Archive for the ‘Προκυρήξεις’ Category

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

27/11/2018Posted by Admin

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρ. Πρωτ. 13491/27-11-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ», αμοιβή 104.838,70€ (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7), η οποία χρηματοδοτείται από to Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός ΟΠΣ 5001871) και τη ΣΑΕ 2017ΣΕ27510110, με την ανοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 104.838,70€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 41.337,21 € για μελέτη κατηγορίας 7
2. 15.639,29 € για μελέτη κατηγορίας 8
3. 22.240,56 € για μελέτη κατηγορίας 9
4. 7.593,86 € για μελέτη κατηγορίας 25
5. 2.800,00 € για μελέτη κατηγορίας 16
6. 1.553,17 € για ΣΑΥ-ΦΑΥ
και 13.674,61 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 27/11/2018 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr ,με αρ.συστήματος 78074/2018, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosistiaiasaidipsou.net. Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 27/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 180/6 ημέρες / μήνες.
Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(g) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) την εγγύηση συμμετοχής, ποσού 2.096,77 €.
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Ιστιαία, 27/11/2018

Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΤΕΥΔ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2018-2019

09/10/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ Ψ7Κ0ΩΕ7-8Β7

Ιστίαια 09/10/2018
Αριθμ Πρωτ: 10668

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού διακηρύσσει ότι :
Προκηρύσσει

συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 34.265,40€ και μελέτη με αριθμ πρωτ: 10206/28-09-2018.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22η οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (28ης Οκτωβρίου ΤΚ 34200 Ιστιαία . Τηλ.Επικοινωνίας: 22263 50048, 22263 50025 ΦΑΞ: 22260 56163) και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου. παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Αντίγραφο της διακήρυξης, είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 18PROC003811045
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο ΚΗΜΔΗΣ και στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (www.dimosistiaiasaidipsou.net)

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σημείωση: Έχει γίνει ορθή επανάληψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

10/08/2018Posted by Admin

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ και ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ :
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24% (CPV: 15811100-7)
το ζητούμενο είδος είναι
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ

(ΣΥΣ-ΣΙΑ 1000ΓΡ
το οποίο εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε, αναλυτικά εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 24%.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)
ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: 99ΚΓΩΕ7-ΒΔΚ

Ιστιαίας, 10-08-2018
Αρ.Πρωτ.: 8273

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ‘‘Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ –ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 43.007,96€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:
Από το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης
ποσό 16.155,85€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481 με τίτλο προμήθεια τροφίμων,
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ . Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
Ποσό 6.754,46 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.039,15 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 25-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 1.442,78 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 2.692,34 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6063 με τίτλο « Λοιπές παροχές σε είδος », ποσό 14.923,38 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6481.003 με τίτλο Προμήθεια ειδών διαβιώσεως και περιθάλψεως απόρων

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22/08/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ»

30/05/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 30/05/2018
Αρ. Πρωτ. 5056

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ι. Αναθέτουσα Αρχή
Ι.1) Επωνυμία και Δ/νση
Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, Τεχνική Υπηρεσία, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 34200, Ελλάδα.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπανός Δημήτριος, τηλ. 2226350042 Fax 2226087225
Κωδικός NUTS: EL642 – LAU1: GR242
Δν/ση στο διαδίκτυο: www.dimosistiaiasaidipsou.net
Ι.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου και υποβάλλονται και οι προσφορές των
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού :
www.dimosistiaiasaidipsou.net. Για περαιτέρω πληροφορίες ισχύει η προαναφερθείσα διεύθυνση.
Ι.3) Είδος της αναθέτουσας Αρχής
ΟΤΑ Α’ βαθμού
Ι.4) Κύρια δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών προς Πολίτες, Αστικό Περιβάλλον, Δημοτικά Έργα
ΙΙ. Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ»
ΙΙ.1.2) Κωδικός κυρίου λεξιλογίου CPV
39293400-6
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα
ΙΙ.2) Σύντομη περιγραφή και περιγραφή σύμβασης
Το έργο αφορά στην κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ως εξής: (α) κατασκευή υπόβασης (β) κατασκευή
τελικής επιφάνειας με επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας.
ΙΙ.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 – LAU1: GR242
ΙΙ.4) Εκτιμώμενη συνολική αξία σύμβασης
Αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 134.885,80 EUR
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Περιοχή «ΩΡΕΟΙ» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
ΙΙ.5) Διάρκεια σύμβασης
Το αργότερο μέχρι 31/3/2019
ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΙΙΙ. Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΣΤΙΑΙΑ 30/05/2018
Αρ. Πρωτ. 5056
ΑΔΑΜ: 18PROC003176713
2
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των και απαιτήσεων
για εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου (ΙΙ.1.8) της παρούσας, σε οικονομικό φορέα ο οποίος δεν
αποκλείεται από τη συμμετοχή λόγω κάποιου κριτηρίου εκ των αναφερομένων στο άρθρο 22 του τεύχους της
σχετικής Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, εφόσον
ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, ή την Α1 τάξη για Κοινοπραξίες λόγω αναβάθμισης πτυχίου, για έργα
κατηγορίας Οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των
παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια
που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική επαγγελματική ικανότητα
Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος της σχετικής διακήρυξης.
ΙV. Διαδικασία
ΙV.1) Περιγραφή
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
ΙV.2) Διοικητικές πληροφορίες
ΙV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών
Ημερομηνία: 22/06/2018
Τοπική ώρα: 15:00 μ.μ.
ΙV.2.3) Στοιχεία προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Οικονομική
Προσφορά», που περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf το οποίο παράγεται από το υποσύστημα
του ΕΣΗΔΗΣ, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα με το σύστημα των επιμέρους
ποσοστών έκπτωσης της παρ. 2α) του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 (κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής)
ΙV.2.4) Γλώσσες υποβολής προσφορών
Ελληνικά
ΙV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών
Έξι (6) μήνες από την ως άνω ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
ΙV.2.6) Εγγύηση συμμετοχής
Δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά (2.697,71) EURO. Ισχύς: τουλάχιστον 30 ημέρες
πέραν της λήξης ισχύος της σχετικής προσφοράς της προηγούμενης παραγράφου.
ΙV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/06/2018
Τοπική ώρα: 13:00 μ.μ.
ΑΔΑΜ: 18PROC003176713
3
Τόπος: Μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με αριθμό
συστήματος 73656.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών: Επιτροπή
που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αρ. 97/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
(ΑΔΑ:6Κ38ΩΕ7-09Α)
V. Πρόσθετες πληροφορίες
V.1) Φορέας αρμόδιος για την έγκριση του αποτελέσματος και τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, Ιστιαία, 34200, Ελλάδα : www.dimosistiaiasaidipsou.net Οικονομική Επιτροπή.
V.2) Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ016). Ο σχετικός
κωδικός προϋπολογισμού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού είναι ο ΚΑ: 69-7326.001 Η διατιθέμενη πίστωση για
το οικονομικό έτος 2018 είναι 147.258,39 ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό ολοκλήρωσης του έργου έχει γίνει
νομική δέσμευση-απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Ιστιαίας Αιδηψού (Α.Α.Υ. Β -2/27-04-2018, ΑΔΑ: ΩΜΤ8ΩΕ7-ΡΑΤ).
V.3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 30/05/2018

Ιστιαία 30/05/2018
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

20/03/2018Posted by Admin

Η ∆ήµαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
έχοντας υπόψη
1) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, 2) Την αριθµ. 45/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3) Την αριθµ. 17/2018 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων κινητών και ακινήτων (Π.∆ 270/1981), 4) Την αριθμ. 196/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 5) Την αριθ. 40/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Α. Δηµοπρασία πλειοδοτική και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εκτός προβολής καταστηµάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας, συνολικής έκτασης 100,00 m2, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2018.

Β. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
Ο κοινόχρηστος χώρος που θα παραχωρηθεί είναι στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας και βρίσκεται ανατολικά της πλατείας (δίπλα Μνημείου Ηρώων).

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύµφωνα µε την αριθ. 196/2011 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου το ποσό των 20,00 ευρώ/μ2.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη.
Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στις 30/3/2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στο Δηµαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 17/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την (µετά από µία εβδοµάδα) στις 5/4/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006).

1. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία δεν πρέπει να οφείλουν στο δήµο.
2. Το µίσθωµα θα καταβληθεί ολόκληρο από τον τελευταίο πλειοδότη, µε την έκδοση της σχετικής άδειας.
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.
4. Σε περίπτωση που διενεργείται εκδήλωση στις πλατείες από το δήµο, ο καταστηµατάρχης υποχρεούται όταν ειδοποιηθεί να αποµακρύνει τα τραπεζοκαθίσµατα από το χώρο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης για κακή χρήση.
5. Στις περιπτώσεις αυτές θα ανακαλείται αµέσως η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
6. Κάθε οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογή των διατάξεων περί δηµοσίων εσόδων ή µε κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου κατ’ αυτού.
7. Η διακήρυξη, θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα της Δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου.
Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Ιστιαία, Τ.Κ. 342 00
Πληροφορίες: Κα Μαρία Δημητρίου, τηλέφωνο.: 2226-3-50308.

ΙΣΤΙΑΙΑ 20- 03- 2018

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

16/03/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 16-03-2018
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 2368
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Ιστιαίας και Λιχάδας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
1) Στη θέση ΄΄Κανατάδικα΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Ιστιαίας, 120 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 960,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΑΣ
1) Στη θέση ΄΄Μικρό Λιχαδονήσι, πλησίον Νήσου στρογγυλή΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 394 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 3.152,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.
2) Στη θέση ΄΄Μονολιά΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 500 μ2., για τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 4.000,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/3/2018, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί την 5η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Δημητρίου, Τηλέφωνο: 2226-3-50308
Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ»

02/03/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. Πρωτ. 1823/02.03.2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ι. Αναθέτουσα Αρχή
Ι.1) Επωνυμία και Δ/νση
Δήμος Ισταίας Αιδηψού, Τεχνική Υπηρεσία, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας 34200, Ελλάδα.
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπανός Δημήτριος, τηλ. 2226350042 Fax 2226087225
Κωδικός NUTS: EL642 – LAU1: GR242
Δν/ση στο διαδίκτυο: www.dimosistiaiasaidipsou.net
Ι.2) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου και υποβάλλονται και οι προσφορές των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού : www.dimosistiaiasaidipsou.net. Για περαιτέρω πληροφορίες ισχύει η προαναφερθείσα διεύθυνση.
Ι.3) Είδος της αναθέτουσας Αρχής
ΟΤΑ Α’ βαθμού
Ι.4) Κύρια δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών προς Πολίτες, Αστικό Περιβάλλον, Δημοτικά Έργα
ΙΙ. Αντικείμενο
ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης
ΙΙ.1.1) Τίτλος
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ»
ΙΙ.1.2) Κωδικός κυρίου λεξιλογίου CPV
39293400-6
ΙΙ.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα
ΙΙ.2) Σύντομη περιγραφή και περιγραφή σύμβασης
Το έργο αφορά στην κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ως εξής: (α) κατασκευή υπόβασης (β) κατασκευή τελικής επιφάνειας με επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς και τεχνολογίας.
ΙΙ.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 – LAU1: GR242
ΙΙ.4) Εκτιμώμενη συνολική αξία σύμβασης
Αξία χωρίς Φ.Π.Α.: 134.885,80 EUR
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Περιοχή «ΩΡΕΟΙ» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
ΙΙ.5) Διάρκεια σύμβασης
Το αργότερο μέχρι 31/3/2019

ΙΙ.6) Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
ΙΙΙ. Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
ΙΙΙ.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
ΙΙΙ.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των και απαιτήσεων για εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου (ΙΙ.1.8) της παρούσας, σε οικονομικό φορέα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή λόγω κάποιου κριτηρίου εκ των αναφερομένων στο άρθρο 22 του τεύχους της σχετικής Διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω, ή την Α1 τάξη για Κοινοπραξίες λόγω αναβάθμισης πτυχίου, για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

ΙΙΙ.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και τεχνική επαγγελματική ικανότητα
Κατά τα οριζόμενα στο τεύχος της σχετικής διακήρυξης.
ΙV. Διαδικασία
ΙV.1) Περιγραφή
ΙV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
ΙV.2) Διοικητικές πληροφορίες
ΙV.2.1) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών
Ημερομηνία: 6/4/2018
Τοπική ώρα: 15:00 μ.μ.
ΙV.2.3) Στοιχεία προσφορών
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τις προσφορές τους στον ηλεκτρονικό υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά», που περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf το οποίο παράγεται από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες σύμφωνα με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης της παρ. 2α) του άρθρου 95 του Ν.4412/2016 (κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής)
ΙV.2.4) Γλώσσες υποβολής προσφορών
Ελληνικά
ΙV.2.5) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφορών
Έξι (6) μήνες από την ως άνω ημερομηνία παραλαβής των προσφορών
ΙV.2.6) Εγγύηση συμμετοχής
Δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα λεπτά (2.697,71) EURO. Ισχύς: τουλάχιστον 30 ημέρες πέραν της λήξης ισχύος της σχετικής προσφοράς της προηγούμενης παραγράφου.

ΙV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 10/4/2018
Τοπική ώρα: 11:00 π.μ.
Τόπος: Μέσω διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 71466.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών: Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αρ. 33/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (ΑΔΑ: ΨΨ3ΒΩΕ7-Υ3Π)

V. Πρόσθετες πληροφορίες
V.1) Φορέας αρμόδιος για την έγκριση του αποτελέσματος και τις διαδικασίες προσφυγής
Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, Ιστιαία, 34200, Ελλάδα : www.dimosistiaiasaidipsou.net Οικονομική Επιτροπή.
V.2) Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ016). Ο σχετικός κωδικός προϋπολογισμού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού είναι ο ΚΑ: 69-7326.001 Η διατιθέμενη πίστωση για το οικονομικό έτος 2018 είναι 147.258,39 ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό ολοκλήρωσης του έργου έχει γίνει νομική δέσμευση-απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού (αρ.πρωτ. 1426/20-2-2018, ΑΔΑ: ΨΙΨΡΩΕ7-ΗΩΟ.

V.3) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
02/3/2018

Ιστιαία 02/3/2018
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

07/09/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

25/08/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για ΚΔΑΠ

19/10/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΣΟΧ 1 2016.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ 1 2016.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

03/05/2016Posted by Admin

«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (πλην Τ.Κ.Γιάλτρων και οικισμού Ηλίων) για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1.
ΜΕΛΕΤΗ1.
«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Ωρεών (πλην Τ.Κ.Καστανιώτισσας) για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ2.
ΜΕΛΕΤΗ2.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

23/11/2015Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας- Αιδηψού βάσει του άρθρου 262 παρ.3 του Ν.3463/2006 προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν προσφορά για την εκκαθάριση της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας έως τις 03/12/2015 .
1.Αντικείμενο:
Οι υπηρεσίες αφορούν την εκκαθάριση της Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας
2. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και κάθε άλλο γραφείο του ιδίου Δήμου που κριθεί απαραίτητο.
3. Χρονοδιάγραμμα:
Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και το τέλος του έργου (ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών).
4. Προυπολογισμός :
ΚΩΔ.ΠΡΟΥΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟ
10.6142.002 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών για εκκαθάριση Δημοτικής
ιχθυοτροφικής επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας, 10.000,00€
5. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Υποψήφιοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εργάζονται ή λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.
6.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Η οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται έως 03/12/2015, στην οποία θα αναφέρεται η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους καθώς και οι αριθμοί μητρώου ορκωτών ελεγκτών της ομάδας εργασίας.
Οι οικονομικές προσφορές μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» και θα περιέχουν την αμοιβή για τον έλεγχο (ολογράφως και αριθμητικά καθώς και με και χωρίς Φ.Π.Α). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι η 03 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το κριτήριο ανάθεσης της εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2226350031 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης

18/11/2015Posted by Admin

ANAΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
sxol.kal.1.
sxol.kal.2.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ

22/09/2015Posted by Admin

Αριθμ.Πρωτ. 14602
Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στη τιμή του προϋπολογισμού , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.5 της 11389/93 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ» προϋπολογισθείσης δαπάνης 16.110,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.13%), για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2015 στα γραφεία του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ στην έδρα την Ιστιαία και με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 12:30 μ. μ και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών στις 13:30 μ.μ από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 12-10-2015 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι Συνεταιρισμοί που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση του προς προμήθεια είδους, γεγονός που αποδεικνύεται από την προσκόμιση πισ/κού εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που είναι το 5% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, δηλαδή 805,50 € και παρέχεται με εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , και σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για τους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
Πληροφορίες δίνονται στον Δήμο ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ και στην έδρα αυτού την Ιστιαία τηλ. 2226350308, fax 2226022261 , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληρ. Μαρία Δημητρίου).
ΙΣΤΙΑΙΑ 22-9-2015
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής Διαπραγμάτευσης εκτέλεσης για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

05/08/2015Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 203/2015 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στην «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης,του ΧΥΤΑ και του Ν.Π.Κοινωνική Μέριμνα κ.λ.π., για χρονικό διάστημα από της υπογραφής της σύμβασης έως ένα(1) χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007, κατόπιν της 171/21-7-2015 απόφασης της «Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» περί παροχής σύμφωνης γνώμης και χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε .
Η εκτέλεση της προμήθειας αφορά στα κατωτέρω είδη:
α)7.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης Χ 0,84 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 5.880,00 € + ΦΠΑ 23% 1.352,40 € = 7.732,40 €
β)230.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης Χ 1,02 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 234.600,00 € + ΦΠΑ 23% 53.958,00 € = 288.558,00 €
γ)30.000 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη Χ 1,25 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 37.500,00 € + ΦΠΑ 23% 8.625,00 € = 46.125,00 €
ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης = 341.915,40 € , για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα όλων των Δημοτικών Ενοτήτων.
α)110.880 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης Χ 0,84 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 93.139,20 € + ΦΠΑ 23% 21.422,02 € = 114.561,22 €
β)73.780 λίτρα πετρέλαιο κίνησης Χ 1,02 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 75.225,60 € + ΦΠΑ 23% 17.308,79 € = 92.564,39 €
γ)800 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη Χ 1,25 €/λίτρο (ενδεικτική τιμή ανά λίτρο) = 1.000,00 € + ΦΠΑ 23% 230,00 € = 1.230,00 €
ήτοι συνολικό ποσό ανάθεσης = 208.355,61 € , για τα κτίρια των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, του ΧΥΤΑ και του Ν.Π. Κοινωνική Μέριμνα κ.λ.π. και τα αυτοκίνητα και μηχανήματα.
Συνολικός προϋπολογισμός:
475.317,80 € χωρίς Φ.Π.Α.
109.323,09 € Φ.Π.Α. (23%)
584.640,89 € συνολικός προϋπολογισμός
Προκειμένου να συμμετέχετε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να
υποβάλλετε τις προσφορές σας ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα πρόσκληση και στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1744/12-2-2015 διακήρυξη (η
οποία επισυνάπτεται) του άγονου διαγωνισμού που προηγήθηκε, προσκομίζοντας τα
ζητούμενα δικαιολογητικά.
Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.753,18 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει, ως καθορίζονται στην 15/2014 μελέτη της υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1744/12-2-2015 διακήρυξης.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υπ’ αριθμ. πρωτ 1744/12-2-2015 διακήρυξη.
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας: Η μεγαλύτερη προσφερόμενη επί της εκατό (%) έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο υγρού καυσίμου εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης), σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών – του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα
βρίσκεται η έδρα το αναδόχου.
Τόπος – Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Διαδικτυακή πύλη Τετάρτη 5 Αυγούστου Πέμπτη 6 Πέμπτη 13
www.promitheus.gov.gr 2015 Αυγούστου 2015 Αυγούστου 2015
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ώρα 08:00 και ώρα 14:00

Συστημικός Αριθμός
Διαγωνισμού: 6765

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) »
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια
από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (αρμόδιος κ. Παντελής Πισσάκης)-Πλατεία Ιστιαίας.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2226-3-50017
ΦΑΞ: 2226-0-53293
e-mail: pan.pissakis@gmail.com
Ιστιαία 05-08-2015
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

27/03/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για την εκτέλεση της υπηρεσίας για : ΄΄ α)Παραγωγή εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, β)αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου και γ) αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) ΄΄, ενδεικτικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 46.755,00 € , μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%» και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 2α του μηνός Απριλίου , του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην έδρα αυτού στην Ιστιαία Ευβοίας (Πλατεία Ιστιαίας) , με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 12:30 μ. μ και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών στις 13:30 μ.μ από την Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή αναβληθεί για οποιοδήποτε λόγο , θα επαναληφθεί στις 9/4/2015 , ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (Γραφείο Προμηθειών- Πλατεία Ιστιαίας – Ιστιαία Ευβοίας – Κα Βασιλική Στεργίου 22263-50019).

ΙΣΤΙΑΙΑ 27- 03- 2015
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

24/03/2015Posted by Admin

スーパーコピー時計

Τεχνική Περιγραφή προμήθειας ειδών διαβίωσης
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο έως 30/3/2015.
Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τα εξής αρχεία :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΛΕΥΚΟ ΤΥΡΙ

https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.lii11.com/supercopy-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-2.html オメガスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-4.html パネライスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-5.html ジェイコブスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-6.html シャネル時計スーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-7.html セイコースーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-8.html コルムスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-9.html エルメス時計スーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-10.html ブレゲスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-11.html ガガ・ミラノスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-12.html フランク・ミュラースーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-13.html ブライトリングスーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-14.html ベル&ロススーパーコピー
https://www.lii11.com/supercopy-15.html IWCスーパーコピー

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015

17/02/2015Posted by Admin

スーパーコピーブランドΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1745
ΑΔΑ : ΩΗ55ΩΕ7-ΘΥ5
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και των Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης,του ΧΥΤΑ και του Ν.Π.Κοινωνική Μέριμνα κ.λ.π., με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτερη προσφερόμενη επί της εκατό (%) έκπτωση επί της μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο υγρού καυσίμου εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης για την προμήθεια λιπαντικών.
Αριθμός Διακήρυξης: 1744/12-2-2015
1.-Αναθέτουσα Αρχή:ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Ιστιαίας – 342 00 Ιστιαία
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2226-3-50021 και 2226-3-50014
ΦΑΞ: 2226-0-55518
2.-Τίτλος:΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ΄΄
3.-Υπό προμήθεια είδη-ποσότητες :
•ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (303.780,00 λίτρα)-CPV 09134200 «Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ».
•ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (30.800,00 λίτρα) – CPV 09132100 «Αμόλυβδη βενζίνη».
•ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (117.880,00 λίτρα) – CPV 09135100 «Πετρέλαιο θέρμανσης».
•ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (6.610,00 λίτρα) – CPV 24951100 «Λιπαντικά».
4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
5. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη – πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικά.
6. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (4 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο.
7. Συνολικός προϋπολογισμός:
475.317,80 € χωρίς Φ.Π.Α.
109.323,09 € Φ.Π.Α. (23%)
584.640,89 € συνολικός προϋπολογισμός
8. Διάρκεια σύμβασης: Από υπογραφής έως ένα(1) χρόνο, με δυνατότητα παράτασης μέχρι της εξαντλήσεως του ποσού.
Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
9. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 4.753,18 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.
Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο.
10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού, Γραφείο Προμηθειών (κ.Παντελής Πισσάκης), Πλατεία Ιστιαίας, Ιστιαία 342 00 και στο τηλέφωνο 2226-3-50021, e-mail: pan.pissakis@gmail.com , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.dimosistiaiasaidipsou.net, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr ).
12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 10:30 π.μ.(λόγω αργιών εορτών Πάσχα).
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εξήντα (60) ημέρες
14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
16. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 12/2/2015.
17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ιστιαία 12-2-2015

Αναλυτικά μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε τις λεπτομέρειες από τα εξής αρχεία :

Διακήρυξη 2015
ΤΙΜΟΛ.ΠΡΟΣΦ.ΕΡΩΤΗΜ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2015
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2014

18/09/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2014.
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 101 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 102 (ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)
Πίνακας αποτελεσμάτων κατηγορίας: 104 (ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ)

https://www.jpan123.com/ スーパーコピー
https://www.24hi.net/ スーパーコピーブランド
https://www.biubiu7.com/ スーパーコピーブランド
https://www.goods520.com/ スーパーコピー
https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.mycopys.com/ スーパーコピー時計

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια

18/09/2014Posted by Admin

Σας ανακοινώνουμε την περίληψη της προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26/9/2014
Αναλυτικά μπορείτε να την κατεβάσετε και να την διαβάσετε:

Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια
Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια ΠΑΡΑΤΑΣΗ

https://www.jpan123.com/ スーパーコピー
https://www.24hi.net/ スーパーコピーブランド
https://www.biubiu7.com/ スーパーコピーブランド
https://www.goods520.com/ スーパーコピー
https://www.lii11.com/ スーパーコピー時計
https://www.munomu.com/ スーパーコピーブランド
https://www.mycopys.com/ スーパーコピー時計