Archive for December, 2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού»

31/12/2019Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού»

ΙΣΤΙΑΙΑ 27 /12/2019
Αρ. Πρωτ. 15576

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΔΑ:9ΩΑΚΩΕ7-9ΡΤ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού
CPV: 90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
Προϋπολογισμός: 654.178,42€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή επί του Προϋπολογισμού της Μελέτης.
Tόπος εκτέλεσης : EL 642 Εύβοια
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 15359/23-12-2019 της Διεύθυνσης οικονομικών Υπηρεσιών, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 10/01/2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 03/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Γκίζας Ιωάννης, Δημητρόπουλος Αθάνασιος τηλ. 22263-50308, 22263 50021) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 83587 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

TED EUROPA.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

30/12/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 30/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15642/30–12-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Έγκριση της αριθ. 1210/15556/24-12-2019 απόφασης Δημάρχου & απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την γεώτρηση στη θέση Λευκίδια, της Δ.Κ. Ιστιαίας της Δ.Ε. Ιστιαίας».
2. Επί της υπ’ αριθ. 79/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριμνα & Αληλεγγύη Παιδεία-Αθλητισμός με τίτλο «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 και ΟΠΔ 2020».
3. Επί της υπ αρ. 30/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. με τίτλο «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 και ΟΠΔ 2020».

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

27/12/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

23/12/2019Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ «Προμήθεια δύο Αιθουσών Διδασκαλίας ,δύο χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 2ου Νηπιαγωγείου Λ.Αιδηψού &του Νηπιαγωγείου Πευκίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού»

ΙΣΤΙΑΙΑ 20 /12/2019
Αρ. Πρωτ. 15336

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΔΑ:ΩΣΨ7ΩΕ7-Λ7Ν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια δύο Αιθουσών Διδασκαλίας ,δύο χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 2ου Νηπιαγωγείου Λ.Αιδηψού &του Νηπιαγωγείου Πευκίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
CPV: ΟΜΑΔΑΣ Α (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 44211100-3 , ΟΜΑΔΑΣ Β (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 39150000-8
προϋπολογισμός
ΟΜΑΔΑ Α (Υποέργο 1): 72.000,00€ + 17.280,00€ ΦΠΑ 24%=89.280,00€
ΟΜΑΔΑ Β (Υποέργο 2): 14.000,00€ + 3.360,00€ ΦΠΑ 24%=17.360,00€
κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (για κάθε Ομάδα) επί του Προϋπολογισμού της Μελέτης.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν τουλάχιστον για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών της κάθε ομάδας όπως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 12/2019 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 23/12/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 13/01/2020 και ώρα 15:00 μ.μ.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τσαπέτης Κων/νος τηλ. 22263-50034,) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 83152. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

23/12/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 23/12/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15411

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 24/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15411/23–12-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15359/23-12-2019 μελέτης με τίτλο «ΣυλΛογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για το έτος 2020, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπών του διαγωνισμού».

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20-12-19

20/12/2019Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 20/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15255/20–12-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο αιθουσών διδασκαλίας, δύο χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 2ου Νηπιαγωγείου Λ. Αιδηψού & του Νηπιαγωγείου Πευκίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού».

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

Πρόσκληση Ειδικής τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

19/12/2019Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Ιστιαία 19 . 12 . 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 15234

Σας καλούμε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, οικονομικού έτους 2020 (ΑΟΕ 245/2019). ).(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Ιωάννης Σούρρας).

2.-΄Εγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης-Στοχοθεσία Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού, οικονομικού έτους 2020 (ΑΟΕ 246/2019).(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ.Ιωάννης Σούρρας).

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ν.Π.Δ.Δ.

17/12/2019Posted by Admin

Ιστιαία 17-12-2019
Αριθμ.Πρωτ.: 1179
Αρ.Πρόσκλησης 27

«Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης»
Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, στις 23 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2020 και ΟΠΔ 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16/12/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 16/12/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15005

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 07.30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 17/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15005/16–12-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Οικονομικού Έτους 2020, έπειτα από την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
2. Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσία Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού Οικονομικού έτους 2020 και παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση του.
Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

13/12/2019Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Ιστιαία 13 . 12. 2019
ριθμ. Πρωτ. : 14949

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 18 του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.236/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019΄΄.
2.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.14178/28-11-2019, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της με αρ.12/2019 μελέτης της Υπηρεσίας΄΄.
3.-Επί εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περ/ντος & Πολεοδομίας του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.14930/13-12-2019, με θέμα:΄΄Διαβίβαση της με αρ.14/2019 μελέτης, αναθεώρηση της 03/2018 μελέτης΄΄.
4.-Περί λήψης απόφασης σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων σε ένα τμήμα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού», μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.
5.-Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση VIII με τίτλο «Eκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες της Χώρας» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
6.- Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
7.- Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση IX με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
8.- Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με κωδικό 16.36.2.Π10 και τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Συλλογής και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Γ Προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ» στα πλαίσια του Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.».
9.-Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.3629/3-12-2019, με θέμα:΄΄Ορισμός Αναπληρωτή Τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα΄΄.
10.-Ορισμός Επιτροπών άρθρων 1 (΄Οργανα διενέργειας δημοπρασιών) & 7 (Εκτίμηση εκποιούμενων ακινήτων), του Π. Δ/τος 270/1981 ¨Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων¨.
11.-Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» με κωδικό ΟΠΣ 5002317.
12.-΄Ιδρυση στα όρια του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού ΄΄Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας υπό την αιγίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ΄΄ ή λειτουργία Παραρτήματος.
13.-Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΣΗΣ Α.Ε., στην πλατεία Ιστιαίας, για την στέγαση της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού΄΄.
14.-Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
15.-Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2019-2020 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
16.-Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».
17.-Επί της υπ’ αριθμ.3/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:«Ορισμός εκπροσώπων της Γ.Γ.Α., της κοινής επιτροπής για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου ¨Προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Ωρεών΄΄».
18.-Επί της υπ’ αριθμ.192/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 14-11-17 (ΑΒΕΜ ΑΓ 466/15-12-2017) αγωγή του Σπυρίδωνος Μπαρμπούρη ΄΄.
19.-Επί της υπ’ αριθμ.193/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 14-11-17 (ΑΒΕΜ ΑΓ 467/15-12-2017) αγωγή του Σπυρίδωνος Μπαρμπούρη ΄΄.
20.-Επί της υπ’ αριθμ.194/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 14-11-17 (ΑΒΕΜ ΑΓ 468/15-12-2017) αγωγή του Σπυρίδωνος Μπαρμπούρη ΄΄.
21.-Επί της υπ’ αριθμ.195/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 15-12-17 (ΑΒΕΜ ΑΓ 465/15-12-2017) αγωγή του Σπυρίδωνος Μπαρμπούρη ΄΄.
22.-Επί της υπ’ αριθμ.196/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 14-11-17 (ΑΒΕΜ ΑΓ 469/15-12-2017) αγωγή του Σπυρίδωνος Μπαρμπούρη ΄΄.
23.-Επί της υπ’ αριθμ.197/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 14-11-17 (ΑΒΕΜ ΑΓ 420/27-11-2017) αγωγή του Σπυρίδωνος Μπαρμπούρη ΄΄.
24.-Επί της υπ’ αριθμ.198/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 14-11-17 (ΑΒΕΜ ΑΓ 421/27-11-2017) αγωγή του Σπυρίδωνος Μπαρμπούρη ΄΄.
25.-Επί της υπ’ αριθμ.208/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 25-7-2017 με αριθ.εκθ.Κατ.Δικ.28/2019 αγωγή του Γεωργίου Στέφου΄΄.
26.-Επί της υπ’ αριθμ.224/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για Νομική Υποστήριξη αιρετών (Ζουπανιώτης Δημ. & λοιποί εννέα) σχετικά με την Β16-103 Δικογραφία΄΄.
27.-Επί της υπ’ αριθμ.225/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για Νομική Υποστήριξη αιρετών (Σπανός Αθ.& λοιποί δέκα) σχετικά με την Β16-103 Δικογραφία΄΄.
28.-Επί της υπ’ αριθμ.233/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ.210/2019 ΑΟΕ)΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

12/12/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 12/12/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14873

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 16/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14873/12–12-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Ανάκληση της αριθ. 165/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Aποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού (παραλιακή οδός και κάθετες σε αυτή οδοί) και τμήμα δρόμου εισόδου στον οικισμό Μπάνια Γιάλτρων της Τ.Κ Γιάλτρων».
2. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Δημητρίου Γκίκα (σχετ. 228/2019 ΑΟΕ).
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 13-11-2019 αγωγή της Σουλτάνας Στεφ. Δερμάτη & Σουλτάνας Φραγκιαδάκη.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 15-11-2019 Αίτηση Προσωρινής Επιδίκασης Απαίτησης της Σουλτάνας Στεφ. Δερμάτη & Σουλτάνας Φραγκιαδάκη.
5. Περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου στέγασης Τεχνικής Υπηρεσίας & Πολεοδομίας Δήμου.
6. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης στην θέση ¨Προφήτης Ηλίας¨-Λιχάδας για εγκατάσταση ραδιοζεύξης ραδιοφωνικού σταθμού».
7. Επί αιτήσεων πολιτών για διαγραφή Οφειλών.
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 μελέτης με τίτλο ¨Προμήθεια δύο αιθουσών διδασκαλίας, δύο χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της Δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευσης του 2ου Νηπιαγωγείου Λ. Αιδηψού & του Νηπιαγωγείου Πευκίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

13η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12/12/2019Posted by Admin

13η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΙΣΤΙΑΙΑ 12/12/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14867

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 16η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) :

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 267/19-11-2019 αίτησης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. για παραχώρηση των πεζοδρομίων παραπλεύρως του «ΚΥΜΑΤΟΣ» στα Λ.Αιδηψού για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικης αγοράς κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 14343/3-12-2019 αίτησης του Τοπικού Τμήματος Ιστιαίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για χρήση κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Ιστιαίας κατά τις ημερομηνίες 21,22,23 και 29 & 30 Δεκεμβρίου 2019 για Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με έκθεση χειροποίητων κατασκευών για ενίσχυση του ταμείου τους.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 14632/9-12-2019 αίτησης της Κυριακής Θεοδώρου για άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου 10τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος της για τοποθέτηση εμπορευμάτων και 1τ.μ. επί του πεζοδρομίου για την τοποθέτηση μεταλλικής αψίδας.
4. Εξέταση της υπ.αριθμ. 14847/12-12-2019 αίτησης του Εμπορικού Συλλόγου Ιστιαίας με θέμα το κλείσιμο δρόμων και την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εν όψει της διοργάνωσης της Λευκής Νύχτας από τις 15:30 μ.μ τις 21-12-2019 έως 2π.μ. στις 22-12-2019.

Η Πρόεδρος της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αναστασία Φουρνάρη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

10/12/2019Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

ΙΣΤΙΑΙΑ 10 /12/2019
Αρ. Πρωτ. 14652

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (Κωδικοί 39293400-6 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ, 44313100-8 ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, 37415000-0 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 39113300-0 ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 100.874,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 10/12/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 13385/2018 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 82744 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων

10/12/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

03/12/2019Posted by Admin

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΑΙΤΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

02/12/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 2/12/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14262

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 6/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14262/2–12-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.
2. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ. 210/2019 ΑΟΕ).
3. Έγκριση της αριθ. 1096/13896/2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων & καθορισμός αμοιβής.
4. Επί του αριθ. 11392/2019 εγγράφου του τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Δήμου με θέμα «Νομική Υποστήριξη».
5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 06/12/2019

02/12/2019Posted by Admin

Ιστιαία 02 . 12. 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 14290

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.226/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019΄΄.
2.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμφωνητικού με την Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΄Αννας.
3.-Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
4.-Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής