Archive for November, 2016

 

Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

29/11/2016Posted by Admin

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1)Το άρθρο 103 του Δ.Κ.Κ.
2)Το άρθρο 192 του Δ.Κ.Κ.
3)Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.
4)Την με αρ.πρωτ.8529/20-5-2013 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών ΄Εργων & Συντήρησης Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
5)Την υπ’ αριθμ. 139/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6)Την υπ’ αριθμ.251/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, όπως περιγράφεται παρακάτω:
1.- Η Δημοπρασία αφορά την εκμίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου που βρίσκεται στα Λουτρά Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού επι της οδού ΄΄25ης Μαρτίου΄΄,το οποίο σύμφωνα με το από Μαΐου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Νικολάου Μαρούλα αποτελείται από μία κυρίως αίθουσα επιφανείας 114,09 μ.τ., χώρο αποθήκης επιφανείας 4,48 μ.τ. και χώρο για τουαλέτες επιφανείας 24,12 μ.τ επί οικοπέδου συνολικού εμβαδού 1329,88 μ.τ. τμήμα του οποίου 864,97 μ.τ. καταλαμβάνεται από τη ζώνη παραλίας, για να χρησιμοποιηθεί ως καφέ μπάρ, εστιατόριο, ή άλλες συναφείς χρήσεις. Το όλο ακίνητο συνορεύει βόρεια με την οδό ΄΄25ης Μαρτίου΄΄, νότια με θάλασσα, ανατολικά με λοιπή ιδιοκτησία του Δήμου και Δυτικά με την δημοτική ακτή και την οδό ΄΄Ποσειδώνος΄΄.
2.- Η Δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, θα γίνει δε στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που βρίσκεται στην πλατεία Ιστιαίας στην Ιστιαία στις 12 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10 π.μ. έως 11 π.μ. στον ίδιο τόπο ενώπιον της ίδιας Επιτροπής.
3.-Στην δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, καθώς και κοινοπραξίες.
4.- Για να γίνει κάποιος δεκτός και να συμμετέχει στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή εγγύηση σε ποσοστό 10% του ορίου α’ προσφοράς, τούτου υπολογιζομένου περί χρόνου μείζονος του έτους, ενός έτους τουλάχιστον, με γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ποσού χιλίων διακοσίων (1.200,00 ) ευρώ και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της 251/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
5.- Με την υπογραφή της σύμβασης, η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται με άλλη ποσού ίσου προς το άνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος, για την εξασφάλιση της εγκαίρου και εντός της υπό της διακηρύξεως οριζόμενης προθεσμίας καταβολής του μισθώματος.
6.-Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) το μήνα.
7.-Διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται δεκαετής (10), μετά δε τον πρώτο χρόνο της μίσθωσης και για τα επόμενα έτη (συμβατικό και αναγκαστικό χρόνο αυτής) το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά κάθε έτος με βάση τον τρέχοντα πληθωρισμό συν ποσοστό 1%. Σε καμία όμως περίπτωση η αναπροσαρμογή δεν μπορεί να είναι κάτω του 2%.
8.- Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, που θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως.
Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί εγκρίθηκαν στην υπ’ αριθμό 251/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Δημητρίου.Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00
Τηλέφωνο: 2226-3-50308
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30-11-2016

25/11/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, έτους 2017 (ΑΕΕ 6/2016).
2)Επί της υπ’ αριθμ.254/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:’’Επί της υπ’ αριθμ.14/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ.Αγίου, με θέμα: «Αποδοχή παραχώρησης τμήματος εμβαδού 255 μ2 ελαιοπεριβόλου ιδιοκτησίας Γεωργίου Ξηρού του Αντωνίου, προς χρήση για τοποθέτηση δεξαμενής νερού, στην θέση ΄΄Καρίτσα΄΄ Τ.Κ.Αγίου»΄΄.
3)Επί της υπ’ αριθμ.237/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα ΄΄Επί της με αρ.πρωτ.8926/15-7-2016 αίτησης της εταιρίας ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄, για χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος «Επιχείρηση Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων»΄΄.
4)Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).
5)Χορήγηση αδειών και θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
6)Συμμετοχή του Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και ορισμός υπεύθυνου Εκπροσώπου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
7)Επί της από 23-11-2016 αίτησης της Κας Ελένης Ξηρού συζύγου του Γεωργίου, σχετικά με διαγραφή προστίμου κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και προσαυξήσεων.
8)Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2016(σχετ.η 109/2016 Α.Δ.Σ.).
9)΄Εκδοση εντύπων Δήμου & δημιουργία βίντεου μικρού μήκους και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.οι 108,109 & 298/2016 Α.Δ.Σ.).
10)Επί αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ-Α.Ο.ΙΣΤΙΑΙΑΣ, σχετικά με οικονομική ενίσχυση από το Δήμο.
11)Επί της υπ’ αριθμ.99/17-10-2016 Απόφασης του ΟΛΝΕ Α.Ε.,με θέμα: «΄Εγκριση παραχώρησης χώρου ΧΖΛ ΑΙΔΗΨΟΥ για την εγκατάσταση και λειτουργία αντλιοστασίου λυμάτων ΒΙΟΚΑ».
12)Συμμετοχή Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Λ.Αιδηψού από 17-19/12/2016 και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
13)Επί της υπ’ αριθμ.253/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016».
14)Επί της με αρ.πρωτ.14138/31-10-2016 εισηγητικής έκθεσης της οικονομικής υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων α)Πολιτισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ωρεών β)Ανάπτυξης-Τουριστικής-Πολιτιστικής Δήμου Αρτεμισίου.
15)Επί της υπ’ αριθμ.263/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών».
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου)
16)Αποχαρακτηρισμός της παλαιάς παραλιακής οδού Αιδηψός-Λιχάδα στον Οικισμό Αγ.Νικόλαος, του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
17)Επί της υπ’ αριθμ.104/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί της υπ’ αριθμ.12/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου με θέμα «Κενωθέν περίπτερο»΄΄.
18)Επί της από 12-4-2016 ΄Εκθεσης της Επιτροπής Προσδιορισμού αξίας ακινήτων της 3/2008 Πράξης Εφαρμογής του Οικισμού Πευκί, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
19)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, με αρ.πρωτ.14274/3-11-2016, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.59/2016 μελέτης με τίτλο ΄΄Οριστική μελέτη ομβρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-11-2016

25/11/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 30η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2.Επί του πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων και επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016.
3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου σύμφωνα με την αρ. 54/16 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨.
5.Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση».
6.Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2016 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση του.
7.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρ. 106/15 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25-11-2016

25/11/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω προθεσμιών που θα γίνει την 25η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Αναπροσαρμογή Δημοτικών τελών
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΚΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ

23/11/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

16η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28.11.16

23/11/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 28η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος
2. Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
3. Εξέταση του υπ.αριθμ.11041/3-10-2016 εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης με θέμα : Χρήσεις γης για την ιδιοκτησία ΛΙΝΤ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., εκτός σχεδίου πόλης οικισμού θέση «ΡΟΔΙΑΔΕΣ» κτηματικής περιφέρειας ιστιαίας του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ.15315/22-11-2016 αίτησης του κ.Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για έγκριση χωροθέτησης παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23.11.16

18/11/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 23η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Επί του πρακτικού κλήρωσης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων και επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων για το έτος 2016 βάσει του Ν. 4412/2016.
3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου σύμφωνα με την αρ. 54/16 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨.
5. Επί του υπ’ αρ. πρωτ. 174145/1499 εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας.
6. Ανάκληση της υπ’ αρ. 287/15 ΑΟΕ.
7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ.
8. Επί της από 14-11-2016 αιτήσεως του κ. Νικολάου Φαράντου
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.11.16

18/11/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω θεμάτων δημοσίας υγείας που θα γίνει την 18η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Προμήθεια αντλίας για το αντλιοστάσιο ΒΟΙΚΑ Λ.Αιδηψού
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016

11/11/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10ου 2016.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14.11.16

10/11/2016Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 14 του μηνός Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1)Ίδρυση πολυχώρου Πολιτισμού.
2)Επί της από 26-10-2016 αίτησης του Φιλοζωϊκού Σωματείου Βορείου Ευβοίας ΄΄ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄, σχετικά με παραχώρηση Δημοτικού χώρου στην θέση ΄΄Ελίτσα΄΄ της Τ.Κ.Αβγαριάς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος, στο 7ο θέμα η Πρόεδρος του Δ.Σ.& Πρόεδρος της Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, στο 8ο θέμα ο Δ.Σ.κ.Κων/νος Παπαδόπουλος και στο 9ο θέμα ο Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ.Αθανάσιος Σπανός).
3)Επί της υπ’ αριθμ.236/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα :«Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016».
4)Επί της από 27-10-2016 αίτησης του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιστιαίας, με θέμα:΄΄Επιχορήγηση χρηματικού ποσού δια τα έξοδα της Ιεράς Πανηγύρεως του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολιούχου Ιστιαίας, έτους 2017΄΄.
5)Επί αίτησης του Αθλητικού Συλλόγου ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ-Α.Ο.ΙΣΤΙΑΙΑΣ, σχετικά με οικονομική ενίσχυση από το Δήμο.
6)Επί της από 18-10-2016 επιστολής της πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Φωτεινής Λαμπρινίδη, σχετικά με αμοιβή της για δικαστική υπόθεση παράδοσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Σφακιανού Παναγιώτη, εκτάσεως 220,00 μ2 που βρίσκεται στο Ο.Τ.21 του σχεδίου πόλεως Λ.Αιδηψού (σχετ.η 176/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
7)΄Εγκριση απολογισμού Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου έτους 2015.
8)΄Εγκριση επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού.
9)Επί του με αρ.πρωτ.108551/2-11-20176 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με θέμα :΄΄Αναγγελία Πίστωσης΄΄».
10)Επί αίτησης του Δ.Σ.& Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ κ.Αθανασίου Τσάντζαλου, για έγκριση ποσού μηνιαίας αποζημίωσης Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. την χρονική περίοδο που διετέλεσε χρέη Αντιπροέδρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.174/2016 απόφαση του Δ.Σ.
11)Επί της υπ’ αριθμ 221/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα: ΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2016.
12)Επί αίτησης του κ.Αγησίλαου-Βύρωνα Παπαγεωργίου, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
13)΄Εκδοση εντύπων Δήμου και ψήφιση διάθεσης πίστωσης (σχετ.η 108/2016 Α.Δ.Σ.).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ(εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Κα ΄Αννα Λουκατζίκου)
14)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου, με αρ.πρωτ.14274/3-11-2016, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της υπ’ αριθμ.59/2016 μελέτης με τίτλο ΄΄Οριστική μελέτη ομβρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
15)Επί του με αρ.πρωτ.οικ.1253/12-10-2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Οργάνωση του αρχείου της Πολεοδομίας΄΄.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 14.11.16

09/11/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου σύμφωνα με την αρ. 54/16 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Επί του υπ’ αρ. 14004/26-10-2016 εγγράφου του πρώην Δημάρχου κ. Ζάχου Χριστοφή.
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨.
5. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, τρόπος εκτέλεσης, καθορισμός των όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης για την ΄΄Προμήθεια εξοπλισμού αποκατάστασης ΒΙΟΚΑ Λ.Αιδηψού΄΄.
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης Δημοτικού Περιπτέρου Λ.Αιδηψού»
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

15η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 9/11/16

08/11/2016Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 9η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):
1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 14452/7-11-2016 αίτησης της κας. Μυλωνά Ξανθής, εκπρόσωπο της Chapter 5 ΕΠΕ για διεξαγωγή διαφημιστικής ενέργειας στις 11/11/2016 στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας και στα Λ.Αιδηψού στην οδό 28ης Οκτωβρίου και Θερμοποτάμου.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

EΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

07/11/2016Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08.11.16

04/11/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 8η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. ΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου σύμφωνα με την αρ. 54/16 μελέτη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Επί του υπ’ αρ. 14004/26-10-2016 εγγράφου του πρώην Δημάρχου κ. Ζάχου Χριστοφή.
4. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για έρευνα σχετικά με την ύπαρξη κινητής και ακίνητης περιουσίας οφειλετών του Δήμου
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης πίστωσης, τρόπου εκτέλεσης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου ¨Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨.
6. Επί του από 27-10-2016 εγγράφου πληρεξούσιας Δικηγόρου κ. Φ.Λαμπρινίδη.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

04/11/2016Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση έτους 2016 του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 15η Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Απολογισμός έργου αντιπυρικής περιόδου 2016. Εξέταση προβλημάτων που προέκυψαν και προτάσεις εξάλειψης αυτών, με σκοπό τη βελτίωση του σχεδιασμού.
2. Προγραμματισμός-συντονισμός ενεργειών και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (χειμερινή περίοδος έτους 2016-2017).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο.
ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΔΣ

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 09.11.16

03/11/2016Posted by Admin

Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 09-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.
1)Συζήτηση πρόγραμμα για την συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις για τα έτη 2016-2017
2)Δράσεις του Δήμου εν όψη Χριστουγέννων
3) Προβολή τουριστικού-Διαφημιστικού σποτ
4) Συζήτηση- παρατηρήσεις
Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α
Καψοράχης Χρήστος