ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 12η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπ/σμού οικονομικού έτους 2018 που αφορούν αποδοχές κάθε είδους προσωπικού, αντιμισθία αιρετών και μισθώματα ακινήτων.
2. Έγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για λοιπές δαπάνες άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 80/2016.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνες πολυετών υποχρεώσεων άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Κ.Α προνιακών επιδομάτων έτους 2018.
5. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκποίηση καυσόξυλων.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

This entry was posted on Monday, January 8th, 2018 at 3:42 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.