ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (για λόγους δημόσιας υγείας και λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 4η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.μ., στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση του από 27-8-2019 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης φακέλου και ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΑΙΔΗΨΟΥ (αρ. μελέτης 7/2019).
2. Ακύρωση της αριθ. 138/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της αριθ. 758/21-8-2019 απόφασης Δημάρχου».

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ

This entry was posted on Tuesday, September 3rd, 2019 at 2:28 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.