Archive for November, 2018

 

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

30/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία 30-11-2018

Αρ. Πρωτ 263

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 5η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

1. Παραλαβή υπηρεσιών για τον μήνα Νοέμβριο

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

29/11/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκίκα (σχετ. 171/2018 ΑΟΕ).
2. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκίκα (σχετ. 226/2018 ΑΟΕ).
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκίκα (σχετ. 199/2018 ΑΟΕ).
4. Επί της αριθ. 305/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότηση σχετικά με την διαγραφή τέλους Παρεπιδημούντων κ. Κων/νου Μασουρίδη.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της από 13-11-2018 αίτησης κ. Νικολάου Κουτσογιωργάκη.
6. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας για εγκατάσταση παγοδρομίου-λυόμενου οικίσκου και καρουζέλ».
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του Δημοτικού Κτηνιατρείου (σχετ. Η αριθ. 347/2018 Α.Δ.Σ).
8. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης στον Οικισμό Αγ. Γεωργίου Ιστιαίας.
9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης και αύλειων χώρων».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

27/11/2018Posted by Admin

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Αρ. Πρωτ. 13491/27-11-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ», αμοιβή 104.838,70€ (χωρίς Φ.Π.Α.), (CPV: 71320000-7), η οποία χρηματοδοτείται από to Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός ΟΠΣ 5001871) και τη ΣΑΕ 2017ΣΕ27510110, με την ανοικτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 104.838,70€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
1. 41.337,21 € για μελέτη κατηγορίας 7
2. 15.639,29 € για μελέτη κατηγορίας 8
3. 22.240,56 € για μελέτη κατηγορίας 9
4. 7.593,86 € για μελέτη κατηγορίας 25
5. 2.800,00 € για μελέτη κατηγορίας 16
6. 1.553,17 € για ΣΑΥ-ΦΑΥ
και 13.674,61 € για απρόβλεπτες δαπάνες
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 20/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 27/11/2018 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr ,με αρ.συστήματος 78074/2018, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimosistiaiasaidipsou.net. Ως ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 27/12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 180/6 ημέρες / μήνες.
Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:
(α) υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(g) υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και β) την εγγύηση συμμετοχής, ποσού 2.096,77 €.
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος “Τεχνική Προσφορά” περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του οικονομικού φορέα, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά:
Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf, το οποίο παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες.
Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού.

Ιστιαία, 27/11/2018

Η Δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΤΕΥΔ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 26/11/2018

22/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία 22 . 11. 2018
Αριθμ. Πρωτ. : 13228

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. -Επί της υπ’ αριθμ.229/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Περί αναπροσαρμογής τελών΄΄.
2. -Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
3. -Εγκριση δημοπρασίας για παραχώρηση 250 τ.μ. στην κεντρική πλατεία της Ιστιαίας, προκειμένου να εγκατασταθεί πίστα παγοδρομίας και τζάμπιγκ τραμπολίνο.
4. -Επί εγγράφου του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.11396/23-10-2018, με θέμα:΄΄Τοποθέτηση παροχής ηλεκτροδότησης στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας΄΄.
5. -Επί αίτησης του κ.Γεωργίου Παρασκευά του Νικολάου, σχετικά με οφειλές τέλους ύδρευσης.
6. -Η υπ’ αριθμόν 239/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ¨Εγκριση πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για το υπόλοιπο του έτους 2018¨ και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων.
7. -Επί της υπ’ αριθμ.231/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018΄΄.
8. -Επί της υπ’ αριθμ.233/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018΄΄.
9. -΄Εγκριση της με αρ.πρωτ.12545/12-11-2018 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με τίτλο ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄ και τρόπος εκτέλεσης αυτής.
10. -Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, έτους 2019.
11. -Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού.
12. -Εγκριση εκμίσθωσης Σχολικής Καλλιεργήσιμης γης στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας.
13. -Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του Δημοτικού Κτηνιατρείου.
14. -Κοπή και κλάδεμα δένδρων.
15. -Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
16. -Επί της υπ’ αριθμ.328/2018 Α.Δ.Σ., με θέμα: Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.3469/12-10-2018, με θέμα:΄΄Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
17. -Επί του 14ου/25-10-2018 Πρακτικού του Συμβουλιου της Τοπικής Κοινότητας Νέου Πύργου, σχετικά με ύδρευση κατοίκων περιοχής ΄΄Σταφίδα΄΄.
18. -Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
19. -Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
20. -Επί της υπ’ αριθμ.225/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας σε αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος΄΄.
21. -Επί της υπ’ αριθμ.214/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την εκδίκαση προσωρινής διαταγής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Ευμορφίας Πέπλη, Νικ.Μαμούχα και Δημ.Αλεξίου, με αρ. εκθ.Κατ.Δικογράφου 3711/3712,906/25-10-2018΄΄.
22. -Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.Π.Π.), άρθρου 13, του Ν. 3013/2002(σχετ.η 219/2014 Α.Δ.Σ.).
23. -Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης συμφωνητικού με φιλοζωικό σύλλογο Β.Εύβοιας ΄΄ΑΡΤΕΜΙΣ΄΄, για την εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
24. -Εγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: « ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ»
25. Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 6.000,74 στον Κ.Α.00-6495.001 με τίτλο «Πρόστιμα διάφορα» του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018) για πρόστιμο ρύθμισης αυθαιρέτου.
26. -Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Στερεά Ελλάδα», στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 2474/23-8-2018 Πρόσκλησης (Κωδ. 50) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
27. -Επί εγγράφου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.61770/19-10-2018, σχετικά με εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης/ανακατασκευής της στέγης του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας και αγοράς εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ακτινολογικού Εργαστηρίου.
28. -Επί της υπ’ αριθμ.222/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Αναστασίας Σίδερη (σχετ.202/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
29. -Επί της υπ’ αριθμ.221/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Παντελή Βούλγαρη (σχετ.207/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
30. -Επί της υπ’ αριθμ.220/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Παντελή Βούλγαρη (σχετ.206/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
31. -Πρόταση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Στερεάς Ελλάδας, για αποστολή ψηφίσματος για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρ/νων νοικοκυριών και την παράταση ισχύος του Ν.3869/2010 πέραν της 31-12-2018.
32. -Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨.
33. -Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
34. -Επί αίτησης του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης Λ.Αιδηψού ΄΄ΣΥΛΛΑΣ΄΄, σχετικά με οικονομική ενίσχυση.
35. -Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» με κωδικό ΟΠΣ 5002317.
36. -Επί αιτήσεων των κ.κ.Σοφίας Διοματάρη του Μιχαήλ και Μορφούλας Τσαπρούνη του Ηλία, σχετικά με μετατροπή της σύμβασής τους αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε ολικής.
37. -Επί αίτησης της Κας Αργυρώς Στάμου του Ιωάννη, σχετικά με χορήγηση άδειας κατάληψης Δημοτικού χώρου στο Πευκί για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

22/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
“Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους & Φιλελλήνων στα Λ. Αιδηψού.”

Εκτιμώμενης αξίας 66.129,03 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ( άρθρο 26 παρ. 6, άρθρο 32 παρ. 2γ και άρθρο 269 παρ. δ του Ν.4412/2016 )
Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.6 , άρθρου 32 παρ.2γ και του άρθρου 269 παρ δ Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ 3 και 330 παρ. 3 του Ν.4412/2016 ως προς τον χρόνο έναρξης διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
3. Την εγκύκλιο 23 με αριθμ πρωτ. ΔΝΣ/οικ91224/ΦΝ466/19-12-2017 και την εγκύκλιο 06 με αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1δ1 του Ν. 3852/2010.
5. Τις αριθμ. 330 & 331/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Τις αριθμ. 224 & 237/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Την αριθμ. 7220/04-10-2018 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης των Δ.Ε. Αιδηψού , Ιστιαίας και Αρτεμησίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
8. Την με αριθμ. 72/2018 εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Υ.Π.Π.
9. απόφαση με αρ.πρωτ. 12216/06-11-2018 για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2018 ποσού 82.000 ευρώ και με αρ. A731 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό εργοληπτών ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Αναγνώστου Ιωάννης του Ζήση Έδρα Ιστιαία Ευβοίας. 34200 Ιστιαία Ευβοίας. Τηλ. 2226052100 e-mail: ianagno@hotmail.com
2. ΕΥΒΟΪΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε.” Έδρα Χαλκίδα Ευβοίας. Δούνα Αντωνίου 2, – Χαλκίδα, 34132 Τηλ. 22210 80789 e-mail : dpapat@icloud.com
3.Ευβοϊκή Τεχνική Α.Ε. Έδρα Χαλκίδα Ευβοίας. Αριστοτέλους 20 – Χαλκίδα, 34131 Τηλ. : 22210 94556 e-mail : evoikitechniki@gmail.com
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-11-2018, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28-11-2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosistiaiasaidipsou.net.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

16η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21/11/2018Posted by Admin

16η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 21/11/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 13182

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 26η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9689/18-9-2018 αίτησης του Ιωάννη Αναγνώστου για έγκριση αποκατάστασης πεζοδρομίου με ιδία έξοδα, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλεως Ιστιαίας στο Ο.Τ. 12 της Δ.Ε. Ιστιαίας.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 12551/12-11-2018 αίτησης του Καλατζή Ματθαίου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, έμπροσθεν της οικίας του στην Τ.Κ.Αιδηψού.
3. Εξέταση του υπ.αρ. 12391/8-11-2018 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ζητείται εισήγηση σχετικά με την τοποθέτηση του περιπτέρου της κας. Τριανταφυλλίας Καραμουζά στην θέση επί της πλατείας Ιστιαίας, απέναντι της εισόδου του Δημαρχείου.
4. Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής Πλατείας Ιστιαίας για την προσωρινή εγκατάσταση πίστας παγοδρομίας και τζάμπιγκ τραμπολίνο για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018-19.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 17/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού σχετικά με την αίτηση του κ.Πελέκα Σπυρίδωνα του Ιωάννη, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν του ορθοπεδικού ιατρείου επί της οδού «Βυζ. Αυτ/ρων αρ. 2 στα Λ.Αιδηψού»

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 21/11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13184

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 21η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός Μελών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και πρόσκληση εργοληπτών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο «Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερμοποτάμου στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου, Ερμού, Ηρακλέους & Φιλελλήνων τα Λ. Αιδηψού».
2. Επί του αριθ. 13202/21-11-2018 πρακτικού της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την Υπηρεσία «Ταχυδρομικών τελών».
3. Επί των αριθ. 12595 και 13127 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για το υπόλοιπο του έτους 2018».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

17/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιστιαία 16-11-2018
Αρ.Πρωτ: 251

Η ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ενδιαφέρεται να προβεί στην δαπάνη για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης) για τα οχήματα του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.300,33€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 64.00.00.000 με τίτλο «Έξοδα κίνησης οχημάτων προγραμ. «Βοήθεια Στο Σπίτι»
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά εώς την Παρασκευή 24/11/2018 και ώρα 12:00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στην Καρακάξη Αναστασία στον 1ο όροφο.
Η υπηρεσία θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ. 71/2018 τεχνικής περιγραφής της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.(ατομικές)
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).

4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Ο Πρόεδρος
Χαρβαλιάς Ιωάννης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

16/11/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 19/11/2018

15/11/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 15/11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12832

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 19η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί Αναπροσαρμογής Τελών».
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της πράξης «Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του ξενοδοχείου «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (MIS 5001871), Υποέργο 1: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
3. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
4. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 3ου τριμήνου 2018.
5. Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. οικον. έτους 2018.
6. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2019 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
7. Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2019 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση του.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιστιαίας σε συζήτηση αίτησης ανακοπής του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

15/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία, 15-11-2018

Αριθ. Πρωτ :12776

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 19-11-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 με τα κατωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2019

2) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

Λυμπέρης Γεώργιος

15η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

15/11/2018Posted by Admin

15η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 15/11/2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 12728

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 9689/18-9-2018 αίτησης του Ιωάννη Αναγνώστου για έγκριση αποκατάστασης πεζοδρομίου με ιδία έξοδα, έμπροσθεν ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλεως Ιστιαίας στο Ο.Τ. 12 της Δ.Ε. Ιστιαίας.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 12551/12-11-2018 αίτησης του Καλατζή Ματθαίου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, έμπροσθεν της οικίας του στην Τ.Κ.Αιδηψού.
3. Εξέταση του υπ.αρ. 12391/8-11-2018 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ζητείται εισήγηση σχετικά με την τοποθέτηση του περιπτέρου της κας. Τριανταφυλλίας Καραμουζά στην θέση επί της πλατείας Ιστιαίας, απέντι της εισόδου του Δημαρχείου.
4. Παραχώρηση τμήματος της κεντρικής Πλατείας Ιστιαίας για την προσωρινή εγκατάσταση πίστας παγοδρομίας και τζάμπιγκ τραμπολίνο για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2018-19.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

14/11/2018Posted by Admin

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ WELCOME
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΥΛΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΊΡΟΥ ΜΙΜΗ ΔΟΜΑΖΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 06:00 μ.μ. ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Προθεσμία θεώρησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

08/11/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι, η προθεσμία θεώρησης των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, για το έτος 2018, ορίσθηκε από 5 Νοεμβρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και θα πραγματοποιείται, τις εργάσιμες ημέρες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) του Δήμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

06/11/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 6/11/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12190

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με αριθ. 7220/04-10-20218 απόφαση Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας κήρυξης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 6η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Περί ανάθεσης έργου σε εργολήπτη κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω έκτακτης ανάγκης.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας σε αίτηση αναστολής εκτέλεσης του Κυριάκου Πραμμάτια κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής εκ Δημοσίου κτήματος.
3. Επί του αριθ. 11728/30-10-2018 εγγράφου του Αναπληρωτή Δ/ντή Οικον. Υπηρεσιών με θέμα «Παροχή Γνωμοδότησης» (επί αιτήσεως κας Βάϊας Κίτσιου).
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ. Χριστοφή Ζάχου, την 19-11-2018.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ΣτΕ κατά την συζήτηση της Έφεσης του κ. Χρήστου Δελχά κατά του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

05/11/2018Posted by Admin

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:
https://www.inedivim.gr/ανακοινώσεις/θέσεις-εκπαιδευτών-ενηλίκων-στα-κέντρα-διά-βίου-μάθησης-νεα-φαση-πρόσκληση-εκδήλωσης
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται: από 23/10/2018 (ώρα 11:00) έως και 06/11/2018 (ώρα 12:00).
Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορές τα δικαιολογητικά τους εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 έως και τις 09/11/2018, στη δ/νση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη Τ.Κ. 11143, στο Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας 2ο όροφος.
Φάκελοι δικαιολογητικών που θα κατατεθούν ιδιοχείρως δεν θα γίνονται δεκτοί.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

05/11/2018Posted by Admin

Ιστιαία, 05-11-2018

Αριθ. Πρωτ :11971/1-11-18

Π ρ ο ς
Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού

ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβούλιου στο Δημαρχείο Ιστιαίας-Αιδηψού στις 14-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 με θέμα ημερησίας διάταξης.

1)Σχέδιο Τουριστικής προβολής 2019

2) Γενική Συζήτηση

Ο Πρόεδρος της Ε.Τ.Α

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόσκληση υποβολής οικονοµικών προσφορών

02/11/2018Posted by Admin

Πρόσκληση υποβολής οικονοµικών προσφορών με την διαδικασία της
διαπραγµάτευσης των άρθρων 32 παρ.2γ και 269 παρ.δ του Ν.4412| 2016
για την εκτέλεση έργου με τίτλο “Κατεπείγουσα Αποκατάσταση των πλακών
κάλυψης του Θερµοποτάµου στις διασταυρώσειςτων οδών 28ης Οκτωβρίου,
Ερµού, Ηρακλέους και Φιλελλήνων στα Λ. Αιδηψού”
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

02/11/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από 30-9-2018 και για λόγους δημόσιας υγείας), που θα γίνει την 2α Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων (Πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στο Δήμο μας από 30-9-2018.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

01/11/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Νομό Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας είναι 61.991,11 €(με ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη αυτή, για το έτος 2018, βαρύνει στους εξής κωδικούς:
10-6641.001, 10-6643.001, 15-6641.001, 20-6641.001, 25-6641.001, 25-6642.001, 30-6641.001, 35-6644.001
Η Δημοπρασία θα γίνει την , την 13η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου , 2ος όροφος. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 11:00π.μ.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος , θα επαναληφθεί την 20η του μηνός Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018, την ίδια ώρα και ίδιο τόπο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε συναφές αντικείμενο της υπόψη προμήθειας και που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.
Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, Τηλ.: 2226350019, 2226350048. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www.dimosistiaiasaidipsou.net όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.
Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο Δήμαρχος
Ευσταθίου Ελένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
2. ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
3. ΤΕΥΔ.