Archive for August, 2019

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

30/08/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 23/08/2019
Αρ. Πρωτ. 9905

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση έξι (6) παιδικών χαρών του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (Κωδικοί 37535210-2 ΚΟΥΝΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, 37535250-4 ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, 37535200-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, 31527200-8 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, 44112200-0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ), προϋπολογισμού 220.794,40€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 26/08/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 12545/2018 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 78889 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΤΕΥΔ.

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής

28/08/2019Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστιαία 28 . 08 . 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ Αριθμ. Πρωτ. : 10078
Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΤΗΛ : 2226 3 50037

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του δημοτικού συμβουλίου
(όπως πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, (πλατεία Ιστιαίας) την 01 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/08/2019

23/08/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 23/08/2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

22/08/2019Posted by Admin

Ιστιαία 22/8/2019
Αρ Πρωτ 243

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δημαρχείου Ιστιαίας την 26η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με θέμα:
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Έτους 2018

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Χαρβαλιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

21/08/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 21/08/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9797

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 26η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Αντώνη Ευθυμίου (σχετ. 128/2019 ΑΟΕ).
2. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019.
3. Απευθείας ανάθεση στην ΠΕΡΜΕ Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε, μίσθωσης απορριμματοφόρου οχήματος για κατεπείγουσα ανάγκη στη Δ.Ε Ιστιαίας.
4. Έγκριση της αριθ. 741/9521/14-8-2019 απόφασης Δημάρχου.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την Α15-1143 Δικογραφία (εκπροσώπηση Δημάρχου, και λοιπών δύο).
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την Α15-1143 Δικογραφία (εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου, και λοιπών τεσσάρων).
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την Γ19-264 Δικογραφία (εκπροσώπηση πρώην Δημάρχου, και υπαλλήλων Δήμου).
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την ΑΒΜ Η19-16 Δικογραφία (εκπροσώπηση Ι. Κατούνη & λοιπών δύο).
9. Επί του αριθ. 9019/5-8-2019 εγγράφου του τμήματος εσόδων & Περιουσίας Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

10/08/2019Posted by Admin

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι Αρχές της Βόρειας Εύβοιας λόγω του κινδύνου πυρκαγιών. Σε έκτακτη σύσκεψη με τους συναρμόδιους φορείς, η δήμαρχος Ιστιαίας Αιδηψού Λίνα Ευσταθίου έθεσε το πλαίσιο επιφυλακής σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει αποστείλει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
Αποφασίστηκε να τεθούν σε πλήρη εγρήγορση οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του δήμου, του Λιμενικού, της ΕΛ.ΑΣ και των δασικών υπηρεσιών ενώ γίνεται έκκληση στους πολίτες να μην προχωρούν σε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές και να ενημερώνουν αμέσως την Πυροσβεστική σε περίπτωση που αντιληφθούν ενδείξεις φωτιάς.
Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί συνολικά στην Εύβοια (παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες) είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση πυρκαγιών και γι΄αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
Η κυρία Ευσταθίου έθεσε σε μέγιστη ετοιμότητα το προσωπικό και τα μέσα ενώ επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται αγροτικές εργασίες και καλεί τους κατοίκους και τους παραθεριστές να επιδείξουν υψηλό αίσθημα ευθύνης ώστε αυτές οι μέρες του καλοκαιριού να περάσουν με ηρεμία και χωρίς κινδύνους πυρκαγιών.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 13-08-2019

09/08/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 13 του μηνός Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί του με αρ.πρωτ.8711/29-7-2019 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, Ολοκλήρωσης Διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών για το έτος 2019.
2.-Επί της υπ’ αριθμ.39/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση του υπ.αριθμ. 7809/22-7-2019 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών με θέμα : Κλείσιμο τμήματος οδού προς Αιδηψό για κατασκευή Κόμβου για το έργο «Παράκαμψη Λ.Αιδηψού Ν.Α. Ευβοίας»΄΄.
3.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
4.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.9230/7-8-2019, με θέμα:΄΄Διαβίβαση μελέτης «Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτη-σης υποέργου:Ολοκλήρωση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαί-ας»΄΄.
5.-Επί του υπ’ αριθ.πρωτ.1934/26-7-2019 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με θέμα:΄΄Συμπληρωματικά στοιχεία για την εξέταση της πρότασης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ»(κωδ.ΟΠΣ 5044908)΄΄.
6.Επί αιτήσεως του κ.Ευαγγέλου Αλεξίου του Αλεξάνδρου,σχετικά με χορήγηση άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, επί της οδού ΄΄Θερμοποτάμου΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
7.-Επί αίτησης Κας Ελένης Ξηρού του Γεωργίου, για χορήγηση άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου για πώληση αγροτικών προϊόντων.
8.-Επί αίτησης Κας Μαριάγγελας Χανούμη του Θεοδώρου, για χορήγηση άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου για πώληση καλλιτεχνιμάτων.
9.-Επί αίτησης της Κας Αικατερίνης Μιτζέλου του Παναγιώτη, για χορήγηση άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Τα ανωτέρω θέματα χρήζουν άμεσης συζήτησης, διότι έχουν προκύψει εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, καθότι θα πρέπει να γίνει :
Ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της προμήθειας υγρών καυσίμων, προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών προς του Δημότες (κίνηση απορριμματοφόρων για την αποκομιδή απορριμμάτων , κίνηση λοιπών οχημάτων για την εκτέλεση υπηρεσιών, κλπ.), για λόγους Δημόσιας υγείας.
Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το κλείσιμο τμήματος οδού προς Αιδηψό για κατασκευή Κόμβου για το έργο «Παράκαμψη Λ.Αιδηψού Ν.Α. Ευβοίας».
Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη απρόβλεπτης ανάγκης υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Γιάλτρων, για λόγους Δημόσιας υγείας.
Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της θερινής-τουριστικής περιόδου, για την ικανοποίηση ή μη των αιτημάτων για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

07/08/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 7/08/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9245

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.
2.Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9243/2019 μελέτης ¨Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7-8-19

02/08/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 7 του μηνός Αυγούστου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί του με αρ.πρωτ.8711/29-7-2019 Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού, Ολοκλήρωσης Διαδικασίας διαπραγμάτευσης και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου, των Νομικών Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών για το έτος 2019.
2.-Επί της υπ’ αριθμ.39/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση του υπ.αριθμ. 7809/22-7-2019 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών με θέμα : Κλείσιμο τμήματος οδού προς Αιδηψό για κατασκευή Κόμβου για το έργο «Παράκαμψη Λ.Αιδηψού Ν.Α. Ευβοίας»΄΄.
3.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
4.Επί αιτήσεως του κ.Ευαγγέλου Αλεξίου του Αλεξάνδρου,σχετικά με χορήγηση άδειας
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, επί της οδού ΄΄Θερμοποτάμου΄΄ στα Λ.Αιδηψού.
5.-Επί αίτησης Κας Ελένης Ξηρού του Γεωργίου, για χορήγηση άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου για πώληση αγροτικών προϊόντων.

Τα ανωτέρω θέματα χρήζουν άμεσης συζήτησης, διότι έχουν προκύψει εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες, καθότι θα πρέπει να γίνει :
Ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο της προμήθειας υγρών καυσίμων, προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών και η παροχή υπηρεσιών προς του Δημότες (κίνηση απορριμματοφόρων για την αποκομιδή απορριμμάτων , κίνηση λοιπών οχημάτων για την εκτέλεση υπηρεσιών, κλπ.), για λόγους Δημόσιας υγείας.
Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το κλείσιμο τμήματος οδού προς Αιδηψό για κατασκευή Κόμβου για το έργο «Παράκαμψη Λ.Αιδηψού Ν.Α. Ευβοίας».
Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη απρόβλεπτης ανάγκης υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Γιάλτρων, για λόγους Δημόσιας υγείας.
Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της θερινής-τουριστικής περιόδου, για την ικανοποίηση ή μη των αιτημάτων για χορήγηση άδειας σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αρτεμισίου και Αιδηψού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού κηρύχθηκαν σε κατάσταση ΄Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με την υπ’ αριθμ.πρωτ.7220/4-10-2018 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας μέχρι 1-4-2019 και παρατάθηκε μέχρι 1-10-2019 με την υπ’ αριθμ.πρωτ.2024/26-3-2019 Απόφαση του κ.Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

02/08/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 2/08/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8981

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για λόγους δημόσιας υγείας και λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 2α Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ακύρωση δημοσιευμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, «Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 71429-2 και την εκ νέου δημοσίευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με νέο αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και νέες ημερομηνίες δημοσίευσης και υποβολής προσφορών με τους ίδιους όρους και πιστώσεις».
2. Έγκριση του υπ’ αρ. 8857/31-7-2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2019.
3. Απευθείας αναθέσεις μίσθωσης οχημάτων για την μεταφορά λυμάτων, από τα αντλιοστάσια του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού στο ΒΙΟΚΑ του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ. Άννας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ