Archive for October, 2018

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22-10-18

18/10/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.93/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση Οικονομικών Στοιχείων 2017.
2.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
3.-Επί του με αρ.πρωτ.223494/19340/2018/3-5-2018 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέμα:΄΄Τέλη παρεπιδημούνταν ετών 2006-2008 εις βάρος κ.Μασουρίδη΄΄ (σχετ.η 206/2018 Α.Δ.Σ.) και του Δ.Υ./3-10-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής τελών Παρεπιδημούντων 2006-2008΄΄.
4.-Επί της με αρ.πρωτ.9769/19-9-2018 γνωστοποίησης του κ.Στέφανου Καϊρη, σχετικά με την επαναχάραξη των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας του τμήματος εντός του σχεδίου πόλεως Νέου Πύργου & του Δ.Υ./10-10-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄Επί της 289/2018 Α.Δ.Σ.΄΄.
5.-Επί αίτησης παραγωγών-πωλητών της λαϊκής αγοράς των Λουτρών Αιδηψού, σχετικά με παράταση χρόνων λαϊκής αγοράς, πάταξη παραεμπορίου & Κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς-θέσης πωλητών.
6.-Επί της με αρ.πρωτ.54164/5-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα:΄΄Χρηματοδότηση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ν.Ευβοίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
7.-Υπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
8.-Επί της υπ’ αριθμ.105/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού ΄Ετους 2018΄΄.
9.-Επί της υπ’ αριθμ.107/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «Αναμόρφωση ΟΠΔ Οικονομικού ΄Ετους 2018΄΄.
10.-Επί της υπ’ αρ.190/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ.Χριστοφή Ζάχου΄΄.
11.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
12.-Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
13.-΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
14.-Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 850,81 ευρώ στον Κ.Α.00-6495.003 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018) για την συμμετοχή του Δήμου των οφειλών της ΑΕ με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» και το δ.τ. «Αν.Ε.Θ.ΑΕ» κατά αναλογία/ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 1% για την διαδικασία εκκαθάρισης, σύμφωνα με την από 26/2/2018 αναλυτική εισήγηση των εκκαθαριστών προς τους μετόχους της εταιρείας.
15.-Επί αίτησης του κ.Ιωάννη Σίδερη του Λουκά, με θέμα:΄΄Μελέτη ένταξης του 0.Τ.98 σαν ενεργό Ο.Τ. του σχεδίου πόλης στα Λ.Αιδηψού, μετά την άρση της απόφασης για απαλλοτρίωση για χώρο Σχολείου΄΄.
16.-Ορισμός τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
17.-Επί αίτησης του κ.Αθανασίου Παπαϊωάννου του Ιωάννη, με θέμα:΄΄Αίτηση για παραχώρηση χώρου΄΄.
18.-Επί του με αρ.πρωτ.10894/11-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα:΄΄Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στην Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»΄΄.
19.-Κοπή και κλάδεμα δένδρων.

20.-Επί του με αρ.πρωτ.53494/3-10-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Ένταξη Πράξης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού(Ν.Ευβοίας) στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ ΄΄Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις΄΄».
21.-Επί αίτησης της Κας Μαρίας Ραχιώτη του Ιωάννη, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
22.-Επί του με αρ.πρωτ.11114/16-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της Μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε.Ωρεών» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
23.-Επί κοινής αίτησης των κ.κ.Νικολάου Μαμούχα του Δημητρίου, κ.λ.π., σχετικά με παράταση της απασχόλησής τους στο Δήμο ως έκτακτο προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, πέραν του χρόνου λήξης των συμβάσεών τους στις 27-10-2018.
24.-Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2018 και εξειδίκευση πίστωσης.
25.-Επί αίτησης της Κας Βασιλικής Αλεξάνδρου του Γεωργίου, σχετικά με αύξηση των ωρών απασχόλησής της στο Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη.
26.-Εν μέρει ακύρωση και τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), με θέμα:΄΄ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ : «Χρήσεις γης και όροι δόμησης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών Αιδηψού»΄΄.
27.-Πληρωμή γραφικής ύλης και αμοιβή λογίστριας Κας Αγγελικής Σαρρή, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών στα Κληροδοτήματα Παναγιώτη Σφακιανού και Συμεών Τσακιρίδη.
28.-Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.3469/12-10-2018, με θέμα:΄΄Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

14η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18/10/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 18/10/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11177

14η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 22η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9689/18-9-2018 αίτησης του Ιωάννη Αναγνώστου για έγκριση έγκριση αποκατάστασης πεζοδρομίου με ιδία έξοδα, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλεως Ιστιαίας στο Ο.Τ. 12 της Δ.Ε. Ιστιαίας.
2. Εξέταση του υπ.αριθμ. 10558/8-10-20818 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών με θέμα : Διαβίβαση αιτήσεων για επέκταση Δικτύου ύδρευσης με ανάληψη εξόδων κατασκευής από του ιδιώτες.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 17-10-18

12/10/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση του υπ΄ 10937/12-10-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 85/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 92/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Γ18/184 ποινικής Δικογραφίας.
6. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

12/10/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 09/2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2018-2019

09/10/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ Ψ7Κ0ΩΕ7-8Β7

Ιστίαια 09/10/2018
Αριθμ Πρωτ: 10668

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού διακηρύσσει ότι :
Προκηρύσσει

συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 34.265,40€ και μελέτη με αριθμ πρωτ: 10206/28-09-2018.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22η οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (28ης Οκτωβρίου ΤΚ 34200 Ιστιαία . Τηλ.Επικοινωνίας: 22263 50048, 22263 50025 ΦΑΞ: 22260 56163) και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου. παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Αντίγραφο της διακήρυξης, είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 18PROC003811045
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο ΚΗΜΔΗΣ και στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (www.dimosistiaiasaidipsou.net)

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σημείωση: Έχει γίνει ορθή επανάληψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 11/10/2018

06/10/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 193

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την
11η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ιστιαία 5 – 10 – 2018

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

04/10/2018Posted by Admin

1) ¨ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ¨ με οδηγίες για σύνταξη σχεδίου προετοιμασίας
έκτακτης ανάγκης

2)¨ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ¨ με οδηγίες προστασίας για διάβαση
ιρλανδικών διαβάσεων.

ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/10/2018Posted by Admin

O Δήμος Ιστιαίας –Αιδηψού μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που εκδηλώθηκαν το Σάββατο 29-09-2018 και Κυριακή 30-09-2018 στα γεωγραφικά όρια του Δήμου και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από Ν.Δ. 57/73 και την Αριθ. Π2α/οικ,2673/29-8-2001 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1185/Β’’/11-09-2001), για την αντιμετωπίσει των εκτάκτων αναγκών, που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την επισκευή κύριας κατοικίας και την αντικατάσταση οικοσκευής), η οποία μεταβιβάστηκε με το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης»
Με βάση την παραπάνω νομοθεσία για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας –τηλ. 2226053012 -56077 –Πληροφορίες Στεργίου Βασιλική).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος να προσκομίσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στα κατά τόπους ΚΕΠ τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1 και εκκαθαριστικό) ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης
3. Αντίγραφο Έντυπου Ε9
4. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π. η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε οικογένεια θα καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί με απόφαση της Δημάρχου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ