Archive for July, 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

31/07/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία: 31/07/2019

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8861

Πληροφορίες: Γερογεώργη Μαρία
ΤΗΛ:2226350048
FAX:2226056163

Παραλήπτες:
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Εδρα: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην συγκέντρωση προσφορών για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης (από 01/09/2019 ως 31/08/2020) των υπηρεσιακών οχημάτων . και μηχανημάτων του, όπως αυτά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.570,00€ και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α:10-6253,15-6253,20-6253,25-6253,30-6253 με τίτλο « ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019 και από ώρα 10.00 π.μ ως 11.00 π.μ. στο δημαρχιακό κτίριο Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος να υποβάλλουν την οικονομική τους προσφορά στην επιτροπή Αξιολόγησης σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο .
Η ασφάλιση θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ: 8648/26-07-2019 τεχνικής έκθεσης του τμήματος Προμηθειών του Δήμου

Μαζί με την προσφορά στο φάκελο θα πρέπει να περιέχονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της ως ανω τεχνικής έκθεσης

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

9η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

31/07/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 31/7/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 8830

9η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 31η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κάτωθι θέματος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

Εξέταση του υπ.αριθμ. 7809/22-7-2019 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών με θέμα : Κλείσιμο τμήματος οδού προς Αιδηψού για κατασκευή Κόμβου για το έργο «Παράκαμψη Λ.Αιδηψού Ν.Α. Ευβοίας».

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-7-19

26/07/2019Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 30η Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Έγκριση της αριθ. 638/7975/11-7-2019 απόφασης Δημάρχου & απευθείας ανάθεση δαπανών για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που προκλήθηκε σε περιοχή του Δήμου.
3. Έγκριση της αριθ. 671/8415/22-7-2019 απόφασης Δημάρχου.
4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019.
5. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ. 113/2019 ΑΟΕ).
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 178/2018 του Μονομελούς Εφετείου Ευβοίας.
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την αριθ. ΑΒΜ Γ18/184 Δικογραφία (εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου κ. Χρ. Ζάχου).
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την Α15-1143 Δικογραφία (εκπροσώπηση Δημάρχου, και λοιπών δύο)».
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την Α15-1143 Δικογραφία (εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου, και λοιπών τεσσάρων).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛENH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

24/07/2019Posted by Admin

Ημερομηνία 24/07/2019
Αριθμ. Πρωτ: 8511

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 10-6142.008 με τίτλο « Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2018 ».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019 ώρα 14:00 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με τους όρους της υπ’ αριθμ. 8492/23-07-2019 τεχνικής περιγραφής
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ισχύ:
1. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης, εκπροσώπησης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2. Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λπ. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.) (άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6. Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και : αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

24/07/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019.

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2019

22/07/2019Posted by Admin

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας 2019 να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο έως 31/07/2019
ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.2226350010
ΦΑΞ.2226055518
Ε-mail:pazariistiaias@0694.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
AITHΣΗ.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

19/07/2019Posted by Admin

Αριθμ. πρωτ.8296 /18-7-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

΄΄Κατεπείγουσας προμήθειας με τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για
αντικατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου και την θέση σε λειτουργία του ΒΙΟΚΑ
Αιδηψού΄΄
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ( άρθρο 26 παρ. 6, άρθρο 32 παρ. 2γ του Ν.4412/2016 )
Που θα διεξαχθεί σύμφωνα με :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.6 , άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
3. Την αριθμ. 121/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Την αριθμ. 7220/04-10-2018 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης των Δ.Ε.
Αιδηψού , Ιστιαίας και Αρτεμησίου του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-
2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
5. Την με αριθμ. 7/2019 εγκεκριμένη μελέτη της Δ.Τ.Υ.Π.Π.
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό προμηθευτών ως εξής :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. “Aquamob ΕΠΕ”, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λιβίνη αριθ. 2 (τ.κ.
114 71), με ΑΦΜ 998872044, Δ.Ο.Υ. Δ’Αθηνών Ε Mail: info@aquamob.gr
2. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 67, τ.κ 10559,
με ΑΦΜ 099361052, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ E mail: info@mesogeos.gr
3. Envidros E.K.E.E. που εδρεύει στo Λουτράκι στην θέση Κατουνίστρα ΤΚ:
20.300 με AΦM 800893082, ΔOY KOPINΘOY Εmail: info@envidros.com
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-7-
2019, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosistiaiasaidipsou.net.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΜΕΛΕΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

15/07/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης επαναλειτουργίας του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού), που θα γίνει την 15η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:

1.-΄Εγκριση διενέργειας της ΄΄Κατεπείγουσας προμήθειας με τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αντικατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου και την θέση σε λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄ (αρ.μελέτης 7/2019), έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης και ορισμός Μελών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και πρόσκληση για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 17-07-19

12/07/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 17 του μηνός Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.91/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:«Έγκριση των υπ’ αρ. 5210 & 5517/2019 πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών για το έτος 2019 (αρ. μελ. 4/2019) και αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών λιπαντικών».
2.-Παράταση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄.
3.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού.
4.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7560/3-7-2019, με θέμα:΄΄Διαβίβαση μελέτης προς αποδοχή με τίτλο : «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος Συνεδριακού Κέντρου στο υφιστάμενο συγκρότημα του Δημαρχιακού Μεγάρου»΄΄.
5.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.7980/11-7-2019, σχετικά με εγκριτική απόφαση μελέτης με τίτλο ΄΄Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του υποέργου Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας και Αγωγός Διάθεσης΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.41/2019 απόφασης του Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός, με θέμα:΄΄2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
7.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρ.πρωτ.οικ.18248/13-3-2019, με θέμα:΄΄Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ΄΄.
8.-Επί της υπ’ αριθμ.18/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.πρωτ.4264/12-3-2019 αίτησης των Παπακωνσταντίνου Αθανασίου και Ζούτσου Μαρίας με θέμα:να τοποθετηθούν παράπλευρα της επιχείρησής τους σήματα ή κολωνάκια για να εμποδίζετε η πρόσβαση των οχημάτων στον αιγιαλό΄΄ (σχετ.η 149/2019 Α.Δ.Σ.).
9.-Επί αίτησης του κ.Χρήστου Γιαννακούλα του Ανέστη, σχετικά με παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά του υγειονομικού ενδιαφέροντος.
10.-Επιτροπή. διενέργειας Εμποροπανήγυρης Ιστιαίας (σχετ.η 174/2019 Α.Δ.Σ.).

Τα ανωτέρω θέματα χρήζουν άμεσης συζήτησης, διότι έχουν προκύψει εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, καθότι θα πρέπει να γίνει :
Ματαίωση του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων και την ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης.
Παράταση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού-Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την πράξη ΄΄Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄, διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο παραμένει στην εργασία του μέχρι την 9-10-2019, λόγω της από 23-5-2019 προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος Συνεδριακού Κέντρου στο υφιστάμενο συγκρότημα του Δημαρχιακού Μεγάρου», διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του υποέργου Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας και Αγωγός Διάθεσης», διότι αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου.
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοινωνική Μέριμνα & Αλληλεγγύη, Παιδεία-Αθλητισμός,του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, διότι αφορά στην εγγραφή Κ.Α. για αμοιβή πληρεξούσιου Δικηγόρου για την εκπροσώπησή του.
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ.
Ανάκληση της 149/2019 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με το ΦΕΚ 1535/Β΄/4-8-2008.
Παράταση ή μη ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω έναρξης της θερινής-τουριστικής περιόδου.

Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

8η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10/07/2019Posted by Admin

8η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 10/7/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7895

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 15η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση των υπ.αριθμ. 7121/24-6-2019 και 7407/28-6-2019 αιτήσεων της Ένωσης εμπόρων, βιοτεχνών και επαγγελματιών Δήμου Ωρεών για παραχώρηση εξέδρας και άδειας μουσικής για την 3ήμερη Έκθεση Τοπικών Προϊόντων (19-21/7/19) .
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7269/26-6-2019 αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης του Κάβουρα Απόστολου για κλείσιμο του δρόμου έμπροσθεν του καταστήματος του στις 3 Αυγούστου 2019 ημέρα Σάββατο από τις 20:00 έως 00:30 για πραγματοποίηση συναυλίας .
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7280/26-6-2019 αίτησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ωρεών για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας των Ωρεών από 24 έως και 30/7 καθώς και από 8 έως και 13/8 για θερινές προβολές.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7382/26-6-2019 αίτησης του Στεφανιδάκη Αλέξανδρου για προσθήκη μοτοποδηλάτων στην υπ.αριθμ. 382/2018 άδεια καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων στους Ωρεούς.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7383/26-6-2019 αίτησης του Στεφανιδάκη Αλέξανδρου για έκδοση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων στα Λ.Αιδηψού.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7472/1-7-2019 αίτησης του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Ασμηνίου για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου στην παραλία του Ασμηνίου για τις 26 και 27 Ιουλίου 2019 για πολιτιστική εκδήλωση.
7. Εξέταση της υπ.αριθμ. 7655/4-7-2019 αίτησης του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη 2008 για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πρώτης πλατείας από την είσοδο του Ταξιάρχη και των πέριξ δρόμων στις 3 Αυγούστου 2019 για πολιτιστική εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

«Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019».

10/07/2019Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΤΗΛ: 22263 50014
Fax: 22260 55518
E-mail:athinamarkadoni@gmail.com

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το 24ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού που έγινε την 3η Ιουλίου 2019.

Aριθμός Απόφασης : 109/2019

ΘΕΜΑ: «Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019».

Στην Ιστιαία και στο Δημαρχιακό Κατάστημα στις 3 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, μετά από την υπ’ αριθμό 7416/28-6-2019 πρόσκληση των μελών της από την Πρόεδρο-Δήμαρχο Κα Ελένη Ευσταθίου, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Ευσταθίου Ελένη Σελίμης Κωνσταντίνος
Σπανός Αθανάσιος Κατούνης Ιωάννης
Τσούτσικας Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Κούκουζα Αγγελική

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα ως Ειδική Γραμματέας, η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαρκαντώνη Αθηνά, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ότι κρίνεται κατεπείγον να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης τα θέματα:
1) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 3-4-2019 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-πρόσκληση για εξώδικο συμβιβασμό των Παν. Παπακωνσταντίνου & Χρ. Τσελίκα,
2) Έγκριση της αριθ. 604/1-7-2019 απόφασης Δημάρχου, λόγω προθεσμιών.
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν προ ημερήσιας διάταξης τα ανωτέρω θέματα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος εισηγούμενη το (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
Για την κατασκευή παραπηγμάτων της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα γίνει από 1/9/2019 έως 7/9/2019, προτείνω να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν.3463/06 προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός και εμείς πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3463/06 να καταρτίσουμε τους όρους του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ,τις διατάξεις των άρθρων 103 και 192 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.), τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει τους όρους του προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή παραπηγμάτων στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2019 έως 7/9/2019 ως κατωτέρω:
1. Ο διαγωνισμός θα είναι προφορικός πλειοδοτικός και θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 22/7/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.
2. Τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των είκοσι ευρώ (20,00) € ανά παράπηγμα.
3. Τα παραπήγματα τα οποία θα κατασκευασθούν θα είναι τριακόσια είκοσι (320) περίπου και οι διαστάσεις των παραπηγμάτων θα είναι 3Χ3,5 τ.μ.
4. Η τιμή που θα επιβάλλει ο ανάδοχος στους εμπόρους για κάθε παράπηγμα διαστάσεων 3Χ3,5 τ.μ. θα είναι εξήντα ευρώ (60,00) € πλέον ΦΠΑ.
5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του πλειοδοτικού προφορικού διαγωνισμού την καθορισμένη ημερομηνία, δηλαδή την 22/7/2019 αυτός θα επαναληφθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα στις 23/7/2019 στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
6. Η κατασκευή των παραπηγμάτων πρέπει να είναι ικανοποιητική και ασφαλής, σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος κατασκευαστής θα αποκλείεται από τους επόμενους διαγωνισμούς για τρία (3) χρόνια. Επίσης ο κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει στο Δήμο βεβαίωση στατικής επάρκειας της κατασκευής.
7. Θα καταβληθεί προκαταβολή χιλίων (1.000,00) ευρώ από τον ανάδοχο εφάπαξ την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, σε διαφορετική περίπτωση η δημοπρασία κατοχυρώνεται στον προηγούμενο πλειοδότη και το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στο τέλος της εμποροπανήγυρης ανάλογα με τις θέσεις που θα διατεθούν.
8. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
α) Άδεια έναρξης επαγγέλματος.
β) Δημοτική ενημερότητα.
γ) Φορολογική ενημερότητα.
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 109/2019.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Σπανός Αθανάσιος
Ευσταθίου Ελένη Τσούτσικας Ιωάννης
Τσάντζαλος Αθανάσιος
Κούκουζα Αγγελική
Ακριβές αντίγραφο
Ιστιαία 4 – 7 – 2019

Η Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/07/2019

10/07/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

08/07/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 08/07/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7793

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 83/2018 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
3. Περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου στέγασης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας Δήμου.
4. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ. 110/2019 ΑΟΕ).

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ