ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 26/07/2018

26/07/2018Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 26η Ιουλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού μίσθωσης λυόμενων κατασκευών για την εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018, διάθεση πίστωσης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
3. Καθορισμός τιμών διάθεσης θέσεων συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018.
4. Περί κατάρτισης όρων διενέργειας προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού κατασκευής και εγκατάστασης Λούνα Παρκ στο χώρο της εμποροπανήγυρης Ιστιαίας που θα διεξαχθεί από 1/9/2018 έως 7/9/2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

23/07/2018Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 06/2018.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

20/07/2018Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας, προτίθενται να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο, δημόσιο και δωρεάν σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, με συνολική διάρκεια φοίτησης 2 εκπαιδευτικά έτη. Απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να λάβουν τίτλο ισότιμου του Γυμνασίου. Το πρόγραμμα σπουδών θα διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, έχοντας πιο ευέλικτο περιεχόμενο και προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση (μόνο 8 μαθήματα, απουσία βιβλίων και εξετάσεων), προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων και τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες.

Στόχοι του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και τέλος η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Επίσης, υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 2281/15.06.2018 για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, που θα έχει ισχύ από 01/11/2018, οι δικαιούχοι ενήλικες έως 45 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, υποχρεούνται είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, είτε να εγγραφούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προκειμένου να μη διακοπεί η εισοδηματική τους ενίσχυση.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται καθημερινά στο Κέντρο Κοινότητας (Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας, τηλ.: 22260 56077, 22260 53012) από τις 9:00 έως τις 14:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και ΑΜΚΑ.

Αναλυτικά εδώ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 24/07/2018

20/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 24η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης & ορισμός εξειδικευμένου τοπογράφου μηχανικού (σχετ. αριθ. 216/2018 ΑΔΣ).
2. Επί του υπ΄ αριθ. 7344/20-7-2018 εγγράφου του αναπληρωτή Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης».
3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 24-07-18

20/07/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 24 του μηνός Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
2.-Επί του Δ.Υ./5-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα:΄΄Διαγραφή οφειλής΄΄.
3.-Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
4.-Αγορά ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας.
5.-Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης αντικειμενικής αξίας των προς αγορά ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας.
6.-Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων ,χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της αριθ. πρωτ.1513/14-2-2017 Διακήρυξης Διαγωνισμού Δημάρχου, λόγω αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης της προμήθειας, από ανωτέρω βία (θάνατος).
7.-Επί της υπ’ αριθμ.152/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επί του με αρ.πρωτ. 6900/11-7-2018 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.
8.-Επί της από 12-7-2018 αίτησης της εταιρείας ΣΟΛ-Ορκωτοί Λογιστές, με θέμα:΄΄Παράταση ισχύος της με αριθμό 16SYMV005627342 σύμβασης σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2016΄΄.
9.-Επί του 12ου/18-6-2018 Πρακτικού του Συμβουλιου της Τοπικής Κοινότητας Νέου Πύργου, σχετικά με ύδρευση κατοίκων περιοχής ΄΄Τσάκαλος΄΄.
10.-Χορήγηση θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για έψιση καλαμποκιού.
11.-Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
12.-Επί αίτησης της Κας Αθηνάς Παναγιώτου του Νικολάου, σχετικά με χορήγηση άδειας χρήσης Δημοτικού χώρου στον Οικισμό ΄΄Ψαροπούλι΄΄ της Τ.Κ.Βασιλικών, για πώληση γλυκών και μαρμελάδων.
13.-Επί του με αρ.πρωτ.6614/4-7-2018 εγγράφου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός υπαλλήλου για ενημέρωση υπολοίπου και κίνηση λογαριασμών΄΄.
14.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Βασιλικής-Πάτρας Βελέντζα, Δ.ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ-Χ.ΔΟΥΚΑΣ Ο.Ε., ΑΙΚ.ΛΙΤΣΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., Δημητρίου Ψαρρού του Αργυρίου και Σταύρου Φερίδη του Γρηγορίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
15.-Επί αίτησης της Κας Ελένης Καραδημήτρη του Αλεξάνδρου, σχετικά με κλάδεμα ευκαλύπτων στην Τοπική Κοινότητα Ωρεών.
16.-΄Εγκριση δαπάνης φιλοξενίας δύο υπαλλήλων ΔΕ πληρωμάτων Ασθενοφόρων ΕΚΑΒ για τους θερινούς μήνες.
17.-Επί της υπ’ αριθμ.148/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ.145/2018 Α.Ο.Ε.)’’.
18.-Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 18/07/2018

18/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω άμεσης ανάγκης ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών-ελαστικών για επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για λόγους δημόσιας υγείας), που θα γίνει την 18η Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση του υπ’ αρ. 6900/11-7-18 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών-ελαστικών-συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2018.
2. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση, σχετικά με το Νομικό καθεστώς που διέπει τα Γεωπάρκα.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ 2018

17/07/2018Posted by Admin

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη Ιστιαίας 2018 να καταθέσουν αίτηση στο Δήμο έως 31/07/2018
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ.
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ.
ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ.

Tράπεζα Πειραιώς ΙΒΑΝ:7601 7216 5000 5165 0511 87609

Συνεδρίαση μελών Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

13/07/2018Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο της Δημαρχίας Ιστιαίας την 17η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα :
1.-Καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιστιαία 13 – 7 – 2018
Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Αγγελική Κούκουζα

10η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12/07/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την1 6η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5963/20-6-2018 αίτησης του Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε Παιδότοπος .
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5963/20-6-2018 αίτησης του Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε Παιδότοπος .
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5971/20-6-2018 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινομηλιάς για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Κοκκινομηλιάς για εκπαιδευτικά πρόγραμμα αυτοσχεδιασμού κρουστών στις 10-11-12 Αυγούστου 2018 και για μουσικοχορευτική εκδήλωση στις 18-8-2018
4. Εξέταση της υπ.αριθμ.6452/29/06/2018 αίτησης του κ. Δελχά Χρήστου για άδεια ίδρυσης Παιδότοπου, μόνο φουσκωτά.
5. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6879/11-7-2018 αίτησης του Κομποθανάση Αθανάσιου για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τριών (3) κουνιστών παιχνιδιών.
6. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6802/9-7-2018 αίτησης της Σιάννα Αφροδίτης για άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση περιπτέρων πώλησης βιβλίων για την περίοδο 15-7 έως 31-8-2018.
7. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6799/9-7-2018 αίτησης της Ένωσης Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών Ωρεών για άδεια χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων από 20-7 έως και 22-7-2018.
8. Εξέταση της υπ.αριθμ. 6754/6-7-2018 αίτησης της Παραγκαμιάν Σουζάνας για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Ν.Πύργου στο Λιμανάκι.
9. Κανονισμός Εμποροπανήγυρης Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 16/07/2018

09/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 16η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 06/07/2018

02/07/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 6η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 3/7/2018

29/06/2018Posted by Admin

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 3η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας κατάληψης χώρου έτους 2018, για τους κατόχους άδειας παραγωγού υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

27/06/2018Posted by Admin

O Δήμος Ιστιαίας Αιδηψού ορίζει με την αρίθμ.192/2018 απόφαση Δημοτικού συμβουλίου τις κάτωθι θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς:

1.ΠΕΥΚΙ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ , ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΙΠΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΝΤΖΟΥ Ο.Τ 37»

2.ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΠΟΤΑΜΟΥ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΟΔΟΣ ΟΜΗΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΟΔΟΣ ΒΥΖ.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗ)»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «40 ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ (ΚΑΤΩΘΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΑΘ.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΥΖ.ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ)»

3.ΙΣΤΙΑΙΑ : 1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΓΩΝΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ»
1 ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΠΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΟΣ»

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου από Πέμπτη 28-6-2018 έως και Τετάρτη 04-07-2018 με τα εξής συνημμένα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο της άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού , σε ισχύ
2.Δημοτική ενημερότητα
3.Παράβολο (Το παράβολο θα καταβληθεί κατά την έκδοση της παραχώρησης του χώρου.)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27/06/2018Posted by Admin

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 28-6-2018 έως και την Τετάρτη 04-07-2018 οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την έψηση καλαμποκιού κατά τη διάρκειας της καλοκαιρινής περιόδου , διάρκειας έως και τέσσερις μήνες (παρ.1, άρθρο 29, Ν.4264/2014), θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου μας τα κάτωθι:
1.Αίτηση
2.Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
3.Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
4.Εκκαθαριοστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους
5.Δημοτική ενημερότητα
6.Παράβολο (το παράβολο θα κατατεθεί μετά την απόφαση χορήγησης της άδειας από το Δημοτικό Συμβούλιο)
Οι άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου διάρκειας έως και τέσσερις μήνες, για έψηση καλαμποκιού που θα χορηγηθούν , βάσει της αρίθμ.191/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, είναι οι κάτωθι:
1) Λ.ΑΙΔΗΨΟΎ
-μία (1) άδεια στη θέση « Θερμοποτάμου και παραλιακή»
-δύο (2) άδειες στις θέσεις «Δεξιά και Αριστερά στην είσοδο του λιμανιού»
– μία (1) άδεια στη θέση «Ομήρου και παραλιακή»
-μία (1) άδεια στη θέση «Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και παραλιακή»

2) ΙΣΤΙΑΙΑ
-μία (1) άδεια στη θέση «πλατεία»
3) ΩΡΕΟΙ
-μία (1) άδεια στη θέση «Γωνία αναπαύσεως και μεταμόρφωσης Σωτήρος
Χριστού»
-μία (1) άδεια στη θέση «Ουζερί Απόστολου γωνία Μεταμόρφωσης και δρόμο
προς παραλία»
– μία (1) άδεια στην «Πλατεία Ηρώων»

4) ΝΕΟΣ ΠΥΡΓΟΣ
-μία (1) άδεια στη θέση « Λιμάνι»
-μία (1) άδεια στη θέση «Γωνία Ηρώου»
-μία (1) άδεια στη θέση «Δίπλα BAZAAR»
-μία (1) άδεια στη θέση «Δίπλα Δημοτικού καταστήματος (πρώην Τσάρνου)»

5) ΠΕΥΚΙ
-μία (1) άδεια στη θέση «δίπλα καφέ ΚΑΒΗΡΟΣ των κληρ.Βελέντζα»
-μία (1) άδεια στη θέση «δίπλα καφέ Γκέκα Δημητρίου»
-μία (1) άδεια στη θέση «δίπλα oυζερί ΓΡΙ-ΓΡΙ»

6)ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
-δύο (2) άδειες
7)ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ
-μία (1) άδεια
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

26/06/2018Posted by Admin

Πρόσκληση
Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού σας προσκαλεί στα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας την Κυριακή 1 Ιουλίου στις 8:00 μμ στις Εργατικές Κατοικίες Ιστιαίας. Στα εγκαίνια θα συμμετέχουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», ο σύλλογος «Φωτόδεντρο» με έκθεση ζωγραφικής και η Θεατρική Σκηνή Ιστιαίας με θεατρικό αναλόγιο «Ποιήματα του θέρους».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Δελτίο τύπου – Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού

26/06/2018Posted by Admin

Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ιστιαίας Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.)

Δελτίο Τύπου, 26/6/2018
Με δεκαπέντε επιλεγμένες δράσεις συμμετέχει η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α. στην φετινή «καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2018» που σχεδιάζεται και οργανώνεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και υλοποιείται από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών.
Οι εκδηλώσεις – εργαστήρια της εκστρατείας «αγαπημένα δεδομένα: παρατηρώ και μετρώ τον κόσμο» αφορούν παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών και θα πραγματοποιηθούν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Θα κλείσουν με την γιορτή λήξης το απόγευμα της 7ης Σεπτεμβρίου.
Στα εργαστήρια αυτά η Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού θα μεταμορφωθεί σε εργοστάσιο δεδομένων, όπου οι αριθμοί και τα δεδομένα θα γίνουν αντικείμενο καταγραφών και μετρήσεων από τα παιδιά – ερευνητές, τα οποία καλούνται να παρατηρήσουν στοιχεία της καθημερινότητας τους, δηλαδή δεδομένα που αφορούν τις προσωπικές τους συνήθειες, αλλά και πληροφορίες που είναι κρυμμένες στη φύση και τον κόσμο της πόλης τους, μαθαίνοντας να παρατηρούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων.
Μέσα από την εκστρατεία αυτή, τα παιδιά πέρα από τη χαρά της δημιουργίας και της κοινωνικοποίησης, θα ανακαλύψουν τη μαγεία των μικρών πραγμάτων που τους περιβάλλουν και τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί και τα δεδομένα μετατρέπονται σε αφήγηση, εικόνα και εν τέλει ερμηνεία.
Επισυνάπτεται πρόγραμμα εκδηλώσεων με ημερομηνίες, θέμα και συνοπτική περιγραφή κάθε δράσης.
Αγγελική Κούκουζα Δελχά
Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
«Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2018»
Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών – Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος

Δευτέρα 2 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
Ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του Ιουλίου. Ποιες δράσεις θα αρέσουν περισσότερο στα παιδιά; Ποια μέρα θα δανειστούν τα περισσότερα βιβλία; Τα παιδιά συμμετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή εκστρατεία. Για όλα τα παιδιά.

Τρίτη 3 Ιουλίου (11:00-13:00)
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα ρούχα
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τα ρούχα ανθρώπων από άλλες εποχές και άλλα μέρη. Για παιδιά 6-9 ετών.

Τετάρτη 4 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ
Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της οικογένειάς σου. Μιλούν για ταξίδια και μετακινήσεις, για όνειρα που έγιναν πραγματικότητα, για συναντήσεις που καθόρισαν μια ζωή. Οι μικρές ιστορίες κάθε παιδιού ενώνονται και αφηγούνται τη μεγάλη Ιστορία. Για παιδιά 8-14 ετών.

Παρασκευή 6 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Εγκλήματα
Η παρατήρηση της σκηνής του εγκλήματος οδηγεί στη διαλεύκανσή του. Ληστείες, εκβιασμοί, περίεργα ατυχήματα πώς περιγράφονται, ποια δεδομένα οδηγούν στην επίλυσή τους; Για παιδιά 7-12 ετών.

Τρίτη 10 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Το παλάτι της μνήμης
Το παλάτι της μνήμης είναι μια φανταστική τοποθεσία στο μυαλό σου μπορεί κανείς να φυλάει εικόνες που θέλει να κρατήσει στη μνήμη του. Ελάτε να χτίσουμε ένα! Για παιδιά 8-12 ετών.

Τετάρτη 11 Ιουλίου (11:00-13:00)
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω
Να πετάω στο διάστημα, να γιατρεύω ανθρώπους, να πλάθω ψωμί, να μαγειρεύω γλυκά και αλμυρά, να σχεδιάζω κτίρια, να χορεύω, να παίζω μουσική. Όλες οι δυνατότητες είναι ανοιχτές μπροστά μας κι εμείς μαθαίνουμε τα επαγγέλματα του σήμερα και του μέλλοντος για να ξέρουμε όταν θα πρέπει να αποφασίσουμε. Για παιδιά 4-7 ετών.

Παρασκευή 13 Ιουλίου (11:00-13:00)
«ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Έργα τέχνης με όλες τις αισθήσεις
Μια περιπλάνηση στα υλικά των καλλιτεχνών που μπορείς να τα αγγίξεις, να τα μυρίσεις, να τα ακούσεις. Τα έργα τέχνης δεν φτιάχνονται μόνο για να τα βλέπουμε! Για παιδιά 6-12 ετών.

Δευτέρα 16 Ιουλίου (17:00-19:00)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα δεδομένα που κρατάω μόνο για μένα
Απλοί κανόνες για να μάθουμε να προφυλασσόμαστε και να μην δίνουμε εύκολα σε κανένα προσωπικά μας στοιχεία. Για παιδιά 7-14 ετών.

Σάββατο 28 Ιουλίου (11:00-13:00)
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Οι συσκευές
Οι φωτογραφίες γίνονται υλικό για να καταγράψουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει. Γίνονται αφετηρία για να παρατηρήσουμε τις συσκευές – ποιες και πώς – που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι σε άλλες εποχές και άλλα μέρη. Για παιδιά 6-9 ετών.

Δευτέρα 30 Ιουλίου (11:00-13:00)
«ΔΟΜΗΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα κτίρια και το πράσινο
Καταγράφουμε τα κτίρια, τα πάρκα, τα μαγαζιά, τα αγάλματα, τις πλατείες της πόλης μας και βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Τι χρειάζεται να αλλάξουμε ή να διατηρήσουμε το ίδιο; Για παιδιά 7-12 ετών.

Τετάρτη 1 Αυγούστου (11:00-13:00)
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ετοιμάζουμε το ημερολόγιο του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Ποιες δράσεις θα αρέσουν περισσότερο στα παιδιά; Ποια μέρα θα δανειστούν τα περισσότερα βιβλία; Τα παιδιά συμμετέχουν και αξιολογούν την καλοκαιρινή εκστρατεία. Για όλα τα παιδιά.

Δευτέρα 20 Αυγούστου (11:00-13:00)
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ: Παιχνίδια και σπορ
Ποια είναι τα αγαπημένα μας παιχνίδια και σπορ, αλλάζουν οι προτιμήσεις μας καθώς μεγαλώνουμε; Για όλα τα παιδιά.

Παρασκευή 24 Αυγούστου (11:00-13:00)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Ντετέκτιβς
Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβ. Παρατηρούν, καταγράφουν, παρακολουθούν. Είναι μεγάλοι, είναι μικρά παιδιά, όλοι αναγνωρίζουν την ξεχωριστή σημασία των δεδομένων στη διαλεύκανση ενός εγκλήματος. Γνωρίζουμε διάσημους ντετέκτιβ. Για παιδιά 7-12 ετών.

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου (11:00-13:00)
«ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Ένα προικοσύμφωνο
Τα παλιά χρόνια σεντόνια, κουβέρτες, έπιπλα, φουστάνια, κοσμήματα και λίρες σφραγίζουν την αρχή της κοινής ζωής ενός ζευγαριού. Αφηγούμαστε ιστορίες με αφετηρία αυτές τις καταγραφές. Για παιδιά 8-12 ετών.

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου (11:00-13:00)
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥ
Μια οικογενειακή φωτογραφία, ένα κειμήλιο μπορούν να αφηγηθούν μικρές ιστορίες της οικογένειάς σου. Μιλούν για ταξίδια και μετακινήσεις, για όνειρα που έγιναν πραγματικότητα, για συναντήσεις που καθόρισαν μια ζωή. Οι μικρές ιστορίες κάθε παιδιού ενώνονται και αφηγούνται τη μεγάλη Ιστορία. Για παιδιά 8-14 ετών.

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου (18:00-20:00)
ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ
Καταγράφουμε τους αποχαιρετισμούς και τα «του χρόνου» και γιορτάζουμε το κλείσιμο ενός ακόμη καλοκαιριού που περάσαμε μαζί. Για όλα τα παιδιά.

Σημείωση:
Για την παρακολούθηση εργαστηρίων στο πλαίσιο της «καλοκαιρινής εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2018» τα ανήλικα τέκνα πρέπει να συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες.
Η χρήση φωτογραφίας και βίντεο από την Παιδική Νεανική Βιβλιοθήκη Αιδηψού και την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος θα γίνεται με την υπογραφή εντύπου συγκατάθεσης αυτού που έχει την γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 29/06/2018

25/06/2018Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 25/6/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6173

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού που θα γίνει την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018.
2. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στον Άγιο Γεώργιο Ιστιαίας.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

8η Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29.06.18

22/06/2018Posted by Admin

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, την 29η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5963/20-6-2018 αίτησης του Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε Παιδότοπος .
2. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5963/20-6-2018 αίτησης του Χρυσανθόπουλου Χαράλαμπου για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε Παιδότοπος .
3. Εξέταση της υπ.αριθμ. 5971/20-6-2018 αίτησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκινομηλιάς για παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της Τ.Κ. Κοκκινομηλιάς για εκπαιδευτικά πρόγραμμα αυτοσχεδιασμού κρουστών στις 10-11-12 Αυγούστου 2018 και για μουσικοχορευτική εκδήλωση στις 18-8-2018

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Βογιατζής Κυριάκος

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25.06.18

21/06/2018Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Ιουνίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1.-Επί της υπ’ αριθμ.9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού, με θέμα:΄΄ Επί κοινής αίτησης των κ.κ.Αθανασίου Αλεξίου, κ.λ.π., σχετικά με τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ) στα Λ.Αιδηψού΄΄.
2.-Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
3.-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας.
4.-Ορισμός αδειών και θέσεων υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας (έψησης καλαμποκιού, μαλλί γριάς, ποπ κόρν).
5.-Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για παραγωγούς.
6.-Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
7.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Σοφίας Διοματάρη του Μιχαήλ και Μορφούλας Τσαπρούνη του Ηλία, σχετικά με μετατροπή της σύμβασής τους αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, σε ολικής.
8.-Επί αιτήσεων των κ.κ.Ευσταθίου Μαραγιάννη του Αθανασίου, Αικατερίνης Λαζάκη του Χρήστου, Ελένης Πετή του Ηλία, ΚΑΠΟΛΟΣ Α.Ε. και ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
9.-Επί του από 25-5-2018 εγγράφου του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, με θέμα:΄΄Επιβολή προστίμου΄΄.
10.-Τροποποίηση προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
11.-Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.
12.-Ανανέωση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου του κ.Αλεξάνδρου Ζαμανίδη.
13.-Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο «Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς – ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)» στην πόλη Βρότσλαβ (Wroclaw) της Πολωνίας.
14.-Επί της υπ’ αριθμ.114/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου σε έφεση του κ.Κυριάκου Πραμμάτια κατά της Ενιαίας Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και κατά της υπ’ αριθμ.191/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας΄΄.
15.-Ανάληψη οφειλών της Αν.Ε.Θ. ΑΕ από τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4483/2017.
16.-Επί κοινής αίτησης των κ.κ.Νικολάου Μαμούχα του Δημητρίου, κ.λ.π., σχετικά με παράταση της απασχόλησής τους στο Δήμο ως έκτακτο προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, πέραν του χρόνου λήξης των συμβάσεών τους στις 13-7-2018.
17.-΄Εγκριση παραγωγής θεματικού βίντεου με θέμα την ισότητα των γυναικών.
18.-Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
19.-Επί του με αρ.πρωτ.223494/19340/2018/3-5-2018 εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέμα:΄΄Τέλη παρεπιδημούνταν ετών 2006-2008 εις βάρος κ.Μασουρίδη΄΄.
20.-Επί της υπ’ αριθμ.169/2018 Α.Δ.Σ., με θέμα: «Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.100542/6211/3-5-2018, με θέμα: ΄΄Αποδοχή δακοκτονίας 2018΄΄».
21.-΄Εγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου για το έτος 2018 και την ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο με τη διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, χωρίς την ουσιώδη τροποποίηση των αρχικών όρων της Διακήρυξης.
22.-Επί της υπ’ αριθμ.123/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: ΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου Δικηγόρου κ.Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ.η 118/2018 Α.Ο.Ε.)΄΄.
23.-Επί της υπ’ αριθμ.5/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση σεισμικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
24.-Επί της υπ’ αριθμ.6/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση δασικών πυρκαγιών και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».
25.-Επί αίτησης του Δ.Σ. του Βησσαριωνείου Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Ιστιαίας, με θέμα: ΄΄Αποδοχή της αναθέσεως του έργου ανεγέρσεως του Νέου Γηροκομείου Ιστιαίας εις τον Δήμον Ιστιαίας-Αιδηψού, ως φορέα υλοποίησης΄΄.
26.-Παραχώρηση λειτουργίας της Δημοτικής Πλάζ Λ.Αιδηψού, στην ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.
27.-Επί εγγράφου του Δασαρχείου Ιστιαίας, με αρ.πρωτ.1248/75317/23-5-2018, με θέμα:’’Ζητούνται απόψεις για απαγόρευση βοσκής΄΄.
28.-Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.
29.-Επί εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, με αρ.πρωτ.οικ.1512/24-10-2017, με θέμα:΄΄Εισήγηση για επανεπιβολή αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας των κ.κ.Χατζηδημητρίου Ιωάννη, Αιμιλίας, Ασπασίας, Ελένης και Ιφιγένειας εντός Κ.Χ. του σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού΄΄.
30.-Επί εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με αρ.πρωτ.ΔΟΥ/οικ.2994/6-6-2018, με θέμα: «΄Εγκριση δέσμευσης ποσού εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (624.574,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε., διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού για την υλοποίηση του έργου ΄΄Αποκατάσταση παραλιακού δημοτικού δρόμου Λουτρών Αιδηψού-Αγίου Νικολάου΄΄».

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19/06/2018Posted by Admin

Ημερομηνία 19/06/2018
Αριθμ. Πρωτ: 5910

ΠΡΟΣ:ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για τις εργασίες
ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του δήμου χρήσης 2017 από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές,
ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Κ.Α 10.6142.004 «Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών χρήσης 2017».
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά έως και την Παρασκευή 29
Ιουνίου και ώρα 13:30 μ.μ στο κτίριο του Δημαρχείου Ιστιαίας, Κεντρική πλατεία Ιστιαίας στο
Γραφείο Πρωτοκόλλου,1ος όροφος.

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με τους όρους της υπ αριθμ πρωτ5901/2018 οικονομοτεχνικής
έκθεσης.
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την
προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ σύστασης ή τροποποιήσεων (αν υπάρχουν)
2.Εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο –ΓΕ.ΜΗ
3.Εφόσον πρόκειται για εταιρεία ,πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή ειδικής εκκαθάρισης
κ.λ.π. (άρθρο 73 παρ.4 α-θ του Ν. 4412/2016).
4.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία
δημοσίου (Ο.Τ.Α.)(άρθρο 73 παρ.2 τουΝ.4412/2016)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
6.Απόσπασμα ποινικού μητρώου .Η υποχρέωση αφορά και :αα)στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.),τους διαχειριστές, ββ)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ,τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή
κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6
Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80
παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ