ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4ου 2018

17/05/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01/2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 15/05/2018

11/05/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 15η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 1ου τριμήνου 2018.
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Αναστασίας Σίδερη (σχετ. 99/2018 ΑΟΕ).
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την συζήτηση σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Ιωάννη Αντωνίου και λοιπών, με αρ. εκθ. Κατ. Δικογράφου 1256/282/30-3-2018.
5. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας κατά την συζήτηση σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Επαμ. Δημουλάκη & λοιπών δύο, με αρ. εκθ. Κατ. Δικογράφου 1268/1269/285/2018.
6. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)

10/05/2018Posted by Admin

Προς τους κατοίκους-ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού
Μετά τη διαπίστωση ότι πολλοί εκ των κατοίκων του Δήμου μας δηλώνουν άγνοια του Ν.2130/23-04-1993 (Φ.Ε.Κ. Α’) που αφορά το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και το οποίο εισπράττεται από τον οικείο Δήμο για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα μέσω του λογαριασμού της Δ.Ε.Η., για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και λαμβανομένου υπόψη:
1. Την αριθ.:310/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Καθορισμού τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για την επιβολή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
2. Την αριθ.:327/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ.
3. Tο γεγονός ότι το ΤΑΠ επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο και δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Ο συντελεστής του καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.
4. Το γεγονός ότι στη νομοθεσία προβλέπεται η υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ακινήτων, ότι έπρεπε να είχαν προβεί στη δήλωση του ακινήτου τους ήδη από το 1993 και μάλιστα μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που η δήλωση δεν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία αυτή ή υποβληθεί ανακριβώς, ο υπόχρεος υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους.
5. Το γεγονός ότι για τα επόμενα έτη υποβάλλεται δήλωση εντός διμήνου από τη μεταβολή (άρθρο 24 παρ. 5 Ν. 2130/93)μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης. Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει νέα δήλωση μέσα στην προθεσμία αυτή, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου Τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο.

κρίθηκε σκόπιμο -για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση-
να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
Στο τέλος ακίνητης περιουσίας υπόκεινται:
α. τα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών.
β. τα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών.
γ. Και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (οικόπεδα, αποθήκες & κτίσματα πάσης φύσεως αποπερατωμένα) οφείλουν να δηλώνονται στο Δήμο, διότι υπόκεινται σε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Τ.Α.Π).
δ. Μετά την πάροδο της επταετίας (7ετίας) από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, κάθε ακίνητο (αποπερατωμένο ) υποχρεούται σε καταβολή Τ.Α.Π. Εάν μετά την πάροδο της επταετίας (7ετίας) η οικοδομή δεν έχει αποπερατωθεί και τα κτίσματα παραμένουν ημιτελή στο ΤΑΠ εξακολουθεί να υπόκειται μόνο το οικόπεδο.

Ο Δήμος μας με την παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση
ΚΑΛΕΙ
όλους τους πολίτες του Δήμου να προσέρχονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, να υποβάλουν δήλωση (σε περίπτωση που δεν τα έχουν ήδη δηλώσει) καθώς και δήλωση μεταβολής στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης, σε περίπτωση που εντοπίζουν τυχόν τροποποιήσεις (π.χ. διαφορές τετραγωνικών, μεταβιβάσεις ακινήτων, κ.α.).
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.
Πληροφορίες- εξυπηρέτηση κοινού:
Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, με το Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού ή επισκεφθείτε το.

Αρμόδιοι υπάλληλοι:
1. Δημητρίου Μαρία τηλ.2226350308-038 fax.2226022261
email:dimitrioum@0567.syzefxis.gov.gr

2. Ζερβούδη Αικατερίνη τηλ.2226350022-038 fax 2226087225
email:aikzervoudi@0567.syzefxis.gov.gr

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

07/05/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ.30/15-01-2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Σ5ΣΩΕ7-ΚΗ2), αποφασίσθηκε η αποδοχή της υπ’ αριθμ.53/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό «Αγιόκαμπος» του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011, κατόπιν του υπ’ αριθμ.πρωτ.1010/20-7-2017 αιτήματος του Δημητρίου Παπακωνσταντίνου.
΄Εχοντας υπόψη το άρθρο 35 παρ.1 του Ν.3937/2011(ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) αναρτάται :
Στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (πλατεία Ιστιαίας) και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (dimosistiaiasaidipsou.net).
Τοπογραφικό διάγραμμα τμήματος του Οικισμού Αγιοκάμπου στο οποίο φαίνεται το προς κύρωση οδικό δίκτυο κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε κοινή χρήση με τις υπ’ αριθμ.3681/28-1-2008 και 3682/28-1-2008 πράξεις παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση της Συμβολαιογράφου Ιστιαίας Κας Ελένης Καλέμη-Μπολόση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την προσκόμιση στοιχείων στο πρωτόκολλο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (πλατεία Ιστιαίας), για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία ανάρτηση στον Τοπικό Τύπο.

Ιστιαία 07/05/2018
αρ.Πρωτ. 4067

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αγγελόπουλος
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

07/05/2018Posted by Admin

Η δράση “ΦροντίΖΩ” και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, προσφέρουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση με κουπόνι αγορών (voucher) αξίας 120 ευρώ, για την αγορά ειδών βρεφικής φροντίδας νεογέννητου τέκνου, σε οικογένειες που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
Απευθύνεται:
Σε οικογένειες νεογέννητων τέκνων, τα οποία έχουν γεννηθεί από 01/01/2017 εώς 24/04/2018, διαβιούν στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
Δηλώσεις Συμμετοχής: 24/04/2018 έως 25/05/2018
Πληροφορίες: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, τηλ.: 2226053012 (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας)

unnamed-1

5η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

07/05/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 11η Μαΐου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4002/4-5-2018 αίτησης του Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Ασμηνίου για παραχώρηση της πλατείας και των δρόμων δεξιά και αριστερά της πλατείας για την διεξαγωγή Πανήγυρης το Σάββατο 12 Μαΐου 2018.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4064/7-5-2018 αίτησης του κ. Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για ίδρυση και λειτουργία Υπαίθριου Παιδότοπου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Λ.Αιδηψού (έναντι του Ο.Τ. 20).
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 4065/7-5-2018 αίτησης του κ. Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για ίδρυση και λειτουργία Υπαίθριου Παιδότοπου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στα Λ.Αιδηψού ( Ο.Τ. 20).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

04/05/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 9η Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση πράξεων επιβολής εισφοράς.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
3. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιoυ δικηγόρου κ. Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ. 87/2018 ΑΟΕ).
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», Ψήφιση διάθεσης πιστώσεων και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

04/05/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8983,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 15-6117.001 με τίτλο « Υπηρεσίες κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την 17 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00 π.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου,1Ος όροφος.
Η παροχή υπηρεσιών θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ 3619/24-04-2018 τεχνικής περιγραφής η οποία επισυνάπτεται

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Καταστατικό εταιρείας ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιησεων (αν υπαρχουν).
• Βεβαίωση ΓΕ-ΜΗ.
• Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 73 παρ 4 α-θ του Ν 4412/2016.
• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία (ΙΚΑ).
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενημερότητας (διαχειριστή)για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία (ΕΦΚΑ)
• Απόσπασμα ποινικού μητρώου διαχειριστή (αφορα ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Διευθυνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου σε περιπτωσεις ΑΕ
• Ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και θα γίνει άμεση προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Συν.:ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 7/5/18

03/05/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 7 του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί του με αρ.πρωτ.1537/27-4-2018 εγγράφου της Κ.Ε.Δ.Ε., με θέμα:΄΄Αλλαγή οδικού χάρτη για το σχέδιο Νόμου του ΥΠ.ΕΣ.΄΄.
2.-Επί της υπ’ αριθμ.19/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία – Αθλητισμός, με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018».
3.-Επί του με αρ.πρωτ.65092/24-4-2018 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων, με θέμα:΄΄Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας & Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ.΄΄».
4.-Επί της υπ’ αριθμ.76/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου Κας Αντωνίας Κουκούλη-Μπεκιάρη(σχετ.111/2017 Α.Ο.Ε.΄΄.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.58/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός τελών σύνδεσης & επανασύνδεσης με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, καθορισμός δαπανών για λογαριασμό υδροληπτών και καθορισμός τελών Νεκροταφείου΄΄.
6.-Επί αίτησης της Κας Σοφίας Διοματάρη του Μιχαήλ, σχετικά με μετατροπή της σύμβασής της αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε ολικής.
7.-Επί αίτησης της Ι & Δ.ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ο.Ε., για παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημά της Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
8.-Έγκριση αίτησης «Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου» για τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού Πανελληνίου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου.
9.-Επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού.
10.-Επί της υπ’ αριθμ.317/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την τοποθέτηση περιπτέρου της Κας Καραμουζά Τριανταφυλλιάς στην πλατεία Ιστιαίας.
11.-Επί του με αρ.πρωτ.15913/2-5-2018 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:΄΄Β΄Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 04/04/2018

30/04/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 4η Μαϊου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-04-18

26/04/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 30η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση πράξεων επιβολής εισφοράς.
2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 201.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ REMEDY

23/04/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ REMEDY.

4η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 27-04-18

23/04/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 27η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 3232/10-4-2018 αίτησης του Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Γεωργίου Ιστιαίας για παραχώρηση δρόμου πάνω από το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου για την διεξαγωγή της γιορτής της Πρωτομαγιάς.
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 3302/13-4-2018 αίτησης του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος Ιστιαίας «Αθανάσιος Κορφιάτης» για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής Πλατείας Ιστιαίας εν όψει των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Κορφιάτεια στις 4 και 5 Μαΐου 2018.
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 3382/16-4-2018 αίτησης της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής Πλατείας Ιστιαίας για την πραγματοποίηση της Ανθοκομικής Έκθεσης 2018 από 28/4/2018 έως και 1/4/2018
4. Εξέταση της υπ.αριθμ.3470/18-4-2018 αίτησης της κας. Αθανασίου Ιωάννας του Σπυρίδωνα για απομάκρυνση του 2πλου κάδου απορριμμάτων (για απορρίμματα πεζών) που είναι στερεωμένο στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οικίας της.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 3536/20-4-2018 αίτησης του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιάρχη για παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας στις 9-6-2018 για εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και μουσική.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού 24-03-18

20/04/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Απριλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 26-1-18 αγωγή του Αθανασίου Αλεξίου
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 26-1-18 αγωγή του Αθανασίου-Λουκά Γαγαλή.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υλοποίηση της αριθ. 260/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με Διοικητική αποβολή κατά του αυθαίρετου κατόχου του κυλικείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ιστιαίας.
5. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξώδικης πρόσκλησης.
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση επί αίτησης της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε».
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αρ. 190/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιστιαίας.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για μεταγραφή ακινήτων του Δήμου στο Υποθηκοφυλακείο Ιστιαίας.
9. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 630/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 2-3-18 αγωγή των Δημητρίου και Έλλης Παπακωνσταντίνου.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

19/04/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 23 του μηνός Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
2.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.
3.-΄Εγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.
4.-Επί του με αρ.πρωτ.3316/13-4-2018 εγγράφου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα΄΄.
5.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
6.-Επί αίτησης της Κας Αικατερίνης Παπαστάθη του Δημητρίου, σχετικά με το Τέλος Αποχέτευσης.
7.-Επί αίτησης του Σωματείου Ταξί Λ.Αιδηψού ΄΄ΕΡΜΗΣ΄΄, σχετικά με το Τέλος ΄Υδρευσης.
8.-Επί αιτήσεων του Αστυνομικού Σταθμού Αιδηψού, σχετικά με το Τέλος ΄Υδρευσης.
9.-Επί αίτησης του κ.Δημητρίου Παληά του Παναγιώτη, σχετικά με το Τέλος Αποχέτευσης.
10.-Επί της υπ’ αριθμ.61/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Καθορισμός χρέωσης δημοτικών τελών σε οικοδομές με εργοταξιακή παροχή ρεύματος΄΄.
11.-Ορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (έψησης καλαμποκιού, μαλλί γριάς, ποπ κόρν).
12.-Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς.
13.-Ένταξη της Αιδηψού στην ΄Ενωση Ευρωπαϊκών Ιστορικών Λουτροπόλεων.
14.-Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περ/κής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.οικ.2026/27-3-2018, με θέμα : «Ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας».
15.-΄Εγκριση καταβολής εξόδων κηδείας της εν ενεργεία τακτικής Δημοτικής υπαλλήλου Στέλλας Τσιτούρα του Αναστασίου, έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
16.-Επί της υπ’ αριθμ.39/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας Δικηγόρου Κας Βασιλικής Κιαπεκάκη(σχετ.4/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
17.-Επί της με αρ.πρωτ.3274/12-4-2018 αίτησης της εταιρείας «ΜΗΝΑΣ ΚΡΙΜΑΤΟΓΛΟΥ ΑΒΕΤΕ», με θέμα ΄΄Αίτημα παράτασης χρόνου παράδοσης της σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού».
18.-Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
19.-Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙΙΙ με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
20.-΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.17/2018 μελέτης για το ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙ’Ι’ΑΣ Δ.Ε ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΛΙΧΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ) και τρόπος εκτέλεσης αυτού.
21.-Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΙΣΤΙΑΙΑΣ, ΑΙΔΗΨΟΥ, ΛΙΧΑΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)».
22.-΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.2/2018 μελέτης για το ΕΡΓΟ: Ανάπλαση πεζοδρομίων Ιστιαίας και τρόπος εκτέλεσης αυτού.
23.-΄Εγκριση της υπ’ αριθμ.3/2018 μελέτης για το ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού (παραλιακή οδός και κάθετες σε αυτή οδοί) και τμήμα δρόμου εισόδου στον οικισμό Μπάνια Γιάλτρων της Τ.Κ. Γιάλτρων και τρόπος εκτέλεσης αυτού.

24.-Επί της υπ’ αριθμ.19/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. , Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία – Αθλητισμός, με θέμα «1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2018».

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

19/04/2018Posted by Admin

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑ 34200
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ: 2226350010
Fax: 2226055518
E-mail: distiaias@gmail.com

ΙΣΤΙΑΙΑ 19/04/2018
Αρ. Πρωτ. 3516

Προς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191 Παπάγου-Αθήνα
(με email: site-suport@yme.gov.gr)

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ»

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου του έργου:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ» προϋπολογισμού 167.258,39 (με ΦΠΑ).
Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ Ε016) με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΕΩΝ» , με Κ.Α. 2017ΣΕ01600022
Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού www.dimosistiaiasaidipsou.net.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 101

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

16/04/2018Posted by Admin

ΘΕΜΑ: «Κορφιάτεια 2018».
Καλούνται όλοι οι σύλλογοι του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θέλουν να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τα «ΚΟΡΦΙΑΤΕΙΑ 2018» που θα λάβουν χώρα στην Πλατεία Ιστιαίας την 05/05/2018 και 06/05/2018, να παρεβρεθούν την Τετάρτη 18-04-2018 και ώρα 14:00 στην Ιστιαία, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

Ιστιαία 16-04-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

12/04/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην Συγκέντρωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.) που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 16η Απριλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:
1. «Ανθοκομική έκθεση Μαϊου»
2. «Ορισμός Λογιστή ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.»

Ιστιαία 12-04-2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
Κούκουζα Αγγελική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11-04-18

04/04/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 11η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Διάθεση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΜηΜΕΔ)

04/04/2018Posted by Admin

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΜηΜΕΔ)

ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΑΦΜ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Η ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΘΕΣΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ Δ/ΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL ΕΤΗ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ
1 ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1990 1990 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350041 amous@0939.syzefxis.gov.gr

17 NAI
2 ΣΠΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ3 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1994 1995 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350042 spadim1971@gmail.com 18 NAI
3 ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1999 1999 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350010 distiaias@gmail.com 8
4 ΜΠΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1990 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350010 distiaias@gmail.com 18
5 ΤΣΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1979 1982 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ 2226350010 tsapetis@yahoo.gr 7 NAI

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ