Archive for June, 2017

 

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

30/06/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 04-07-2017

30/06/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 04 του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-΄Εγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
2.- Εκμίσθωση υπ’ αριθμ.290 τεμαχίου, κατηγορίας Δ΄, έκτασης 5.625 μ2, στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.2, του Ν.3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ελένη Ευσταθίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 28-06-2017

23/06/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ
1)Επί της υπ’ αριθμ.128/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετού΄΄.
2)Επί της υπ’ αριθμ.124/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετών΄΄.
3)Επί της υπ’ αριθμ.141/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Διόρθωση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2017 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση΄΄.
4)΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
5)Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα ΄΄Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
6)Επί της υπ’ αριθμόν 129/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του αριθ. 7432/6-6-2017 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού εκτέλεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών–ελαστικών- συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου για το έτος 2017».
7)Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
8)Επί της με αρ.πρωτ.1/20-6-2017 επιστολής του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Βόρειας Εύβοιας, για έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους συναδέλφους συμβασιούχους και επί της με αρ.πρωτ.8245/20-6-2017 επιστολής συμβασιούχων του Δήμου, σχετικά με μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
9)Μίσθωση του Δημοτικού καταστήματος στο Νέο Πύργο (πρώην Γεωργίου Τσάρνου).
10)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
11)Ορισμός Λογιστή για τήρηση βιβλίων και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π., Συμβολαιογράφου, αρμόδιου Μηχανικού για σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και αρμόδιου Μηχανικού για την διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
12)Απολογισμός οικονομικού έτους 2016, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
13)Ορισμός Λογιστή για τήρηση βιβλίων Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη, και σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού κ.λ.π.
14)Απολογισμός οικονομικού έτους 2016, Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
15)Απολογισμός οικονομικού έτους 2015, Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
16)Ανάκληση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Ιστιαίας, που αφορά οικόπεδο 294,30 μ2 εντός της πόλης Ιστιαίας, Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ως κοινόχρηστος χώρος.
17)Επί της με αρ.πρωτ.8229/19-6-2017 κοινής αίτησης δώδεκα (12) Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.Αναστασίας Φουρνάρη, Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Στέργιου Βενετή, Βασιλείου Δημόπουλου, Σπυρίδωνα Σταματίου, Σωτηρίου Πανουργιά, Μαρίας Μακρή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Νικολάου Τσελίκα, ΄Αγγελου Μισιρλή, με θέμα:΄΄΄Αμεση ενημέρωση του Δ.Σ. από την Δημοτική Αρχή (Δήμαρχο, Πρόεδρο Δ.Σ., Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, κατ’ άρθρο 69 Ν.3852/2010) σχετικά με την υπόθεση του Κληροδοτήματος Σφακιανού΄΄.
18)Επί αίτησης κ.Κων/νου Μασουρίδη, σχετικά με διαγραφή Δημοτικών τελών.
19)Αίτημα της RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβου, με κωδ. Ονομασία «2422932 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΛΤΡΑ», σε δημοτική έκταση εμβαδού 625 τ.μ. πλησίον της Τ.Κ.Λιχάδας.
20)Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
21)Επί αιτήσεων των κ.Αποστόλου Κάβουρα του Κων/νου, Πολυξένης Νιέρρη του Δημητρίου και Αικατερίνης Δεληγιάννη του Γεωργίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
22)Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
23)Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
24)Επί αίτησης του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί Λ.Αιδηψού ΄΄ΕΡΜΗΣ΄΄, σχετικά με την διαδρομή του τουριστικού τρένου.
25)΄Εγκριση φιλοξενίας Πρέσβη Τσεχίας για 13-14 Ιουλίου 2017 και ψήφιση διάθεσης πίστωσης(σχετ.η 111/2017 Α.Δ.Σ.).
26)Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.3544/31-3-2017, με θέμα:΄΄Αποστολή 4ου τελικού λογαριασμού έργου ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ΄΄.
27)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
28)΄Εγκριση έργου αλλαγής λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

23/06/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 23-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 8511
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Αρτεμισίου, Ιστιαίας και Αιδηψού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
1)Στη θέση ΄΄Πευκί΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίου, 90 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 720,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
1)Στη θέση ΄΄Κανατάδικα΄΄ στην Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας, 40 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 320,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
1) Στον Οικισμό Αγίου Νικολάου στην Δημοτική Κοινότητα Αιδηψού, σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μ. από τις επιχειρήσεις ΄΄ΡΙΒΙΕΡΑ΄΄ ΚΑΙ ΄΄OVERSEA΄΄ 20 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 800,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10/7/2017, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί την 17η Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα, την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Δημητρίου, Τηλέφωνο: 2226-3-50308
Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

11η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27-06-17

23/06/2017Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Κυκλοφοριακή επέμβαση στην Ιστιαία.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 8217/19-6-2017 αίτησης της κας. Κουντούρη Ευσταθίας για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της οικίας της, δ/νση Ιωάννη Μεταξά αρ.2 στην Ιστιαία.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6990/30-5-2017 αίτησης του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη με θέμα : παραχώρηση πλατείας για πολιτιστική εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

20/06/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 20/06/2017

16/06/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 20η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Ε. Πουλαράκη (σχετ. 125/2017 ΑΟΕ)
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ. 2322/15 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αρ. ΑΒΜ Ε15/340 Δικογραφία, για σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αρ. ΑΒΜ Β15/533 Δικογραφία, για σύνταξη εγγράφων εξηγήσεων.
7. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την αρ. ΑΒΜ Α15/608 Δικογραφία (εκπροσώπηση Δημάρχου).
8. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την αρ. ΑΒΜ Α15/608 Δικογραφία (εκπροσώπηση Δημ. Συμβούλου κ. Κούκουζα Αγγελικής).
9. Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την αρ. ΑΒΜ Α15/608 Δικογραφία (εκπροσώπηση Δημ. Συμβούλου κ. Τσελίκα Νικολάου).
10. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής.
11. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
12. Διόρθωση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2017 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
13. Περί έγκρισης μελέτης για δαπάνες ταχυδρομικών τελών.
14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση αποθηκευτικού χώρου υπηρεσίας αρχείων της Υ.ΔΟΜ.
15. Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων σχετικά με την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
16. Επί του πρακτικού 8013/14-6-2017 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

16/06/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Ιστιαία 16 -06-2017
Αρ.Πρωτ: 8147

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Λιχάδας, Ωρεών και Αιδηψού.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του
δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
1)Στη θέση ΄΄Μονογάϊ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 50 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων
αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 2.000,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.
2)Στη θέση ΄΄Μονογάϊ΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 300 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών,
ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 2.400,00 ευρώ μέχρι την 31-12-
2019.
3)Στη θέση ΄΄Αγία Σωτήρα΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Γιάλτρων, 150 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών,
ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.200,00 ευρώ μέχρι την 31-12-
2019.
4)Στη θέση ΄΄Πάρκο΄΄ στην Δημοτική Κοινότητα Αιδηψού, 100 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών,
ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.500,00 ευρώ μέχρι την 31-12-
2019.
5)Στη θέση ΄΄Πάτερμος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου, 200 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών,
ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.600,00 ευρώ μέχρι την 31-12-
2019.
6)Στη θέση ΄΄Πάτερμος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου, 15 μ2., για ΄΄τοποθέτηση καντίνας΄΄, με
κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 800,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.
7)Στη θέση ΄΄Πάτερμος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Αγίου, 15 μ2., για ΄΄τοποθέτηση θαλασσίων μέσων
αναψυχής΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 600,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΑΣ
1)Στη θέση ΄΄Κάβος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 225 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων
(ξαπλωστρών) και τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.800,00
ευρώ μέχρι την 31-12-2019.
2)Στη θέση ΄΄Κάβος΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 15 μ2., για ΄΄τοποθέτηση καντίνας΄΄, με κατώτατο
όριο ετήσιου μισθώματος 800,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΕΩΝ
1)Στη θέση ΄΄Καλαμάκι΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Ωρεών, 200 μ2., για ΄΄ τοποθέτηση ομπρελών,
ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 1.600,00 ευρώ μέχρι την 31-12-
2019.
2) Στη θέση ΄΄Καλαμάκι΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Ωρεών, 15 μ2., για ΄΄ τοποθέτηση καντίνας΄΄, με
κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 800,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3/7/2017, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10
π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί την 10η
Ιουλίου 2017 ημέρα
Δευτέρα, την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται
στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της
διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.
1
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Δημητρίου, Τηλέφωνο: 2226-3-50308
Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 19/06/2017

14/06/2017Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρ. Πρωτ. 326

Προς τους κ.κ.
1)Χαρδαλιά Ιωάννη
2)Αγγελόπουλο Δημήτριο
3)Λυμπέρη Γεώργιο
4)Φούρναρη Αναστασία
5) Σπανό Αθανάσιο
6) Μήλιο Κωνσταντίνο
Συμβούλους ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Σας καλούμε να παραστείτε σε τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που θα γίνει στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στα Λουτρά της Αιδηψού την 19η Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11η μεσ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ :
1.-Επικύρωση του προεδρείου της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. σύμφωνα με την 96/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. – Αντικατάσταση Μελών Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
3.-Υπογραφή σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.
4.-Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
5.- Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
6.- Ορισμός ημερομηνίας εγκαινίων Παιδικής βιβλιοθήκης.

Ιστιαία 14 – 6 – 2017
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2017.

14/06/2017Posted by Admin

Σχετ: α) Η αρίθμ.πρωτ.2685/7-6-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας.
β) Η αρίθμ. 45/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
O Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού ορίζει για το έτος 2017, την χορήγηση των κάτωθι αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου :
ΠΕΥΚΙ :
Α) Πέντε (5) άδειες για έψηση καλαμποκιού στις εξής θέσεις :
Δίπλα ουζερί ΄΄Σταύρος΄΄,
Δίπλα Σούπερ Μάρκετ Σουρίλα,
Δεξιά ξενοδοχείου ΄΄ΩΚΕΑΝΙΣ΄΄,
Αριστερά ξενοδοχείου ΄΄ΩΚΕΑΝΙΣ΄΄,
Λιμάνι Πευκίου.
Β)1 άδεια για πώληση βιβλίων, στην θέση δίπλα ουζερί ΄΄Σταύρος΄΄.
1 άδεια για πώληση οπωρολαχανικών, έμπροσθεν πάρκου στο λιμάνι Πευκίου.
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Α)Δύο (2) άδειες για έψηση καλαμποκιού στις εξής θέσεις : ΄
Εμπροσθεν ιδιοκτησίας Ιωάννας Θεοδώρου
Έμπροσθεν ιδιοκτησίας Ελένης Μάρκου.
Β)1 άδεια για πώληση βιβλίων, επί του παραλιακού δρόμου.
ΙΣΤΙΑΙΑ
Μία (1) άδεια για πώληση οπωρολαχανικών στον Οικισμό Νέα Σινασσός
ΩΡΕΟΙ
Α)Μία (1) άδεια για πώληση βιβλίων στην θέση ΄΄Πλατεία Ωρεών΄΄ στο λιμάνι.
Β)Μία (1) άδεια για πώληση κοσμημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης στην θέση ΄΄Πλατεία
Ωρεών΄΄ στο λιμάνι .
Γ)Μία (1) άδεια για έψηση καλαμποκιού, στην πλατεία παραλίας Ωρεών.
ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
Α)Μία (1) άδεια για έψηση καλαμποκιού, παραπλεύρως καταστήματος
Γεωργ.Τσάρνου.
Β)Μία (1) άδεια για πώληση κοσμημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης, παραπλεύρως
καταστήματος Γεωργ.Τσάρνου.
Γ)Μία (1) άδεια για πώληση βιβλίων, παραπλεύρως καταστήματος Γεωργ.Τσάρνου.
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
Α)Επτά (7) άδειες για έψηση καλαμποκιού, στις εξής θέσεις :
΄Εμπροσθεν οικίας Κληρ.Αλεξ΄.Πανταζή,
Δίπλα ψητοπωλείου Ιωάν.Βούρου,
Αριστερά εισόδου λιμανιού,
Ανάμεσα ξενοδοχείων ΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄ και ΄΄ΑΥΡΑ΄΄,
Απέναντι ξενοδοχείου ΄΄ΙΣΤΙΑΙΑ΄΄,
Μικρή Βουλή,
Πλατεία ΄΄40 Πλατάνια΄΄.
Β)Μία (1) άδεια για πώληση αρωματικών φυτών, μέλι και παράγωγα αυτού, στην είσοδο του Λιμανιού.
Γ)Μία (1) άδεια για πώληση αρωματικών φυτών, στην θέση έμπροσθεν ξενοδοχείου ΄΄ΑΙΓΛΗ΄΄
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 έως και την Πέμπτη 22 Ιουνίου 14:00 μ.μ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Βάσει του άρθρου 22 και 23 του νόμου 4264/2014, άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, (β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, (γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), (δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, (ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, (στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, (ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το πρώτο στάδιο της αδειοδότησης είναι τα εξής:
1.Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
2.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος , ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού , άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
3.Πιστοποιητικά αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της παρ.1 του άρθρου 22 ήτοι:
-άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλοί
-πολύτεκνοι και τέκνα αυτών ,καθώς και γονείς με τρία τέκνα
-ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν.1370/1994
-γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία ,αυτισμό ,σύνδρομο down ,εγκεφαλική παράλυση ,βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.
-ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλινοστούντες
-Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτ/σης της χώρας
-άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Στη συνέχεια μετά την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την χορήγηση των αδειών , οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση:
1.Βεβαίωση της οικίας ΔΟΥ περί υποβολής δήλωσης έναρξης –άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (47 Α) και 1642/1986 (125 Α)
2.Πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ’αυτόν.
3 Βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας , εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων –ποτών
4.Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
5.Βιβλιάριο υγείας
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου έτους 2017, για τους κατόχους άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

14/06/2017Posted by Admin

O Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού ορίζει με την αρίθμ.103/2017 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου τις κάτωθι θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
Μια (1) θέση για πώληση παραδοσιακών προϊόντων επί του παραλιακού δρόμου
ΙΣΤΙΑΙΑ
Μία (1) θέση για πώληση οπωρολαχανικών στην γωνία απέναντι από το ΙΚΑ
Μία (1) θέση για πώληση οπωρολαχανικών ,έμπροσθεν βιβλιοπωλείου κας Ευαγγελοπούλου.
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ
Μία (1) θέση για πώληση οπωρολαχανικών , στη γωνία των οδών Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και Ηρακλέους (κάτωθεν φαρμακείου Αθ.Σωτηρόπουλου και επί της οδού Βυζ.Αυτοκρατόρων)
Μία (1) θέση για πώληση οπωρολαχανικών , στην παραλιακή οδό του Δημοτικού πάρκου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου από την Τετάρτη 14-6-2017 έως και την Τετάρτη 21-6-2017 , στις 14:00 μ.μ , με τα εξής συνημμένα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου , 2.Δημοτική ενημερότητα
Το παράβολο θα καταβληθεί κατά την έκδοση της παραχώρησης του χώρου.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2017

12/06/2017Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 15-06-2017

09/06/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 15η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1.Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017.
2.Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2017.
3.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την αρ. εκθ.κατ. 24/2017 αγωγή της εταιρείας AQUAMOB ΕΠΕ.
4.Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ. Ε. Πουλαράκη (σχετ. 125/2017 ΑΟΕ)
5.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αριθ. 2322/15 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών.
6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για στέγαση αποθηκευτικού χώρου υπηρεσίας αρχείων της Υ.ΔΟΜ.
7.Έγκριση πρακτικών και ανακήρυξη προσωρινών αναδόχων σχετικά με την Προμήθεια τροφίμων και γάλακτος ΝΠΔΔ, γάλακτος των υπαλλήλων και ειδών διαβίωσης και περιθάλψεως απόρων του Δήμου.
8.Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής.
9.Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
10.Διόρθωση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2017 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
11.Περί έγκρισης μελέτης για δαπάνες ταχυδρομικών τελών.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 08/06/2017

08/06/2017Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω προθεσμιών που θα γίνει την 8η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση πρώην αιρετού.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 06/06/2017

02/06/2017Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 6 του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).
1)΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων & θαλασσίων μέσων αναψυχής.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2)Επί της υπ’ αριθμ.72/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί του με αρ.πρωτ.3732/6-4-2017 Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 2/2017) και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών-Τεχνικών Προσφορών Λιπαντικών΄΄.
3)Εξουσιοδότηση Κας Δημάρχου, για υπογραφή σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων (σχετ.η 115/2017 Α.Ο.Ε.).
4)Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για ψήσιμο καλαμποκιού, μαλλί της γριάς, ΠΟΠ-ΚΟΡΝ.
5)Συμμετοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
6)Επί του υπ’ αριθμ.18/13-1-2017 Πρακτικού του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας, σχετικά με κατασκευή γλίστρας στην περιοχή Κάβου.
7)Επί του υπ’ αριθμ.20/18-5-2017 Πρακτικού του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λιχάδας, σχετικά με τοποθέτηση ασύρματου κόμβου.
8)Επί αιτήσεων των κ.Ιωάννη Φωνιά του Δημητρίου και ΄΄ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε.΄΄, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
9)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
10)Επί αιτήσεων Δ.Σ.κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου και Αναστασίας Φουρνάρη, σχετικά με ενέργειες που αφορούν στο Κληρ.Παναγιώτη Σφακιανού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11)Αποχαρακτηρισμός οδού σύνδεσης Πύργου-Ωρεών, από Εθνική οδό σε Δημοτική.
12)Έγκριση έργου αλλαγής λαμπτήρων οδοφωτισμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης