ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ημερομηνία: 06/11/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13081

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή της διακίνησης της
επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές), για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, ενδεικτικού προϋπολογισμού
1.240.00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 00-6221 με τίτλο
«Ταχυδρομικά τέλη».
A/A ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
1
Υπηρεσίες ταχυμεταφοράς
(courier) (για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις επιπλέον μήνες)
Ανάλογα με τιςανάγκες
1.000,00€ 240,00
1.000,00€ 240,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1.240,00€

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά εώς και την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 μ.μ ώρα στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.
Εν συνεχεία της πρόσκλησης επισυνάπτεται και η τεχνική περιγραφή
Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά.
Για Εταιρείες.
1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)ΙΚΑ-ΕΦΚΑ.
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομιστούν μαζί με την οικονομική προσφορά.
Για ατομικές επιχειρήσεις.
1.Βεβαίωση από το taxisnet για το αντικείμενο των εργασιών και μεταβολών.
2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016).
3.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
4.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

This entry was posted on Wednesday, November 6th, 2019 at 3:19 PM and is filed under Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.