυτή, τα παιδιά πέρα από τη χαρά της δημιουργίας και της κοινωνικοποίησης, θα ανακαλύψουν τη μαγεία των μικρών πραγμάτων που τους περιβάλλουν και τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί και τα δεδομένα μετατρέπονται σε αφήγηση, εικόνα και εν τέλει ερμηνεία.
Επισυνάπτεται πρόγραμμα εκδηλώσεων με ημερομηνίες, θέμα και συνοπτική περιγραφή κάθε δράσης.
Αγγελική Κούκουζα Δελχά
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2018»
Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών – Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

Δευτέρα 2 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
Ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του Ιουλίου. Ποιες δράσεις θα αρέσουν περισσότερο στα παιδιά; Ποια μέρα θα δανειστούν τα περισσότερα βιβλία; Τα παιδιά συμμετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή εκστρατεία. Για όλα τα παιδιά.

Τρίτη 3 Ιουλίου (11:00-13:00)
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα ρούχα
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα ρούχα ανθρώπων από άλλες εποχές και άλλα μέρη. Για παιδιά 6-9 ετών.

Τετάρτη 4 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ
Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της οικογένειάς σου. Μιλούν για ταξίδια και μετακινήσεις, για όνειρα που έγιναν πραγματικότητα, για συναντήσεις που καθόρισαν μια ζωή. Οι μικρές ιστορίες κάθε παιδιού ενώνονται και αφηγούνται τη μεγάλη Ιστορία. Για παιδιά 8-14 ετών.

Παρασκευή 6 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Εγκλήματα
Η παρατήρηση της σκηνής του εγκλήματος οδηγεί στη διαλεύκανσή του. Ληστείες, εκβιασμοί, περίεργα ατυχήματα πώς περιγράφονται, ποια δεδομένα οδηγούν στην επίλυσή τους; Για παιδιά 7-12 ετών.

Τρίτη 10 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Το παλάτι της μνήμης
Το παλάτι της μνήμης είναι μια φανταστική τοποθεσία στο μυαλό σου μπορεί κανείς να φυλάει εικόνες που θέλει να κρατήσει στη μνήμη του. Ελάτε να χτίσουμε ένα! Για παιδιά 8-12 ετών.

Τετάρτη 11 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω
Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω ανθρώπους, να πλάθω ψωμί, να μαγειρεύω γλυκά και αλμυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω μουσική. Όλες οι δυνατότητες είναι ανοιχτές μπροστά μας κι εμείς μαθαίνουμε τα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος για να ξέρουμε όταν θα πρέπει να αποφασίσουμε. Για παιδιά 4-7 ετών.

Παρασκευή 13 Ιουλίου (11:00-13:00)
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Έργα τέχνης με όλες τις αισθήσεις
Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών που μπορείς να τα αγγίξεις, να τα μυρίσεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται μόνο για να τα βλέπουμε! Για παιδιά 6-12 ετών.

Δευτέρα 16 Ιουλίου (17:00-19:00)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα δεδομένα που κρατάω μόνο για μένα
Απλοί κανόνες για να μάθουμε να προφυλασσόμαστε και να μην δίνουμε εύκολα σε κανένα προσωπικά μας στοιχεία. Για παιδιά 7-14 ετών.

Σάββατο 28 Ιουλίου (11:00-13:00)
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Οι συσκευές
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τις συσκευές – ποιες και πώς – που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι σε άλλες εποχές και άλλα μέρη. Για παιδιά 6-9 ετών.

Δευτέρα 30 Ιουλίου (11:00-13:00)
«ΔΟΜΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα κτίρια και το πράσινο
Καταγράφουμε τα κτίρια, τα πάρκα, τα μαγαζιά, τα αγάλματα, τις πλατείες της πόλης μας και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Τι χρειάζεται να αλλάξουμε ή να διατηρήσουμε το ίδιο; Για παιδιά 7-12 ετών.

Τετάρτη 1 Αυγούστου (11:00-13:00)
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Ποιες δράσεις θα αρέσουν περισσότερο στα παιδιά; Ποια μέρα θα δανειστούν τα περισσότερα βιβλία; Τα παιδιά συμμετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή εκστρατεία. Για όλα τα παιδιά.

Δευτέρα 20 Αυγούστου (11:00-13:00)
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Παιχνίδια και σπορ
Ποια είναι τα αγαπημένα μας παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν οι προτιμήσεις μας καθώς μεγαλώνουμε; Για όλα τα παιδιά.

Παρασκευή 24 Αυγούστου (11:00-13:00)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ντετέκτιβς
Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβ. Παρατηρούν, καταγράφουν, παρακολουθούν. Είναι μεγάλοι, είναι μικρά παιδιά, όλοι αναγνωρίζουν την ξεχωριστή σημασία των δεδομένων στη διαλεύκανση ενός εγκλήματος. Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβ. Για παιδιά 7-12 ετών.

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου (11:00-13:00)
«ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ένα προικοσύμφωνο
Τα παλιά χρόνια σεντόνια, κουβέρτες, έπιπλα, φουστάνια, κοσμήματα και λίρες σφραγίζουν την αρχή της κοινής ζωής ενός ζευγαριού. Αφηγούμαστε ιστορίες με αφετηρία αυτές τις καταγραφές. Για παιδιά 8-12 ετών.

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου (11:00-13:00)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ
Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της οικογένειάς σου. Μιλούν για ταξίδια και μετακινήσεις, για όνειρα που έγιναν πραγματικότητα, για συναντήσεις που καθόρισαν μια ζωή. Οι μικρές ιστορίες κάθε παιδιού ενώνονται και αφηγούνται τη μεγάλη Ιστορία. Για παιδιά 8-14 ετών.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου (18:00-20:00)
ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ
Καταγράφουμε τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού που περάσαμε μαζί. Για όλα τα παιδιά.

Σημείωση:
Για την παρακολούθηση εργαστηρίων στο πλαίσιο της «καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2018» τα ανήλικα τέκνα πρέπει να συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες.
Η χρήση φωτογραφίας και βίντεο από την Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού και την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος θα γίνεται με την υπογραφή εντύπου συγκατάθεσης αυτού που έχει την γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19/06/2018Posted by Admin

Ημερομηνία 19/06/2018
Αριθμ. Πρωτ: 5910

ΠΡΟΣ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για τις εργασίες
ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του δήμου χρήσης 2017 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Κ.Α 10.6142.004 «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2017».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Παρασκευή 29
Ιουνίου και ώρα 13:30 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ5901/2018 οικονομοτεχνικής
έκθεσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης
κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία
δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80
παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018

19/06/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 05/2018.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

08/06/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ –ΑΙΔΗΨΟΥ
Αρ. Πρωτ. 5468

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

Η ∆ήµαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
έχοντας υπόψη
1) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80,
2) Την αριθµ. 184/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου,
3) Την αριθµ. 17/2018 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου (συγκρότηση
επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων κινητών
και ακινήτων (Π.∆ 270/1981),
4) Την αριθμ. 196/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και
5) Την αριθ. 119/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Α. Δηµοπρασία πλειοδοτική και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εκτός προβολής καταστηµάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας, συνολικής έκτασης 49,50 m2, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2018.
Β. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
Ο κοινόχρηστος χώρος που θα παραχωρηθεί είναι στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας και βρίσκεται δυτικά της πλατείας.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύµφωνα µε την αριθ. 196/2011 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου το ποσό των 20,00 ευρώ/μ2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει
οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στις 19/6/2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δηµαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 17/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την (µετά από µία εβδοµάδα) στις 26/6/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006).
1. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία δεν πρέπει να οφείλουν στο δήµο.
2. Το µίσθωµα θα καταβληθεί ολόκληρο από τον τελευταίο πλειοδότη, µε την έκδοση της σχετικής άδειας.
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.
4. Σε περίπτωση που διενεργείται εκδήλωση στις πλατείες από το δήµο, ο καταστηµατάρχης υποχρεούται όταν ειδοποιηθεί να αποµακρύνει τα τραπεζοκαθίσµατα από το χώρο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης για κακή χρήση.
5. Στις περιπτώσεις αυτές θα ανακαλείται αµέσως η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
6. Κάθε οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογή των διατάξεων περί δηµοσίων εσόδων ή µε κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου κατ’ αυτού.
7. Η διακήρυξη, θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα της Δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου.
Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Διεύθυνση: Ιστιαία, Τ.Κ. 342 00
Πληροφορίες: Κα Μαρία Δημητρίου, τηλέφωνο.: 2226-3-50308.

ΙΣΤΙΑΙΑ 8- 06- 2018
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»

05/06/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 2226350010
Fax: 2226055518
E-mail: distiaias@gmail.com

ΙΣΤΙΑΙΑ 05/06/2018
Αρ. Πρωτ. 5343

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» προϋπολογισμού 20.701,19€ (με ΦΠΑ).
Το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ», θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018 με Κ.Α. 30-7334.003
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού www.dimosistiaiasaidipsou.net.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 101

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

04/06/2018Posted by Admin

Ιστιαία 4 / 06 /2018
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία
Τ.Κ. 34200

Αριθ.Πρωτ. 5240
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου, του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, στο Ο.Τ 37, αρ. οικοπέδου 135, συνολικού εμβαδού 165,00 μ.τ., επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 513,00 μ.τ., για να χρησιμοποιηθεί ως καφέ μπαρ, εστιατόριο, ή άλλες συναφείς χρήσεις.
Το όλο ακίνητο συνορεύει Βόρεια με Παραλία. Νότια με Κεντρικό Δημοτικό Δρόμο, Ανατολικά με το 136 οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργικού Συνεταιρισμού Πύργου και Δυτικά με Πεζόδρομο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που βρίσκεται στην
Ιστιαία, στις 18 Ιουνίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 10.00 έως 11.00, ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.
Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στις 25 Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10
π.μ. έως 11 π.μ. στον ίδιο τόπο ενώπιον της ίδιας Επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00 ), υπέρ του Δήμου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (αριθ. απόφασης 117/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΩΠΦΩΩΕ7-ΥΓ3) βρίσκονται στο Γραφείο του Δήμου (Δ/νση : Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού , 342 00 Ιστιαία ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Κα Μαρία Δημητρίου-Τηλέφωνο: 22263-50308.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στο δημοσιότερο
μέρος της έδρας του δήμου και της Τοπικής Κοινότητας Νέου Πύργου, καθώς στο Πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄ και στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΄΄ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ΄΄.
Τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μισθωτή.

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου