Archive for February, 2019

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

25/02/2019Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019»

ΙΣΤΙΑΙΑ 25/02/2019
Αρ. Πρωτ. 1968
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Δευτέρα Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
προμήθεια ανταλλακτικών ελαστικών – συντήρηση και επισκευή οχημάτων και
μηχανημάτων έργου (Κωδικός CPV: 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής) για το έτος 2019 του
Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, προϋπολογισμού 182.900,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο
ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 25/02/2019 και ώρα 15:00
μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 19/03/2019 και ώρα 14:00 μ.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να
συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη
01/2019 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του
Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.)
βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 70863 μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΤΕΥΔ.

Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

25/02/2019Posted by Admin

2η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 25/2/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 2004

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 1η Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας με θέμα : Επί αίτησης των κ. Μαρίας και κ. Αθανασίας Αναγνώστου, σχετικά με μεταφορά της θέσης του περιπτέρου από το χωριό Αιδηψός έναντι του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας.
2. Εξέταση του υπ.αριθμ. 1466/12-2-2019 εγγράφου του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Μέγιστος συνολικός παραχωρούμενος Κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα μαζί με την κατασκευή του.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 1501/13-2-2019 αίτησης του Συλλόγου Ξενοδόχων Λ.Αιδηψού με θέμα : Έγκυρη και ομαλή διεξαγωγή Καρναβαλιού Αιδηψού 2019.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 1858/20-2-2019 αίτησης του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Ιστιαίας με θέμα : Αδειοδότηση για το κλείσιμο του δρόμου την ημέρα του Καρναβαλιού (Κυριακή 10/3/2019).

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

22/02/2019Posted by Admin

Ιστιαία 22/2/2019
Αρ Πρωτ 43

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 27η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
Aπολογισμός 2018
Προγραμματισμός Αποκρεάτικων εκδηλώσεων
( Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ενημερώστε στο παρόν mail προκειμένου να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος)

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 01.03.19

22/02/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 1 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Επί εγγράφου της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με θέμα:΄΄Περί υποβολής αίτησης στο Εφετείο της Λάρισας για μεταβολή σκοπού του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Σφακιανού Παναγιώτη» Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας, Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας΄΄.
2. Αποδοχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας (πλημμύρα 29 & 30-9-2018)-΄Αμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής).
3. ΄Εγκριση χρηματοδότησης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιστιαίας – Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.).
4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.
5. Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.295/30-1-2019, με θέμα:΄΄Ετήσιος απολογισμός και προγραμματισμός του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με βάση τον οικείο ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας΄΄.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ.Υπουργικής Απόφασης, αριθμ.οικ.2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.Χουλιαράκη.
7. Επί της υπ’ αριθμ.7224/1-2-2019 Απόφασης του κ.Υπουργού Εσωτερικών, με θέμα: «΄Ενταξη του έργου με τίτλο ΄΄Αναβάθμιση Δικτύου ΄Υδρευσης Γιάλτρων΄΄ στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι΄΄».
8. Επί αίτησης των κ.κ.Σταματίου & Δημητρίου Παληά, με θέμα:΄΄Διάνοιξη προβλεπόμενων δημοτικών δρόμων (αδιάνοικτοι) εντός των οικοπέδων μας στο ισχύον σχέδιο πόλης χωριού ΑΙΔΗΨΟΣ στην τοποθεσία «ΚΟΥΚΟΥΜΕΣ»-ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ-Ε.Ο. Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ-ΙΣΤΙΑΙΑΣ-χωριό ΑΙΔΗΨΟΣ΄΄.
9. Επί της υπ’ αριθμ.2/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά τάφου στο νεκροταφείο Ιστιαίας από την Κα Ιωάννα Μήτσου Χα του Αθανασίου΄΄.
10. Κοπή δένδρων.
11. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.39/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: ΄Εγκριση της με αρ.2/2019 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
13. ΄Εγκριση της με αρ.4/2019 μελέτης ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
14. Εξειδίκευση πιστώσεων :α)ποσού 5.800,00 ευρώ στον Κ.Α.00-6492 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ.14/2019 Α.Δ.Σ. και β)ποσού 5.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για έξοδα υποθηκοφυλακείου εν όψει της υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στο Εθνικό Κτηματολόγιο, του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018).
15. Επί αίτησης της Κας Ελένης Πετή του Ηλία, για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
16. Επί αίτησης του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης Λ.Αιδηψού ΄΄ΣΥΛΛΑΣ΄΄, σχετικά με οικονομική ενίσχυση (σχετ.η 368/2018 Α.Δ.Σ.).
17. Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού.
18. Επί της υπ’ αριθμ.33/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2018΄΄.
19. Επί της υπ’ αριθμ.30/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Δ18/369 ποινικής Δικογραφίας΄΄.
20. Επί της υπ’ αριθμ.23/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Γ18/184 ποινικής Δικογραφίας (πρώην Δημάρχου Χρ. Ζάχου΄΄.
21. Επί της υπ’ αριθμ.27/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Κουκούλη-Μπεκιάρη Αντωνίας (σχετ. 244/2018 ΑΟΕ)΄΄.
22. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 & Ο.Π.Δ. 2019 ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

22/02/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019.

Ο.Π.Δ. 2019.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ IANOYAΡΙΟΥ 2019

20/02/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19.02.19

15/02/2019Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 19η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Κουκούλη-Μπεκιάρη Αντωνίας (σχετ. 244/2018 ΑΟΕ).
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας κατά την συζήτηση της από 8/3/2018 με αριθ. κατάθεσης 148/2018 έφεσης του Χρήστου Καρακάξη.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση της υπαλλήλου Ζωής Νικολάου ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας την 20-02-2019.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης της με ΑΒΜ Δ18/369 ποινικής Δικογραφίας.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄ αριθ. υπουργικής απόφ., αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.
6. Αποδοχή δωρεάς για την τακτοποίηση με το Ν.4495/2017 – ΦΕΚ Α 167/3-11-2017 (αλλαγή χρήσης) του παλαιού ισογείου κτίσματος αποθήκης ακινήτου κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού στα Λ. Αιδηψού.
7. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2018.
8. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

14/02/2019Posted by Admin

Ιστιαία 14/2/2019
Αρ Πρωτ 14

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 18η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
Σχεδιασμός Αποκρεάτικων εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & Ο.Π.Δ. 2019 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

13/02/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019.

Ο.Π.Δ. 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

08/02/2019Posted by Admin

Ιστιαία 8/2/2019
Αρ Πρωτ 12

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 13η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
Τακτική Επιχορήγηση απ τον Δήμο
Παραχώρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης για θεατρική παράσταση
Σχεδιασμός Αποκρεάτικων εκδηλώσεων

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2019

05/02/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2019
(παρ. 5&6 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)
Ο Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων
ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2019, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές
κληρώσεις των παρ. 5 & 6, του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση», του Ν. 4412/2016
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων / Μελετητές Δημοσίου που επιθυμούν να
εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, σε μια ή περισσότερες από τις
παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών:
Α. ΕΡΓΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣ
Β. ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
01.Χωροταξικές και ρυθμιστικές
02. Πολεοδομικές και ρυμοτομικές
03. Μελέτες Οικονομικές
04. Μελέτες Κοινωνικές
05 Μελέτες Οργανώσεως και Επιχειρησιακής Έρευνας
06. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
07. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
08. Στατικές Μελέτες
09. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές
10. Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων
11.Μελέτες Λιμενικών Έργων
12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων
13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
14 Ενεργειακές Μελέτες
16. Μελέτες Τοπογραφίας
17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες
18. Χημικοτεχνικές Μελέτες
19. Μεταλλευτικές Μελέτες και έρευνες
20. Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, υδρογεωλογικές, γεωφυσικές
21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
23. Μελέτες Γεωργικές
24. Μελέτες Δασικές
25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων
Πρασίνου
27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
28. Μελέτες Πληροφορικής και Δικτύων
να υποβάλουν αίτηση (όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται το ΑΦΜ και τηλέφωνο του
ενδιαφερόμενου ή της εταιρείας), εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση
δηλ. έως και την 26/02/2019, είτε αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο γραφείο
πρωτοκόλλου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού Ταχ.Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου Κεντρική Πλατεία
Ιστιαίας – Τ.Κ. 34200, Ιστιαία Ευβοίας, τηλ. 22263 50042, είτε με fax : 2226055518 είτε με email: distiaias@gmail.com
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου
Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων 105 & 106 του N .3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών
Μητρώων) ή Μελετητικό Πτυχίο, ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο
να είναι σε ισχύ και μια υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που υποβάλει στην αίτηση του είναι αληθή.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού
(http://www.dimosistiaiasaidipsou.net)

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.