ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΔΗΨΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν.3463/2006.
2.-Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.27 του Ν.3852/2010.
3.-Το υπ’ αρ.πρωτ.12226/20-9-2017 έγγραφο του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Νομού Ευβοίας.
Αποφασίζουμε
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και 22 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, να
διακοπεί η λειτουργία του Νηπιαγωγείου Αιδηψού, λόγω επισκευής στη στέγη του διδακτηρίου.
Η Δήμαρχος
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Κοινοποιείται
1)Δ/νση Α/Θμιας Εκπ/σης Ν.Ευβοίας
Ιατρίδου 8 – 341 00 Χαλκίδα
2)Νηπιαγωγείο Αιδηψού

This entry was posted on Wednesday, September 20th, 2017 at 12:44 PM and is filed under Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.