Archive for February, 2016

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29.02.16

25/02/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 29η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού-Απολογισμού) χρήσης 2014 του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
2. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
3. Επί αιτήσεως Ι.Ν.ΑΓ.Αθανασίου Ιστιαίας.
4. Επί αιτήσεως κ. Μαρίας συζ. Νικολάου Σβεντζούρη.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25.02.16

23/02/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών και καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής του.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

22/02/2016Posted by Admin

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25/02/2016 και ώρα 12:00.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε-ΜΑΙL distiaias@gmail.com
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
Tosda1.
Tosda2.
Tosda3.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

22/02/2016Posted by Admin

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού έχοντας υπόψη
– τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07
– τον ΟΕΥ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης επιστημονικού συνεργάτη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Διεθνή ή/και Ευρωπαϊκά θέματα.
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης τουλάχιστον πέντε ετών και εμπειρία σε θέματα δημοσίων συμβάσεων Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Δ) Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate)
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε μία εφημερίδα του Νομού ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα.
Η γνωστοποίηση αυτή να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού Ευβοίας, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο Δημάρχου (τηλ. 2226350010, 2226350013) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

22/02/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4270/2014 (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
2)Επί του με αρ.πρωτ.οικ.2395/26-1-2016 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα:΄΄Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού για το έτος 2016΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
3)Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
4)Ορισμός αριθμού βραχυχρόνιων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καλαμπόκια,ποοπ-κόρν, μαλλί της γριάς, ζαχαρωτά). (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
5)Επί εγγράφου της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, με αρ.πρωτ.οικ.13107/1/29-1-2016, με θέμα:΄΄Εκπροσώπηση από τους Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας΄΄.
6)Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περ/κής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.οικ.911/8-2-2016, με θέμα :΄΄Ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας΄΄.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος).
7)Επί του με αρ.πρωτ.2839/21-1-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα:΄΄Ανακοίνωση έγκρισης αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ν.Ευβοίας με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 & 2 του άρθρου 81 του Ν.4316/2014, την 3541/15-1-2015 απόφαση Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων και την 3576/17-12-2015 τροποποιητική αυτής΄΄.
8)Επί της υπ’ αριθμ.27/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: ΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2015΄΄.
9)Επί της υπ’ αριθμ.16/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αντωνίας Κουκούλη Μπεκιάρη (σχετ.η 282/15 Α.Ο.Ε.)΄΄.
10)Επί της υπ’ αριθμ.24/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί του υπ’ αριθμ.1003/27-1-2016 εγγράφου πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ευθυμίου΄΄.
11)Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων.
12)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
13)Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στις διαδικτυακές βάσεις πληροφοριών «ΔήμοςΝΕΤ », « Σ.Καραγιλάνης μον Ε.Π.Ε» και στη «Νομοτέλεια – Νομική Βάση Πληροφοριών».
14)Επί της αριθμ.8981/17-6-2015 σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας IV DIAGNOSTICS Μ. Ε.Π.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ, Λιβίνη 2, Αθήνα, για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης Δήμου.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ -ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ : ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ για το έτος : 2016

19/02/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝ.ΚΑΤ.2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19.02.16

19/02/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω έκτακτης ανάγκης (βλάβη κεντρικού αντλιοστασίου ΔΕ Αιδηψού) που θα γίνει την 19η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επισκευή-Συντήρηση και προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση βλάβης αποχετευτικού Δικτύου Πόλεως Αιδηψού στο χώρο κεντρικού Αντλιοστασίου Δ.Ε. Αιδηψού.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.02.16

18/02/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 22η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί του υπ’ αρ. 1559/11-2-16 εγγράφου του πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Χ.Καρακάξη.
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για νομική υποστήριξη υπαλλήλου του Δήμου.
3. Επί της υπ’ αρ. 219/15 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Τραπεζικών Υπηρεσιών

17/02/2016Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού προκειμένου να επιλέξει Τραπεζικό Οργανισμό για την παροχή τραπεζικών εργασιών (όπως αυτές αναλύονται παρακάτω) και για την διαχείριση των διαθεσίμων του, καλεί Τράπεζες που να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, να υποβάλουν προσφορές, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Προϋποθέσεις
Οι ενδιαφερόμενες Τράπεζες θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω:
– Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών σε υποκαταστήματα εντός των ορίων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και της έδρας του Δήμου ή την δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στα όρια του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
– Την δυνατότητα εγκατάστασης ΑΤΜ σε χώρους των Δημοτικών καταστημάτων που θα υποδειχθούν από τον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
– Αποδεδειγμένα σημαντική δραστηριότητα σε Τραπεζικές εργασίες συναφείς με τις ζητούμενες στην υπόψη συνεργασία, καθώς και σε εξυπηρετήσεις μεγάλων Δημοσίων Οργανισμών .
Ζητούμενες Τραπεζικές Εργασίες
Οι τραπεζικές υπηρεσίες που ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προτίθεται να αναθέσει, είναι ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, οι ακόλουθες:
1. Κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού καθώς και της αντιμισθίας και των αποζημιώσεων των αιρετών, με την δημιουργία έντοκων προνομιακών λογαριασμών που θα κινούνται και με κάρτες από τα ΑΤΜ και θα εκδίδουν μηνιαίο απολογισμό, με αποστολή χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στην επιθυμητή διεύθυνση του δικαιούχου.
2. Κάλυψη των τρεχουσών πληρωμών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με άνοιγμα λογαριασμών όψεως εντόκων, εισαγωγής των εσόδων κατά πηγή, που θα εκδίδουν ημερήσια κίνηση με πλήρη στοιχεία του καταθέτη και όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την αναγνώριση και την εγκυρότητα της κατάθεσης με αυθημερόν αποστολή της στον Ο.Τ.Α. μας.
3. Έκδοση ημερήσιας και μηνιαίας μηχανογραφικής καρτέλας κίνησης λογαριασμών, καθώς και μεταφορά της ετήσιας κίνησης του λογαριασμού ηλεκτρονικά για την συμφωνία με τα αρχεία της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
4. Δυνατότητα ηλεκτρονικής (on-line πρόσβαση) για την ενημέρωση επί των κινήσεων των λογαριασμών και των υπολοίπων τους.
5. Άμεση ενημέρωση για κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στις Τραπεζικές Υπηρεσίες που παρέχονται.
6. Άμεση ανταπόκριση σε κάθε αίτημα των υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που ασχολούνται με τις Τραπεζικές εργασίες (Οικονομικής και Ταμειακής υπηρεσίας).
7. Εξόφληση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας όλων των επιταγών ή και των εντολών που εκδίδονται από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού.
8. Μηδενική προμήθεια σε καταθέσεις από τρίτους σε λογαριασμούς του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
9. Ετήσια χορηγία στις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Εικόνα Διαθεσίμων
Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού προτίθεται να αναθέσει το σύνολο της διαχείρισης των διαθεσίμων του στον Τραπεζικό Οργανισμό που θα επιλεγεί για την παροχή των παραπάνω Τραπεζικών εργασιών με την παρούσα πρόσκληση, εφόσον κριθεί συμφέρουσα η σχετική προσφορά για τον καθορισμό του ετήσιου τόκου που θα αποδίδεται σε αυτόν.
Η σύνθεση των διαθεσίμων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού από πλευράς πηγής προέλευσής τους, τρόπου διάθεσής τους, χρονικής και ποσοτικής εκτίμησης των αποθεματικών τους, κλπ, ποικίλει κάθε φορά, με μέσο υπόλοιπο δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες € (2.500.000,00) ευρώ και μπορεί να συζητηθεί με τους Τραπεζικούς Οργανισμούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Διαμόρφωση προσφορών
Με τα παραπάνω στοιχεία οι Τράπεζες θα εκτιμήσουν και θα περιλάβουν στην προσφορά τους:
Α) Το Επιτόκιο Καταθέσεων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθεσίμου χρηματικού υπολοίπου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού σε Ελεύθερες και Δεσμευμένες Καταθέσεις.
Β) Το Επιτόκιο χορήγησης Επενδυτικών δανείων.
Γ) Το κόστος των υπηρεσιών και την τελική πρόσοδο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
Δ) Δυνατότητα δανειοδότησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Ε) Δυνατότητα λοιπών παροχών, όπως χορηγίες προς τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Σε περίπτωση που η Τράπεζα είναι σε θέση να προσφέρει και άλλες υπηρεσίες πέραν των όσων αναγράφονται παραπάνω ή να τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών, δύναται να το συμπεριλάβει στην προσφορά της.
Τα παραπάνω αναφέρονται ως βάση μόνο για την αξιολόγηση των προσφορών και δεν είναι δεσμευτικά για την τελική επιλογή του Τραπεζικού Οργανισμού.
Παρακαλούμε όπως καταθέσετε προσφορά, το αργότερο μέχρι 2 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας, γραφείο Δημάρχου υπόψιν κας Μαρκαντώνη Αθηνάς.
Τέλος σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται για το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού καμία απολύτως δέσμευση. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού διατηρεί το δικαίωμά να μην προβεί σε κατακύρωση της υπόψη αξιολόγησης των προσφορών, αζημίως γι’ αυτόν.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15.02.16

11/02/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 15η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί του από 9-2-2016 εγγράφου του Αντιδημάρχου κ. Παπαδόπουλου.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2015»

05/02/2016Posted by Admin

27/2016 Α.Ο.Ε.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Δ΄ΤΡΙΜ 2015.

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

05/02/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 10-2-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.
1)Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για το έτος 2015-2016 ( Συζήτηση –Σχολιασμός)
2)Ενημέρωση για τις Εκθέσεις εξωτερικού
Τελικές αποφάσεις της Περιφέρειας
Συμμετοχή σε εκθέσεις –Οργάνωση –Παρουσίαση
3) Συζήτηση για μείωση και αντικατάσταση μελών της Τουριστικής Επιτροπής
4) Λογότυπο δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
5) Διάφορα
Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.
Καψοράχης Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9.2.2016

05/02/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 9η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Περί ανάθεσης εργασιών εκχιονισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
2. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην Αιρετού
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 8.2.16

03/02/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 08 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ(αριθμ.11389/1993) & του Δ.Κ.Κ.-Ν.3463/2006 και του άρθρου 7 του Π.Δ.270/1981.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
2)Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Καυσίμων για το έτος 2016, βάσει της αριθμ.15/2014 Μελέτης της Δ.Τ.Υ.Π.Π. .(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
3)Επί του με αρ.πρωτ.170/15-1-2016 εγγράφου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας, με θέμα:΄΄Μεταβολές Σχολικών μονάδων σχολ.έτους 2016-2017΄΄.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
4)Επί της υπ’ αριθμ.1/2016 απόφασης της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου, με θέμα:΄΄Εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια, υλοποίησης του Προγράμματος του Δημοτικού Κοινωνικού Καταστήματος, ως προς την επιλεξιμότητα των ωφελουμένων΄΄.(εισηγητής ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Κυριάκος Βογιατζής).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος και στα 8,9,10 και 11 θέματα η Δ.Σ. & Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου).
5)Επί της υπ’ αριθμ.16/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Αντωνίας Κουκούλη Μπεκιάρη (σχετ.η 282/15 Α.Ο.Ε.)΄΄.
6)Επί της υπ’ αριθμ.11/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Παπαστάθη Ευσταθίου (σχετ.η 277/15 Α.Ο.Ε.)΄΄.
7)Επί της υπ’ αριθμ.24/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί του υπ’ αριθμ.1003/27-1-2016 εγγράφου πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Ευθυμίου΄΄.
8)΄Εγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2016.
9)΄Εγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), έτους 2016.
10)Ταμειακός Απολογισμός έτους 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
11)Παραχώρηση χρήσης κτιρίου Κ.Α.Π.Η. Λ.Αιδηψού στην ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. για δημιουργία χώρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (καλλιτεχνικό, πολιτιστικό εργαστήρι).
12)Επιλογή χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για την κατάθεση των χρηματικών αποθεμάτων του Δήμου.
13)Επί του με αρ.πρωτ.11245/25-1-2016 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 3.2.2016

01/02/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 03 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
1.-Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., για εναπόθεση απορριμμάτων από άλλους Δήμους στο ΧΥΤΑ Συνδέσμου Βόρειας Εύβοιας.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι η εναπόθεση απορριμμάτων σχετίζεται άμεσα με την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα