4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 2η Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη διαδικασίας δημοπρασίας και κατάρτισης σύμβασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος στο Ν. Πύργο (πρώην Γεωργίου Τσάρνου).
2. Εξουσιοδότηση Οικονομικής Επιτροπής στην Δήμαρχο για υπογραφή πρακτικού συμβιβασμού, για την αγωγή του κ. Ανάργυρου Λαζάρου.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς σχετικά με την από 30/10/2017 αγωγή του κ. Ανάργυρου Λαζάρου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

This entry was posted on Monday, January 29th, 2018 at 2:46 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.