Archive for March, 2019

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. ΣΤΙΣ 03/04/2019

29/03/2019Posted by Admin

Ιστιαία 29/3/2019
Αρ Πρωτ 101

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 3η Απριλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
Ανθοκομική έκθεση
Κορφιάτεια
( Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ενημερώστε στο παρόν mail προκειμένου να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος)
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

27/03/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 02/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

22/03/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 22/3/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3293

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 27η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Επί του αριθ. 3187/21-3-2019 εγγράφου του τμήματος εσόδων & Περιουσίας Δήμου με θέμα «ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για παράταση ή όχι μίσθωσης δημοτικών καταστημάτων».
2. Επί του αριθ. 1774/19-2-2019 εγγράφου του τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Δήμου με θέμα «Νομική Υποστήριξη».
3. Έγκριση του υπ΄αριθ. 3280/22-3-19 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 26-03-19

22/03/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 26 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
2. Σύνταξη σχεδίου 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
3. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019.
4. Σύνταξη σχεδίου 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
5. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη-Παιδεία-Αθλητισμός, οικονομικού έτους 2019.
6. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών(σχετ.η 68/2019 Α.Δ.Σ.).
7. Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
8. Επί του Δ.Υ./10-1-2019 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση΄΄.
9. Επί του Δ.Υ./13-3-2019 εγγράφου του Τμήματος Ταμείου του Δήμου, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής τελών κινητής τηλεφωνίας΄΄.
10. Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.οικ.1963/22-2-2019, με θέμα:΄΄Αποστολή ανακεφαλαιωτικής έκθεσης Α΄τριμήνου που αφορά το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»΄΄.
11. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
12. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 « ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ 133/Τεύχος Α’/19-7-2018).
13. Επί της υπ’ αριθμ.3/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης».
14. Επί της υπ’ αριθμ.8/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2018».
15. Επί αιτήσεων του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, Α.Ο.Αγίου, Α.Ο.Αιδηψού, Α.Ο.Ευβοϊκού Γουβών, σχετικά με οικονομική ενίσχυση.
16. Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Τριβέλη του Νικολάου, για υπαγωγή στο άρθρο 47 (παρ.5-14) του Ν.998/1979.
17. Επί αίτησης του κ.Ευσταθίου Παπασταμούλου του Αντωνίου, για υπαγωγή στο άρθρο 47 (παρ.5-14) του Ν.998/1979.
18. Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περ/κής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.1089/25-2-2019, με θέμα : ΄΄Ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας΄΄.
19. Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την έψηση καλαμποκιού.
20. Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
21. Επί της υπ’ αριθμ.5/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αγορά τάφου στο νεκροταφείο Ιστιαίας από την Κα Αικατερίνη Αναστασοπούλου-Σίδερη Χα του Νικολάου΄΄.
22. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων στο συνεκτικό τμήμα του Οικισμού Βιστρίτσα Νέας Συνασού.
23. Επί αίτησης της Ι & Δ.ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε., για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

21/03/2019Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
»
H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ
Η Τρίτη 30/04/2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019, προϋπολογισμού 352.859,74 € με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο
προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 21/03/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 30/04/2019 και ώρα 15:00 μ.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην σχετική μελέτη της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα /υποομάδα.
Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 1% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Γραφείο Προμηθειών τηλ. 22263-50048 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 71905
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019

21/03/2019Posted by Admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
«Περίοδος 2018-2019»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΟ ΝΠΔΔ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ»
ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: 22/03/2019
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έως και 01/04/2019

Αναλυτικά εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 21-03-19

20/03/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 21 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1.-Διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση πίστωσης.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω του χρονικού περιορισμού για την προετοιμασία των εορταστικών εκδηλώσεων της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου (προμήθεια ειδών, προπαρασκευαστικές ενέργειες για σύναψη συμβάσεων προμηθειών- υπηρεσιών).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

20/03/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 20/3/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3123

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 20η Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Απευθείας αναθέσεις προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών και υλικών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
3. Έγκριση της αριθ. 311/20-3-2019 απόφασης Δημάρχου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

16/03/2019Posted by Admin

Ιστιαία 15/3/2019
Αρ Πρωτ 76

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :

Αίτηση Μουσικο-χορευτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αιδηψού για διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο των εορτασμών της 25ης Μαρτίου
Παραλαβή υπηρεσιών απ το Διοικητικό Συμβούλιο

( Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ενημερώστε στο παρόν mail προκειμένου να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος)
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 18-03-19

14/03/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 18 του μηνός Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.
2. Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών(σχετ.η 68/2019 Α.Δ.Σ.).
3. Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας, με αρ.πρωτ.οικ.1963/22-2-2019, με θέμα:΄΄Αποστολή ανακεφαλαιωτικής έκθεσης Α΄τριμήνου που αφορά το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας»΄΄.
4. Επί του Δ.Υ./10-1-2019 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Συμμόρφωση με δικαστική απόφαση΄΄.
5. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
6. Επί της υπ’ αριθμ.3/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης».
7. Επί της υπ’ αριθμ.8/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α., με θέμα: «Έγκριση απολογισμού έτους 2018».
8. Επί αιτήσεων του Αθλητικού Ομίλου Ωρεών, Α.Ο.Αγίου και Α.Ο.Αιδηψού, σχετικά με οικονομική ενίσχυση.
9. Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Τριβέλη του Νικολάου, για υπαγωγή στο άρθρο 47 (παρ.5-14) του Ν.998/1979.
10. Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περ/κής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.1089/25-2-2019, με θέμα : ΄΄Ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

13/03/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019», και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού.
2. Επί της αριθ. 63/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ΄ αριθ. υπουργικής απόφ., αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη».
3. Επί της αριθ. 1/2019 απόφασης του ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
4. Απευθείας αναθέσεις για μισθώσεις μηχανημάτων έργου – υπηρεσίες για αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα.
5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
6. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2019.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

12/03/2019Posted by Admin

Ανάρτηση των ενημερωτικών σποτ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ και ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ

Τα link του Υοutube για τα ενημερωτικά σποτ είναι:

Προστασία από σεισμό.

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

12/03/2019Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι (6)
παιδικών χαρών του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την
προμήθεια Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι (6) παιδικών
χαρών του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (Κωδικοί 37535210-2 ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ,
37535250-4 ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, 37535200-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ,
31527200-8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 44112200-0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ),
προϋπολογισμού 220.794,40€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις
εκατό (%).
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 12/03/2019 και καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών η 08/04/2019 και ώρα 11:00 π.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να
συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη
04/2019 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του
Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής
ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.)
βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 71429 μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΤΕΥΔ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

05/03/2019Posted by Admin

Ημερομηνία 05/03/2019
Αριθμ. Πρωτ:2466

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6790,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 00-6117.002 με τίτλο « Αμοιβές για ιατρό εργασίας».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την 15 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για ένα έτος απ την υπογραφή της σύμβασης και εργασία θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 2023/25-02-2019 τεχνικής περιγραφής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
2. Εγγραφή σε ιατρικό σύλλογο
3.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
4.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
5.Απόσπασμα ποινικού μητρώου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

01/03/2019Posted by Admin

Ιστιαία 1/3/2019
Αρ Πρωτ 44

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 5η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για συζήτηση στα παρακάτω θέματα :
Aπολογισμός 2018
Προγραμματισμός Αποκρεάτικων εκδηλώσεων
Τακτική επιχορήγηση απ τον Δήμο
( Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης, ενημερώστε στο παρόν mail προκειμένου να ειδοποιηθεί αναπληρωματικό μέλος)
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

01/03/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 1/3/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2358

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 5η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση της αριθ. 235/25-2-2019 απόφασης Δημάρχου.
2. Έγκριση της αριθ. 236/25-2-2019 απόφασης Δημάρχου.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 03-07-17 αγωγή του Γεωργίου Μελαχροινού.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 02-12-18 αγωγή του Ευάγγελου Σταματονικολού.
5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης και αύλειων χώρων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ