Archive for March, 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30/03/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας.
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη (σχετ. 111/2017 ΑΟΕ).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

30/03/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Ανθοκομική έκθεση».
Καλούνται οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ανθοκομίας και θέλουν να συμμετάσχουν στην ανθοκομική έκθεση που θα λάβει χώρα στην πλατεία Ιστιαίας από 28 Απριλίου 2018 ημέρα Σαββάτο, έως και 01 ΜαΊου 2018 ημέρα Τρίτη. Η αποστολή των αιτήσεων θα γίνεται:
1. Ηλεκτρονικά στο email pdsiak@gmail.com
2. Στο fax: 2226055518 και
3. Κατάθεση εντύπως στην αίθουσα της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου (Πισσάκης Παντελής)

Οι αιτήσεις ξεκινούν από 30 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή έως την 13η Απριλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ..

Ιστιαία 30-03-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

29/03/2018Posted by Admin

Ημερομηνία 29/03/2018
Αριθμ. Πρωτ:2868

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Κ.Ο.Κ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 4655,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 15-7135.001 με τίτλο « Λοιπός εξοπλισμός».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 και ώρα 13 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 13/2018 τεχνικής περιγραφής η οποια επισυναπτεται

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συν: 13-2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ.doc

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΟΚ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-03-18

26/03/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 30η Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών-παραλιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και καντινών.
2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος στον Ν. Πύργο.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στην εκδίκαση των με αρ. κατ. 41, 42 και 43/6-10-2017 ανακοπών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κιλκίς
4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 30-03-18

26/03/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 30 του μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.- Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών Τελών.
2.-Επί αίτησης του κ.Γεωργίου Θεοδώρου του Χρήστου, σχετικά με μείωση Τέλους ΄Υδρευσης.
3.-Ορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (έψησης καλαμποκιού, μαλλί γριάς, ποπ κόρν).
4.-Ανανέωση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου.
5.-Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς.
6.-΄Εγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στο συνεκτικό τμήμα του Οικισμού Βιστρίτσα Νέας Συνασού.
7.-Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5008966 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
8.-Ένταξη της Αιδηψού στην ΄Ενωση Ευρωπαϊκών Ιστορικών Λουτροπόλεων.
9.-Επί της υπ’ αριθμ.337/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:΄΄Παραχώρηση δύο (2) λυματοφόρων αυτ/των του Δήμου, προς χρήση στην ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.
10.-Επί της υπ’ αριθμ.6/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Διεύρυνση κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων΄΄.
11.-Επί κοινής αίτησης των κ.κ.Βασιλικής Ρούπα κ.λ.π., με θέμα:΄΄Συμψηφισμός ποσού που βαρύνει Δημοτική έκταση με υπάρχοντα ή μελλοντικά Δημοτικά Τέλη΄΄.
12.-Επί της από 24-1-2018 αίτησης του κ.Νικολάου Πέτρου του Ιωάννου, σχετικά με επιβολή Τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
13.- Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και / συνοδευτικού εξοπλισμού» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
14.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περ/ντος & Ενέργειας, με αρ.πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/13649/583/8-3-2018, με θέμα:΄΄Διαβίβαση φακέλου άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Ο.Τ.56-Οικισμός Πευκί (Δήμος ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ)΄΄.
15.-Επί της από 19-3-2018 γνωμοδότησης της πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Ιωάννας Σελίμη, σχετικά με την 261/2017 Α.Δ.Σ., με θέμα:΄΄Επί εγγράφου του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.711/38134/4-7-2017, με θέμα: «΄Εγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας»΄΄(σχετ.η 74/2018 Α.Δ.Σ.).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

26/03/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συγκέντρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 30η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:
1. «Ανθοκομική έκθεση Μαϊου»
2. «Οικονομικές Προσφορές για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της 8ης Απριλίου 2018)»

Ιστιαία 26-03-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

26/03/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα, λόγω προθεσμιών, Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας σήμερα την 26η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:
1. «Αποδοχή επιχορήγησης από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού»

Ιστιαία 26-03-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23/03/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 27η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την Δ14/59 δικογραφία (εκπροσώπηση Δ/ντριας Τ.Υ.Π.Π Ασημ. Κωστούλα)
4. Επί αίτησης της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», με θέμα «Παραχώρηση έκτασης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ.

20/03/2018Posted by Admin

Η ∆ήµαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
έχοντας υπόψη
1) Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80, 2) Την αριθµ. 45/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 3) Την αριθµ. 17/2018 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων κινητών και ακινήτων (Π.∆ 270/1981), 4) Την αριθμ. 196/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 5) Την αριθ. 40/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Α. Δηµοπρασία πλειοδοτική και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εκτός προβολής καταστηµάτων στην κεντρική πλατεία Ιστιαίας, συνολικής έκτασης 100,00 m2, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2018.

Β. Καθορίζει τους όρους της δηµοπρασίας ως εξής :
Ο κοινόχρηστος χώρος που θα παραχωρηθεί είναι στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας και βρίσκεται ανατολικά της πλατείας (δίπλα Μνημείου Ηρώων).

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά τετραγωνικό, ορίζεται σύµφωνα µε την αριθ. 196/2011 απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου το ποσό των 20,00 ευρώ/μ2.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως µετά του ονοµατεπωνύµου του πλειοδότη.
Πάσα προσφορά είναι δεσµευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσµευση δε αυτή µεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασµό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δηµοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισµού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόµιµο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι µετέχει για δικό του λογαριασµό.
Η απόφαση της επί της δηµοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισµού ενδιαφεροµένου να συµµετάσχει στη δηµοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόµενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά της δηµοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί.
Η ∆ηµοπρασία θα γίνει στις 30/3/2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στο Δηµαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού, Πλατεία Ιστιαίας, ενώπιον της επιτροπής δηµοπρασιών, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αρ. 17/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η δηµοπρασία µπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόµενης στη διακήρυξη ώρας, εφ’ όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές.
Για τη συνέχιση της δηµοπρασίας και πέραν της οριζόµενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Σε περίπτωση που η δηµοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί την (µετά από µία εβδοµάδα) στις 5/4/2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δηµοσίευση.
Η επανάληψη της δηµοπρασίας ενεργείται µε βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούµενη δηµοπρασία.
Αν και η δεύτερη δηµοπρασία αποβεί άγονη η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας συµφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006).

1. Οι συµµετέχοντες στη δηµοπρασία δεν πρέπει να οφείλουν στο δήµο.
2. Το µίσθωµα θα καταβληθεί ολόκληρο από τον τελευταίο πλειοδότη, µε την έκδοση της σχετικής άδειας.
3. Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της µισθώσεως άκρα καθαριότητα τόσο στο µίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο.
4. Σε περίπτωση που διενεργείται εκδήλωση στις πλατείες από το δήµο, ο καταστηµατάρχης υποχρεούται όταν ειδοποιηθεί να αποµακρύνει τα τραπεζοκαθίσµατα από το χώρο που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Οι υποχρεώσεις αυτές αποτελούν ουσιώδεις όρους της σύµβασης και η µη τήρησή τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύµβασης για κακή χρήση.
5. Στις περιπτώσεις αυτές θα ανακαλείται αµέσως η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
6. Κάθε οφειλή του µισθωτή εισπράττεται µε εφαρµογή των διατάξεων περί δηµοσίων εσόδων ή µε κάθε άλλη διαδικασία και επιτρέπεται η λήψη οποιουδήποτε µέτρου κατ’ αυτού.
7. Η διακήρυξη, θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα της Δηµάρχου τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη διενέργεια της δηµοπρασίας µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ήµου.
Επίσης περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στο ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Ιστιαία, Τ.Κ. 342 00
Πληροφορίες: Κα Μαρία Δημητρίου, τηλέφωνο.: 2226-3-50308.

ΙΣΤΙΑΙΑ 20- 03- 2018

Η Δήμαρχος

Ελένη Ευσταθίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 23.03.18

19/03/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί αίτησης του Συλλόγου ΄΄ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ΄΄ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, σχετικά με χρήση αίθουσας στην Ιστιαία.
2.-΄Εγκριση υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης λογιστικής-φοροτεχνικής κάλυψης του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
3.-΄Εγκριση υπογραφής ιδιωτικού συμφωνητικού ανάθεσης λογιστικής-φοροτεχνικής κάλυψης του Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.
4.-Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2017.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.47/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018΄΄.
6.-΄Εγκριση δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών & θαλασσίων μέσων αναψυχής.
7.-Επί της από 19-3-2018 γνωμοδότησης της πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Ιωάννας Σελίμη, σχετικά με την 261/2017 Α.Δ.Σ., με θέμα:΄΄Επί εγγράφου του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.711/38134/4-7-2017, με θέμα: «΄Εγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας»΄΄.
8.-Ορισμός μελών για την κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8 (η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
9.-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
10.-Ορισμός μέλους στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» του έργου ΄΄ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ΄΄ (σχετ.το με αρ.πρωτ. 8292/115/Φ.Ε./11-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων Π.Ε.Ευβοίας).
11.-Ψήφιση διάθεσης πίστωσης για επιχορήγηση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιστιαίας, για τα έξοδα της Ιεράς Πανηγύρεως του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Πολιούχου Ιστιαίας, έτους 2018 (σχετ.η 14/2018 Α.Δ.Σ.).
12.-Επί της υπ’ αριθμ.37/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Παντελή Βούλγαρη(σχετ.34/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
13.-Επί των με αρ.πρωτ.50095/23-2-2018, 50096/23-2-2018, 50077/16-2-2018, 1529/2-3-2018, 1852/14-3-2018 & 1855/14-3-2018 εγγράφων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σχετικά με προσφορά σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής, προσφορά για την επαύξηση ισχύος παροχής & Παραλλαγή-μετατόπιση δικτύου, αντίστοιχα.
14.-Επί του από 8-3-2018 εγγράφου του Γυμνασίου Ωρεών, με θέμα:΄΄Προσθήκη προσωνυμία σχολικής μονάδας΄΄.
15.-Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας-Αιδηψού, για την ονομασία του Κράτους των Σκοπίων.
16.-Ανανέωση παραχώρησης κατά χρήση καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης στον Οικισμό Ιστιαίας του καταργηθέντος ΟΕΚ.
17.-Επί της υπ’ αριθμ.317/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την τοποθέτηση περιπτέρου της Κας Καραμουζά Τριανταφυλλιάς στην πλατεία Ιστιαίας.
18.-Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2018 και την διάθεση της σχετικής πίστωσης.
19.-Επί του με αρ.πρωτ.2296/15-3-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Εισήγηση για έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη για άδεια αφαλάτωσης για ύδρευση Δ.Ε.Λιχάδας»΄΄.
20.-Επί του με αρ.πρωτ.2294/15-3-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Εισήγηση για έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Γιάλτρων»΄΄.
21.-Επί της υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.,με θέμα:΄΄Αίτηση για επιχορήγηση από το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού (εισηγητική έκθεση).
22.-΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
23.-Επί της υπ’ αριθμ.15/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου σχετικά με την από 15-6-2016 αγωγή της Κ/Ξ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ και ΣΙΑ Α.Ε.-ΝΤΑΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ΄΄.
24.-Ορισμός Επιτροπής ελέγχου αναρρωτικών αδειών υπαλλήλων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16/03/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 20η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εγγράφου.
3. Καθορισμός τελών σύνδεσης & επανασύνδεσης με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, καθορισμός δαπανών για λογαριασμό υδροληπτών και καθορισμός τελών Νεκροταφείου.
4. Επί της αριθ. 12/2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα «Επί της αριθ. 5341/2014 κοινής αίτησης των κ.κ Γεωργίας Σοϊλέ του Κων/νου κ.λ.π. για παραχώρηση (εκποίηση) τάφου με αντάλλαγμα, στο νεκροταφείο Λ. Αιδηψού.
5. Αποδοχή του αριθ. 5/2018 επικυρωμένου πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς από το Ειρηνοδικείο Ιστιαίας.
6. Καθορισμός χρέωσης δημοτικών τελών σε οικοδομές με εργοταξιακή παροχή ρεύματος.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

16/03/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 16-03-2018
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 2368
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας
για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις Δημοτικές Ενότητας Ιστιαίας και Λιχάδας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
1) Στη θέση ΄΄Κανατάδικα΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Ιστιαίας, 120 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 960,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΧΑΔΑΣ
1) Στη θέση ΄΄Μικρό Λιχαδονήσι, πλησίον Νήσου στρογγυλή΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 394 μ2., για ΄΄τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 3.152,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.
2) Στη θέση ΄΄Μονολιά΄΄ στην Τοπική Κοινότητα Λιχάδας, 500 μ2., για τοποθέτηση ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών)΄΄, με κατώτατο όριο ετήσιου μισθώματος 4.000,00 ευρώ μέχρι την 31-12-2019.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30/3/2018, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 09 π.μ. και ώρα λήξης 10 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Ιστιαίας-Αιδηψού ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη, θα επαναληφθεί την 5η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης και θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Δημητρίου, Τηλέφωνο: 2226-3-50308
Διεύθυνση: Πλατεία Ιστιαίας-Ιστιαία, Τ.Κ 342 00

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15/03/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 15η Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών, καντινών και θαλασσίων μέσων αναψυχής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ευβοίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΚΕΙΑ

14/03/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 15η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:
1. «Πρώτη τροποποίηση Προϋπολογισμού» (Εξ αναβολής)

Ιστιαία 14-03-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

14/03/2018Posted by Admin

Ημερομηνία: 13/03/2018
Αρ.Πρωτ.: 2173

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στις Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων ετους 2018 για τις ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού , ενδεικτικού προϋπολογισμού 4000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 10-6278 με τίτλο «Δαπάνες Φύλαξη Κτιρίων.»
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την ημέρα Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 13.00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.

Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους της υπ’ αριθμ πρωτόσκολου 1669 /2018 μελέτης του τμήματος Τεχνικών Προμηθειών.
.
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 1

Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά.
Για ατομικές επιχειρήσεις.
1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου . .
[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

3η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

14/03/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 1989/7-3-2018 αίτησης του Αλέξανδρου Στεφανιδάκη προέγκριση ίδρυσης καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων συστεγαζόμενο με είδη υπάρχων κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
2. Εξέταση της υπ.αριθ. 3/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας με θέμα : Διεύρυνση κοινόχρηστου χώρου περιπτέρων.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 2070/9-3-2018 αίτησης του κ.Λάβα Αλέξανδρου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

12/03/2018Posted by Admin

Αριθ.Πρωτ. 2171

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου, του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, στο Ο.Τ 37, αρ. οικοπέδου
135, συνολικού εμβαδού 165,00 μ.τ., επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 513,00 μ.τ., για να χρησιμοποιηθεί
ως καφέ μπαρ, εστιατόριο, ή άλλες συναφείς χρήσεις.
Το όλο ακίνητο συνορεύει Βόρεια με Παραλία, Νότια με Κεντρικό Δημοτικό Δρόμο, Ανατολικά με το 136
οικόπεδο ιδιοκτησίας Γεωργικού συνεταιρισμού Πύργου και Δυτικά με πεζόδρομο.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που βρίσκεται στην
Ιστιαία, στις 28 Μαρτίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από 10.00 έως 11.00, ενώπιον της
αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.
Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη θα επαναληφθεί στις 4 Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10
π.μ. έως 11 π.μ. στον ίδιο τόπο ενώπιον της ίδιας Επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού τριακοσίων ευρώ
(300,00 ), υπέρ του Δήμου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (αριθ. απόφασης 36/2018 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:ΨΣΝΣΩΕ7-
ΓΞΣ) βρίσκονται στο Γραφείο του Δήμου (Δ/νση : Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Δημοτικό Κατάστημα Ιστιαίας-
Αιδηψού, 342 00 Ιστιαία) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Πληροφορίες : Κα Μαρία Δημητρίου-Τηλέφωνο: 22263-50308.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που
υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στο δημοσιότερο
μέρος της έδρας του δήμου και της Τοπικής Κοινότητας Νέου Πύργου, καθώς στο Πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄
και στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα ΄΄ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ΄΄.
Τα δε έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μισθωτή.
Ιστιαία 12 / 03 /2018
Η Δήμαρχος
Ελένη Ευσταθίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

09/03/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 13η Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αριθ. Β15/175 & Β15/210 Δικογραφία (εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ. Χρ. Ζάχου).
3. Ανάκληση της αριθ. 33/2018 απόφασης οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

07/03/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συγκέντρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 12η Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:
1. «Πρώτη τροποποίηση Προϋπολογισμού» (Εξ αναβολής)

Ιστιαία 05-03-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ-ΔΗΚΕΙΑ

06/03/2018Posted by Admin

28534402_10211392798724823_1772445821_n (1)