ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού για φορτηγό ή μηχάνημα έργου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού για φορτηγό ή μηχάνημα έργου»

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/11/2019
Αρ. Πρωτ. 13408

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη απο οικονομικής άποψης προσφορά για την εκτέλεση προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ανατρεπομένου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού»
Κωδικοί CPV : 34142000-4 Γερανοφόρα Φορτηγά και ανατρεπομένα οχήματα,
43313100-1 Εκχιονιστήρες
προϋπολογισμού 199.999,60€ συμπ. 24% Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αποτελείται από δύο (2) ομάδες από τις οποίες:
1. Η ΟΜΑΔΑ 1 που αφορά την «Προμήθεια Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη.» ποσού 173.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2. Η ΟΜΑΔΑ 2 που αφορά την «Προμήθεια Λεπίδας εκχιονισμού» ποσού 26.399,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Κριτήριο κατακύρωσης: με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 13/11/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 28/11/2019 και ώρα 15:00 μ.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην καθορίζονται στην μελέτη 11/2019 της υπηρεσίας.
Εγγυήσεις: 1.Για την ΟΜΑΔΑ 1 που αφορά την ««Προμήθεια Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» ποσού 140.000,00€ (προ ΦΠΑ 24%), εγγυητική επιστολή ποσού δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800,00€)
2. Για την ΟΜΑΔΑ 2 που αφορά την «Προμήθεια Λεπίδας εκχιονισμού» ποσού 21.290,00€ (προ ΦΠΑ 24%), εγγυητική επιστολή ποσού τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και 80/100 (425,80€)
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τσαπέτης Κων/νος τηλ. 22263-50034,) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 81091 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

This entry was posted on Wednesday, November 13th, 2019 at 12:47 PM and is filed under Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.