Archive for July, 2018

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018”

30/07/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡTHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΔΑ: ΨΑΥΚΩΕ7-6ΛΔ
Ιστιαία, 30/07./2018
Αρ.Πρωτ.: 7734.

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια εργασίας με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 69.936,00€ (με Φ.Π.Α.). Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει τον εξής κωδικό: 70-6232.002 με τίτλο «Μίσθωση λυόμενης κατασκευής για τη στέγαση του χώρου διεξαγωγής της ετήσιας εμποροπανήγυρης Ιστιαίας»

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 13/08/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ (λήξη προσφορών) στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Ιστιαία – ΤΚ 342 00, από αρμόδια Επιτροπή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου στην Ιστιαία – Τ.Κ. 342 00, με ευθύνη του προσφέροντος, από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ (1.128,00 €), ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της εκτιµώµενης αξίας της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

H Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ PDF.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.

Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 03/08/2018

30/07/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 108
ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.΄΄.

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 3η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10.00, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
1.-Επί αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίμιας ΄΄ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ΄΄, με θέμα:΄΄Αίτηση για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης΄΄.
2.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. και διάθεση πιστώσεων.

Ιστιαία 30 – 7 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

30/07/2018Posted by Admin

ΑΔΑ: 7ΧΛΣΩΕ7-8ΣΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 30-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ.Πρωτ: 7658

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με σκοπό την εκμίσθωση χώρου για την εγκατάσταση ενός (1) Λούνα Παρκ στην ετήσια εμποροπανήγυρη της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας για το έτος 2018.
Η προς εκμίσθωση δημοτική έκταση 1.500 τ.μ. βρίσκεται στην πόλη της Ιστιαίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεωρημένο σχέδιο της Τ.Υ. και συγκεκριμένα σε τμήμα του Ο.Τ.: 270 και σε τμήμα παράπλευρης Δημοτικής οδού όπως αποτυπώνεται σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και εκμισθώνεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ), συναφή προς τη μορφή αυτή της ψυχαγωγίας είδη.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην Ιστιαία, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στις 13-8-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ έως 12.30 μ.μ (ώρα λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στη δημοπρασία). Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 20-8-2018 την ίδια ημέρα, ώρα και στον ίδιο χώρο.
Το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) ορίζεται στο ποσό των 5.500,00 ευρώ. Κάθε επόμενη προσφορά πρέπει να είναι ανώτερη της αμέσως προηγούμενης κατά εκατό (100) ευρώ.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας, για ποσό που θα είναι ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς, ήτοι 550,00 €, ή λόγω εγγυήσεως γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ιδίου ποσού, ή το αντίστοιχο ποσό με μετρητά και με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού εκ μέρους του Δήμου τα οποία στους αποτυχόντες επιστρέφονται μετά το πέρας της δημοπρασίας στον δε τελευταίο πλειοδότη μετά το τέλος της σύμβασης και εκπλήρωσης όλων των όρων της συμβάσεως. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη με ποσό ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την 1/9/2018 έως την 7/9/2018.
Πληροφορίες για τους δικαιούχους συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν, θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας στη διεύθυνση www.dimosistiaiasaidipsou.net
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

11η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27/07/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 27/07/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7626

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 31η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7387/23-7-2018 αίτησης της Χρυσούλας Λυμπέρη για χορήγηση άδειας χρήσης δημοτικού χώρου στον ΑΓ. Γεώργιο Λιχάδας στη θέση ¨ΚΑΒΟΣ¨ για τοποθέτηση κουβουκλίου – εκδοτηρίου εισιτηρίων διαστάσεων 1,5 χ 1,5 για την θερινή περίοδο του έτους 2018.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

27/07/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26/07/2018

26/07/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 26η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης λυόμενων κατασκευών για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018, διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
3. Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018.
4. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα Παρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

23/07/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 06/2018.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

20/07/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, προτίθενται να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν τίτλο ισότιμου του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών θα διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, έχοντας πιο ευέλικτο περιεχόμενο και προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση (μόνο 8 μαθήματα, απουσία βιβλίων και εξετάσεων), προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων και τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Στόχοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και τέλος η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2281/15.06.2018 για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, που θα έχει ισχύ από 01/11/2018, οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, υποχρεούνται είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, είτε να εγγραφούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προκειμένου να μη διακοπεί η εισοδηματική τους ενίσχυση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας, τηλ.: 22260 56077, 22260 53012) από τις 9:00 έως τις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και ΑΜΚΑ.

Αναλυτικά εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24/07/2018

20/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης & ορισμός εξειδικευμένου τοπογράφου μηχανικού (σχετ. αριθ. 216/2018 ΑΔΣ).
2. Επί του υπ΄ αριθ. 7344/20-7-2018 εγγράφου του αναπληρωτή Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης».
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-07-18

20/07/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2.-Επί του Δ.Υ./5-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής΄΄.
3.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
4.-Αγορά ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας.
5.-Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης αντικειμενικής αξίας των προς αγορά ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας.
6.-Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων ,χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ. πρωτ.1513/14-2-2017 Διακήρυξης Διαγωνισμού Δημάρχου, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης της προμήθειας, από ανωτέρω βία (θάνατος).
7.-Επί της υπ’ αριθμ.152/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του με αρ.πρωτ. 6900/11-7-2018 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
8.-Επί της από 12-7-2018 αίτησης της εταιρείας ΣΟΛ-Ορκωτοί Λογιστές, με θέμα:΄΄Παράταση ισχύος της με αριθμό 16SYMV005627342 σύμβασης σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2016΄΄.
9.-Επί του 12ου/18-6-2018 Πρακτικού του Συμβουλιου της Τοπικής Κοινότητας Νέου Πύργου, σχετικά με ύδρευση κατοίκων περιοχής ΄΄Τσάκαλος΄΄.
10.-Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού.
11.-Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
12.-Επί αίτησης της Κας Αθηνάς Παναγιώτου του Νικολάου, σχετικά με χορήγηση άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου στον Οικισμό ΄΄Ψαροπούλι΄΄ της Τ.Κ.Βασιλικών, για πώληση γλυκών και μαρμελάδων.
13.-Επί του με αρ.πρωτ.6614/4-7-2018 εγγράφου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός υπαλλήλου για ενημέρωση υπολοίπου και κίνηση λογαριασμών΄΄.
14.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Βασιλικής-Πάτρας Βελέντζα, Δ.ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ-Χ.ΔΟΥΚΑΣ Ο.Ε., ΑΙΚ.ΛΙΤΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., Δημητρίου Ψαρρού του Αργυρίου και Σταύρου Φερίδη του Γρηγορίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
15.-Επί αίτησης της Κας Ελένης Καραδημήτρη του Αλεξάνδρου, σχετικά με κλάδεμα ευκαλύπτων στην Τοπική Κοινότητα Ωρεών.
16.-΄Εγκριση δαπάνης φιλοξενίας δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ για τους θερινούς μήνες.
17.-Επί της υπ’ αριθμ.148/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ.145/2018 Α.Ο.Ε.)’’.
18.-Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 18/07/2018

18/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω άμεσης ανάγκης ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών για επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για λόγους δημόσιας υγείας), που θα γίνει την 18η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση του υπ’ αρ. 6900/11-7-18 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών-συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2018.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση, σχετικά με το Νομικό καθεστώς που διέπει τα Γεωπάρκα.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2018

17/07/2018Posted by Admin

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας 2018 να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο έως 31/07/2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ.

Tράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ:7601 7216 5000 5165 0511 87609

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

13/07/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 17η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα :
1.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιστιαία 13 – 7 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

10η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12/07/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την1 6η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5963/20-6-2018 αίτησης του Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε Παιδότοπος .
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5963/20-6-2018 αίτησης του Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε Παιδότοπος .
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5971/20-6-2018 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινομηλιάς για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Κοκκινομηλιάς για εκπαιδευτικά πρόγραμμα αυτοσχεδιασμού κρουστών στις 10-11-12 Αυγούστου 2018 και για μουσικοχορευτική εκδήλωση στις 18-8-2018
4. Εξέταση της υπ.αριθμ.6452/29/06/2018 αίτησης του κ. Δελχά Χρήστου για άδεια ίδρυσης Παιδότοπου, μόνο φουσκωτά.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6879/11-7-2018 αίτησης του Κομποθανάση Αθανάσιου για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τριών (3) κουνιστών παιχνιδιών.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6802/9-7-2018 αίτησης της Σιάννα Αφροδίτης για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση περιπτέρων πώλησης βιβλίων για την περίοδο 15-7 έως 31-8-2018.
7. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6799/9-7-2018 αίτησης της Ένωσης Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Ωρεών για άδεια χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων από 20-7 έως και 22-7-2018.
8. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6754/6-7-2018 αίτησης της Παραγκαμιάν Σουζάνας για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Ν.Πύργου στο Λιμανάκι.
9. Κανονισμός Εμποροπανήγυρης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 16/07/2018

09/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 06/07/2018

02/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 6η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ