Archive for October, 2018

 

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

30/10/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Ιστιαία 30 . 10. 2018
Αριθμ. Πρωτ. : 11849

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 31 του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.72/2018 μελέτης του έργου ΄΄Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους & Φιλελλήνων στα Λ.Αιδηψού΄΄ και τρόπος εκτέλεσης αυτού.
2.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω ορατού κινδύνου άμεσης κατάρρευσης των πλακών επικάλυψης του ποταμού, πρόκλησης ατυχήματος και άμεσου κίνδυνου σοβαρού τραυματισμού ή και απώλειας ζωών.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-10-18

26/10/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 30η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
1. Επί του αριθ. 11340/22-10-2018 πρακτικού της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Υπηρεσία «Ταχυδρομικών τελών».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
3. Έγκριση του από 23/10/2018 πρακτικού για την ανακήρυξη οριστικών αναδόχων σχετικά με την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 08-11-2018, κατά την συζήτηση της από 29-9-2018 αίτησης αναστολής του Παπανδρέου Φώτιου κατά της ΑΕΠΠ και κατά του Δήμου.
5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το υπόλοιπο έτους 2018 και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού.
6. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 206/2018 ΑΟΕ).
7. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 207/2018 ΑΟΕ).
8. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Αναστασίας Σίδερη (σχετ. 202/2018 ΑΟΕ)
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 31/10/2018

26/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 26-10-2018

Αρ. Πρωτ 231

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 31η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ιστιαία 26 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 29/10/2018

26/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 25-10-2018

Αρ. Πρωτ 230

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 29η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή υπηρεσιών

Ιστιαία 25 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΦΕΡΟΝΤΟΣ

25/10/2018Posted by Admin

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ Ιστιαίας και Λ.Αιδηψού και του γραφείου του Ν.Π.Δ.Δ. προϋπολογισμένης αξίας 4.999,63€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 60-6612 με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».

Δεκτές κλειστές προσφορές μέχρι την 30/10/2018 και ώρα 10:00 στα γραφεία του Νομικού Προσώπου στο κτίριο «Γκέσση» ,3ος όροφος.
Η προμήθεια θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 1067/31-08-2018 τεχνικής έκθεσης (ΑΔΑΜ: 18REQ003893495) όπως φαίνονται αναλυτικά κάτωθι:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΧΑΡΤΟΝΙΑ (KΟΥΣΕ 70X100) ΤΕΜ 50
2 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ (50Χ70) ΤΕΜ 600
3 ΧΑΡΤOΝΙΑ ΚΑΝΣΟΝ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ (50Χ70) ΤΕΜ 100
4 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΒΕΛΟΥΤΕ (50Χ70) ΤΕΜ 100
5 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΟΝΤΟΥΛΕ(50Χ70) ΤΕΜ 60
6 ΧΑΡΤΟΝΙΑ ΜΕΤΑΛΙΖΕ (50Χ70) ΤΕΜ 50
7 ΧΑΡΤΟΝΙΑ animal print (50Χ70) ΤΕΜ 40
8 ΧΑΡΤΙ ΓΚΟΦΡΕ (50Χ200) ΤΕΜ 30
9 ΧΑΡΤΙ ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΤΕΜ 20
10 ΧΑΡΤΙ ΓΡΑΣΙΔΙ (ΧΑΡΤΟΝΙ 50Χ70) ΤΕΜ 30
11 ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 45
12 ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ Α4 ΤΕΜ 4
13 ΑΦΡΩΔΕΣ ΦΥΛΛΑ Neon (ΠΑΚΕΤΟ 5 ΦΥΛΛΩΝ 29Χ39) ΤΕΜ 20
14 ΤΣΟΧΑ ΡΟΛΟ (45Χ5) ΤΕΜ 3
15 ΜΠΛΟΚ ΤΣΟΧΑΣ (20Χ30 10 ΦΥΛΛΩΝ ) ΤΕΜ 12
16 ΜΠΛΟΚ ΓΛΑΣΕ (25Χ35 10 ΦΥΛΛΩΝ ) ΤΕΜ 20
17 ΞΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΛΕΠΤΕΣ 12ΤΜΧ ΤΕΜ 15
18 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΧΟΝΤΡΟΙ 24 ΧΡΩ. ΤΕΜ 30
19 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ glitter ΣΕΤ 8 ΧΡ. ΤΕΜ 10
20 ΚΗΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΧΟΝΤΡΕΣ ΣΕΤ 12 ΧΡΩΜ. ΤΕΜ 15
21 ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΜ 20
22 ΣΥΡΜΑ ΠΙΠΑΣ (30 ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 30
23 ΠΟN ΠΟN (25 ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 30
24 ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ(100 m X 1 mm) ΤΕΜ 4
25 MIX glitter ΣΤΑΝ 30 ΤΜΧ ΤΕΜ 4
26 ΞΥΛΑΚΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΜΧ) ΤΕΜ 20
27 ΞΥΛΑΚΙΑ ΛΕΠΤΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 100 ΤΜΧ) ΤΕΜ 10
28 ΜΑΤΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 74 ΤΜΧ ή 150 ΤΜΧ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ) ΤΕΜ 30
29 ΚΟΛΛΕΣ ΣΤΙΚ 40gr ΤΕΜ 20
30 ΚΟΛΛΕΣ ΥΓΡΗ ΣΕ ΣΟΛΗΝΑΡΙ 20gr ΤΕΜ 200
31 ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΕΣ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΙ 1lit ΤΕΜ 8
32 ΧΑΝΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 20 ΤΜΧ ΞΥΛΙΝΕΣ) ΤΕΜ 16
33 ΧΑΝΤΡΕΣ διάφορα χρώματα (300ΤΜΧ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ) ΤΕΜ 8
34 ΚΟΥΜΠΙΑ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 24 ΤΜΧ ΞΥΛΙΝΕΣ) ΤΕΜ 12
35 ΧΟΡΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 40gr) ΤΕΜ 30
36 ΧΡΩΜΑ ΒΙΤΡΟ (ΒΑΖΟ 16ml) ΤΕΜ 12
37 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ (42Χ32 ΚΡΑΦΤ) ΤΕΜ 100
38 ΔΙΠΛΟΚΑΡΦΑ (ΚΟΥΤΙ 100ΤΜΧ 24mm) ΤΕΜ 10
39 ΜΑΛΛΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 350gr ΤΕΜ 5
40 ΛΙΝΑΤΣΑ ΡΟΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΧΡΩΜΑ (0,5m x5m) ΤΕΜ 2
41 ΜΑΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ διάφορα χρώματα 50gr ΤΕΜ 2
42 ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΚΕ (15χιλ x 10 μετρα) ΤΕΜ 2
43 ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΦΕΛΙΖΟΛ 45mm ΤΕΜ 80
44 ΦΤΕΡΑ mix colour ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 30ΤΜΧ ΤΕΜ 20
45 ΝΕΡΟΜΠΟΓΙΕΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΕΜ 20
46 ΠΙΝΕΛΑ ΤΕΜ 10
47 ΤΕΜΠΕΡΕΣ ΣΕΤ 12 ΤΜΧ ΤΕΜ 10
48 ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ Ν3 ΤΕΜ 25
49 ΠΑΛΕΤΕΣ ΤΕΜ 6
50 ΨΑΛΙΔΑΚΙΑ ΤΕΜ 20
51 ΚΟΛΛΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΛΕΥΚΗ (ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ ΜΕ ΣΤΟΜΙΟ 250ml ΤΕΜ 10
52 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΑΡΤΟΝΙΑ (canson A4) ΤΕΜ 40
53 ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΤΕΜΠΕΡΑ (διαφιρα χρωματα) 1lit ΤΕΜ 2
54 ΠΑΣXΑΛΙΤΣΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 12ΤΜΧ ΤΕΜ 10
55 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 11ΤΜΧ ΤΕΜ 10
56 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΜΠΕΖ ΠΑΣXΑΛΙΤΣΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 12 ΤΜΧ ΤΕΜ 10
57 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 20ΤΜΧ ΤΕΜ 10
58 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 100gr ΤΕΜ 10
59 ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΠΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΤΕΜ 4
60 ΦΙΓΟΥΡΟΚΟΠΤΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΤΕΜ 4
61 ΝΙΦΑΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΤΕΜ 20
62 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 10
63 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ 25χιλ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΑ Α4 ΤΕΜ 10
64 ΧΑΡΤΟΝΙΑ Α4 ΣΕΤ 10 ΤΜΧ ΤΕΜ 30
65 ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΤΕΜ 40
66 ΜΟΛΥΒΙΑ (ΚΟΥΤΙ 20 ΤΜΧ) ΤΕΜ 4
67 ΓΟΜΕΣ (ΚΟΥΤΙ 20 ΤΜΧ) ΤΕΜ 4
68 ΞΥΣΤΡΕΣ (ΚΟΥΤΙ 24 ΤΜΧ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ) ΤΕΜ 4
69 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 400Φ ΤΕΜ 10
70 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ UHU parafix ΚΑΡΤΕΛΑ 80 ΤΜΧ ΤΜΧ 15
71 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΚΙ 6m ΤΕΜ 10
72 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 20 ml ΤΕΜ 10
73 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ 4ml ΤΕΜ 10
74 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Ν3 ΚΟΥΤΙ 10 ΤΜΧ ΤΕΜ 5
75 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5 ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 5
76 ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 4 ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ ΤΕΜ 9
77 ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΟΥΤΙ 8CM FIΒER ΤΕΜ 180
78 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΤΕΜ 6
79 ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Α3 (80 micro ΠΑΚΕΤΟ 100Φ) ΤΕΜ 2
80 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΑΠΛΗ Α4 με τρυπες 100 τεμ ΤΕΜ 9
81 ΧΑΡΤΙ Α4 MIX PASTEL 250Φ ΤΕΜ 8
82 ΧΑΡΤΙ Α4 ΜΙΧ ΕΝΤΟΝΟ250Φ ΤΕΜ 8
83 ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 400ΤΜΧ ΤΕΜ 2
84 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 2 ΘΕΜΑΤΩΝ TEM 10
85 ΤΕΤΡΑΔΙΑ 4 ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 8
86 ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΤΕΝ 40
87 ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΤΕΜ 10
88 ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΤΕΜ 13
89 ΝΤΟΣΙΕ – ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 18
90 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΑ ΤΕΜ 15
91 ΜΕΛΑΝΙ ΥΓΡΟ για ταμπόν TEM 2
92 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ (σύρματα Νο64 KOYTI 10 TMX 20KOYTAKIA) TEM 3
93 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ (σύρματα Νο 24/6 KOYTI 10 TMX 30KOYTAKIΑ) ΤΕΜ 3
94 ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ (σύρματα Νο 120) ΤΕΜ 2
95 ΚΛΑΣΕΡ Α4-8-32 ΤΕΜ 40
96 ΚΛΑΣΕΡ Α4 4-32 ΤΕΜ 40
97 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΜ 5
98 ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 1 kgr ΤΕΜ 2
99 ΦΑΚΕΛOI ΓΚΡΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΤΕΜ 150
100 ΦΑΚΕΛOI ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΤΕΜ 135
101 ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ 20 ΦΥΛΩΝ ΤΕΜ 20
102 ΠΗΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 500gr ΤΕΜ 25
103 ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ ΡΑΧΗ 12cm 25Χ35 ΤΕΜ 20
104 ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ 25Χ35 ΡΑΧΗ 12cm ΤΕΜ 20
105 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΜ 4

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ και ΕΦΚΑ
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), , τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

H Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ – ΜΥΡΤΩ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-10-18

25/10/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 26η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Ευμορφίας Πέπλη, Νικ. Μαμούχα, και Δημ. Αλεξίου, με αρ. εκθ. Κατ. Δικογράφου 3711/3712/906/25-10-2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23/10/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με αριθ. 7220/04-10-20218 απόφαση Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας κήρυξης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης), που θα γίνει την 23η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί απευθείας ανάθεσης έργου σε εργολήπτη με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω έκτακτης ανάγκης.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
3. Έγκριση της αριθ. 1196/17-10-2018 απόφασης Δημάρχου.
4. Έγκριση της αριθ. 1197/17-10-2018 απόφασης Δημάρχου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19/10/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΗΜΕΡΙΔΕΣ: Η ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΝ ΙΣΤΙΑΙΑ, ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ

23/10/2018Posted by Admin

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Εύβοιας, σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.), για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD) στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – Κ.Σ. Εύβοιας με Κωδικό/MIS 5000187» πραγματοποιεί Διημερίδες με θέμα « Η Υπερχρέωση και η Αντιμετώπιση της» στην Π.Ε. Εύβοιας, στην Ιστιαία, στο Αλιβέρι και στην Κάρυστο.

Η δράση απευθύνεται στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD) και θα υλοποιηθεί:

Στην Ιστιαία: την Πέμπτη 01/11/2018, 09.00-17.00 & την Παρασκευή 02/11/2018, 09.00-17.00, αίθουσα Πολιτισμού, Γενικού Λυκείου Ιστιαίας
Στο Αλιβέρι: το Σάββατο 03/11/2018, 09.00-17.00 & την Κυριακή 04/11/2018, 09.00-17.00, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου Αλιβερίου, Ισιναίων 48
Στην Κάρυστο: τη Δευτέρα 05/11/2018, 10.00-18.00 & την Τρίτη 06/11/2018, 10.00-18.00, αίθουσα ξενοδοχείου Γαλαξία, Κριεζώτου & Οδυσσέως 1

Το πρόγραμμα της διημερίδας «Η Υπερχρέωση και η Αντιμετώπιση της», συνολικής διάρκειας 16 ωρών, αποβλέπει στον συστηματικό και εξαντλητικό τρόπο καταγραφής και παρουσίασης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, των διαδικασιών διαχείρισης του οικογενειακού προϋπολογισμού και των καταστάσεων υπερχρέωσης.

Για Δηλώσεις Συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Ιστιαία: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Σοφία Γκανά Τηλ.: 2226053012

Αλιβέρι: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Ελένη Γκίνη Τηλ.: 2223350203

Κάρυστος: Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Μαρία Λαψάτη Τηλ.: 2224027119

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

22/10/2018Posted by Admin

Ιστιαία 22-10-2018

Αρ. Πρωτ 223

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 25η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ιστιαία 22 – 10 – 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 22-10-18

18/10/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 22 του μηνός Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.93/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση Οικονομικών Στοιχείων 2017.
2.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
3.-Επί του με αρ.πρωτ.223494/19340/2018/3-5-2018 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέμα:΄΄Τέλη παρεπιδημούνταν ετών 2006-2008 εις βάρος κ.Μασουρίδη΄΄ (σχετ.η 206/2018 Α.Δ.Σ.) και του Δ.Υ./3-10-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής τελών Παρεπιδημούντων 2006-2008΄΄.
4.-Επί της με αρ.πρωτ.9769/19-9-2018 γνωστοποίησης του κ.Στέφανου Καϊρη, σχετικά με την επαναχάραξη των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας του τμήματος εντός του σχεδίου πόλεως Νέου Πύργου & του Δ.Υ./10-10-2018 Υπηρεσιακού Σημειώματος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄Επί της 289/2018 Α.Δ.Σ.΄΄.
5.-Επί αίτησης παραγωγών-πωλητών της λαϊκής αγοράς των Λουτρών Αιδηψού, σχετικά με παράταση χρόνων λαϊκής αγοράς, πάταξη παραεμπορίου & Κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς-θέσης πωλητών.
6.-Επί της με αρ.πρωτ.54164/5-10-2018 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα:΄΄Χρηματοδότηση του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Ν.Ευβοίας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
7.-Υπογραφή πρωτοκόλλου συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
8.-Επί της υπ’ αριθμ.105/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «΄Εγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού ΄Ετους 2018΄΄.
9.-Επί της υπ’ αριθμ.107/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού με την επωνυμία ¨ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ¨, με θέμα: «Αναμόρφωση ΟΠΔ Οικονομικού ΄Ετους 2018΄΄.
10.-Επί της υπ’ αρ.190/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ.Χριστοφή Ζάχου΄΄.
11.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
12.-Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
13.-΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
14.-Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 850,81 ευρώ στον Κ.Α.00-6495.003 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018) για την συμμετοχή του Δήμου των οφειλών της ΑΕ με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Ανώνυμη Εταιρία» και το δ.τ. «Αν.Ε.Θ.ΑΕ» κατά αναλογία/ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 1% για την διαδικασία εκκαθάρισης, σύμφωνα με την από 26/2/2018 αναλυτική εισήγηση των εκκαθαριστών προς τους μετόχους της εταιρείας.
15.-Επί αίτησης του κ.Ιωάννη Σίδερη του Λουκά, με θέμα:΄΄Μελέτη ένταξης του 0.Τ.98 σαν ενεργό Ο.Τ. του σχεδίου πόλης στα Λ.Αιδηψού, μετά την άρση της απόφασης για απαλλοτρίωση για χώρο Σχολείου΄΄.
16.-Ορισμός τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
17.-Επί αίτησης του κ.Αθανασίου Παπαϊωάννου του Ιωάννη, με θέμα:΄΄Αίτηση για παραχώρηση χώρου΄΄.
18.-Επί του με αρ.πρωτ.10894/11-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με θέμα:΄΄Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου στην Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»΄΄.
19.-Κοπή και κλάδεμα δένδρων.

20.-Επί του με αρ.πρωτ.53494/3-10-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Ένταξη Πράξης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού(Ν.Ευβοίας) στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ ΄΄Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις΄΄».
21.-Επί αίτησης της Κας Μαρίας Ραχιώτη του Ιωάννη, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
22.-Επί του με αρ.πρωτ.11114/16-10-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της Μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε.Ωρεών» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
23.-Επί κοινής αίτησης των κ.κ.Νικολάου Μαμούχα του Δημητρίου, κ.λ.π., σχετικά με παράταση της απασχόλησής τους στο Δήμο ως έκτακτο προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, πέραν του χρόνου λήξης των συμβάσεών τους στις 27-10-2018.
24.-Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2018 και εξειδίκευση πίστωσης.
25.-Επί αίτησης της Κας Βασιλικής Αλεξάνδρου του Γεωργίου, σχετικά με αύξηση των ωρών απασχόλησής της στο Δημοτικό Σχολείο Ταξιάρχη.
26.-Εν μέρει ακύρωση και τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), με θέμα:΄΄ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΕΥΒΟΙΑΣ : «Χρήσεις γης και όροι δόμησης χερσαίας ζώνης λιμένα Λουτρών Αιδηψού»΄΄.
27.-Πληρωμή γραφικής ύλης και αμοιβή λογίστριας Κας Αγγελικής Σαρρή, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών στα Κληροδοτήματα Παναγιώτη Σφακιανού και Συμεών Τσακιρίδη.
28.-Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.3469/12-10-2018, με θέμα:΄΄Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

14η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

18/10/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 18/10/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 11177

14η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 22η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9689/18-9-2018 αίτησης του Ιωάννη Αναγνώστου για έγκριση έγκριση αποκατάστασης πεζοδρομίου με ιδία έξοδα, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλεως Ιστιαίας στο Ο.Τ. 12 της Δ.Ε. Ιστιαίας.
2. Εξέταση του υπ.αριθμ. 10558/8-10-20818 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών με θέμα : Διαβίβαση αιτήσεων για επέκταση Δικτύου ύδρευσης με ανάληψη εξόδων κατασκευής από του ιδιώτες.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 17-10-18

12/10/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση του υπ΄ 10937/12-10-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 85/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 92/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Γ18/184 ποινικής Δικογραφίας.
6. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

12/10/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 09/2018.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2018-2019

09/10/2018Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ Ψ7Κ0ΩΕ7-8Β7

Ιστίαια 09/10/2018
Αριθμ Πρωτ: 10668

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού διακηρύσσει ότι :
Προκηρύσσει

συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 34.265,40€ και μελέτη με αριθμ πρωτ: 10206/28-09-2018.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22η οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (28ης Οκτωβρίου ΤΚ 34200 Ιστιαία . Τηλ.Επικοινωνίας: 22263 50048, 22263 50025 ΦΑΞ: 22260 56163) και αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου. παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Αναλυτική περιγραφή της ανωτέρω προμήθειας υπάρχει στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αναλυτικής διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Αντίγραφο της διακήρυξης, είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.dimosistiaiasaidipsou.net και στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 18PROC003811045
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) στο ΚΗΜΔΗΣ και στην σχετική ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (www.dimosistiaiasaidipsou.net)

https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σημείωση: Έχει γίνει ορθή επανάληψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ WORD.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στις 11/10/2018

06/10/2018Posted by Admin

Αρ.Πρωτ.: 193

ΘΕΜΑ: « Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την
11η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Σχεδιασμός των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

Ιστιαία 5 – 10 – 2018

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

04/10/2018Posted by Admin

1) ¨ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ¨ με οδηγίες για σύνταξη σχεδίου προετοιμασίας
έκτακτης ανάγκης

2)¨ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ¨ με οδηγίες προστασίας για διάβαση
ιρλανδικών διαβάσεων.

ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

03/10/2018Posted by Admin

O Δήμος Ιστιαίας –Αιδηψού μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που εκδηλώθηκαν το Σάββατο 29-09-2018 και Κυριακή 30-09-2018 στα γεωγραφικά όρια του Δήμου και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από Ν.Δ. 57/73 και την Αριθ. Π2α/οικ,2673/29-8-2001 ΚΥΑ(ΦΕΚ 1185/Β’’/11-09-2001), για την αντιμετωπίσει των εκτάκτων αναγκών, που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές (χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για την επισκευή κύριας κατοικίας και την αντικατάσταση οικοσκευής), η οποία μεταβιβάστηκε με το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης»
Με βάση την παραπάνω νομοθεσία για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας –τηλ. 2226053012 -56077 –Πληροφορίες Στεργίου Βασιλική).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος να προσκομίσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στα κατά τόπους ΚΕΠ τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κ.α.
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Ε1 και εκκαθαριστικό) ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκεινται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης
3. Αντίγραφο Έντυπου Ε9
4. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λ.π. η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
https://www.aimaye.com/ スーパーコピーブランド
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html ロレックススーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-3.html ウブロスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-2.html オメガスーパーコピー
https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-4.html パネライスーパーコピー
Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε οικογένεια θα καθορίζεται από την αρμόδια επιτροπή που έχει συσταθεί με απόφαση της Δημάρχου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ