ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

10/12/2019Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ «Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ»

ΙΣΤΙΑΙΑ 10 /12/2019
Αρ. Πρωτ. 14652

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ (Κωδικοί 39293400-6 ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΧΟΡΤΟΤΑΠΗΤΑΣ, 44313100-8 ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, 37415000-0 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, 39113300-0 ΠΑΓΚΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ), προϋπολογισμού 100.874,00€ με ΦΠΑ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας, το μεγαλύτερο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 10/12/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ως αυτά καθορίζονται στην μελέτη 13385/2018 της υπηρεσίας, οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τις τιμές σε ευρώ και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν αυτές του ενδεικτικού προϋπολογισμού του Δήμου ούτε συνολικά ούτε κατά είδος.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό το 2% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σπανός Δημήτριος τηλ. 22263-50042, 22263-50040 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 82744 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής διαχείρισης αδέσποτων ζώων

10/12/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

03/12/2019Posted by Admin

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

ΑΙΤΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

02/12/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 2/12/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14262

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 6η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 6/12/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 14262/2–12-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.
2. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ. 210/2019 ΑΟΕ).
3. Έγκριση της αριθ. 1096/13896/2019 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για συζήτηση προσωρινής διαταγής ασφαλιστικών μέτρων & καθορισμός αμοιβής.
4. Επί του αριθ. 11392/2019 εγγράφου του τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Δήμου με θέμα «Νομική Υποστήριξη».
5. Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 06/12/2019

02/12/2019Posted by Admin

Ιστιαία 02 . 12. 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 14290

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 6 του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί της υπ’ αριθμ.226/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019΄΄.
2.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμφωνητικού με την Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας ΄Αννας.
3.-Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
4.-Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Ενότητας Αιδηψού.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. 5-12-19

29/11/2019Posted by Admin

ΑΡ.ΠΡΩΤ.1109/29-11-2019
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, στις 05 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνεδρίαση Ν.Π.Δ.Δ. 4-12-19

29/11/2019Posted by Admin

αρ.πρωτ.1104/29-11-2019
Σας καλούμε σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ., η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Ιστιαίας- Αιδηψού, στις 04 του μηνός Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.57/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με
θέμα: «Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Κοινωνική Μέριμνα και Αλληλεγγύη, Παιδεία-
Αθλητισμός του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και ορισμός Νομίμου
εκπροσώπου”».

2. Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά των
Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ Ιστιαίας και Λουτρών Αιδηψού και
εξειδίκευση αντίστοιχων κωδικών.

3. Έγκριση εξειδίκευσης κωδικών του Προϋπολογισμού Εξόδων οικονομικού έτους 2019.

4. Έγκριση αιτήσεων για συμμετοχή παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Ιστιαίας και Λουτρών Αιδηψού με αντίτιμο.

5. Αποδοχή και ένταξη Πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (Vouchers).

6. Διαγραφή Πρόσθετων αξιών τοποθέτησης (Vouchers)

7. Διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς

8. Εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.

9. Παραχώρηση ανοιχτού γηπέδου Λουτρών Αιδηψού για προπονήσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

29/11/2019Posted by Admin

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 4 του μηνός Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-΄Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού έτους 2020.
2.-Αδελφοποίηση Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και Δήμου Βολοντάρι Βουκουρεστίου Ρουμανίας.
3.-Επί της υπ’ αριθμ.212/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση υπαλλήλου ενώπιον του Β΄Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας την 11-12-2019΄΄.
4.-Επί της υπ’ αριθμ.207/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 12-6-2019 αγωγή του Αριστείδη Σαφλέκη΄΄.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.215/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 3-2-2019 αγωγή του Αναστασίου Πολύζου΄΄.
6.-Επί της υπ’ αριθμ.216/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 4-2-2019 αγωγή του Αναστασίου Πολύζου΄΄.
7.-Επί της υπ’ αριθμ.217/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 5-2-2019 αγωγή του Αναστασίου Πολύζου΄΄.
8.-Επί του Δ.Υ./22-11-2019 εγγράφου του Τμήματος Τοπ.Οικον.Ανάπτυξης του Δήμου, με θέμα:΄΄Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκής αγοράς κ.Σπανού Γεωργίου στη σύζυγό του Κα Σπανού Μαρία΄΄.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

26/11/2019Posted by Admin

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 25/11/2019

21/11/2019Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Ιστιαία 21 . 11. 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 13834

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 25 του μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Ανάκληση των υπ’ αριθμ.209 και 233/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (άρθρο 240 παρ.1 Ν.3463/2006).
2.- Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού και Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.
3.-Επί της υπ’ αριθμ.205/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου Κας Κερασίας-Βαρβάρας Δημοπούλου(σχετ.187/2019 ΑΟΕ)΄΄.
4.-Επί της υπ’ αριθμ.206/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου Κας Κερασίας-Βαρβάρας Δημοπούλου(σχετ.188/2019 ΑΟΕ)΄΄.
5.-Επί της υπ’ αριθμ.211/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου την 20-11-2019, σχετικά με την Β-17-27 Δικογραφία΄΄.
6.-Επί εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με αρ.πρωτ. (0)109115-19/4-11-2019, με θέμα:΄΄Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου΄΄.
7.-Έγκριση Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση VIII με τίτλο «Eκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες της Χώ-ρας» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών».
8.-Έγκριση Τροποποίησης Αιτήματος Χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επι-σκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (σχετ. η 91/2019 Α.Δ.Σ.).
9.-Επί εγγράφου της ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ΄΄, με αρ.πρωτ.457/14-11-2019, με θέμα:΄΄Ενημέρωση για την 3η Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής

ANAKOIΝΩΣΗ

20/11/2019Posted by Admin

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιστιαία 20. 11. 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 13762

Για τη Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού θα προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης μετά τη λήξη της θητείας της προηγούμενης, οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότητες, που συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις, επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς, οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ενώσεις και σύλλογοι γονέων, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς, εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών, άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων. Επιπλέον, στην επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων, Δημότες μετά από κλήρωση.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι Φορείς με καταστατική συγκρότηση όπως περιγράφονται ανωτέρω καθώς και οι Δημότες που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, να εκφράσουν είτε εγγράφως τη βούληση τους μέχρι την Παρασκευή 20/12/2019 στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, αρμόδιος υπάλληλος Παντελής Πισσάκης (Τηλ. Επικοινωνίας 2226-3-50037) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pan.pissakis@gmail.com
Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα/Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΚΟΝΤΖΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

19/11/2019Posted by Admin

Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάθεση για την παροχή της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές), για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, ενδεικτικού προϋπολογισμού
1.240.00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α 00-6221 με τίτλο
«Ταχυδρομικά τέλη».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

19/11/2019Posted by Admin

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δημαρχείου Ιστιαίας την 22η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30 π.μ., με τα εξής θέματα:

1. “Προγραμματισμός χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ”

2. “Έκδοση βιβλίου τοπικών καλλιτεχνών.”

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

για Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18/11/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει την 18η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21.00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ιστιαίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα:

1. Επί της υπ’ αριθμ.26/2019 απόφασης του Δ.Σ.της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α, με θέμα:΄΄Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού΄΄.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 2, του N. 3852/10, αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται τα αναπληρωματικά με τη σειρά της εκλογής τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.ΚΟΝΤΖΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

14/11/2019Posted by Admin

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13529

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Προκηρύσσει σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία την παραχώρηση χώρων της Κεντρικής Πλατείας Ιστιαίας εμβαδού 218,00 τ.μ., για την εγκατάσταση παγοδρομίου-λυόμενου οικίσκου, την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 192 Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ), του Π.Δ. 270/81 και βάσει των όρων της διακήρυξης. (ΑΔΑ: Ω3Ρ0ΩΕ7-ΛΤΝ)

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που έχει ορισθεί με την αριθ. 218/19 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί στις 2/12/2019 στον ίδιο τόπο και ώρα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν πλήρες τεύχος της διακήρυξης από το Τμήμα Εσόδων & περιουσίας του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στην Ιστιαία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.).

Ιστιαία 14 – 11 – 2019
Ο Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού
Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

14/11/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 14/11/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13492

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (λόγω προθεσμιών), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 14/11/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13492/14–11-2019 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Περί καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινοχρήστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας για εγκατάσταση παγοδρομίου-λυόμενου οικίσκου.
2. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού για φορτηγό ή μηχάνημα έργου»

13/11/2019Posted by Admin

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού για φορτηγό ή μηχάνημα έργου»

ΙΣΤΙΑΙΑ 13/11/2019
Αρ. Πρωτ. 13408

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ

Η Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. αποτελεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη απο οικονομικής άποψης προσφορά για την εκτέλεση προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ανατρεπομένου φορτηγού με γερανό και αρπάγη & λεπίδας εκχιονισμού»
Κωδικοί CPV : 34142000-4 Γερανοφόρα Φορτηγά και ανατρεπομένα οχήματα,
43313100-1 Εκχιονιστήρες
προϋπολογισμού 199.999,60€ συμπ. 24% Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αποτελείται από δύο (2) ομάδες από τις οποίες:
1. Η ΟΜΑΔΑ 1 που αφορά την «Προμήθεια Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη.» ποσού 173.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
2. Η ΟΜΑΔΑ 2 που αφορά την «Προμήθεια Λεπίδας εκχιονισμού» ποσού 26.399,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Κριτήριο κατακύρωσης: με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.
Ημέρα έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών 13/11/2019 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 28/11/2019 και ώρα 15:00 μ.μ
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην καθορίζονται στην μελέτη 11/2019 της υπηρεσίας.
Εγγυήσεις: 1.Για την ΟΜΑΔΑ 1 που αφορά την ««Προμήθεια Ανατρεπόμενου φορτηγού με γερανό και αρπάγη» ποσού 140.000,00€ (προ ΦΠΑ 24%), εγγυητική επιστολή ποσού δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2.800,00€)
2. Για την ΟΜΑΔΑ 2 που αφορά την «Προμήθεια Λεπίδας εκχιονισμού» ποσού 21.290,00€ (προ ΦΠΑ 24%), εγγυητική επιστολή ποσού τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και 80/100 (425,80€)
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τσαπέτης Κων/νος τηλ. 22263-50034,) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η τεκμηρίωση του Διαγωνισμού (Μελέτη, Διακήρυξη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός κ.λ.π.) βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dimosistiaiasaidipsou.net/

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με αριθμό συστήματος 81091 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

11/11/2019Posted by Admin

ΙΣΤΙΑΙΑ 11/11/2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 261

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να παραστείτε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού (ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.), η οποία θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτήριο του Δημαρχείου Ιστιαίας την 15η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:30, με θέμα: : “Δεύτερη αναμόρφωση Προϋπολογισμού.”

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της ΔΗ.Κ.Ε.Ι.Α.

Ιωάννης Κοντζιάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

08/11/2019Posted by Admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ 08/11/2019

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13175

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα τη ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΤΙΣ 12/11/2019 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13175/08–11-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Κερασίας-Βαρβάρας Δημοπούλου (σχετ. 187/2019 ΑΟΕ).
2. Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιας δικηγόρου κ. Κερασίας-Βαρβάρας Δημοπούλου (σχετ. 188/2019 ΑΟΕ).
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 12-6-2019 αγωγή του Αριστείδη Σαφλέκη.
4. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 25-7-2017 με αριθ. εκθ. Κατ. Δικ. 28/2019 αγωγή του Γεωργίου Στέφου.
5. Επί του αριθ. 11392/2019 εγγράφου του τμήματος Τοπ. Οικ. Ανάπτυξης Δήμου με θέμα «Νομική Υποστήριξη».
6. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί της αριθ. 269/2019 τελεσίδικης απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
7. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου την 20-11-2019, σχετικά με την Β-17-27 Δικογραφία.
8. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για εκπροσώπηση υπαλλήλου ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χαλκίδας την 11-12-2019.
9. Επί αιτήσεων πολιτών για διαγραφή Οφειλών.
10. Επί του υπ΄αριθ. 13069/6-11-2019 πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια υλικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών χώρων άθλησης & αύλειων χώρων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού”.
11. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 3-2-2019 αγωγή του Αναστασίου Πολύζου.
12. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 4-2-2019 αγωγή του Αναστασίου Πολύζου.
13. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 5-2-2019 αγωγή του Αναστασίου Πολύζου.

Αποδέκτες Πίνακα Διανομής: κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΣΟΥΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
3) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
4) ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
5) ΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
6) ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2) ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
3) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους από τη συνεδρίαση να ενημερώσουν τον αναπληρωτή τους.

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού

08/11/2019Posted by Admin

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου΄΄.

Ιστιαία 08 . 11. 2019
Αριθμ. Πρωτ. : 13178

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 12 του μηνός Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Επί αίτησης του κ.Γεωργίου Γόνη, με αρ.πρωτ.12756/30-10-2019, με θέμα:΄΄Αίτημα για παρουσίαση της πρόσκλησης 16.32.2.Π10 με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Γ΄προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ» σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού΄΄.
2.-Επί της υπ’ αριθμ.199/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019΄΄.
3.-Αποδοχή της υπ’ αριθμ.10/2019 μελέτης με τίτλο ΄΄Επείγοντα έργα αποκατάστασης Θερμοποτάμου.Έργα αποκατάστασης βατότητας της οδού Θερμοποτάμου και του κλειστού αγωγού στη θέση «40 Πλατάνια» Λουτρών Αιδηψού΄΄ και τρόπος εκτέλεσης.
4.-Επί της με αρ.πρωτ.2650/5-11-2019 Απόφασης του κ.Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: «΄Ενταξη της Πράξης ΄΄ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ΄΄ με Κωδικό ΟΠΣ 5044908 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»΄΄.
5.-Εξουσιοδότηση κ.Δημάρχου για την υπογραφή προσυμφώνων και συμβολαίων εξαγοράς των κατωτέρω ακινήτων, για την κατασκευή αντλιοστασίων Δικτύων Αποχέτευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Ευρύτερης Περιοχής Ιστιαίας,ήτοι :
α) ιδιοκτησίας Ιωάννας & Δέσποινας Παπαδιώτη, στη Τοπική Κοινότητα Ωρεών, εμβαδού 586,08 μ2 και
β) ιδιοκτησίας Ιωάννη, Σμαράγδας και Γεωργίου Κολονιώτη, στη Τοπική Κοινότητα Ασμηνίου, εμβαδού 593,98 μ2 και
γ)Με την εταιρία ΄΄ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και Σία Ομόρρυθμη Εταιρία΄΄ προσυμφώνου σύστασης δουλείας κατασκευής αντλιοστασίου.
6.-Επί του από 30-10-2019 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ΄΄.
7.-Επί του από 30-10-2019 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΄΄ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΕΡΜΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ & ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΑ Λ.ΑΙΔΗΨΟΥ΄΄.
8.-Επί της υπ’ αριθμ.167/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Επί γνωμοδοτήσεως πληρεξούσιου δικηγόρου κ.Αναστάσιου Κοντοκώστα (σχετ.η 105/2019 ΑΟΕ)΄΄.
9.-Επί της υπ’ αριθμ.189/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά Γεωργίου Τσούβαλη ΄΄.
10.-Επί της υπ’ αριθμ.190/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την από 2-9-2019 αγωγή του Γεωργίου Μαυρωνά΄΄.
11.-Επί της υπ’ αριθμ.191/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα:΄΄ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά για την υπόθεση Αθανασίου Σταθαρά ΄΄.
12.-Επί αιτήσεων του κ.Αντωνίου Σωτήρχου του Κων/νου, για υπαγωγή στο άρθρο 47 (παρ.5-14) του Ν.998/1979.
13.-Επί αίτησης του κ.Λουκά Καλομοίρη του Γεωργίου, ιδιοκτήτη και νομίμου εκπροσώπου του Ραδιοφωνικού Σταθμού με την επωνυμία «FYSTIKI RADIO 95,8», με αρ.πρωτ.12229/16-10-2019, σχετικά με μίσθωση έκτασης στην θέση ΄΄Προφήτης Ηλίας΄΄-Λιχάδας για εγκατάσταση ραδιοζεύξης του ραδιοφωνικού του σταθμού.
14.-Επί της υπ’ αριθμ.46/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Εξέταση της υπ’ αριθμ.11/2019 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ιστιαίας με θέμα: «Διαμόρφωση πλατείας Ιστιαίας»΄΄.
15.-Εκδηλώσεις Δήμου για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων 2019-2020.
16.-Επί της υπ’ αριθμ.48/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα:΄΄Παραχώρηση τμήματος κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας Ιστιαίας, για την προσωρινή εγκατάσταση πίστας παγοδρομίου, την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Θεοφανείων 2019-2020΄΄.

Ο
Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου

Νικόλαος Αλεξανδρής