ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι από το έντυπο ΤΕΥΔ να μην συμπληρώσουν από το μέρος ΙV παρ. Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Υποσημείωση: Στο άρθρο 14 της διακήρυξης εκ παραδρομής έχει γραφτεί
“Β.Τα Δικαιολογητικά (µε ποινή αποκλεισµού) που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση
της προσφοράς τους είναι τα εξής:”
αντί του σωστού
“Β.Τα Δικαιολογητικά (µε ποινή αποκλεισµού) που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση
της κατακύρωσης είναι τα εξής:”

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

This entry was posted on Wednesday, August 23rd, 2017 at 8:18 AM and is filed under Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.