ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για την αντιμετώπιση κατεπείγουσας ανάγκης επαναλειτουργίας του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού), που θα γίνει την 15η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα:

1.-΄Εγκριση διενέργειας της ΄΄Κατεπείγουσας προμήθειας με τοποθέτηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για αντικατάσταση υπάρχοντος κατεστραμμένου και την θέση σε λειτουργία του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού΄΄ (αρ.μελέτης 7/2019), έγκριση των όρων διαπραγμάτευσης και ορισμός Μελών Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και πρόσκληση για τη συμμετοχή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

This entry was posted on Monday, July 15th, 2019 at 12:03 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.