ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/09/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10840

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 17η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.30 π.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Ανάκληση της αριθ. 148/2019 ΑΟΕ με θέμα «Έγκριση του από 27-8-2019 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης φακέλου και ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΑΙΔΗΨΟΥ (αρ. μελέτης 7/2019)».
3. Έγκριση του από 27-8-2019 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού αποσφράγισης φακέλου και ελέγχου πληρότητας δικαιολογητικών ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΚΑ ΑΙΔΗΨΟΥ (αρ. μελέτης 7/2019)».
4. Ανάκληση της αριθ. 149/2019 ΑΟΕ με θέμα «Ακύρωση της αριθ. 138/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της αριθ. 758/21-8-2019 απόφασης Δημάρχου».
5. Ακύρωση της αριθ. 138/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της αριθ. 758/21-8-2019 απόφασης Δημάρχου».
6. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019.
7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9243/2019 μελέτης ¨Συντήρηση-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού¨, κατάρτιση όρων διακήρυξης και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού.
8. Επί της αριθ. 9307/8-8-2019 αίτησης της ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε για ρύθμιση οφειλών.
9. Επί της αριθ. 10640/10-9-2019 αίτησης του Γεωργ. Σκουρτανιώτη για ρύθμιση οφειλών.
10. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Παντελή Βούλγαρη (σχετ. 118/2019 ΑΟΕ).
11. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2019.
12. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 2ου τριμήνου 2019.
13. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για κίνηση των απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων λυμάτων και λοιπών οχημάτων του Δήμου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

This entry was posted on Friday, September 13th, 2019 at 2:24 PM and is filed under Οικονομική Επιτροπή - Προσκλήσεις. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.