Archive for April, 2016

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ: α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ – ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ , β) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, γ) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (COURIER)

28/04/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

28/04/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
ΜΕΛΕΤΗ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

28/04/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
EΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28.04.16

27/04/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω προθεσμιών που θα γίνει την 28η Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (εκτός Τ.Κ. Γιάλτρων και Οικισμού Ηλίων) αιχμής για το τετράμηνο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και ψήφιση διάθεση πίστωσης.
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Ωρεών (εκτός Τ.Κ. Καστανιώτισσας) για το τετράμηνο (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) και ψήφιση διάθεση πίστωσης.
4. Παράταση σύμβασης για ένα μήνα για ταχυδρομικά.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25-04-16

21/04/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος, στα 1 και 2 θέματα ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Κατούνης και στο 7ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
1)΄Εγκριση της με αρ.πρωτ.4084/2016 μελέτης ΄΄Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (εκτός Τ.Κ.Γιάλτρων και Οικισμού Ηλίων), για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
2)΄Εγκριση της με αρ.πρωτ.4085/2016 μελέτης ΄΄Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Ωρεών (εκτός Τ.Κ.Καστανιώτισσας), για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
3)Επί της υπ’ αριθμ.272/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα :΄΄Επαναπροσδιορισμός μισθώματος Digea στη θέση Προφήτης Ηλίας Λιχάδας΄΄.
4)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
5)Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού.
6)Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
7)Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8)Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΄΄Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το διακριτικό τίτλο ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION΄΄.
9)Επί αιτήσεων των κ.κ.Γεωργίου Στουρνάρα του Παναγιώτη και Κων/νου Μήλιου του Γεωργίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
10)Συνέχιση του έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου ΚΔΒΜ Ιστιαίας-Αιδηψού. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
11)Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου από τους Δήμους για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
12)Χορήγηση αδειών και θέσεων κινητής καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου..(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
13)Επί της με αρ.πρωτ.3602/8-4-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, ΄Αγγελου Μισιρλή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Μαρίας Μακρή, Στέργιου Βενετή, Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα :΄΄Λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ-Αντλιοστασίου-Αποχέτευσης΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25-04-16

21/04/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 25η Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε.
2. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
3. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2016
4. Περί έγκρισης μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντoπωλείου.
5. Περί έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών: α) για παραγωγή-εκτύπωση εμφακέλωση και αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, β) αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου, γ) αποστολή αλληλογραφίας μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς courier.
6. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ.Κωστούλα Ασημίνας(Α15/827 Δικογραφία).
7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση κ. Σιδέρη Ζηλούδη.
8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Δημητρίου Παπαθανασίου.
9. Επί του υπ’ αρ. 3418/4-4-16 εγγράφου του Αντιδημάρχου κ. Σελίμη Κωνσταντίνου.
10. Επί του από 19-4-2016 πρακτικού κλήρωσης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών έργων, εργασιών παροχής υπηρεσιών και ανάθεσης μελετών
11. Επί του από 19-4-2016 πρακτικού κλήρωσης ορισμού μελών επιτροπών διαγωνισμών για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών κινητής καντίνας για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016.

15/04/2016Posted by Admin

Σας ενημερώνουμε ότι από την Παρασκευή 15/4/2016 έως και την Παρασκευή 22-4-2016 και ώρα 14:00 οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου , μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στα γραφεία του Δήμου μας.

Βάσει του άρθρου 22 και 23 του νόμου 4264/2014, άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, (β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, (γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), (δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, (ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πρώτο στάδιο της αδειοδότησης είναι τα εξής:
1.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
2.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος , ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού , άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
3.Πιστοποιητικά αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 22 ήτοι:
-άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλοί
-πολύτεκνοι και τέκνα αυτών ,καθώς και γονείς με τρία τέκνα
-ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1994
-γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία ,αυτισμό ,σύνδρομο down ,εγκεφαλική παράλυση ,βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
-ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλινοστούντες
-Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτ/σης της χώρας
-άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Ο αριθμός αδειών κινητής καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που θα χορηγηθούν καθορίστηκαν, με την αρίθμ.πρωτ.οικ.4195/22-5-2015 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας και είναι οι εξής:

1)Τοπική κοινότητα Πύργου
-μία (1) θέση Νησιώτισσα
2)Δημοτική Κοινότητα Αιδηψού
-μία (1) θέση Πάρκο
-μία θέση (1) Γήπεδο
-μία θέση (1) Αγ.Νικόλαος (θέση Λιβάδι)
Η τοποθέτηση των καντινών θα γίνει κατόπιν υποδείξεως του Δήμου, σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο.
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α.α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΛΙΜΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

13/04/2016Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας- Αιδηψού βάσει του άρθρου 163 παρ.3 του Ν.3463/2006 προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν προσφορά για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού για τη χρήση 2015, για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, έως τις 25/04/2016 .
1.Αντικείμενο:
Οι υπηρεσίες αφορούν α) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύμφωνες με τις βασικές αρχές των Διεθνών λογιστικών προτύπων και β) της παράδοσης στο Δημοτικό Συμβούλιο της προβλεπόμενης Αναλυτικής έκθεσης ελέγχου και τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
2. Τόπος παροχής των υπηρεσιών είναι η έδρα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και κάθε άλλο γραφείο του ιδίου Δήμου που κριθεί απαραίτητο.
3. Χρονοδιάγραμμα:
Η παροχή των υπηρεσιών θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και το τέλος του έργου (ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και δημοσίευση).
4. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Υποψήφιοι μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εργάζονται ή λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.
5.Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς και απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Η οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται έως 25/04/2016, στην οποία θα αναφέρεται η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία για παρόμοιους ελέγχους καθώς και οι αριθμοί μητρώου ορκωτών ελεγκτών της ομάδας εργασίας.
Οι οικονομικές προσφορές μαζί με τα ζητούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιστιαίας –Αιδηψού με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ » και θα περιέχουν την αμοιβή για τον έλεγχο (ολογράφως και αριθμητικά καθώς και με και χωρίς Φ.Π.Α). Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προσφοράς είναι η 25 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το κριτήριο ανάθεσης της εργασίας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2226350031 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αποστολή προσφοράς στην Δ/νση: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Ιστιαία Τ.Κ. 34200
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ορθή επανάληψη Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 12.04.2016

11/04/2016Posted by Admin

Σας γνωρίζουμε ότι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία προγραμματίσθηκε να γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Λ.Αιδηψού, στα Λουτρά Αιδηψού, στις 12 του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : ΄΄Επί της με αρ.πρωτ.3602/8-4-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, ΄Αγγελου Μισιρλή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Μαρίας Μακρή, Στέργιου Βενετή, Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα : «Λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ-Αντλιοστασίου-Αποχέτευσης΄΄,θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία, λόγω μη λήψης απόφασης από τα 3/5 του συνόλου των Δημοτικών Συμβούλων, από το Δημοτικό Συμβούλιο, για αλλαγή της έδρας συνεδρίασής του, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11-04-16

11/04/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 11η Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
2. Προγραμματισμός πληρωμής δαπανών.
3. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Αλεξάνδρου Βασιλικής κλπ..
4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Αθανασίου Ευαγγέλλου κλπ.
5. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση Γίτσα Νικολάου.
6. Επί του υπ’ αρ. 3418/4-4-16 εγγράφου του Αντιδημάρχου κ. Σελίμη Κωνσταντίνου.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στα Λ.Αιδηψού 12.04.2016

08/04/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Λ.Αιδηψού, στα Λουτρά Αιδηψού, στις 12 του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :
ΘΕΜΑ
1)Επί της με αρ.πρωτ.3602/8-4-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, ΄Αγγελου Μισιρλή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Μαρίας Μακρή, Στέργιου Βενετή, Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα :΄΄Λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ-Αντλιοστασίου-Αποχέτευσης΄΄.
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 13.04.2016

08/04/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 13 του μηνός Απριλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος, στο 7ο θέμα ο Δ.Σ. και Πρόεδρος της ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ κ.Αθανάσιος Τσάντζαλος, στο 8ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης, στο 11ο θέμα η Δ.Σ. & Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. Κα ΄Αννα Λουκατζίκου και στο 13ο θέμα ο Δ.Σ. κ.Δημήτριος Αγγελόπουλος και Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού).
1)Επί της υπ’ αριθμ.54/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα ¨Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού έτους 2016¨.
2)΄Εγκριση Σκοπιμότητας ανάθεσης Υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (εκτός Τ.Κ.Γιάλτρων και Οικισμού Ηλίων), για το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016.
3)΄Εγκριση Σκοπιμότητας ανάθεσης Υπηρεσιών αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Ωρεών (εκτός Τ.Κ.Καστανιώτισσας), για το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) 2016.
4)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
5)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
6)΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
7)΄Εγκριση απολογισμού ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ έτους 2014.
8)Επί της υπ’ αριθμ.281/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί του υπ’ αρ.πρωτ.19884/21-12-2015 εγγράφου του Αντιδημάρχου κ.Σελίμη΄΄, σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Κουκούρα συζ.Γεωργίου στα Λ.Αιδηψού, για την στέγαση των Υπηρεσιών του Κ.Ε.Π. της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
9)Επί της υπ’ αριθμ.245/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Α.Ντάλα (σχετ.η υπ’ αρ.231/15 ΑΟΕ)΄΄.
10)Επί της υπ’ αριθμ.52/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας στις 13-4-2016΄΄.
11)Επί της υπ’ αριθμ.19/2016 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «΄Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μισθοδοσίας για πληρωμές μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και ορισμός εκπροσώπου για την διαχείρησή του».
12)Ενημέρωση επί ενεργειών Κληρ.Παναγιώτη Σφακιανού.
13)Επί της υπ’ αριθμ.2/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, με θέμα: «΄Εγκριση έκδοσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης ΄΄Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής΄΄».
14)Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων πολιτών σχετικά με μείωση των Δημοτικών τελών(σχετ.η 110/2015 Α.Δ.Σ.).
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
15)Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΄΄Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το διακριτικό τίτλο ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION΄΄.
16)Επί του από 11-3-2016 Υπομνήματος-Διαμαρτυρίας Πολιτών και Φορέων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, προς το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης-Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής, με θέμα:΄΄Επανεξέταση της αριθ.29252/1304/21-7-2015 απόφασης Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παραχώρησης Αιγιαλού-Παραλίας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
17)Επί αιτήσεων των κ.κ.Βαλεντίνας Κοτζιά-Νικολοπούλου, Ελένης Πετή του Ηλία και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε., για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
18)Πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2016.
19)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2016.
20)Αίτηση Συλλόγων για παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων.
21)Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστων Δημοτικών χώρων για τοποθέτηση καντινών.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
22)΄Ιδρυση Λαϊκής Αγοράς στα Λ.Αιδηψού.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Ζουπανιώτης)
23)Επί αίτησης της Κας Σοφίας Μουγγρίδου συζύγου του Παναγιώτη, για φύτεμα δύο (2) μουριών, έμπροσθεν του καταστήματός της επί της οδού ΄΄Ερμού΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
24)Επί της υπ’ αριθμ.3/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα : «΄Εγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2015-2016 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
25)Επί της υπ’ αριθμ.4/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα : «΄Εγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
26)Επί της υπ’ αριθμ.5/2016 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα : «΄Εγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 12-4-2016

06/04/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 12η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1.Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
2.Εξέταση αιτήσεων περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικών οργάνων
3.Εξέταση της υπ.αριθμ. 2421/7-3-2016 αίτησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού συλλόγου Ταξιάρχη 2008 με θέμα : Διαμόρφωση χώρου στην είσοδο του χωριού Ταξιάρχη
4.Εξέταση της υπ.αριθμ. 2648/11-3-2016 αίτησης της κας Παπαευσταθίου Αργυρώς για να τοποθετήσει δύο κολωνάκια στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας της στην οδό Βότση στην Ιστιαία
5.Εξέταση της υπ.αριθμ. 5/2016 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού με θέμα : Επί αίτησης του Νικολάου Σούρα του Δημητρίου, για χορήγηση άδειας τοποθέτησης περιπτέρου επί της οδού «Ερμού» και «Μεγάλου Αλεξάνδρου», επί της νησίδας «Τρίγωνο» στα Λουτρά Αιδηψού
6.Εξέταση της υπ.αριθμ. 90/31-3-2016 αίτησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με θέμα : Παραχώρηση του χώρου της πλατείας Ιστιαίας για τη 2η Ανθοκομική Έκθεση από 16 έως και 18 Απριλίου 2016.
7.Εξέταση της υπ.αριθμ. 4/28-3-2016 αίτησης του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης ΣΥΛΛΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ με θέμα : Παραχώρηση χώρου για διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης –Μπάσκετ 3Χ3
8.Εξέταση της από 28-3-2016 αίτησης του Σκρεπετού Δημήτριου για παραχώρηση χώρου έντεκα (11) μέτρων στην παραλία του Πευκιού για την θερινή περίοδο (Ιούλιο – Αύγουστο) με σκοπό την διεξαγωγή παρουσίας – έκθεσης βιβλίου
9.Εξέταση της από 6-4-2016 αίτησης του Κουκουβίνου Ευάγγελου προκειμένου να του επιτραπεί να κατασκευάσει αυλάκι μπροστά στο κατάστημά του.
10.Εξέταση της από 6-4-2016 αίτησης του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Αγίου για αντικατάσταση δύο ξερών δένδρων και τοποθέτηση μιας παλιάς βρύσης, στη πλατεία Αγίου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ζουπανιώτης Δημήτριος