Archive for the ‘Προκυρήξεις’ Category

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

07/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

25/08/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για ΚΔΑΠ

19/10/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΣΟΧ 1 2016.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 1 2016.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

03/05/2016Posted by Admin

«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (πλην Τ.Κ.Γιάλτρων και οικισμού Ηλίων) για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1.
ΜΕΛΕΤΗ1.
«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Ωρεών (πλην Τ.Κ.Καστανιώτισσας) για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2.
ΜΕΛΕΤΗ2.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

23/11/2015Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας- Αιδηψού βάσει του άρθρου 262 παρ.3 του Ν.3463/2006 προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν προσφορά για την εκκαθάριση της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας έως τις 03/12/2015 .
1.Αντικείμενο:
Οι υπηρεσίες αφορούν την εκκαθάριση της Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας
2. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και κάθε άλλο γραφείο του ιδίου Δήμου που κριθεί απαραίτητο.
3. Χρονοδιάγραμμα:
Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και το τέλος του έργου (ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών).
4. Προυπολογισμός :
ΚΩΔ.ΠΡΟΥΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟ
10.6142.002 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών για εκκαθάριση Δημοτικής
ιχθυοτροφικής επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας, 10.000,00€
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Υποψήφιοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εργάζονται ή λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.
6.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Η οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται έως 03/12/2015, στην οποία θα αναφέρεται η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους καθώς και οι αριθμοί μητρώου ορκωτών ελεγκτών της ομάδας εργασίας.
Οι οικονομικές προσφορές μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» και θα περιέχουν την αμοιβή για τον έλεγχο (ολογράφως και αριθμητικά καθώς και με και χωρίς Φ.Π.Α). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι η 03 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το κριτήριο ανάθεσης της εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2226350031 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης

18/11/2015Posted by Admin

ANAΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
sxol.kal.1.
sxol.kal.2.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ

22/09/2015Posted by Admin

Αριθμ.Πρωτ. 14602
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη τιμή του προϋπολογισμού , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.5 της 11389/93 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ» προϋπολογισθείσης δαπάνης 16.110,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.13%), για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2015 στα γραφεία του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ στην έδρα την Ιστιαία και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 12:30 μ. μ και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών στις 13:30 μ.μ από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 12-10-2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι Συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση του προς προμήθεια είδους, γεγονός που αποδεικνύεται από την προσκόμιση πισ/κού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που είναι το 5% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, δηλαδή 805,50 € και παρέχεται με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , και σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Πληροφορίες δίνονται στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ και στην έδρα αυτού την Ιστιαία τηλ. 2226350308, fax 2226022261 , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληρ. Μαρία Δημητρίου).
ΙΣΤΙΑΙΑ 22-9-2015
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης εκτέλεσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

05/08/2015Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 203/2015 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης,του ΧΥΤΑ και του Ν.Π.Κοινωνική Μέριμνα κ.λ.π., για χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης έως ένα(1) χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, κατόπιν της 171/21-7-2015 απόφασης της «Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» περί παροχής σύμφωνης γνώμης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε .
Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη:
α)7.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης Χ 0,84 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 5.880,00 € + ΦΠΑ 23% 1.352,40 € = 7.732,40 €
β)230.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης Χ 1,02 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 234.600,00 € + ΦΠΑ 23% 53.958,00 € = 288.558,00 €
γ)30.000 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη Χ 1,25 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 37.500,00 € + ΦΠΑ 23% 8.625,00 € = 46.125,00 €
ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης = 341.915,40 € , για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.
α)110.880 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης Χ 0,84 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 93.139,20 € + ΦΠΑ 23% 21.422,02 € = 114.561,22 €
β)73.780 λίτρα πετρέλαιο κίνησης Χ 1,02 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 75.225,60 € + ΦΠΑ 23% 17.308,79 € = 92.564,39 €
γ)800 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη Χ 1,25 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 1.000,00 € + ΦΠΑ 23% 230,00 € = 1.230,00 €
ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης = 208.355,61 € , για τα κτίρια των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, του ΧΥΤΑ και του Ν.Π. Κοινωνική Μέριμνα κ.λ.π. και τα αυτοκίνητα και μηχανήματα.
Συνολικός προϋπολογισμός:
475.317,80 € χωρίς Φ.Π.Α.
109.323,09 € Φ.Π.Α. (23%)
584.640,89 € συνολικός προϋπολογισμός
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
υποβάλλετε τις προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1744/12-2-2015 διακήρυξη (η
οποία επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα
ζητούμενα δικαιολογητικά.
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.753,18 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει, ως καθορίζονται στην 15/2014 μελέτη της υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1744/12-2-2015 διακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθμ. πρωτ 1744/12-2-2015 διακήρυξη.
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας: Η μεγαλύτερη προσφερόμενη επί της εκατό (%) έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο υγρού καυσίμου εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης), σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών – του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου.
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη 5 Αυγούστου Πέμπτη 6 Πέμπτη 13
www.promitheus.gov.gr 2015 Αυγούστου 2015 Αυγούστου 2015
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 08:00 και ώρα 14:00

Συστημικός Αριθμός
Διαγωνισμού: 6765

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια
από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιος κ. Παντελής Πισσάκης)-Πλατεία Ιστιαίας.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2226-3-50017
ΦΑΞ: 2226-0-53293
e-mail: pan.pissakis@gmail.com
Ιστιαία 05-08-2015
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27/03/2015Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας για : ΄΄ α)Παραγωγή εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, β)αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και γ) αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ΄΄, ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 46.755,00 € , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%» και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2α του μηνός Απριλίου , του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην έδρα αυτού στην Ιστιαία Ευβοίας (Πλατεία Ιστιαίας) , με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 12:30 μ. μ και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών στις 13:30 μ.μ από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο , θα επαναληφθεί στις 9/4/2015 , ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (Γραφείο Προμηθειών- Πλατεία Ιστιαίας – Ιστιαία Ευβοίας – Κα Βασιλική Στεργίου 22263-50019).

ΙΣΤΙΑΙΑ 27- 03- 2015
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

24/03/2015Posted by Admin

Τεχνική Περιγραφή προμήθειας ειδών διαβίωσης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο έως 30/3/2015.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τα εξής αρχεία :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015

17/02/2015Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1745
ΑΔΑ : ΩΗ55ΩΕ7-ΘΥ5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης,του ΧΥΤΑ και του Ν.Π.Κοινωνική Μέριμνα κ.λ.π., με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη επί της εκατό (%) έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο υγρού καυσίμου εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια λιπαντικών.
Αριθμός Διακήρυξης: 1744/12-2-2015
1.-Αναθέτουσα Αρχή:ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Ιστιαίας – 342 00 Ιστιαία
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2226-3-50021 και 2226-3-50014
ΦΑΞ: 2226-0-55518
2.-Τίτλος:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ΄΄
3.-Υπό προμήθεια είδη-ποσότητες :
•ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (303.780,00 λίτρα)-CPV 09134200 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».
•ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (30.800,00 λίτρα) – CPV 09132100 «Αμόλυβδη βενζίνη».
•ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (117.880,00 λίτρα) – CPV 09135100 «Πετρέλαιο θέρμανσης».
•ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (6.610,00 λίτρα) – CPV 24951100 «Λιπαντικά».
4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικά.
6. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (4 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.
7. Συνολικός προϋπολογισμός:
475.317,80 € χωρίς Φ.Π.Α.
109.323,09 € Φ.Π.Α. (23%)
584.640,89 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής έως ένα(1) χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού.
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.753,18 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού, Γραφείο Προμηθειών (κ.Παντελής Πισσάκης), Πλατεία Ιστιαίας, Ιστιαία 342 00 και στο τηλέφωνο 2226-3-50021, e-mail: pan.pissakis@gmail.com , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosistiaiasaidipsou.net, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 10:30 π.μ.(λόγω αργιών εορτών Πάσχα).
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
16. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 12/2/2015.
17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ιστιαία 12-2-2015

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τα εξής αρχεία :

Διακήρυξη 2015
ΤΙΜΟΛ.ΠΡΟΣΦ.ΕΡΩΤΗΜ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2015
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2014

18/09/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια

18/09/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26/9/2014
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια
Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2014

19/08/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 2/2014.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εως 29/8/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 2/2014

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια

18/08/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2014

12/02/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 103 (ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 103 (ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

23/01/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ΣΟΧ 1/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2014

ΣΤΙΣ 3/2/2014 ΕΛΗΞΕ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ(2η ΦΟΡΑ)

17/12/2013Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

15/10/2013Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την μελέτη ολοκλήρωσης δικτύου αποχέτευσης Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το πλήρες από το εξής αρχείο :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Γ΄ΦΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2013

27/07/2013Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2013.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΔΕ-24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΔΕ-24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 103 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 103 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ-30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ-30 ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 105 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 105 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 106 (ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 106 (ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β ΤΑΞΗΣ Δ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 107 (ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ζ ΤΑΞΗΣ Γ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 107 (ΔΕ 28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Ζ ΤΑΞΗΣ Γ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)